APR2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2553 ข้อ61-70

Prefixes (คำที่ใช้เติมข้างหน้า)

        Which  is  the  correct  prefixes ?

         คำที่มีการเติม Prefixes ไว้ข้างหน้าข้อใดที่ถูกต้อง

 

61.  (1) unregular     

(2) irregular            

(3)  imregular             

(4) overregular

         ตอบ  2  รากศัพท์คือ regular  หมายถึง  เป็นปกติ

                          เมื่อเติม  Prefix  คือ ir-  เป็น irregular  จะหมายถึง  ผิดปกติ,ไม่สม่ำเสมอ

62. (1) undercredit       

(2)  overcredit          

(3)  uponcredit          

(4) discredit   

ตอบ  4   รากศัพท์คือ   credit  หมายถึง  เชื่อถือ

           เมื่อเติม Prefix  คือ dis-  เป็น  discredit จะหมายถึง ไม่น่าเชื่อถือ

 

63. (1) encounter       

(2)  uncounter         

(3)  incounter               

(4)  overcounter

ตอบ  1   รากศัพท์คือ   counter หมายถึง  ตรงกันข้าม ,เป็นปรปักษ์

           เมื่อเติม Prefix  คือ en-  เป็น  encounter จะหมายถึง ประสบ, เผชิญหน้ากัน

 

64.            (1) underestimated     

(2) inestimated       

(3) unestimated      

(4) overestimated  

         ตอบ  1   รากศัพท์คือ   estimated  หมายถึง  ประมาณการ

           เมื่อเติม Prefix  คือ  under -  เป็น  underestimated จะหมายถึง ประมาณการต่ำไป

 

65.         (1) transatlantic          

              (2) crossatlantic         

              (3) underatlantic      

              (4) overatiantic

         ตอบ  1   รากศัพท์คือ   atlantic  หมายถึง  มหาสมุทรแอตแลนติก

           เมื่อเติม Prefix  คือ  trans -  เป็น  transatlantic จะหมายถึง อีกด้านหนึ่งของ

           มหาสมุทรแอตแลนติก

 

66.          (1) unnonymous          

(2)  innonymous        

(3) anonymous        

(4) exnonymous 

         ตอบ  3   รากศัพท์คือ   onymous  หมายถึง  เปิดเผยชื่อ

    เมื่อเติม Prefix คือ  an -  เป็น  anonymous  จะหมายถึง ไม่ประสงค์จะออกนาม,ปิดบังชื่อ

 

67.          (1) unadequate             

(2) inadequate             

(3) imadequate         

(4) nonadequate

        ตอบ  2   รากศัพท์คือ   adequate  หมายถึง  เพียงพอ

          เมื่อเติม Prefix คือ  in -  เป็น  inadequate  จะหมายถึง  ไม่เพียงพอ

 

68.          (1) inactive                   

(2) underactive              

(3) monactive           

(4) polyactive

        ตอบ  1   รากศัพท์คือ   active  หมายถึง  กระตือรือร้น, คล่องแคล่ว

         เมื่อเติม  Prefix คือ  in -  เป็น  inactive  จะหมายถึง  อยู่เฉย ๆ ,ไม่ทำอะไร

 

69.          (1) illegal                       

(2) unlegal                    

(3) dislegal                

(4) underlegal 

        ตอบ  1   รากศัพท์คือ   legal  หมายถึง  เกี่ยวกับกฎหมาย

        เมื่อเติม  Prefix คือ  il -  เป็น  illegal  จะหมายถึง  ผิดกฎหมาย

 

70.          (1)  immature                  

(2) unmature                   

(3) inmature             

(4) overmature

        ตอบ  1   รากศัพท์คือ   mature  หมายถึง  แก่เต็มที่, ทำให้สุก

       เมื่อเติม  Prefix คือ  im -  เป็น  immature  จะหมายถึง  อ่อน,ยังไม่สุก