APR2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2553 ข้อ11-20

Evergreen trees do not lose their leaves in the autumn like many other kinds of trees. The fact that they do not seem to die in winter gives them special meaning in some places. In Italy, for example, evergreen trees are associated with the idea of life after death. For this reason, Italians plant evergreen….


ต้นสน (ต้นไม้ที่เขียวชอุ่มตลอดปี)  จะไม่ผลัดใบของมันในฤดูใบไม้ร่วงเหมือนกับต้นไม้ประเภทอื่น ๆ ข้อเท็จจริงที่ว่ามันดูเหมือนไม่ตายในฤดูหนาว ทำให้มันมีความหมายพิเศษในสถานที่บางแห่งตัวอย่าง เช่น ในประเทศอิตาลี ต้นสนจะมีความเกี่ยวข้องกับความคิดในเรื่องชีวิตหลังความตาย ด้วยเหตุผลนี้ชาวอิตาลีจึงมักปลูกต้นสนไว้...

 

11.  For this reason, Italians often plant evergreen______

(1) in cemeteries.             

(2) along streets.               

(3) in long lines              

(4) in gardens.

ถาม               ด้วยเหตุผลนี้ชาวอิตาลีจึงมักปลูกต้นสนไว้________

ตอบ 1           (ในสุสานฝังศพ : ความเขียวชอุ่มตลอดปีของต้นสนเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่ไม่มี   

                      วันดับสิ้นและรอการกลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง

                      2. ตามข้างถนน                    3. ในแนวยาว                       4. ในสวน

 

12. Why the evergreen tree has special meaning in some places  ?

(1) Because it is beautiful.                                                          

(2) Because it never die.

(3) Because it associate with lift .                                             

(4) Because it will not die in winter.

ถาม                 ทำไมต้นสนจึงมีความหมายพิเศษในสถานที่บางแห่ง

ตอบ 4             (เพราะมันจะไม่ตายในฤดูหนาว)                    1. เพราะมันมีความสวยงาม

                                2.เพราะมันไม่เคยตาย                                         3. เพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิต

 

13. Why they called this tree “evergreen trees” ?

(1) They won’t die in winter.                                                    

(2) They won’t die in autumn.

(3) They always green.                                                                               

(4) They do not loose their leaves

ถาม     ทำไมพวกเขาจึงเรียกต้นไม้นี้ว่า “evergreen trees” (ต้นสนหรือต้นไม้ที่เขียวชอุ่ม ตลอดปี)

ตอบ 3             (พวกมันจะเขียวชอุ่มอยู่เสมอ)                          1. พวกมันจะไม่ตายในฤดูหนาว

                                2.พวกมันจะไม่ตายในฤดูใบไม้ร่วง                4. พวกมันไม่มีใบหลุดร่วง

 

14. The word “associated with” means _______

(1) attach with         

(2) apart from              

(3) along with             

(4) parallel to

ถาม                 คำว่า “associated with” (มีความเกี่ยวข้องกับ) หมายถึง_______

ตอบ 1             (เกี่ยวข้องกับ)           2. นอกเหนือจาก        3. ตามด้วย           4. เท่าเทียมกับ

 

15. The word “the fact that” means________

(1) It always like that                                                                  

(2) What is like that

(3) the evident that                                                                      

(4) in fact

ถาม                 คำว่า “the fact that” (ข้อเท็จจริงที่ว่า) หมายถึง_______

ตอบ 4             (แท้ที่จริงแล้ว)                                                                     1. มันมักจะเป็นอย่างนั้น

                                2.สิ่งที่เหมือนกันก็คือว่า                                     3. พิสูจน์ว่า


                The “idea box” is a useful concept in management. It was first introduced in the early twentieth century by Kodak in the United States and Michelin in France. The managers of these companies use idea boxes to collect suggestions from employees about improving production. Today, the idea box is not used much in the United States or Europe. However, it is used a lot in Japan. Japanese managers have found it to be a very valuable resource. Employees often know more than managers about the details of production. In the long run, their suggestions can make a real difference to the company. Employees who offer useful ideas may receive extra money in their paychecks.


                “กล่องแสดงความคิดเห็นเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์ในการบริหารจัดการ มันถูกนำเสนอเป็นครั้งแรกในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยบริษัทโกดักในสหรัฐอเมริกาและบริษัทมิชลินในฝรั่งเศส ผู้บริหารของบริษัทเหล่านี้ได้ใช้กล่องแสดงความคิดเห็นเพื่อเก็บรวบรมข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากพนักงานเกี่ยวกับการปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น ทุกวันนี้กล่องแสดงความคิเห็นไม่ได้ใช้มากนักในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป อย่างไรก็ตามมันกลับถูกใช้มากในญี่ปุ่น ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นได้ค้นพบว่ามันคือทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง บ่อยครั้งที่พนักงานมักรู้เกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ของการผลิตมากกว่าผู้บริหาร ในระยะยาวข้อเสนอแนะต่างๆ ของพวกเขาสามารถวร้างความแตกต่างที่แท้จริงให้กับบริษัท พนักงานที่เสนอความคิดที่เป็นประโยชน์อาจได้รับเงินพิเศษในเช็คเงินเดือนของพวกเขา

 

16. Which of the following topics is the best for the above passage ?

(1) Kodak in U.S.                                                                        

(2) Japanese Manager

(3) Kodak in U.S. and Michelin in France                                             

(4) Idea Box

ถาม                  ชื่อเรื่องใดต่อไปนี้ที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อเรื่องข้างต้น

ตอบ 4             (กล่องแสดงความคิดเห็น)       1. บริษัทโกดักในสหรัฐอเมริกา

                                                2.ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น                 3. บริษัทโกดักในสหรัฐอเมริกาและบริษัทมิชลินในฝรั่งเศส

 

 17. In which country is the idea box used most ?

(1) France                  

(2) Japan                                     

(3) USA                                      

(4) Europe

ถาม              ในประเทศใดที่มีการใช้กล่องแสดงความคิดเห็นมากที่สุด

ตอบ 2          (ญี่ปุ่น)   1. ฝรั่งเศส                             3. สหรัฐอเมริกา                   4. ยุโรป

 

18. When was the idea box first used  ?

(1) 1901-1950              

(2) 1951-1999                              

(3) Japan                                        

(4) Europe

ถาม                 กล่องแสดงความคิดเห็นถูกใช้เป็นครั้งแรกเมื่อใด

ตอบ 1             (ช่างต้นศตวรรษที่ 20 คือประมาณปี 1901-1950)

                                2.ประมาณปี 1951-1999                    3. ญี่ปุ่น                                  4. ยุโรป

 

19. Why was the idea box useful for management ?

(1) Because the manager used it.

(2) Because the idea is from the employees who know more details about production.

(3) Because it made real different to the company.

(4) Because Kodak and Michelin used it before.

     ถาม                   ทำไมกล่องแสดงความคิดเห็นจึงมีประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการ

ตอบ 3             (เพราะมันสร้างความแตกต่างที่แท้จริงให้กับบริษัท)

                                1.เพราะผู้บริหารใช้มัน

                                2.เพราะความคิดเห็นมาจากพนักงานที่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตมากกว่า

                                4.เพราะบริษัทโกดักและบรัทมิชลินใช้มันมาก่อน

 

20. What is the word “paychecks” means ?

(1) check the payment                                                

(2) salary cheque

(3) pay without checking                                                           

(4) checking before paying

ถาม                  คำว่า “paychecks” (เช็คเงินเดือน) หมายถึงอะไร

ตอบ 2             (เช็คเงินเดือน)                                                     1. ตรวจสอบการจ่ายเงิน

                                3.การจ่ายที่ไม่ได้มีการตรวจสอบ                      4. การตรวจสอบก่อนการจ่ายเงิน