APR2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2553 ข้อ31-40

Until recently, the kiwi fruit was rare in most countries of the world. All the kiwis came from New Zealand, which meant they were transported a great distance and were expensive. Now many countries grow kiwis. The supply of this fruit has greatly increased, and so it….


จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ผลกีวีเป็นสิ่งที่หายากในประเทศส่วนใหญ่ของโลก กีวีทั้งหมดมาจากนิวซีแลนด์ ซึ๋งหมายความว่า พวกมันถูกขนส่งมาในระยะทางที่ไกลมากและมีราคาแพง ในปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศได้ปลูกกีวี ปริมาณของผลไม้ชนิดนี้จึงเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ดังนั้นมันจึง...

 

31. The supply of this fruit greatly increased, and so it ______________

      (1) as become even more expensive.                       

      (2)  is harder to get.

      (3) is found only in New Zealand                                             

      (4) has become less expensive.

      ถาม   ปริมาณของผลไม้ชนิดนี้จึงเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ดังนั้นมันจึง___________

      ตอบ   (มีราคาถูกลง)                                    1.  กลายเป็นแพงมากยิ่งขึ้น

                2. ยากขึ้นกว่าที่จะได้มา                      3. ถูกพบในนิวซีแลนด์เท่านั้น

 

32. The  word  “rare” in  Line  1  means___________

      (1)  not  ripe            

      (2)  hard  to  find             

      (3)   many               

      (4)   bigger

      ถาม   คำว่า  “rare”  (หายาก)  ในบรรทัดที่หมายถึง  ___________

      ตอบ   (หายาก)      1.  ยังไม่สุกเต็มที่             3. มากมาย                    4. ใหญ่ขึ้น

 

33. The  word  “great  distance”  means___________

      (1)  long  way            

      (2)  very long  way             

      (3)   every where               

      (4)   somewhere               

      ถาม   คำว่า  “great  distance”  (ระยะทางที่ไกลมาก)   หมายถึง  ___________

      ตอบ   (ระยะทางที่ไกลอย่างมาก)   1.  ระยะทางไกล       3. ทุกหนทุกแห่ง            4. บางแห่ง

 

34. What  caused  the  Kiwi  fruit  became  cheaper ?

      (1)  hardly  to  get        

      (2)  it  was    rare       

      (3)   distance  of  transport      

      (4)   more  supply              

      ถาม   อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลกีวีมีราคาถูกลง

      ตอบ 4   (ปริมาณผลผลิตมีมากขึ้น)   1. ยากที่จะได้มา   2. มันหายาก   3. ระยะทางของการขนส่ง

 

35. Which  statement  is  true ?

      (1)  Kiwi  fruit  can  easily  get  in  every  country  nowadays.

      (2)  It  became  less  expensive  nowadays.

      (3)  Distance of transportation made it favorite.

      (4)  There are no more Kiwi in New Zealand.

      ถาม   ข้อความใดที่ถูกต้อง

      ตอบ 2   (มันกลับมีราคาถูกลงในปัจจุบัน)    

1.ผลกีวีสามารถหาได้ง่ายในทุกประเทศในปัจจุบัน

   3.ระยะทางของการขนส่งทำให้กีวีเป็นที่โปรดปรานของคนทั่วไป

   4.ไม่มีกีวีในนิวซีแลนด์อีกต่อไป

 

                   In the late 1990s, flight attendants around the world noticed a dramatic increase in “air rage”. This is the official term for what happens when someone becomes extremely angry or upset on a plane. These people may become dangerously violent  that the plane has to land somewhere and unload the passengers. Air rage may be the result of several factors. The general worsening of travel conditions in recent  years has led to crowded planes and frequent delays. At the same time, airlines have generally reduced the amount of seat for each passenger, so people are more likely to feel stressed and aggressive. One other factor, has nothing to do with the airline industry. Flight attendants say that very often the people  who become violent on planes have had too much alcohol to drink, either before the flight or on the plane.


ในช่วงปลายปี 1990 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั่วโลกได้สังเกตเห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการเกิดอารมณ์เดือดดาลบนเครื่องบินคำนี้เป็นคำที่ใช้เรียกอย่างเป็นทางการของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใครบางคนได้แสดงอารมณ์โกรธหรืออารมณ์เสียอย่างรุนแรงบนเครื่องบิน คนเหล่านั้นอาจจะแสดงความรุนแรงที่อันตรายอย่างมาก จนทำให้เครื่องบินต้องลงจอดในบางพื้นที่และไม่สามารถบรรทุกผู้โดยสารต่อไปได้ การเกิดอารมณ์เดือดดาลบนเครื่องบินอาจจะเป็นผลมาจากหลายๆปัจจัย เรื่องแย ๆ ที่พบโดยทั่วไปของสภาพการเดินทางด้วยเครื่องบินในหลายปีมานี้ได้ทำให้เครื่องบินมีผู้โดยสารแน่นขนัดและเกิดความล่าช้าอยู่บ่อยครั้ง ในขณะเดียวกัน สายการบินต่าง ๆ ได้ลดพื้นที่บริเวณที่นั่งโดยสารแต่ละคนลงดังนั้นผู้คนจึงดูเหมือนรู้สึกเครียดและดูก้าวร้าว อย่างไรก็ตาม ปัจจัยอีกประการหนึ่งก็คือ เราทำอะไรกับอุตสาหกรรมการบินไม่ได้เลย พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกล่าวว่า บ่อยครั้งมากที่ผู้คนซี่งแสดงอารมณ์รุนแรงบนเครื่องบินดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป ทั้งก่อนขึ้นเครื่องหรืออยู่บนเครื่องแล้วก็ตาม

 

36. Which is the proper heading  for  this  passage?

(1)   Flight  Attendants      

(2)  Air  Rage      

(3)   Drinking  on  Plane     

(4) Travel  Condition

ถาม    ข้อใดเป็นหัวข้อเรื่องที่เหมาะสมสำหรับเนื้อเรื่องนี้

ตอบ  2   (การเกิดอารมณ์เดือดดาลบนเครื่องบิน)                                   1.  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

                                3. การดื่มบนเครื่องบิน                                                      4.   สภาพการเดินทาง

 

37. What   is The  meaning of the word “ dangerously  increase” in line 1 ?

      (1)  not  increase      

      (2)  increase  very  quick    

      (3)  slowly  increase     

      (4) increase continually

      ถาม      ความหมายของคำว่า  “ dramatic increase” (การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ) ในบรรทัดที่  1  คืออะไร

      ตอบ   2    (เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก)                                         1.  ไม่เพิ่มขึ้น

                                3.  เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ                                          4.  เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

38. What is  the  meaning of the word “ dangerously  violent” in line 3 ?

      (1)  not    so  danger     

(2)   very  danger   

(3)  aggressively danger     

(4) danger  steadily

      ถาม      ความหมายของคำว่า  “dangerously  violent” (ความรุนแรงที่อันตรายอย่างมาก ) ในบรรทัดที่  3  คืออะไร

      ตอบ   3    (อันตรายอย่างก้าวร้าว : คำว่า  dangerously ในข้อนี้ควรเป็นอันตรายที่มีความหมายในเชิงก้าวร้าวรุนแรง     

                       เพราะเกิดจากอารมณ์ของคนที่โมโหร้าย)

                      1.  ไม่อันตรายมาก         2.  อันตรายอย่างมาก           4.  อันตรายอย่างไม่ลดละ

 

39. What is  the  meaning of the word “ crowded planes” in line 6 ?

      (1)  not    too  many  passengers                    

      (2)   plane  for  the  king

      (3)  plane  for  the  prince                              

      (4)   too  many  passenger         

     ถาม      ความหมายของคำว่า  “crowded planes” (เครื่องบินที่มีผู้โดยสารแน่นขนัด ) ในบรรทัดที่   6 คืออะไร

     ตอบ       (มีผู้โดยสารมากเกินไป)                                                (1)  มีผู้โดยสารไม่มากเกินไป

                (2)  เครื่องบินสำหรับพระมหากษัตริย์                           (3)  เครื่องบินสำหรับเจ้าฟ้าชาย

 

40. What is  the  meaning of the word “ frequent  delays” in line 6 ?

       (1)  always  delays    

       (2)   never  delay    

       (3)  delay  too  long  

       (4)   delay  in  short  period

       ถาม      ความหมายของคำว่า  “frequent  delays” (เกิดความล่าช้าอยู่บ่อยครั้ง ) ในบรรทัดที่  6  คืออะไร

       ตอบ       (ล่าช้าเป็นประจำ)                        (2)  ไม่เคยล่าช้า

                         (3)  ล่าช้าเกินไป                         (4)  ล่าช้าในช่วงเวลาสั้น ๆ