APR2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2553 ข้อ21-30

For many people, sitting still for a long time is one of the worst things about flying. Now doctors are discovering that there are good reasons to be unhappy about sitting still on long flights.  In fact, it is not good for you at all : The blood in your legs does not flow well and you are more likely to get a blood clot (a small lump) in your leg. The clot may cause swelling and pain in the leg because the blood cannot flow past it. More serious problems can develop if part of a clot breaks off and travels to the lung. In this case, there is even the risk of death. To avoid risk, doctors recommend moving around as much as possible during a flight. Of course, you cannot stand up often or walk continually around the plane. But you can help the blood flow in your body by doing special exercises at your seat. Many  airline companies now include instructions for these exercises in their in-flight magazines.


                สำหรับผู้คนจำนวนมาก การนั่งนิ่ง ๆ เป็นเวลานานถือเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดข้อหนึ่งของการเดินทางโดยเครื่องบิน ในปัจจุบันแพทย์ได้ค้นพบว่ามีเหตุผลดี ๆ หลายประการที่อธิบายถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการนั่งนิ่ง ๆ ในเที่ยวบินที่ใช้เวลานาน แท้ที่จริงแล้ว มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับคุณทั้งหมด กล่าวคือ เลือดในขาของคุณจะไหลหมุนเวียนไม่ดีนักและคุณจะรู้สึกเหมือนว่าเลือดในขาของคุณจับตัวเป็นก้อน (ลิ่มเลือดก้อนเล็ก ๆ) ซึ่งก้อนเลือดนี้อาจเป็นสาเหตุทำให้ขาบวมและปวดขา เพราะเลือดไม่สามารถไหลลงไปที่ขาได้ ปัญหาที่แย่กว่านี้สามารถขยายออกไปได้อีกถ้าส่วนของก้อนเลือดนี้แตกออกและเคลื่อนไปยังปอด ในกรณีนี้อาจจะมีความเสี่ยงถึงตายได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้แพทย์จะแนะนำให้ทำการขยับตัวไปมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในระหว่างบิน แน่นอนที่สุด คุณคงไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้บ่อย ๆ  หรือเดินไปรอบ ๆ ภายในเครื่องได้ตลอด แต่คุณสามารถช่วยให้เลือดไหลเวียนในร่างกายของคุณได้โดยการออกกำลังกายที่มีรูปแบบเฉพาะที่เก้าอี้ของคุณ ตอนนี้บริษัทสายการบินหลายแห่งได้รวมเอาคำแนะนำสำหรับการออกกำลังกายเหล่านี้ไว้ในนิตยสารประจำเครื่องบินของพวกเขาด้วย

21.  What is the appropriate topic for the above passage ?

(1) Sitting Still                

(2) Blood Flow                     

(3) Blood clot                

(4) Risk of Death

ถาม               ชื่อเรื่องที่เหมาะสมสำหรับเนื้อเรื่องข้างต้นนี้คืออะไร

ตอบ 1           (การนั่งนิ่ง ๆ)                                                      2. การไหลเวียนของเลือด

                                3.อาการเลือดจับตัวเป็นก้อน                                            4. ความเสี่ยงถึงตาย

 

22. What is the worst things about flying ?

(1) blood clot          

(2) sitting still   

(3) blood flow                             

(4) moving around

ถาม                 อะไรเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดของการเดินทางโดยเครื่องบิน

ตอบ 2              (การนั่งนิ่ง ๆ)                                                      1.อาการเลือดจับตัวเป็นก้อน

                                3.การไหลเวียนของเลือด                                   4. การขยับตัวไปมา

 

23. Which is the best way to avoid risk when you have ling flight ?

(1) moving around                                                                      

(2) reading in-flight magazine

(3) stand up                                                                                   

(4) walking continually

ถาม      ข้อไหนเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเมื่อคุณเดินทางในเที่ยวบินที่ใช้เวลานาน

ตอบ 1              (การขยับตัวไปมา)                                               2. การอ่านนิตยสารประจำเครื่องบิน

                                3.การลุกขึ้นยืน                                     4. การเดินอย่างต่อเนื่อง

 

24. What is the meaning of the word “swelling” in line 5 ?

(1) no feeling                                                                                

(2) get hurt

(3) getting bigger with pain                                                       

(4) stress

ถาม                  ความหมายของคำว่า “swelling” (บวม)ในบรรทัดที่ 5 คืออะไร

ตอบ 3              (ขยายใหญ่ขึ้นด้วยความปวด)                           1. ไม่มีความรู้สึก

                                2.ได้รับบาดเจ็บ                                                    4. ความเครียด

25. The phrase “travels to the lung” means________

(1) visit the lung                                                                           

(2) flow to the lung

(3) travel by plane to the lung                                   

(4) travel with the lung

ถาม                  วลีที่ว่า “travels to the lung” (เคลื่อนไปยังปอด) หมายถึง ________

ตอบ 2              (ไหลเข้าสู่ปอด)                                                   1.ไปหาปอด

                                3.เดินทางโดยเครื่องบินไปยังปอด                   4. เดินทางพร้อมกับปอด

 

For many years, alligator skin was popular in the United States for making fashionable shoes and handbags. From 1870 to 1965, at least 10 million alligators were killed in the United States for their skins. Then, in 1967, the government passed laws against hunting alligators. After that, the alligator population began to grow again. Now there are…


                เป็นเวลาหลายปี หนังจระเข้เป็นที่นิยมในสหรัฐอเมิรกาในการนำไปผลิตเป็นรองเท้าหรือกระเป๋าถือของผู้หญิงตามแฟชั่น นับตั้งแต่ปี 1870 ถึง 1965  จระเข้อย่างน้อยที่สุด 10 ล้านตัว ถูกฆ่าในสหรัฐอเมริกาเพื่อเอาหนังของมัน ดังนั้นในปี 1967 รัฐบาลจึงออกกฎหมายห้ามการล่าจระเข้ หลังจากนั้นประชากรของจระเข้ก็เริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ในปัจจุบันมี......

 

26. Now there are _______

(1)  more alligators in the United States.

(2)  fewer alligators than they were in 1967.

(3)  more alligators skin for making shoes and purses.

(4)  nearly 2 million alligators in the United States.

ถาม                  ในปัจจุบันมี.......

ตอบ 4              (จระเข้เกือบ 2 ล้านตัวในสหรัฐอเมริกา)

                                1.จระเข้มากขึ้นในสหรัฐอเมริกา                     2.จระเข้น้อยกว่าที่มีในปี 1967

                                3.หนังจระเข้เพื่อผลิตเป็นรองเท้าและกระเป่าเงินมากขึ้น

 

27. Why the US Government  had to established alligator hunting law ?

(1) The people like their skins.                                                  

(2) Too many were killed.

(3) They made too much shoes.                                                               

(4) to establish proper process.

ถาม                  ทำไมรัฐบาลของสหรัฐ ฯ ต้องกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการล่าจระเข้

ตอบ 2              (มีจระเข้จำนวนมากเกินไปที่ถูกฆ่า)                               1. ผู้คนชอบหนังของมัน

                                3.พวกเขาผลิตรองเท้ามากเกินไป                     4. เพื่อกำหนดเป้นขั้นตอนที่เหมาะสม

 

28. Which statement is true  ?

(1) More than 10 million alligators were killed from 1870 to 1965.

(2) 10 million alligators were killed from 1870 to 1965.

(3) Only 10 million alligators were killed in America.

(4) No more alligators were killed after 1965.

ถาม                  ข้อความใดถูกต้อง

ตอบ 1              (จระเข้จำนวนมากกว่า 10 ล้านตัวถูกฆ่านับตั้งแต่ปี 1870 ถึง 1965 : คำว่า least หมายถึง อย่างน้อยที่สุด  ก็แสดงว่า จำนวนจระเข้ที่ถูกฆ่าต้องมีมากว่า 10 ล้านตัวขึ้นไป)

                                2.จระเข้จำนวน 10 ล้านตัวถูกฆ่านับตั้งแต่ปี 1870 ถึง 1965

                                3.มีจระเข้เพียง 10 ล้านตัวเท่านั้นที่ถูกฆ่าในอเมริกา

                                4.ไม่มีจระเข้ถูกฆ่าอีกต่อไปหลังจากปี 1965


29. The word “passed laws” has the same meaning as_______

(1) old law        

(2) given-up law                          

(3) established law                       

(4) cancelled law          

ถาม                  คำว่า “passed laws” (ออกฎหมาย) มีความหมายเหมือนกับ_______

ตอบ 3              (กำหนดหรือร่างกฎหมาย)                                                1. กฎหมายเก่า

                                2.กฎหมายที่ถูกเลิกใช้ไปแล้ว                                           4. ระงับกฎหมาย

 

30. The word “alligator population” has the same meaning as________

(1) alligator baby         

(2) alligator family    

(3) alligator become popular     

(4) alligator number

ถาม             คำว่า “alligator population” (ประชากรของจระเข้) มีความหมายเหมือนกับ_______

ตอบ 4        (จำนวนจระเข้)                1. ลูกจระเข้                  2. พันธุ์จระเข้                 3.จระเข้เป็นที่นิยม