ART1003 ศิลปะวิจักษณ์ การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 ข้อ11-20

11.       ภูเขา ต้นไม้ ใบไม้ จัดเป็นรูปลักษณะทางศิลปะแบบใด

(1) เรขาคณิต  

(2) ธรรมชาติ   

(3) อิสระ          

(4) ที่กำหนดแล้ว

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

12.       ศิลปะกินระวางเนื้อที่ หมายถึง

(1) ศิลปะบริสุทธิ์         

(2) ศิลปะประยุกต์      

(3) ทัศนศิลป์   

(4) ภาพเขียน

ตอบ 3 หน้า 8, 40 ศิลปะกินระวางเนื้อที่ (Space Art) บางครั้งก็เรียกว่า ทัศนศิลป์” (Visual Art or Plastic Art) หมายถึง ศิลปะที่จำกัดระวางเนื้อที่ส่วนใดส่วนหนึ่งในอากาศด้วยปริมาตร ของศิลปะเหล่านั้น ซึ่งได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น

13.       ข้อใดคิอศิลปะประยุกต์

(1) ต่างหูรูปดาวและเดือน       

(2) ภาพพิมพ์ลายพฤกษา

(3) พระพิมพ์สมัยลพบุรี          

(4) ลายปูนปั้นสมัยอยุธยา

ตอบ 1 หน้า 8 - 9, 3 - 4 (S), 127 (S) ศิลปะประยุกต์ (Applied Art) คือ ศิลปะที่ตั้งใจสร้างหรือ ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอย หรือเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เครื่องประดับ (ต่างหู กำไลแขน เข็มกลัด) เครื่องจักร ผ้า เครื่องหนัง เครื่องเคลือบ รวมทั้งสะพานส่งนํ้า หรือเขื่อนกั้นน้ำของศิลปะโรมัน ฯลฯ ซึ่งอาจจะแบ่งย่อยออกไปเรียกว่า พาณิชย์ศิลปะหรืออุตสาหกรรมศิลป์แต่ถ้าหากประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อประดับตกแต่งในอาคาร สถานที่ก็จะเรียกว่า มัณฑนศิลปเช่น การออกแบบเครื่องเรือน โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

14.       ศิลปะสมัยใหม่

(1) มักเป็นศิลปะนามธรรม      (2) มักประดิษฐ์จากวัสดุแปลกใหม่

(3) มักไม่ให้ประโยชน์ต่อสิ่งใดเลย      (4) มักให้ประโยชน์ต่อการขัดเกลาจิตใจ

ตอบ 4 หน้า 42 ศิลปะสมัยใหม่ มักจะถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่มีจุดมุ่งหมายในประโยชน์ใช้สอยแต่อย่างใด ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นมาลอย ๆ ตามความนึกคิดและความพอใจอันเนื่องมาจากความงามหรือ สิ่งประทับใจอื่น ๆ ของศิลปิน ดังนั้นจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้ผ่องใส หรืออาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็นประโยชน์ทางใจนั่นเอง

15.       ลักษณะพิเศษของศิลปะนามธรรม

(1) ทำเป็นรูปที่ผู้อื่นไม่เข้าใจ    (2) สร้างความคิดขึ้นมาใหม่

(3) ปรุงแต่งดัดแปลงใหม่        (4) เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยเห็น

ตอบ 3 หน้า 221, 38 - 39 (S), 57 (S) ศิลปะนามธรรมหรือมโนศิลป์ (Abstract) คือ การถ่ายทอด ตามความรู้สึกด้วยใจ โดยการนำเอารูปทรงต่าง ๆ ที่พบเห็นในธรรมชาติมาจัดเสียใหม่ หรือปรุงแต่งดัดแปลงใหม่ ดังนั้นจึงอาจจะมีลักษณะกึ่งธรรมชาติ กึ่งนามธรรม และผิดเพี้ยน ไปจากธรรมชาติอยู่บ้าง เช่น ศิลปะแบบคิวบิสม์ จัดเป็นศิลปะแบบกึ่งจินตนาการที่มีลักษณะ เป็นเหลี่ยม เป็นมุม และรูปทรงบิดเบี้ยว แต่ก็ยังพอพิจารณาดูรูปลักษณะได้ว่าเป็นรูปอะไร

16.       เด็กที่อยู่ท่ามกลางศิลปกรรมที่งดงามจะมีบุคลิกอย่างไร

(1) อ่อนไหว     (2) อดทน         (3) สุขุม           (4) ขาดความมั่นใจ

ตอบ 3 หน้า 21 (S) ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้ให้ข้อคิดว่า เด็กที่คุ้นเคยกับงานศิลปะหรือ ได้พบเห็นสิ่งประณีตสวยงามนั้น ต่อไปในอนาคตก็จะกลายเป็นของจำเป็นต่อชีวิตของเด็ก เพราะจะช่วยให้มีความคิดอ่านประณีตสุขุม นอกจากนี้ศิลปะก็ยังช่วยให้เยาวชนของชาติ กลายเป็นคนดีขึ้น และประพฤติปฏิบัติไปตามกฎแห่งศีลธรรม

17.       ข้อใดไม่ใช่วิจิตรศิลป์

(1) จิตรกรรม   (2) ประติมากรรม        (3) ภาพถ่าย    (4) สถาปัตยกรรม

ตอบ 3 หน้า 8, 221, 22 (S) วิจิตรศิลป์ (Fine Art) หมายถึง จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และภาพพิมพ์ ซึ่งเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของธรรมชาติจนส่งเสริม ให้ศิลปินเกิดความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะ หรือเป็นศิลปกรรมที่ทำขึ้นจากความสัมพันธ์กัน อย่างประณีตของเส้นและมวลสิ่งหรือสีที่มีความผสมกลมกลืนกันอย่างงดงาม

18.       ข้อใดเกี่ยวข้องกับวิจิตรศิลป์

(1) ชุดโต๊ะเก้าอี้ฝังมุก  (2) เข็มกลัดเพชร

(3) รูปหญิงสาวส่องกระจก     (4) ผ้าไหมแพรวา

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 8, 13. และ 17. ประกอบ

19.       งานศิลปกรรมใดให้ความรู้สึกลึกซึ้ง

(1) กำไลแขนลายมังกร           (2) พานขันหมากสำรับใหญ่

(3) ต่างหูทองคำลายดาว         (4) พระพุทธรูปศิลาทราย

ตอบ 4 หน้า 23 - 30 (S), (ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ) คุณสมบัติที่แท้จริงของผลงานศิลปะ ที่มองเห็นมีอยู่ 5 ประการ คือ       1. คุณสมบัติที่เด่นชัดในตัวของมันเอง

2. คุณสมบัติในการดำรงอยู่    3. คุณสมบัติที่ให้ความรู้สึกเพิ่มขึ้น ยิ่งดูยิ่งลึกซึ้ง

เช่น พระพุทธรูปสุโขทัย เป็นต้น           4. คุณสมบัติที่ส่งเสริมให้คิดถึงสิ่งอื่น

5. คุณสมบัติที่พร้อมทุกด้าน มีความสมบูรณ์ในตัวเอง

20.       ศิลปกรรมนานาชาติแสดงออกถึงความงามในรูปแบบใด

(1) ความเหมือนกัน    

(2) ต่างกันในเรื่องน้ำหนัก

(3) มีรสนิยมต่างกัน    

(4) ต่างกันในเรื่องของสี

ตอบ 3 หน้า 5 (S) รสนิยมที่ดีในงานศิลปะ หมายถึง การรู้จักความสัมพันธ์ของโครงสร้างและส่วนประกอบขั้นมูลฐานที่สำคัญของงานศิลปะ โดยต้องพิจารณาถึงรูปลักษณะที่สวยงามและ ประโยชน์ใช้สอยควบคู่กันไปด้วย ซึ่งรสนิยมที่มีขึ้นของแต่ละชาติจะแตกต่างกัน อันมีผลมาจาก ความแตกต่างของขนบธรรมเนียม เชื้อชาติ วัฒนธรรม และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล