ART1003 ศิลปะวิจักษณ์ การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ข้อ21-30

21.       ข้อใดคืองานนิเทศศิลป์

(1)       การออกแบบลายผ้า 

(2) ตุ๊กตาดินเผา 

(3) เครื่องไม้ลายไทย   

(4) กำไลแผ่นทองลายไทย

ตอบ 1 หน้า 102 - 103 (S) งานนิเทศศิลป์ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงการธุรกิจและการโฆษณา เช่น การออกแบบหนังสือเด็ก ภาพประกอบในนิตยสาร การออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์ การออกแบบลายผ้า ลายกระเบื้องเคลือบ ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์จำพวก เครื่องปันดินเผา ฯลฯ

22.       งานจิตรกรรมฝาผนังข้อใดคือสัญลักษณ์ของความดีงามที่ศิลปินไทยโบราณได้ปรุงแต่งขึ้น

(1)       ครุฑ     

(2) เทพยดา     

(3) อสูร            

(4) คชสีห์

ตอบ 2 หน้า 44 (S) งานจิตรกรรมฝาผนังของศิลปินไทยในสมัยโบราณ มักจะสร้างสิ่งสมมุติเพื่อเป็นสัญลักษณ์ เช่น การเขียนภาพพระพุทธเจ้าขึ้นใหม่เพื่อแทนความหมายของนิพพาน. การเขียนรูปยักษ์มาร อสูรหรือปีศาจ แทนความหมายของอวิชชาหรือสิ่งชั่วร้าย,การเขียนรูปเทพยดา เทวดา นางฟ้า แทนความหมายของความดีงาม ฯลฯ

23.       จุดมุ่งหมายของการสร้างงานสถาปัตยกรรมอียิปต์เพื่อสิ่งใด 

(1) พระผู้เป็นเจ้า

(2)       วีรบุรุษ 

(3) คนที่ตายไปแล้ว     

(4) ตอบแทนบุญคุณธรรมชาติ

ตอบ 3 หน้า 116(S) สถาปัตยกรรมของอาณาจักรอียิปต์มีจุดมุ่งหมายในการสร้างขึ้นเพื่อคนที่ตาย ไปแล้ว โดยผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสถาปัตยกรรมนั้นได้ เช่น การสร้าง มัสตาบา และพีระมิด ซึ่งแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ตามความต้องการของฟาโรห์

24.       ประติมากรรมศิลปะอียิปต์มีลักษณะอย่างไร 

(1) ชอบสลักรูปหิน

(2)       ชอบแกะหินอ่อนสีชมพูเข้ม      (3) เป็นแท่งหินสี่เหลี่ยม ทึบตัน           (4) เป็นโลหะสีเขียว

ตอบ 3 หน้า 115-116 (S) ประติมากรรมของศิลปะอียิปต์จะเป็นแท่งหินสี่เหลี่ยม ซึ่งมีทั้งแบบ นูนเต็มตัวและแบบนูนต่ำ โดยรูปคนจะคล้ายกับหุ่น เน้นความงามด้านหน้า หรือมีลักษณะ มองตรงไปข้างหน้า แนวคางจะขนานกับเส้นพื้น ไม่ก้มไม่เงยหน้า ให้ความรู้สึกมั่นคงทึบตัน ไม่นิยมเน้นกล้ามเนื้อ และชอบตกแต่งด้วยแก้วหินสี

25.       งานจิตรกรรมศิลปะอียิปต์แสดงออกซึ่งความงดงามอย่างไร

(1) รูปคนมักสลับด้านกัน        (2) ไม่ได้คำนึงถึงลักษณะธรรมชาติ

(3)       แสดงภาพใกล้ไกลด้วยวิธซ้อนทับกัน  (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 118(S) งานจิตรกรรมรูปคนของศิลปะอียิปต์มักจะสลับด้านกันโดยไม่ได้คำนึงถึง ลักษณะตามธรรมชาติ เช่น เขียนส่วนหัวและท่อนขาจนถึงเท้าเป็นรูปด้านข้าง เขียนตาและ ทรวงอกเป็นรูปด้านหน้า ฯลฯ นอกจากนี้ยังนิยมแสดงภาพใกล้ไกลด้วยวิธีซ้อนทับกัน เช่น จิตรกรรมฝาผนังกลุ่มนางร้องไห้ในสุสานของราโมเซส เป็นต้น

26.       ชนชาติใดได้แสดงออกทางศิลปกรรมอย่างมีเหตุผลและมีหลักเกณฑ์

(1) อียิปต์        (2) ซิมิติกส์      (3) กรีก            (4) เปอร์เซียน

ตอบ 3 หน้า 120 (S) ศิลปะกรีกเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของอารยธรรมตะวันตกที่แสดงออกทาง ศิลปกรรมอย่างมีเหตุผล ไม่ได้มุ่งสนองความเชื่อในอำนาจวิญญาณใด ๆ เชื่อในการค้นคว้า หาความจริงอย่างมีหลักเกณฑ์ อีกทั้งยังเคารพในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มีความงาม เพื่อช่วยกล่อมเกลาพัฒนารสนิยมของมวลมนุษย์

27.       วัสดุประเภทใดได้ปรากฏอยู่ในโครงสร้างของงานประติมากรรมศิลปะกรีก

(1) อิฐ  (2)       ปูนปั้น  (3)       หินอ่อน            (4)       ศิลาแลง

ตอบ 3 หน้า 121 (S), 124 (S) งานประติมากรรมของศิลปะกรีกนอกจากจะมีความสามารถสูงใน การแกะสลักวัสดุจำพวกหินต่าง ๆ และไม้แล้ว ยังนิยมใช้โลหะหล่อเป็นประติมากรรมอีกด้วย เช่น ประติมากรรมบนเงินเหรียญ นอกจากนี้ในงานสถาปัตยกรรมก็นิยมใช้หินอ่อนเนื้อละเอียด เป็นวัสดุในการก่อสร้างวิหารด้วยเช่นกัน

28.       ความเข้มเกิดจากความแตกต่างของสิ่งใด

(1) รูปทรง        (2)       สี          (3)       แสงและเงา     (4)       จุด

ตอบ 3 หน้า 56 (S) ความเข้ม (Value) หมายถึง ค่าของความแตกต่างที่เกิดจากแสงและเงาซึ่งคุณค่าของแสงและเงาจะช่วยให้งานศิลปะมีลักษณะเป็นแท่งหรือเป็นกลุ่มก้อน จนทำให้ เกิดเป็นภาพสามมิติขึ้น และก่อให้เกิดความงามในทางศิลปะ

29.       ชะลอมไม้ไผ่มีรูปทรงอย่างไร

(1) ลายเรขาคณิต       (2)       ลายเส้นตรง     (3)       ลายเส้นแย้ง    (4)       ลายจักสาน

ตอบ 1 หน้า 223, 60 (S) รูปทรง (Form) แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

1.         อินทรียรูป คือ รูปทรงที่มีชีวิต มีกฎเกณฑ์และมีโครงสร้างที่แน่นอน

2.         รูปทรงเรขาคณิต คือ รูปทรงที่เกิดจากการสร้างของมนุษย์ให้เกิดเป็นเส้นตรงเป็นรูปมีเหลี่ยมมุม รูปวงกลม รวมถึงการตกแต่งด้วยแบบลายเส้นในการจักสาน ได้แก่ ตะกร้า ชะลอม กระบุง และลายในการลักทอ (เช่น ผ้าไหมลายน้ำไหลจากน่าน ฯลฯ)

3.         รูปทรงอิสระ คือ รูปทรงที่ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว และไม่มีโครงสร้าง

30. อินทรียรูป คือรูปทรงอย่างไร

(1)       มีโครงสร้างแน่นอน     

(2) มีโครงสร้างอิสระ

(3)       มีโครงสร้างเป็นทรงเรขาคณิต

(4) มีโครงสร้างที่เกิดจากความเข้ม

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 29. ประกอบ