ART1003 ศิลปะวิจักษณ์ การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ข้อ41-50

41.       ข้อใดให้ความรู้สึกมั่นคง จริงจัง

(1) เส้นตั้ง        

(2) เส้นซิกแซ็ก            

(3) เส้นเฉียง    

(4) เส้นนอน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 16. ประกอบ

42.       ช่องไฟดีในงานศิลปะ หมายถึง

(1) มีแสงและเงาดี      

(2) จัดวางเส้น รูปร่าง รูปลักษณะดี

(3)       ไม่ปล่อยที่ว่างมากหรือน้อยเกินไป      

(4) จัดภาพแบ่งเป็นช่วง ๆ

ตอบ 3 หน้า 28 ช่องไฟ (Space) หมายถึง การจัดวางเส้น รูปร่าง รูปลักษณะ แสงและเงาให้มีความพอดี โดยไม่ปล่อยให้มีส่วนที่ว่างเปล่ามากหรือน้อยจนเกินไป หรืออาจกล่าวได้ว่า ความงามของศิลปกรรมจะดีขึ้นได้ก็เพราะมวลสิ่งถูกจัดขึ้นอย่างสมสัดส่วน (Proportion)ตามความคิดเห็นของศิลปิน

43.       การเรียนศิลปะวิจักษณ์ เพื่อให้ผู้เรียน

(1) สามารถวาดรูปได้ถูกต้องตามทฤษฎี         

(2) รู้จักการใช้สีในวงจรสีได้อย่างเหมาะสม

(3)       ตัดตอนความงามจากธรรมชาติแล้วนำมาเขียนเป็นรูป 

(4) ซาบซึ้งในความงามของศิลปกรรม

ตอบ 4 หน้า 3-4 จุดมุ่งหมายในการเรียนศิลปะวิจักษณ์มีดังนี้ 1. เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของ โครงสร้างของศิลปะ 2. เพื่อให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งในความงามของศิลปกรรม  3.เพื่อพัฒนารสนิยม 4. เพื่อศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ให้เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ สภาพสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมของคนในอดีต

44.       สุนทรียะของธรรมชาติ หมายถึง

(1) ความงามที่เห็นได้ทั่วไป     (2) ความงามอย่างมีระเบียบ

(3)       ความสวยของสี           (4) ความหลากหลายในรูปทรง

ตอบ 2 หน้า 12 สุนทรียะในวิสัยของธรรมชาติ หมายถึง สุนทรียะแห่งความมีระเบียบและความงาม โดยธรรมชาติมักจะมีกฎแห่งสุนทรียะ ซึ่งก่อให้เกิดความมีระเบียบ ความเหมาะสมกลมกลืน และความงามอยู่ทั้งสิ้น ดังนั้นในธรรมชาติจึงมีความงาม ความสะเทือนใจ และให้ความนึกคิด แก่ผู้พบเห็นอยู่เสมอ

45.       ศาสนศิลปะ เกี่ยวข้องกับข้อใด

(1) ศิลปะอันเกิดจากความงาม           (2) ศิลปะอันเกิดจากพุทธิปัญญา

(3)       ศิลปะอันสลับซับซ้อนของธรรมชาติ    (4) ศิลปะที่เป็นแท่งรูปเหลี่ยม

ตอบ 2 หน้า 200, 4 (S), 12 (S) ศาสนศิลปะ (Religious Art) หรืองานศิลปกรรมในลัทธิความเชื่อถือ และศาสนา ถือเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สูงสุดและเหนือกว่างานสร้างสรรค์ด้านอื่น ๆ เพราะเป็น งานศิลปะที่เกิดจากความซาบซึ้งทางพุทธิปัญญาที่มีคุณค่าเหนือกว่าศิลปะทั้งหลายที่มนุษย์ ได้สร้างขึ้น เช่น ประติมากรรมพระพุทธรูในศิลปะสุโขทัย ภาพเขียนพุทธประวัติ โบสถ์ วิหาร หรือศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อการบูชาต่าง ๆ เป็นต้น

46.       ศิลปะประยุกต์ หมายถึงข้อใด

(1) โต๊ะ เก้าอี้   (2) ภาพวาด    (3) รูปปั้น         (4) พิมพ์ลาย

ตอบ 1 หน้า 8 - 9, 3 - 4 (S), 127 (S) ศิลปะประยุกต์ (Applied Art) คือ ศิลปะที่ตั้งใจสร้างหรือ ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อประโยชนใช้สอย หรือเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เครื่องประดับ (ต่างหู กำไลแขน เข็มกลัด) เครื่องจักร ผ้า เครืองหนัง เครื่องเคลือบ รวมทั้งสะพานส่งนํ้า หรือเขื่อนกั้นนํ้าของศิลปะโรมัน ฯลฯ ซึ่งอาจจะแบ่งย่อยออกไปเรียกว่า พาณิชย์ศิลป์หรืออุตสาหกรรมศิลป์แต่ถ้าหากประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อประดับตกแต่งในอาคาร สถานที่ก็จะเรียกว่า มัณฑนศิลป์เช่น การออกแบบเครื่องเรือน โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

47.       เมื่อคุ้นเคยกับงานศิลปะมาก ๆ สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราอย่างไม่รู้ตัว

(1) ความซาบขึ้ง          (2) ความคิดอย่างสุขุม (3) ความสับสน          (4) ความอ่อนน้อม

ตอบ2 หน้า 21 (S) ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้ให้ข้อคิดว่า เด็กที่คุ้นเคยกับงานศิลปะมาก ๆหรือได้พบเห็นสิ่งประณีตสวยงามนั้น ต่อไปในอนาคตก็จะกลายเป็นของจำเป็นต่อชีวิตของเด็ก เพราะจะช่วยให้มีความคิดอ่านประณีตสุขุม นอกจากนี้ศิลปะก็ยังช่วยให้เยาวชนของชาติ กลายเป็นคนดีขึ้น และประพฤติปฏิบัติไปตามกฎแห่งศีลธรรม

48.       ข้อใดคือหลักฐานชั้น 1 ในการวิจัย    

(1) ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

(2)       พงศาวดารโยนก         (3) โบราณวัตถุ โบราณสถาน (4) ภาพวาดทั้งสีนํ้าและสีนํ้ามัน

ตอบ 3 หน้า 7, (คำบรรยาย) นักโบราณคดีมีความเห็นว่า ศิลปกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะบ่งบอกถึงความเจริญในอดีต ดังนั้นศิลปกรรม อันได้แก่ ศิลาจารึก โบราณวัตถุ และโบราณสถานต่าง ๆ ย่อมเป็นหลักฐานชั้นที่ 1 ในการวิจัยหรือการอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ได้ดีที่สุด

49.       ข้อใดไม่ใช่วิจิตรศิลป์

(1) จิตรกรรม   (2) ประติมากรรม        (3) สถาปัตยกรรม       (4) ภาพถ่าย

ตอบ 4 หน้า 8, 221, 22 (S) วิจิตรศิลป์ (Fine Art) หมายถึง จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และภาพพิมพ์ ซึ่งเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของธรรมชาติจนส่งเสริม ให้ศิลปินเกิดความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะ หรือเป็นศิลปกรรมที่ทำขึ้นจากความสัมพันธ์กัน อย่างประณีตของเส้นและมวลสิ่งหรือสีที่มีความผสมกลมกลืนกันอย่างงดงาม

50.       ข้อใดไม่ถูกต้อง

(1) ศิลปะช่วยอบรมจิตใจของเราได้    (2) งานศิลปะมาจากสิ่งอกุศลหรือทุศีลก็ได้

(3)       ศิลปะเป็นสมบัติส่วนบุคคล   (4) เข้าใจศิลปะต้องเข้าใจธรรมขาติ

ตอบ 3 หน้า 6 (S), 21 (S), 85 (S) ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะมีดังนี้

1. การเข้าใจศิลปะจะต้องเข้าใจ ธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวก่อนเป็นลำดับแรก

2. ศิลปะช่วยอบรมชักจูงจิตใจ มนุษย์ให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งในสุนทรียภาพ อันเป็นบ่อเกิดของความมีพุทธิปัญญา

3.         ศิลปะมีความเป็นกลางหรือเป็นสากล ซึ่งเป็นสมบัติอันน่าภาคภูมิใจของมวลชนทั่วโลก

4.         งานศิลปะอาจแสดงออกมาจากสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศล (ทุศีล) ก็ได้ ฯลฯ