ART1003 ศิลปะวิจักษณ์ การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ข้อ51-60

51.       เสาแบบไอโอนิกของกรีก มีความงามในรูปทรงอย่างไร

(1) ป้อม มีร่องคม        

(2) บาง แต่งหัวเสารูปกามเทพแบกพวงมาลัย

(3) สูงชะลูด หัวเสาเป็นรูปก้นหอย      

(4) ใหญ่โต หัวเสาเป็นดอกปาปิรัส

ตอบ 3 หน้า 121 - 122 (S) วิหารกรีกจะมีการออกแบบตกแต่งรูปทรงของเสาเป็น 3 ลักษณะ คือ

1.         แบบดอริก จะมีลักษณะใหญ่ รูปทรงป้อม มีร่องขนานกัน

2.         แบบไอโอนิก จะมีรูปทรงสูงชะลูด หัวเสาตกแต่งเป็นรูปวงก้นหอย มีร่องเสามากกว่าแบบดอริก

3.         แบบโครินเธียน จะมีรูปทรงบางกว่าแบบไอโอนิก ตกแต่งหัวเสาด้วยใบพืชคล้ายกับผักกาด

52.       เทือกเขาวินธัยแบ่งอินเดีย

(1) ให้เป็นอินเดียเหนืออินเดียใต้         

(2) ให้ออกจากประเทศต่าง ๆ ทางตอนเหนือ

(3) ให้เป็นอินเดียตะวันออกและตะวันตก       

(4) ให้เป็นอินเดียและศรีลังกา

ตอบ 1 หน้า 81 ประเทศอินเดียมีพื้นที่เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยตอนกลางของประเทศจะมีเทือกเขาวินธัย แบ่งอินเดียออกเป็นภาคเหนือและภาคใต้ ซึ่งแต่กอนนี้ภาคเหนือจะเรียกว่า แคว้นฮินดูสถานส่วนดินแดนทางภาคใต้จะเรียกว่า แหลมเดคข่าน'หรือทักษิณบถ

53.       อิทธิพลของศิลปะอิหร่านเข้าสู่อินเดีย

(1)       2 ครั้ง   

(2) 3 ครั้ง         

(3) 4 ครั้ง         

(4) 5 ครั้ง

ตอบ 1 (AR 103 เลขพิมพ์ 30175 หน้า 46) ศิลปะอิหร่านได้เข้ามามีอิทธิพลต่อศิลปะอินเดียถึง 2 ครั้ง คือ เมื่อได้เข้ามาครอบครองดินแดนแถบลุ่มแม่นํ้าสินธุตั้งแต่ประมาณพุทธกาลถึง พ.ศ. 250 และต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 17 อิหร่านก็มีอำนาจเหนืออินเดียอีกครั้ง จึงทำให้อิทธิพลของ ศิลปะอิหร่านปรากฏในศิลปะอินเดียเป็นอย่างมาก

54.       อารยธรรมอินเดียสมัยใหม่ เริ่มตั้งแต่อินเดีย 

(1) ได้รับอิทธิพลของอารยัน

(2)       ได้รับอิทธิพลของอิสลาม        (3) ได้เข้าสู่ฮินดูยุคกลาง         (4) ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้ว

ตอบ 4 (AR 103 เลขพิมพ์ 30175 หน้า 44) อารยธรรมอินเดียแบ่งได้ดังนี้

1. อารยธรรมแถบลุ่มแม่น้ำสินธุ (ประมาณ 1,500 ปีก่อนฅริลตกาล) ซึ่งได้แก่ วัฒนธรรมโมเหนโจดาโรและฮารัปปา 2. อารยธรรมอารยัน (ประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล)

3.         อารยธรรมฮินดูยุคกลาง (ประมาณ พ.ศ. 1313 - 1743)

4.         อารยธรรมอิสลาม (ประมาณ พ.ศ. 1743 - 2346)

5.         อารยธรรมอินเดียสมัยใหม่ (เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2346 ซึ่งเป็นปีที่ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ จนถึงปีปัจจุบัน)

55.       ศิลปะอินเดียเป็นศิลปะ

(1)       นามธรรม         (2) รูปธรรม      (3) แบบอุดมคติ          (4) ที่สร้างขึ้นจากธรรมชาติ

ตอบ 3 หน้า 84 ศิลปะอินเดียเป็นศิลปะแบบอุดมคติ (Idealistic Art) คือ การอาศัยรูปร่างจากธรรมชาติเป็นเกณฑ์ในการสร้างจินตนาการของศิลปิน และการแสดงออกของศิลปินก็มิได้ แสลงออกให้ตรงตามธรรมชาติ แต่เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับของสังคมมากกว่า

56.       อารยธรรมยุคหัวเลี้ยวหัวต่อของอินเดีย         

(1) อารยธรรมโมเหนใจดาโรและฮารัปปา

(2)       อารยธรรมอารยัน       (3) อารยธรรมฮินดู      (4) อารยธรรมอิสลาม

ตอบ 1 หน้า 59, 85 อารยธรรมแถบลุ่มแม่น้ำสินธุ ได้แก่ วัฒนธรรมโมเหนโจดาโรและฮารัปปา ซึ่งเจริญขึ้นแถบลุ่มแม่นํ้าสินธุ และเป็นวัฒนธรรมที่เจริญขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่าง สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ของอินเดีย เพราะพบหลักฐานทางโบราณคดี ทั้งสองสมัย โดยโบราณวัตถุสำคัญในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบ คือ ตราประทับที่ทำจาก หินสบู่ในแคว้นปัญจาบและสินธุ

57.       ศาสนาพุทธเจริญขึ้นในแคว้นใดของอินเดีย

(1)       แคว้นปัญจาบ            (2) แคว้นอัสสัม           (3) แคว้นมคธ  (4) แคว้นสินธุ

ตอบ 3 หน้า 90 พระพุทธศาสนาเจริญขึ้นในอินเดียที่แคว้นมคธหรือมคธราฐในสมัยพระเจ้าพิมพิสาร และเจริญขึ้นถึงขีดสุดในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชราวพุทธศตวรรษที่ 3 ดังนั้นในยุคแรกเริ่ม ของการทำศิลปกรรมอินเดียนี้ พุทธศาสนาจึงมีบทบาทเป็นอย่างมาก

58.       ชาวอินเดียมีความเชื่อเรื่องเทวโลก    

(1) ผิดแปลกไปจากโลกมนุษย์

(2)       บนสวรรค์มีเพียงพระราชวังพระมหากษัตริย์เหมือนโลกมนุษย์

(3)       เหมือนกับโลกมนุษย์ทุกประการ        (4) มีเพียงภูเขาและมหาสมุทรที่เหมือนโลกมนุษย์

ตอบ 3 หน้า 83, (AR 103 เลขพิมพ์ 30175 หน้า 45) าวอินเดียมีความเชื่อทีเกี่ยวข้องกับโลกสัณฐาน หรือเทวโลกว่า มนุษย์โลกและเทวโลกมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ เช่น มีพระมหากษัตริย์ ซึ่งก็คือรูปเทวดา มีพระราชวังอันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ซึ่งก็คือเทวาลัยที่สร้างจำลอง จากเขาพระสุเมรุ นอกจากนี้ยังมีมหาสมุทร ภูเขา แม่น้ำ และประชาชน

59.       ศิลปะคันธารราฐเจริญขึ้นที่ภาคใดของอินเดีย          

(1) ตะวันตกของอินเดีย

(2)       ตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย (3) ตะวันออกของอินเดีย       (4) ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย

ตอบ 2 หน้า 93, (AR 103 เลขพิมพ์ 30175 หน้า 53) ศิลปะคันธารราฐ (พุทธศตวรรษที่ 6-7) เจริญขึ้นทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย โดยได้รับอิทธิพลจากศิลปะกรีกและ ศิลปะอิหร่าน ทำให้มีการสร้างพระพุทธรูปในศิลปะอินเดียขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยนี้ และเชื่อกันว่าพระพุทธรูปในยุคแรกเริ่มคงทำขึ้นโดยช่างกรีก

60.       พระพุทธศาสนาในอินเดียเจริญถึงขีดสุดในสมัย

(1) พระเจ้าพิมพ์สาร   

(2) พระเจ้าอโศก        

(3) พระเจ้าโมริยะ       

(4) พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 57. ประกอบ