ART1003 ศิลปะวิจักษณ์ การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ข้อ11-20

11.       ศิลปะที่มีความคล้ายคลึงกับศิลปะอินโดนีเซีย

(1)       ศิลปะทวารวดี 

(2) ศิลปะศรีวิชัย         

(3) ศิลปะลพบุรี           

(4) ศิลปะเชียงแสน

ตอบ 2 หน้า 126 - 127 ศิลปะศรีวิชัย มีอำนาจขึ้นที่เกาะสุมาตราและขยายอำนาจเข้าครอบครอง ดินแดนทางตอนใต้ของไทย โดยศิลปะในสมัยนี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปะอินโดนีเซีย คือ เป็นศิลปกรรมที่ทำขึ้นจากพุทธศาสนามหายานทั้งสิ้น โดยได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบ คุปตะและปาละ-เสนะจากอินเดีย

12.       ศิลปะของไทยยุคใดที่ทำประติมากรรมได้สวยที่สุด

(1) ศิลปะเชียงแสน     

(2) ศิลปะสุโขทัย         

(3) ศิลปะอยุธยา         

(4) ศิลปะรัตนโกสินทร์

ตอบ 2 หน้า 143 - 144 ศิลปะสุโขทัย ถือเป็นศิลปะยุคทองของศิลปกรรมไทย ทั้งนี้เพราะ ประติมากรรมในสมัยนี้มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบ มีความสวยงามสง่าที่สุด และมีความเรียบง่ายตามอุดมคติผิดไปจากศิลปกรรมสมัยอื่น ๆ

13.       งานจิตรกรรมฝาผนังไทยมีลักษณะตามข้อใด

(1)       ภาพสามมิติ    

(2) มีระยะใกล้และไกล 

(3) ภาพสองมิติ         

(4) ภาพแบนเรียบ

ตอบ 3 หน้า 41, 221 - 222 ลักษณะพิเศษของภาพจิตรกรรมไทย คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยส่วนใหญ่จะประกอบด้วยสีและเส้นเท่านั้น ทำให้มีลักษณะเป็นรูปแบบเรียบ หรือเป็นภาพสองมิติ ที่ไม่มีความลึก ผิดกับภาพเขียนของศิลปะตะวันตก ซึ่งเป็นภาพสามมิติที่มีความลึก เพราะ ประกอบไปด้วยสี เส้น แสง และเงา

14.       ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกตามความเป็นจริง          

(1) ภาพหุ่นนิ่งของดอกชบา

(2)       ภาพเหมือนของหนูแหวน         (3) ภาพชีวิตชุมชนแออัด         (4)       ต้นนารีผล

ตอบ 4 หน้า11,36(S) การแสดงออกตามความเป็นจริง (Realism) เป็นการเปิดเผยสภาพความจริง จากธรรมชาติและสังคม โดยศิลปินจะแสดงความรู้สึกต่าง ๆ ตามความเข้าใจและความต้องการ เช่น ภาพวาดด้านประวัติศาสตร์ ภาพเหมือนจริงหรือหุ่นนิ่งที่ถอดแบบมาจากธรรมชาติ อย่างชัดเจน ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวชีวิตจริงของคน ชีวิตชุมชนแออัด ความยากจน ฯลฯ

15.       ภาพสามมิติมีลักษณะอย่างไร          

(1) แบนราบ

(2)       มีความลึกในภาพ        (3) เส้นคมกริบดังคมมีด          (4)       รูปทรงเป็นสี่เหลียมคางหมู

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 13. ประกอบ

16.       ความเศร้าแทนด้วยเส้นใด     

(1) เส้นตั้งตัดกัน

(2)       เส้นโค้งเป็นครึ่งวงกลม            (3) เส้นเฉียงเป็นรูปกรวย        (4)       เส้นโค้งลงสู่พื้น

ตอบ 4 หน้า 26, 44, 230, 51 - 53 (S) ความหมายของเส้น มีดังนี้

1.         เส้นตรง ให้ความรู้สึกแข็งแรง มั่นคง    2. เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกอ่อนโยน อ่อนหวาน อ่อนไหว

3. เส้นตั้ง ให้ความรู้สึกมั่นคง จริงจัง   4. เส้นนอน ให้ความรู้สึกสงบ นิ่งเฉย ผ่อนคลาย

5.         เส้นซิกแซ็ก ให้ความรู้สึกไม่หยุดนิง ต่อเนื่อง ไม่สิ้นสุด ตื่นเต้น

6.         เส้นที่กระจายออกเป็นรัศมี ให้ความรู้สึกกระจายออก ระเบิด ความมีกำลังเพิ่มขึ้น

7.         เส้นโค้งลงสู่พื้น ให้ความรู้สึกเศร้า เหนื่อยหน่าย ฯลฯ

17.       ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งใดในการสร้างศาสนสถาน

(1)       ศาสนา            (2) ความเชื่อในเทพเจ้า           (3) ธรรมชาติ   (4) สงคราม

ตอบ 1. หน้า 15, (AR 103 เลขพิมพ์ 30175 หน้า 28) ศาสนาเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ เพราะเมื่อเกิดศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ศิลปกรรมทุกแขนง ต่างก็สร้างขึ้นเพื่อรับใช้ศาสนาเป็นสวนใหญ่ ดังจะเห็นได้ว่ามีการสร้างศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และจิตรกรรมอันเนื่องมาจากศาสนาอยู่มากมาย

18.       ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญของสุนทรียภาพ         

(1) ความมีระเบียบ

(2)       ความประสานกลมกลืน         (3) ความงาม   (4) ความเป็นธรรมชาติ

ตอบ 4 หน้า 88 - 89 (ร) หลักสำคัญของสุนทรียภาพ หรือการรู้คุณค่าในความงามมีอยู่ 3 ประการ คือ

1.         ความมีระเบียบ (Order) 2. ความประสานกลมกลืน (Harmony) 3. ความงาม (Beauty)

19.       ศิลปะภาพพิมพ์มีลักษณะตามข้อใด  

(1) เขียนเป็นลายเส้น

(2)       ระบายด้วยสีลงบนผ้า (3) กดหรือประทับจากแม่พิมพ์           (4) มักเป็นสีเอกรงค์

ตอบ 3 หน้า 97 (S) ศิลปะภาพพิมพ์ (Graphic Arts) มาจากภาษาลาตินว่า “Premere”ซึ่งแปลว่า การกดให้ติดหมายถึง การสร้างรูปหรือเครื่องหมายลงบนวัสดุผิวราบใด ๆ ด้วยวิธีการกดหรือประทับจากแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นงานศิลปะที่มีผิวพื้นแบนราบ มีลักษณะ 2 มิติ มีความกว้างและความยาว โดยปราศจากความหนาหรือความลึก

20.       ข้อใดคืองานประติมากรรม

(1)       ผ้าลายนํ้าไหลจากเมืองน่าน   

(2) วีนัส วีเลนดอร์ฟ

(3)       ภาพหญิงสาวส่องกระจกของปิกาลโซ           

(4) พีระมิด

ตอบ 2 หน้า 51 ประติมากรรมยุคโบราณที่ทำขึ้นครั้งแรกของคนสมัยหินหรือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มักจะนิยมทำเป็นรูปผู้หญิง ไม่มีหน้าตา แต่มีรูปร่างอ้วน แสดงว่าประติมากรรมที่ทำขึ้นมานี้ มีความเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ และแสดงออกถึงการนับถือผู้หญิงเป็นใหญ่หรือนับถือ เพศแม่อย่างชัดเจน เช่น พบประติมากรรมลอยตัวที่ประเทศเยอรมนี คือ วีนัส วีเลนดอร์ฟ (Venus of Willendorf) ซึ่งเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์