ART1003 ศิลปะวิจักษณ์ การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 ข้อ71-80

71.       โมเหนโจดาโรและฮารัปปา อยู่ในประเทศใด

(1) สเปน         

(2)       อิตาลี   

(3)       อินเดีย 

(4)       อินโดนีเซีย

ตอบ 3 หน้า 59 อารยธรรมโมเหนโจดาโรและฮารัปปา เจริญขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ของอินเดีย ทั้งนี้เพราะพบหลักฐานทาง โบราณคดีทั้งสองสมัย โดยหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือ ตราประทับที่ทำด้วยหินสบู่ในรูปต่าง ๆ ซึ่งพบทั้งในแคว้นปัญจาบและสินธุ

72.       โบราณวัตถุที่สำคัญที่โมเหนโจดาโร

(1) เครื่องมือหิน           

(2) หม้อดินเผา

(3) ตราประทับทำจากหินสบู่   

(4) ซากพระราชวังโบราณ

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 71. ประกอบ

73.       ข้อความใดเกี่ยวข้องกับคัมภีร์พระเวท

(1) อารยัน       

(2) ศาสนาพุทธ           

(3) ดราวิเดียน 

(4) ศาสนาเชน

ตอบ 1 หน้า 90 เมื่อชาวอารยันได้เข้ามายึดครองดินแดนแถบลุ่มแม่นํ้าสินธุและคงคา ก็ได้นำเอา คัมภีร์พระเวทเข้ามาเผยแพร่ในอินเดียด้วย ซึ่งคัมภีร์พระเวทนี้มีอิทธิพลต่อคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ตำนานเก่าแก และนิยายพื้นเมืองของชาวอารยันมาก

74.       ภาพเขียนของจีนเจริญสูงสุดในสมัยใด

(1) สมัยราชวงศ์ฮั่น      (2) สมัยราชวงศ์ถัง      (3) สมัยราชวงศ์ซ่ง      (4) สมัยราชวงศ์หมิง

ตอบ.2 หน้า 39, 220 ภาพเขียนของจีนเจริญสูงสุดในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งถือเป็นยุคทองของศิลปะจีน ส่วนภาพเขียนในสมัยราชวงศ์ซ่งหรือซ้องนั้น ศิลปินจีนนิยมเขียนภาพภูมิประเทศ หรือภาพทิวทัศน์อันสวยงาม เช่น ภาพภูเขา ต้นไม้ ฯลฯ ผลุบโผล่อยู่ในสายหมอก

75.       ข้อใดคือภาพหุ่นนิ่ง

(1) ฉากลับแล (2) ตู้ลายรดน้ำ     (3) เส้นรูปเหมือน    (4) รูปลายเรขาคณิต

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 19. ประกอบ

76.       ศิลปะจีนในสมัยราชวงศ์ซ่งนิยมเขียนภาพประเภทใด

(1) ภาพสงคราม          (2) ภาพเหมือน            (3) ภาพนก ดอกไม้      (4) ภาพทิวทัศน์

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 74. ประกอบ

77.       ลักษณะของศิลปกรรมคิวบิสม์

(1) บริสุทธิ์ไร้เดียงสา   (2) นิยมสลักจากก้อนหิน

(3) รูปทรงบิดเบี้ยว      (4) เหมือนธรรมชาติ

ตอบ 3 หน้า 221, 38 - 39 (S), 57 (S) ศิลปะนามธรรมหรือมโนศิลป์ (Abstract) คือ การถ่ายทอด ตามความรู้สึกด้วยใจ โดยการนำเอารูปทรงต่าง ๆ ที่พบเห็นในธรรมชาติมาจัดเสียใหม่ หรือปรุงแต่งดัดแปลงใหม่ ดังนั้นจึงอาจจะมีลักษณะกึ่งธรรมชาติ กึ่งนามธรรม และผิดเพี้ยน ไปจากธรรมชาติอยู่บ้าง เช่น ศิลปะแบบคิวบิสม์ จัดเป็นศิลปะแบบกึ่งจินตนาการที่มีลักษณะ เป็นเหลี่ยม เป็นมุม และรูปทรงบิดเบี้ยว แตก็ยังพอพิจารณาดูรูปลักษณะได้ว่าเป็นรูปอะไร

78.       ศิลปะเพื่อประโยชน์ใช้สอยเรียกอีกอย่างว่า

(1) ศิลปะประทับใจ    (2) ศิลปะบริสุทธิ์         (3) ศิลปะโรแมนติก     (4) ศิลปะประยุกต์

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 38. ประกอบ

79.       ผลงานสูงสุดของมนุษย์คือข้อใด

(1) ศิลปะถํ้า    (2) ศิลปะเพื่อชีวิต       (3) ศาสนศิลปะ           (4) ศิลปะบริสุทธิ์

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 11. ประกอบ

80.       ข้อใดเป็นวิจิตรศิลป์

(1) แจกันรูปแบบแปลกใหม่   

(2) ตึกสูงห้าสิบชั้น

(3) ภาพพิมพ์รูปวัด     

(4) ภาพเหมือนรูปดอกไม้

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 17. และ 37. ประกอบ