APR2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2553 ข้อ1-10

การสอบไล่ภาค   1    ปีการศึกษา  2553

ข้อสอบกระบวนวิชา  BA  305   สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ

 

คำสั่ง  ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 80 ข้อ)

Reading   Comprehension  (การอ่านเพื่อทำความเข้าใจ)

 

                Today, many elderly people in industrialized countries  suffer  from  depression. In the past, most older people live with or near other members of the family, and they usually  had some responsibilities around the home. For example, older women could help take care the children or prepare  meals. Older men could help their sons at work or around the house. These days, married children  often  prefer to live on their own, sometimes  far away from their parents. Thus older people may be cut off from family ties. They  may also feel cut off from the world around them. The many rapid  changes  that have taken place in technology, entertainment, and travel  have led some older people to feel that they do not belong any more.


                ทุกวันนี้ผู้สูงอายุจำนวนมากในประเทศอุตสาหกรรมต้องทนทุกข์จากภาวะซึมเศร้า  ในอดีตนั้นคนชราส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับหรือใกล้ ๆ กับสมาชิกคนอื่นในครอบครัว และพวกเขามักจะมีหน้าที่รับผิดชอบบางอย่างภายในบ้านอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงสูงอายุสามารถช่วยดูแลเด็ก ๆ หรือตระเตรียมอาหารได้ ส่วนผู้ชายสูงอายุก็สามารถช่วยลูกชายของตนทำงานหรือดูแลเรื่องรอบ ๆ บ้าน  ปัจจุบันนี้ลูกที่แต่งงานแล้วมักชอบที่จะอยู่ด้วยตัวเองตามลำพัง บางครั้งก็แยกบ้านออกมาอยู่ห่างไกลจากพ่อแม่ ดังนั้นคนชราอาจเหมือนถูกตัดขาดจากสายสัมพันธ์ของครอบครัว  นอกจากนี้พวกเขายังรู้สึกเหมือนถูกตัดออกจากโลกรอบ ๆ ตัวของพวกเขาด้วย  การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหลาย ๆ อย่างซึ่งเกิดขึ้นในรูปของเทคโนโลยีความบันเทิง และการเดินทางท่องเที่ยว ล้วนแต่ทำให้คนชรารู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกปัจจุบันอีกต่อไปแล้ว

1.       What is the topic for the above  passage ?

(1)   Depression                              

(2)    Suffering   of  Elderly

(3)    Industrialize Countries             

(4)    Married  Children

ถาม        หัวเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อเรื่องข้างต้นนี้คืออะไร

ตอบ 2    (ความทุกข์ของผู้สูงอายุ)                 1. ภาวะซึมเศร้า

1.     ประเทศอุตสาหกรรม           4. ลูกที่แต่งงานแล้ว 

 

2.    The phrase “suffer   from  depression” means _________

(1)   hurt                  

(2)   serious                      

(3)  stress                

(4)  injure

ถาม       วลีที่ว่า  “suffer   from  depression”(ทนทุกข์จากภาวะซึมเศร้า) หมายถึง_______

ตอบ  3   (ความเครียด)    1. ทำให้เจ็บปวด    2.  ที่เคร่งเครียด       4.  บาดเจ็บ

 

3.    The  phrase “ cut  off from family  ties” means _________

(1)    No more family                    

(2)    (2)  cut the family

(3)  not  relate  with  the family   

(4)     got off from the family

ถาม       วิลีที่ว่า “out off from the family lies”(ตัดขาดจากสายสัมพันธ์ของครอบครัว) หมายถึง_________

ตอบ  3   (ไม่มีความเกี่ยวพันกับครอบครัว)        1. ไม่มีครอบครัวอีกต่อไป

1.       ตัดขาดจากครอบครัว                   4.  ออกมาจากครอบครัว

 

4.  How  many evidence did the writer gave to support  responsibilities ?

    (1) one  evidence       

    (2) two evidence     

    (3)  three evidence     

    (4) none

      ถาม      มีข้อพิสูจน์กี่ประการที่ผู้เขียนยกขึ้นมาสนับสนุนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สูงอายุ

      ตอบ (2 ประการ)   1.ประการเดียว         3. 3 ประการ        4.ไม่มีข้อใดถูก

 

5. Where  was the  residence  of  the elderly  in  the  past ?

      (1) away  from  their  children                  

     (2) further  from  their  children

      (3) close to their  children                          

      (4) separate  from their children

      ถาม      ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในอดีตคือที่ไหน

      ตอบ (อยู่ใกล้ชิดกับลูกๆของพวกเขา)           1.แยกออกมาจากลูกๆของพวกเขา

                   2. อยู่ห่างจากลูกๆของพวกเขา             4.แยกออกมาจากลูกๆของพวกเขา

 

                One of the most famous houses in United is Monticello. It was the home of Thomas  Jefferson , the third president of the  United States. Located on a hill near Charlottesville, Virginia, it has a beautiful view  of the surrounding countryside. The house is famous ,first of all, because it belonged to a president. It is also a fine example of early nineteenth-century American architecture. Jefferson  designed  it himself in a style he had  admired in Italy. Many American building  of that time, in fact, imitated   European   styles. But while most  were  just imitations,            his Monticello is lovely in itself. Furthermore, the design  combines a  graceful style  with a typical American  concern   for  comfort  and  function.


                หนึ่งในบรรดาบ้านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือ บ้านมอนติเซลโล ซึ่งเป็นบ้านของโทมัส  เจฟเฟอสัน  ประธานาธิบดีคนที่ 3 ของสหรัฐอเมริกา  โดยตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับเมืองชาร์ลลอตส์วิลล์ในมลรัฐเวอร์จีเนีย ซึ่งมีทัศนียภาพของชานเมืองรอบ ๆ ที่สวยงามมาก ประการแรกที่ทำให้บ้านมีชื่อเสียง เพราะมันเป็นของประธานาธิบดี  นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมอเมริกันในช่วงต้นศตวรรษที่ 19  อีกด้วย  เจฟเฟอสันได้ออกแบบบ้านด้วยตัวเองของเขาเองตามสไตล์ที่เขาชื่นชอบในอิตาลีแท้ที่จริงแล้ว สิ่งก่อสร้างหลายแห่งของอเมริกันในช่วงเวลานั้นลอกเลียนแบบมาจากสไตล์ยุโรป ในขณะที่สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นแค่เพียงการลอกเลียนแบบ แต่มอนติเซลโลของเขาเป็นสิ่งที่ดูสวยด้วยตัวของมันเองยิ่งไปกว่านั้นการออกแบบได้ผสมผสานรูปแบบที่อ่อนช้อยเข้ากับแบบฉบับสไตล์อเมริกัน ที่ให้ความสำคัญในเรื่องความสะดวกสบายและการใช้งาน

 

6.     Which is the best topic for the above passage ?

(1)  Famous  Houses in United States                    

(2) American  Architecture

 (3) The View from Monticello                                

 (4) Reasons for Monticello’s Fame

ถาม        หัวเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อเรื่องข้างต้นนี้คือข้อใด

ตอบ 4    (เหตุผลสำหรับความมีชื่อเสียงของมอนติเซลโล)     1.บ้านที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา

                       2.สถาปัตยกรรมอเมริกา                                                          3. ทิวทัศน์จากมอนติเชลโล

 

7.     Where is Thomas Jefferson house located ?

(1)    Monticello      

(2)  Virginia           

(3) Charlottesville        

(4) Europe

ถาม      บ้านของโทมัส  เจฟเฟอสัน  ตั้งอยู่ที่ไหน

ตอบ 2  (มลรัฐเวอร์จิเนีย)   1. มอนติเชลโล       3. ชาร์ลลอตส์วิลล์           4. ยุโรป

 

8.     Where is the  design of Thomas Jefferson’s house from ?

(1) American                  

(2) Europe                      

     (3) Italy                      

     (4) United State

     ถาม        การออกแบบบ้านของโทมัส  เจฟเฟอสัน มีที่มาจากที่ใด

     ตอบ 3    (อิตาลี)      1.อเมริกา           2. ยุโรป               4. สหรัฐอเมริกา

 

9.     What is the phrase “imitated European styles ”meaning ?

     (1) the same as European style                             

      (2)  different from European style

     (3) copy the European style                                

      (4)  looked like European style

     ถาม    วลีที่ว่า “imitated European style”ลอกเลียนแบบมาจากสไตล์ยุโรป) หมายถึงอะไร

     ตอบ 3 (ลอกเลียนแบบมาจากสไตล์ยุโรป)         1. เหมือนกับสไตล์ยุโรป

                  2.แตกต่างจากสไตล์ยุโรป                      4. ดูเหมือนกับสไตล์ยุโรป

 

10. The word “American  concern” means____________

     (1) American  style      

      (2) American  house     

      (3) American instinct     

      (4) American ways

     ถาม        คำว่า “American concern”(สไตล์อเมริกัน)  หมายถึง ________

     ตอบ 1    (สไตล์อเมริกัน)                          

2. บ้านแบบอเมริกัน

3.สัญชาตญาณแบบอเมริกัน       

4. วิธีแบบอเมริกัน