ART1003 ศิลปะวิจักษณ์ การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ข้อ91-100

91.       วีนัส เดอ ไมโล เป็นผลงานประติมากรรมชั้นเยี่ยมของศิลปะโรมัน

ตอบ 4 หน้า 123 - 124 (S) ศิลปกรรมกรีกในสมัยหลังจะนิยมสร้างประติมากรรมตามเทพนิยาย และชีวิตจริง โดยแสดงกายวิภาคของมนุษย์และสัตว์อย่างชัดเจน เปิดเผยรูปทรงอย่างบริสุทธิ์ โดยปราศจากเครื่องนุ่งห่ม เน้นในเรื่องความงามของรูปทรง และแสดงความอ่อนหวานมีชีวิตจิตใจ มากกว่ารูปประติมากรรมในระยะแรก เช่น รูปปั้นวินัส เดอ ไมโล (Venus De Milo) ซึ่งถือเป็น ผลงานชั้นเยี่ยมของศิลปะกรีกที่มีความงามเป็นเลิศ

92.       ความงามของศิลปกรรมกรีก คือ ดวงตาใหญ่ มองตรงไปข้างหน้า

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 24. และ 91. ประกอบ

93.       สถาปัตยกรรมโรมันมักประกอบไปด้วยลวดลายตกแต่งมากมาย

ตอบ 4 หน้า 126 - 127 (S) สถาปัตยกรรมโรมันจะมีลักษณะทึบตัน ใหญ่โต มั่นคง แข็งแรง มีการ จัดวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบสวยงาม และมีโครงสร้างแบบเรียบง่ายโดยไม่ประดับตกแต่ง มากนัก ซึ่งถือเป็นการแสดงออกในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

94.       จิตรกรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เรามักพบในถํ้า

ตอบ 2 หน้า 49-51 จิตรกรรมในสมัยโบราณก่อนประวัติศาสตร์มักพบตามถํ้า เช่น ตามผนังถํ้า และเพดานถํ้าที่อยู่ลึกจากปากถํ้าเข้าไป บางครั้งจึงเรียกว่า ศิลปะถ้ำโดยถํ้าแรกสุดที่พบ จิตรกรรมภาพเขียนของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าที่สุด คือ ถํ้า Altamira ที่อยู่ทางตอนเหนือของสเปน โดยพบภาพเขียนเป็นภาพกวางตัวเมีย ส่วนที่ถํ้า Laussel ในฝรั่งเศส ได้พบภาพเขียน เป็นภาพสัตว์ เช่น รูปม้า วัวไบซัน และกวาง

95.       ภาพเขียนกวางตัวเมียอยู่ในถํ้าทางตอนเหนือของสเปน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 94. ประกอบ

96.       ประติมากรรมยุคโบราณนิยมทำเป็นรูปผู้หญิง เพราะนับถือผู้หญิงเป็นใหญ่

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 20. ประกอบ

97.       พวกอารยันย่อมมีความเกี่ยวพันกับพระเวทมาก

ตอบ 2 หน้า 90 เมื่อชาวอารยันได้เข้ามายึดครองดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำสินธุและคงคา ก็ได้นำ คัมภีร์พระเวทเข้ามาเผยแพร่ในอินเดียด้วย ซึ่งคัมภีร์พระเวทนี้มีอิทธิพลต่อคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ตำนานเก่าแก่ และนิยายพื้นเมืองของชาวอารยันมาก

98.       แหล่งก่อนประวัติศาสตร์สำคัญที่สุดของไทย คือ เชียงราย

ตอบ 4 หน้า 112 (S), (AR 103 เลขพิมพ์ 30175 หน้า 40) แหล่งศิลปะกรรมก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกแห่งหนึ่งของไทย คือ ศิลปะบ้านเชียง ซึ่งเป็นศิลปกรรม ในสมัยหินใหม่ตอนปลายที่พบมากที่ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

99.       สมัยก่อนประวัติศาสตร์ของอินเดียรู้จักโลหะเพราะพวกโรมันนำเข้ามา

ตอบ 4 (AR 103เลขพิมพ์ 30175 หน้า38) หลักฐานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของอินเดียเก่าสุด มีเพียงแค่สมัยหินกลาง แต่วัฒนธรรมของคนก่อนประวัติศาสตร์ก็ได้เจริญสืบเนื่องต่อกันมา จนถึงยุคโลหะ โดยชาวอินเดียได้เรียนรู้การใช้โลหะเหล็กจากชาวเมโสโปเตเมีย จึงปรากฏว่า มีอาวุธแบบแปลกใหม่ที่ทำจากเหล็กและสำริดอีกมาก เช่น การทำหัวลูกศร มีด ดาบ และ ภาชนะเครื่องสำริด

100.    ก่อนประวัติศาสตร์ของอินเดียเก่าสุดเพียงสมัยหินกลางเท่านั้น

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 99. ประกอบ