APR2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 ข้อ21-30

Pilots and flight attendants have long known that they become especially forgetful when they fly often with little rest.  They lose their car keys, forget their room number at a hotel, or forget the names of the people they have just met. People usually think of this loss of short-term memory as part of jet lag, the negative effects that many people feel after long flights. A scientist named Kwangwok Cho, who had to fly across the Atlantic several times in one month, noticed the same problem with this short-term memory. He decided to find out why people with jet lag become especially forgetful. To understand what was happening, Cho did brain scans of people with severe jet lag. He then compared them with brain scans of people without jet lag. In the people with jet lag, there were clear signs of damage to some brain cells. In fact, part of the brain had become smaller. This was what caused the difficulties with short-term memory.

                นักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรู้กันมานานแล้วว่าพวกเขากลายเป็นคนขี้ลืมมากเป็นพิเศษ เมื่อพวกเขาบินบ่อยแล้วพักผ่อนน้อย พวกเขามักทำกุญแจรถหาย ลืมเบอร์ห้องที่โรงแรม หรือลืมชื่อของผู้คนที่พวกเขาเพิ่งพบเจอ โดยทั่วไปแล้วผู้คนมักคิดว่าการสูญเสียความจำในระยะสั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวเรื่องเวลนอน ซึ่งเป็นผลในแง่ลบที่คนจำนวนมากรู้สึกหลังจากที่ต้องบินเป็นเวลานานๆ นักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า กวองวอคโซ ผู้ซึ่งต้องบินข้ามหาสมุทรแอตแลนติกหลายๆครั้งในรอบ 1 เดือน ก็ได้สังเกตเห็นปัญหาเช่นเดียวกันนี้ เกี่ยวกับความจำในระยะสั้น เขาจึงตัดสินใจค้นหาว่าทำไมผู้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวเรื่องเวลานอนจึงกลายเป็นคนขี้ลืมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น โชจึงทำการสแกนสมองของคนที่มีปัญหาการปรับตัวเรื่องเวลานอนอย่างรุนแรง จากนั้นเขาได้เปรียบเทียบคนเหล่านั้นกับการสแกนสมองของคนที่ไม่มีปัญหานี้ ในคนที่มีปัญหาการปรับตัวเรื่องเวลานอนพบว่า มีสัญญาณของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเซลล์สมองบางส่วนอย่างชัดเจน แท้ที่จริงแล้วก็คือส่วนสมองกลับมีขนาดเล็กลง สิ่งนี้จึงแสดงให้เห็นว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหากับความจำในระยะสั้น

 

21. Which is the appropriate topic for the above passage?

(1)      Pilots & Flight Attendants                                

(2)  Long Flight

      (3)   Jet Lag                                                                   

      (4)  Forgetful

ถาม        ข้อใดคือชื่อเรื่องที่เหมาะสมสำหรับเนื้อเรื่องข้างต้น

ตอบ 3  (ปัญหาการปรับตัวเรื่องเวลานอน)                    1.นักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

                2.การบินเป็นเวลานาน                                       4.ขี้ลืม

 

22. What caused the loss of short-term memory?

(1) Jet lag          

(2) Damage of the brain cells      

 (3)  Long flight                            

(4)  Little rest

ถาม  อะไรเป็นสาเหตุของการสูญเสียความจำในระยะสั้น

ตอบ (ความเสียหายของเซลล์สมอง)                           1.ปัญหาการปรับตัวเรื่องเวลานอน

                3.การบินเป็นเวลานาน                                       4.การพักผ่อนน้อย

 

23. What is the negative effects that people feel after long flight?

(1)      Short-term memory                          

(2)  Little rest

      (3)     Jet lag                                                   

      (4)  Forgetful

ถาม  อะไรคือผลในแง่ลบที่ผู้คนรู้สึกได้หลังจากที่บินเป็นเวลานาน

ตอบ  3  (ปัญหาการปรับตัวเรื่องเวลานอน)                   

1.ความจำในระยะสั้น

2.การพักผ่อนน้อย                                                               

4.ขี้ลืม

 

24. How can scientist know the cause of forgetfulness?

(1)      Comparing the brain scans                                               

(2) Jet lag scan

       (3)   Damage some brain cells                                  

       (4)  Brain became smaller

ถาม   นักวิทยาศาสตร์สามารถรู้ถึงสาเหตุของการลืมได้อย่างไร

ตอบ 1 (การเปรียบเทียบการสแกนสมอง)                          2.การสแกนปัญหาการปรับตัวเรื่องเวลานอน

             3.ความความเสียหายของเซลล์สมองบางส่วน     4.สมองกลับมีขนาดเล็กลง

 

25. Which phrases has the proper meaning to the phrases “noticed the same problem”?

(1) Noted the same problem                      

(2) Realized the same problem

      (3)  Forgot the same problem                   

      (4) Brain became smaller

ถาม  วลีในข้อใดมีความหมายที่ถูกต้องของวลีที่ว่า “noticed the same problem” (สังเกตเห็นปัญหานี้เช่นกัน)

ตอบ  1  (สังเกตเห็นปัญหานี้เช่นกัน)                             2.ตระหนักถึงปัญหานี้เช่นกัน

                3.ลืมปัญหานี้เช่นกัน                                          4.กล่าวถึงปัญหานี้เช่นกัน

 

Commercial or retail banks are businesses that trade in money. They received and hold deposits, pay money according top customers’ instruction, lend money, offer investment advice, exchange foreign currencies, and so on. They make a profit from the difference (known as a spread or a margin) between the interest rates they pay to lenders or depositors and those they charge to borrowers. Banks also create credit, because the money they lend, from their deposits, is generally spent (either on goods or services, or top settle debts), and in this way transferred to another bank account-often by way of a bank transfer or a cheque (check) rather than the use of notes or coins-from where it can be lent to another borrower, and so on. When lending money, bankers have to find a balance between yield and rish, and between liquidity and different maturities.

 

                ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มุ่งทำธุรกิจทุกประเภทกับธุรกิจย่อยโดยทั่วไป (Retail bank) จะทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าเงิน ธนาคารเหล่านี้จะรับและถือครองเงินฝาก รวมทั้งจ่ายเงินตามคำสั่งของลูกค้าให้กู้ยืมเงิน ให้คำแนะนำเรื่องการลงทุน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอื่นๆทั้งนี้ธนาคารจะทำกำไรจากความแตกต่าง (หรือที่รู้จักกันว่า ผลต่างหรือส่วนต่าง) ระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้แก่ผู้ที่ให้กู้เงินหรือผู้ฝากเงิน และที่ธนาคารคิดเป็นค่าธรรมเนียมจากผู้ขอกู้เงิน นอกจากนี้ธนาคารยังสร้างเครดิตได้อีกด้วย เพราะโดยปกติแล้วเงินที่ธนาคารยืมมาจากเงินฝากมักถูกนำมาใช้ (ไม่ว่าจะเป็นค่าสินค้าหรือบริการ หรือการชำระหนี้) และด้วยวิธีการโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นๆ ซึ่งมักใช้วิธีการโอนเงินระหว่างธนาคารหรือใช้เช็คมากกว่าการใช้ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ จากที่ซึ่งสามารถให้ผู้ขอกู้อีกคนหนึ่งกู้ยืมได้ เมื่อมีการให้กู้ยืมเงิน พนักงานธนาคารจะต้องหาความสมดุลระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยง รวมทั้งความสมดุลระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยง รวมทั้งความสมดุลระหว่างสภาพคล่องและวันครบกำหนดของตราสารหนี้ที่แตกต่างกัน

 

26. Which is the appropriate topic for the above passage?

(1) Commercial or Retail bank                  

(2)  Money Trading

      (3)  Banking System                                   

      (4)  Investment

ถาม        ข้อใดคือชื่อเรื่องที่เหมาะสมสำหรับเนื้อเรื่องข้างต้น

ตอบ 1  (ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มุ่งทำธุรกิจทุกประเภทกับธุรกิจรายย่อยโดยทั่วไป)

                2.การค้าเงิน          3.ระบบธนาคาร                   4.การลงทุน

 

27. What is the proper4 word for all activities customers did in the banks?

(1) Transactions           

(2)  Bankrupt                

(3) Bankers                   

(4) Banquet

ถาม  อะไรคือคำที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่ลูกค้าทำได้ในธนาคาร

ตอบ  1  (การทำธุรกรรมทางการเงิน)                             2.บุคคลล้มละลาย

                3.เจ้าหน้าที่ธนาคาร                                            4.การจัดเลี้ยง

 

28. What is the meaning of the word “margin” in line 4?

(1) Differences          

(2) Deposits                               

(3) Withdrawals                        

(4) Interest rates

ถาม  อะไรคือความหมายของคำว่า “margin”  (ส่วนต่าง)ในบรรทัดที่ 4

ตอบ  1  (ความแตกต่าง)     2.เงินฝาก              3.การถอนเงิน                      4.อัตราดอกเบี้ย

 

29. What is the meaning of the word “ liquidity in line 10?

      (1)  money loan            

      (2)  interest rates                 

      (3) Cash flow                                

      (4) goods or services

ถาม  อะไรคือความหมายของคำว่า “liquidity” (สภาพคล่อง) ในบรรทัดที่ 10

ตอบ  3  (กระแสเงินสด)                    1.เงินกู้                   2.อัตราดอกเบี้ย                    4.สินค้าหรือบริการ

 

 

30.which way that bank don’t use in transferring money?

     1.cheque                          

    2.bank transfer                               

    3.notes or coins                               

    4.bank credit

ถาม  วิธีใดที่ธนาคารไม่ใช้ในการโอนเงิน

ตอบ  3  (ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์)                            1.เช็ค

                2.การโอนเงินระหว่างธนาคาร                        4.เครดิตของธนาคาร