APR2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 ข้อ31-40

For many years, alligator skin was popular in the United States for making fashionable shoes and handbags. From 1870 to 1965, at least 10 million alligators were killed in the United States for their skins. Then, in 1967, the government passed laws against hunting alligators. After that, the alligator population began to grow again. Now there are…


เป็นเวลาหลายปี หนังจระเข้เป็นที่นิยมในสหรัฐอเมิรกาในการนำไปผลิตเป็นรองเท้าหรือกระเป๋าถือของผู้หญิงตามแฟชั่น นับตั้งแต่ปี 1870 ถึง 1965  จระเข้อย่างน้อยที่สุด 10 ล้านตัว ถูกฆ่าในสหรัฐอเมริกาเพื่อเอาหนังของมัน ดังนั้นในปี 1967 รัฐบาลจึงออกกฎหมายห้ามการล่าจระเข้ หลังจากนั้นประชากรของจระเข้ก็เริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ในปัจจุบันมี......


31. Now there are _______

(1) more alligators in the United States.

(2) fewer alligators than they were in 1967.

(3) more alligators skin for making shoes and purses.

(4)nearly 2 million alligators in the United States.

ถาม                  ในปัจจุบันมี.......

ตอบ 4              (จระเข้เกือบ 2 ล้านตัวในสหรัฐอเมริกา)

1.จระเข้มากขึ้นในสหรัฐอเมริกา

2.จระเข้น้อยกว่าที่มีในปี 1967

3.หนังจระเข้เพื่อผลิตเป็นรองเท้าและกระเป่าเงินมากขึ้น

32. Why the US Government  had to established alligator hunting law ?

(1) The people like their skins.                                                  

(2) Too many were killed.

(3) They made too much shoes.                                               

(4) to establish proper process.

ถาม                  ทำไมรัฐบาลของสหรัฐ ฯ ต้องกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการล่าจระเข้

ตอบ 2              (มีจระเข้จำนวนมากเกินไปที่ถูกฆ่า)                

1. ผู้คนชอบหนังของมัน

3.พวกเขาผลิตรองเท้ามากเกินไป                     

4. เพื่อกำหนดเป้นขั้นตอนที่เหมาะสม

33. Which statement is true  ?

(1) More than 10 million alligators were killed from 1870 to 1965.

(2) 10 million alligators were killed from 1870 to 1965.

(3) Only 10 million alligators were killed in America.

(4) No more alligators were killed after 1965.

ถาม                  ข้อความใดถูกต้อง

ตอบ 1              (จระเข้จำนวนมากกว่า 10 ล้านตัวถูกฆ่านับตั้งแต่ปี 1870 ถึง 1965 : คำว่า least หมายถึง อย่างน้อยที่สุด  ก็แสดงว่า จำนวนจระเข้ที่ถูกฆ่าต้องมีมากว่า 10 ล้านตัวขึ้นไป)

                                2.จระเข้จำนวน 10 ล้านตัวถูกฆ่านับตั้งแต่ปี 1870 ถึง 1965

                                3.มีจระเข้เพียง 10 ล้านตัวเท่านั้นที่ถูกฆ่าในอเมริกา

                                4.ไม่มีจระเข้ถูกฆ่าอีกต่อไปหลังจากปี 1965

 

34. The word “passed laws” has the same meaning as_______

(1) old law        

(2) given-up law                          

(3) established law                       

(4) cancelled law          

ถาม                  คำว่า “passed laws” (ออกฎหมาย) มีความหมายเหมือนกับ_______

ตอบ 3              (กำหนดหรือร่างกฎหมาย)                                                1. กฎหมายเก่า

                                2.กฎหมายที่ถูกเลิกใช้ไปแล้ว                                           4. ระงับกฎหมาย

 

35. The word “alligator population” has the same meaning as________

(1) alligator baby                                                                         

(2) alligator family

(3) alligator become popular                                                     

(4) alligator number

ถาม  คำว่า “alligator population” (ประชากรของจระเข้) มีความหมายเหมือนกับ_______

ตอบ 4              (จำนวนจระเข้)          1. ลูกจระเข้                  2. พันธุ์จระเข้                 3.จระเข้เป้นที่นิยม

 

Complete the following statements.

จงเติมคำเพื่อทำให้ข้อความต่อไปนี้สมบูรณ์

Alternative for question number 36. - 39.


(1)    Version                 

(2) plan                         

      (3) wage                         

      (4) pure

 

The economist acknowledged that his___36.___ is unlikely to be used in its __37.___ form, but says that even a modified ____38.___ would be good for the America economy. Companies, for example, could guarantee a base ____39.____ and then offer variable bonuses that would be a share of profits or revenues.


นักเศรษฐสาสตร์ได้ยอมรับว่า    36.  (2) แผนการของเขาไม่เหมือนกับที่ถูกใช้ในรูปแบบ  37.   (4)ที่เป็นอุดมคติของมัน แต่เขาได้กล่าวว่ามันเป็น  38. (1) รูปแบบใหม่ที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งน่าจะดีสำหรับเศรษฐกิจของอเมริกา ตัวอย่างเช่น บริษัทต่าง ๆ สามารถรับรองในเรื่องฐาน 39. (3) เงินเดือน และเสนอโบนัสที่แตกต่างกันซึ่งน่าจะเป็นส่วนแบ่งของผลกำไรหรือรายได้

 

36. ตอบ 2             (แผนการ)

 

37. ตอบ 4             (ที่บริสุทธิ์, ที่เป็นอุดมคติ)

 

38. ตอบ 1             (รูปแบบใหม่)

 

39. ตอบ 3             (เงินเดือน)

 

Alternative for question number 40. –  43.

(1)      As  much  as               

(2)  can                                                 

(3)  that                                                

(4)  also

                       He 40. Cites Japan’s economy as proof 41. A share system 42. Work.in many Japanese corporations. 43. Half of a worker’s pay comes in the in the form of a bonus or revenues.


                       นอกจากนี้เขา 40.(4) ยังอ้างเศรษฐกิจชองญี่ปุ่นเพื่อเป็นการพิสูจน์ 41.(3) ว่า ระบบการแบ่งปันผลกำไร 42.(2) สามารถใช้ได้ดี  ในหลาย ๆ บริษัทของญี่ปุ่นพบว่า 43.(1) มากเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่พนักงานได้เริ่มใช้นี้รูปแบบของเงินโบนัสหรือรายได้


(1)Linked                         

(2) sharing                                     

(3) quality                                    

(4) hard


This makes the Japanese work       44.    And strive for     45.    because some of their pay is    46.    To the company’s fortunes. Widespread use of profit    47.    , says Weitzman, is one part of the Japanese success story that the U.S. can easily and profitably imitate.

สิ่งนี้ทำให้ชาวญี่ปุ่นทำงาน 44. (4) หนัก และพยายามแข่งขันกันในเรื่อง  45. (3) คุณภาพ ทั้งนี้เพราะค่าใช้จ้างบางส่วนของพวกเขาจะ  46. (1) เกี่ยวโยงกับสิ่งที่กำหนดความสำเร็จของบริษัท Weitzman ได้กล่าวว่าการใช้  47. (2) การแบ่งปันผลกำไรอย่างแพร่หลายนั้นเป้นส่วนหนึ่งของเรื่องราวความสำเร็จของชาวญี่ปุ่นที่สหรัฐอเมริกาสามารถลอกเลียนแบบได้โดยง่ายและเป็นประโยชน์

 

40. ตอบ 4  (หนัก)