APR2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ ภาค 1 ปีการศึกษา 2553

0
35

Advertisement

การสอบไล่ภาค   1    ปีการศึกษา  2553

ข้อสอบกระบวนวิชา  APR2101  สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 

คำสั่ง  ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 80 ข้อ)

Advertisement

Reading   Comprehension  (การอ่านเพื่อทำความเข้าใจ)

                Today, many elderly people in industrialized countries  suffer  from  depression. In the past, most older people live with or near other members of the family, and they usually  had some responsibilities around the home. For example, older women could help take care the children or prepare  meals. Older men could help their sons at work or around the house. These days, married children  often  prefer to live on their own, sometimes  far away from their parents. Thus older people may be cut off from family ties. They  may also feel cut off from the world around them. The many rapid  changes  that have taken place in technology, entertainment, and travel  have led some older people to feel that they do not belong any more.

                ทุกวันนี้ผู้สูงอายุจำนวนมากในประเทศอุตสาหกรรมต้องทนทุกข์จากภาวะซึมเศร้า  ในอดีตนั้นคนชราส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับหรือใกล้ ๆ กับสมาชิกคนอื่นในครอบครัว และพวกเขามักจะมีหน้าที่รับผิดชอบบางอย่างภายในบ้านอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงสูงอายุสามารถช่วยดูแลเด็ก ๆ หรือตระเตรียมอาหารได้ ส่วนผู้ชายสูงอายุก็สามารถช่วยลูกชายของตนทำงานหรือดูแลเรื่องรอบ ๆ บ้าน  ปัจจุบันนี้ลูกที่แต่งงานแล้วมักชอบที่จะอยู่ด้วยตัวเองตามลำพัง บางครั้งก็แยกบ้านออกมาอยู่ห่างไกลจากพ่อแม่ ดังนั้นคนชราอาจเหมือนถูกตัดขาดจากสายสัมพันธ์ของครอบครัว  นอกจากนี้พวกเขายังรู้สึกเหมือนถูกตัดออกจากโลกรอบ ๆ ตัวของพวกเขาด้วย  การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหลาย ๆ อย่างซึ่งเกิดขึ้นในรูปของเทคโนโลยีความบันเทิง และการเดินทางท่องเที่ยว ล้วนแต่ทำให้คนชรารู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกปัจจุบันอีกต่อไปแล้ว

1.       What is the topic for the above  passage ?

(1)   Depression

(2)    Suffering   of  Elderly

(3)    Industrialize Countries

(4)    Married  Children

ถาม        หัวเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อเรื่องข้างต้นนี้คืออะไร

ตอบ 2    (ความทุกข์ของผู้สูงอายุ)                 1. ภาวะซึมเศร้า

1.     ประเทศอุตสาหกรรม           4. ลูกที่แต่งงานแล้ว 

2.    The phrase “suffer   from  depression” means _________

(1)   hurt                  

(2)   serious

(3)  stress

(4)  injure

ถาม       วลีที่ว่า  “suffer   from  depression”(ทนทุกข์จากภาวะซึมเศร้า) หมายถึง_______

ตอบ  3   (ความเครียด)    1. ทำให้เจ็บปวด    2.  ที่เคร่งเครียด       4.  บาดเจ็บ

3.    The  phrase “ cut  off from family  ties” means _________

(1)    No more family                    

(2)    (2)  cut the family

(3)  not  relate  with  the family   

(4)     got off from the family

ถาม       วิลีที่ว่า “out off from the family lies”(ตัดขาดจากสายสัมพันธ์ของครอบครัว) หมายถึง_________

ตอบ  3   (ไม่มีความเกี่ยวพันกับครอบครัว)        1. ไม่มีครอบครัวอีกต่อไป

1.       ตัดขาดจากครอบครัว                   4.  ออกมาจากครอบครัว

4.  How  many evidence did the writer gave to support  responsibilities ?

    (1) one  evidence       

    (2) two evidence     

    (3)  three evidence     

    (4) none

      ถาม      มีข้อพิสูจน์กี่ประการที่ผู้เขียนยกขึ้นมาสนับสนุนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สูงอายุ

      ตอบ 2  (2 ประการ)   1.ประการเดียว         3. 3 ประการ        4.ไม่มีข้อใดถูก

5. Where  was the  residence  of  the elderly  in  the  past ?

      (1) away  from  their  children                  

     (2) further  from  their  children

      (3) close to their  children                          

      (4) separate  from their children

      ถาม      ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในอดีตคือที่ไหน

      ตอบ 3  (อยู่ใกล้ชิดกับลูกๆของพวกเขา)           1.แยกออกมาจากลูกๆของพวกเขา

                   2. อยู่ห่างจากลูกๆของพวกเขา             4.แยกออกมาจากลูกๆของพวกเขา

                One of the most famous houses in United is Monticello. It was the home of Thomas  Jefferson , the third president of the  United States. Located on a hill near Charlottesville, Virginia, it has a beautiful view  of the surrounding countryside. The house is famous ,first of all, because it belonged to a president. It is also a fine example of early nineteenth-century American architecture. Jefferson  designed  it himself in a style he had  admired in Italy. Many American building  of that time, in fact, imitated   European   styles. But while most  were  just imitations,            his Monticello is lovely in itself. Furthermore, the design  combines a  graceful style  with a typical American  concern   for  comfort  and  function.

                หนึ่งในบรรดาบ้านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือ บ้านมอนติเซลโล ซึ่งเป็นบ้านของโทมัส  เจฟเฟอสัน  ประธานาธิบดีคนที่ 3 ของสหรัฐอเมริกา  โดยตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับเมืองชาร์ลลอตส์วิลล์ในมลรัฐเวอร์จีเนีย ซึ่งมีทัศนียภาพของชานเมืองรอบ ๆ ที่สวยงามมาก ประการแรกที่ทำให้บ้านมีชื่อเสียง เพราะมันเป็นของประธานาธิบดี  นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมอเมริกันในช่วงต้นศตวรรษที่ 19  อีกด้วย  เจฟเฟอสันได้ออกแบบบ้านด้วยตัวเองของเขาเองตามสไตล์ที่เขาชื่นชอบในอิตาลีแท้ที่จริงแล้ว สิ่งก่อสร้างหลายแห่งของอเมริกันในช่วงเวลานั้นลอกเลียนแบบมาจากสไตล์ยุโรป ในขณะที่สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นแค่เพียงการลอกเลียนแบบ แต่มอนติเซลโลของเขาเป็นสิ่งที่ดูสวยด้วยตัวของมันเองยิ่งไปกว่านั้นการออกแบบได้ผสมผสานรูปแบบที่อ่อนช้อยเข้ากับแบบฉบับสไตล์อเมริกัน ที่ให้ความสำคัญในเรื่องความสะดวกสบายและการใช้งาน

6.     Which is the best topic for the above passage ?

(1)  Famous  Houses in United States                    

(2) American  Architecture

 (3) The View from Monticello                                

 (4) Reasons for Monticello’s Fame

ถาม        หัวเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อเรื่องข้างต้นนี้คือข้อใด

ตอบ 4    (เหตุผลสำหรับความมีชื่อเสียงของมอนติเซลโล)    

1.บ้านที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา

2.สถาปัตยกรรมอเมริกา                                                         

3. ทิวทัศน์จากมอนติเชลโล 

7.     Where is Thomas Jefferson house located ?

(1)    Monticello      

(2)  Virginia           

(3) Charlottesville        

(4) Europe

ถาม      บ้านของโทมัส  เจฟเฟอสัน  ตั้งอยู่ที่ไหน

ตอบ 2  (มลรัฐเวอร์จิเนีย)   1. มอนติเชลโล       3. ชาร์ลลอตส์วิลล์           4. ยุโรป

8.     Where is the  design of Thomas Jefferson’s house from ?

(1) American                  

(2) Europe                      

     (3) Italy                      

     (4) United State

     ถาม        การออกแบบบ้านของโทมัส  เจฟเฟอสัน มีที่มาจากที่ใด

     ตอบ 3    (อิตาลี)      1.อเมริกา           2. ยุโรป               4. สหรัฐอเมริกา

9.     What is the phrase “imitated European styles ”meaning ?

     (1) the same as European style                             

      (2)  different from European style

     (3) copy the European style                                

      (4)  looked like European style

     ถาม    วลีที่ว่า “imitated European style”ลอกเลียนแบบมาจากสไตล์ยุโรป) หมายถึงอะไร

     ตอบ 3 (ลอกเลียนแบบมาจากสไตล์ยุโรป)         1. เหมือนกับสไตล์ยุโรป

                  2.แตกต่างจากสไตล์ยุโรป                      4. ดูเหมือนกับสไตล์ยุโรป

10. The word “American  concern” means____________

     (1) American  style      

      (2) American  house     

      (3) American instinct     

      (4) American ways

     ถาม        คำว่า “American concern”(สไตล์อเมริกัน)  หมายถึง ________

     ตอบ 1    (สไตล์อเมริกัน)

2. บ้านแบบอเมริกัน

3.สัญชาตญาณแบบอเมริกัน

4. วิธีแบบอเมริกัน

Market  leader usually want to increase their market share even further, or at least to protect their current market share. One way to do this is to try to find ways to increase the size of the entire market.Contrary to a common bellef, wholly dominating a market, or having a  monopoly, is seldom an advantage : competitors expand markets and find new uses and users for products, which enriches everyone in the field, but the market leader more than its competitors. A market can also be expanded by stimulating more usage : for example, many households no longer have only one radio or cassette player, but perhaps one in each room, one in the car, plus a minidisc player or a walkman or two.

          ผู้นำตลาดมักต้องการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้นไปเรื่อย  หรืออย่างน้อยที่สุดก็จะต้องปกป้องส่วนแบ่งทางการตลาดในปัจจุบันของพวกเขาเอาไว้ วิธีหนึ่งที่ถูกนำมาใช้คือ พยายามหาวิธีที่จะเพิ่มขนาดของตลาดรวมให้มากขึ้น ในทางตรงกันข้ามกับความเชื่อเดิม ๆ ก็คือ การครอบงำตลาดทั้งหมด หรือมีการผูกขาดนั้นแทบจะไม่เกิดผลดี กล่าวคือ คู่แข่งขันจะขยายตลาด รวมทั้งหาวิธีใช้และผู้ใช้สินค้าหน้าใหม่ ๆ ซึ่งทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องร่ำรวยขึ้น แต่ผู้นำตลาดจะมีคู่แข่งขันมากขึ้น นอกจากนี้ตลาดยังสามารถขยายออกไปได้ด้วยการกระตุ้นให้มีการใช้สินค้ามากขึ้น ตัวอย่างเช่น หลาย ๆ ครัวเรือนจะไม่มีวิทยุหรือเครื่องเล่นเทปเพียงเครื่องเดียวอีกต่อไป แต่บางทีอาจมีเครื่องหนึ่งในห้องแต่ละห้อง หรือมีอยู่เครื่องหนึ่งในรถยนต์ แถมยังมีเครื่องเล่นมินิดิสก์หรือเครื่องวอล์แมนหนึ่งหรือสองเครื่องก็ได้

 

11. Which is the best topic for the above passage ?

      (1)  Market  Share Protection                   

       (2) Market  Share  Deduction

      (3)    Market  Share  Decreasing                              

       (4) Market  Share  Expansion

      ถาม       หัวเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อเรื่องข้างต้นนี้คือข้อใด

      ตอบ 4   (การขยายส่วนแบ่งทางการตลาด)      1. การปกป้องส่วนแบ่งทางการตลาด

                    2. การลดส่วนแบ่งทางการตลาด        3. การลดลงของส่วนแบ่งทางการตลาด

 

12. Which is the proper way in increasing market share ?          

     (1) stimulating  more  usage                       

     (2) Dominating  a  market                

     (3) increasing  the   size                               

     (4) market share at present

       ถาม      ข้อใดเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

       ตอบ 3   (เพิ่มขนาดของตลาด)                   1. การกระตุ้นให้มีการใช้มากขึ้น

                     2. การครอบงำตลาด                      4. หาผู้ใช้รายใหม่

 

13. What is the meaning of the word “current market share” in line 2 ?

      (1) new market share                                  

       (2) future market share

      (3) money  of the share                                              

      (4) market share at present

       ถาม     ความหมายของคำว่า “current market share”(ส่วนแบ่งทางการตลาดในปัจจุบัน)ในบรรทัดที่ หมายถึงอะไร

       ตอบ 4   (ส่วนแบ่งทางการตลาดในปัจจุบัน)                1.ส่วนแบ่งทางการตลาดใหม่

                      2. ส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคต                3. เงินส่วนแบ่ง

 

14. What is the meaning of the word “even further” in line 1 ?

      (1) not  further        

(2) not much         

(3)more and more        

(4) more than enough

       ถาม       ความหมายของคำว่า  “even further”(ต่อไปเรื่อยๆ) ในบรรทัดที่ หมายถึงอะไร

       ตอบ 3   (มากขึ้นเรื่อย ๆ )    1. ไม่คืบหน้า      2. ไม่มาก    4.  มากเกินพอ

 

15. What is the meaning of the word “entire  market” in line 3 ?

      (1) some  market        

(2) one  maeket         

(3) big   market      

(4) the whole market

      ถาม        ความหมายของคำว่า  “entire  market”(ตลาดรวม) ในบรรทัดที่ หมายถึงอะไร

      ตอบ  4   (ตลาดทั้งหมด)   1. บางตลาด        2. ตลาดเดียว             3.ตลาดใหญ่

 

16. What is the meaning of the phrase “contrary to common belief” in line 3 ?

      (1) opposite to general  belief                    

       (2) same as general   belief

      (3) all  belief                                               

       (4) no one belief  

      ถาม       ความหมายของวลีที่ว่า “contrary to common belief”(ในทางตรงกันข้ามกับความเชื่อ

                    เดิม ๆ )ในบรรทัดที่ หมายถึงอะไร

      ตอบ 1    (ตรงข้ามกับความเชื่อโดยทั่ว ๆ ไป)                                          2. เหมือนกับความเชื่อโดยทั่ว ๆ ไป

                     3. ความเชื่อทั้งหมด                                                        4. ไม่ได้มีความเชื่อเดียว

 

17. What is the meaning of the word “seldom an advantage” in line 4 ?

      (1) less advantage      

      (2) rarely  advantage    

      (3)  no advantage  

      (4) more advantage

      ถาม       ความหมายของคำว่า  “seldom an advantage”(แทบจะไม่มีข้อดี)ในบรรทัดที่ หมายถึงอะไร

      ตอบ 2   (ไม่ค่อยมีข้อดี)    1.ข้อดีน้อยกว่า          3. ไม่มีข้อดี            4. ข้อดีมากกว่า

 

18. What is the meaning of the word “enriches everyone” in line 5 ?

     (1) stimulate someone                                  

      (2) stimulate  them all

     (3) tell  everyone                                           

      (4) everyone richer

     ถาม        ความหมายของคำว่า  “enriches everyone”(ทำให้ทุกคนร่ำรวยขึ้น)ในบรรทัดที่ หมายถึงอะไร

     ตอบ  4   (ทุกคนรวยขึ้น)   1. กระตุ้นบางคน          2. กระตุ้นทุกคน           3. บอกทุกคน

 

19. What is the meaning of the word “households on longer have” in line 7 ?

     (1) home  no  more have                                             

      (2) have   no  more house

     (3) have  no  long  house                                             

      (4) no  longer  house

     ถาม    ความหมายของคำว่า“households on longer have” (หลาย ๆ ครัวเรือนไม่มี….อีกต่อไป)ใน

                บรรทัดที่  7 หมายถึงอะไร

     ตอบ 1 (ครัวเรือนไม่ได้มีแค่นี้ :home และ households มีความหมายเหมือนกันคือ ครัวเรือน  ครอบครัว หรือบ้านที่มีคนอาศัยอยู่ด้วยกัน ส่วน house หมายถึง บ้านที่เป็นตัวอาคาร)

 

20. What is the evidence of passage given to support the idea of increasing market share ?

     (1)  monopoly                                                                

      (2) protect  the  share

     (3)  dominating  a  market                                           

      (4) stimulating more usage

      ถาม          ข้อพิสูจน์ในเนื้อเรื่องที่ถูกยกขึ้นมาสนับสนุนความคิดของการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดคืออะไร

      ตอบ  4     (การกระตุ้นให้มีการใช้มากขึ้น)

1. การผูกขาด

2. ปกป้องส่วนแบ่ง

3. การครอบงำตลาด

Today’s successful  companies—whether  large or small, for profit or nonprofit, domestic or global—share a strong customer focus and a heavy commitment to marketing. Many people think of marketing as only selling or advertising. But marketing combines many ativities—marketing research, product development, pricing advertising, personal selling, and other—designed to sense, serve, and satisfy customer needs while meeting the organization’s goals. Marketing seeks to attract new customers by promising superior value and to keep and grow current customers by delivering satisfaction.

        

บรรดาบริษัทที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เป็นบริษัทที่แสวงหากำไรหรือไม่แสวงหากำไร เป็นบริษัทภายในประเทศหรือระหว่างประเทศก็ตาม ต่างก็ใช้การมุ่งหน้าไปที่ลูกค้าที่แข็งแกร่งและมีพันธะสัญญาที่หนักแน่นในการทำการตลาด ผู้คนมากมายมักคิดว่าการตลาดเป็นเพียงการขายหรือการโฆษณาเท่านั้น แต่การตลาดจะผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การวิจัย การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การโฆษณา การขายโดยบุคคล และอื่น ๆ ซึ่งถูกออกแบบขึนมาเพื่อทำให้เกิดความรู้สึก ให้บริการ และตอบสนองความจำเป็นของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การด้วย การตลาดจพค้นหาเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ โดยให้คำมั่นสัญญาถึงคุณค่าที่ดีกว่า รวมทั้งเพื่อรักษาและเพิ่มลูกค้าปัจจุบัน โดยทำให้เกิดความพึงพอใจ

21. The best title of the paragraph is :

     (1) The Ultimate Goals of Marketing                       

      (2)  Discussing  Target Customer

     (3) Review  Marketing Concepts                               

      (4)  Selling  and Advertising

      ถาม    ชื่อเรื่องที่ดีที่สุดของย่อหน้านี้คือ

      ตอบ 3  (คำวิจารณ์เกี่ยวกับแนวคิดทางการตลาด)   1.เป้าหมายสุดท้ายของการตลาด

                   2. การอภิปรายในเรื่องลูกค้าเป้าหมาย                         4.การขายและการโฆษณา

22.What is the meaning of the word “households no longer have” in line 7?

(1)  The most importance techniques are selling and advertising.

(2)  The company needs lots of advertising to attract new customers.

(3) Lower price can appeal more customers.

(4)  The company should focus on customers’ satisfaction as priority.

      ถาม  หลังจากที่อ่านย่อหน้านี้ ผู้เขียนได้ให้คำแนะนำในเรื่องใดต่อบริษัทที่ประสบความสำเร็จ

      ตอบ 4  (บริษัทควรมุ่งเน้นไปที่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก)

                1.เทคนิคที่สำคัญที่สุด คือ การขายและการโฆษณา

                2.บริษัทจำเป็นต้องโฆษณามากๆเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ

                3.ราคาที่ถูกลงสามารถดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น

 

23.  In the 2nd line, “domestic or global” refers to ________

    (1)  marketing                         

    (2) customers                        

    (3) companies                              

    (4) people

     ถาม     ในบรรทัดที่ 2  คำว่า “domestic or global”  (ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ) อ้างอิงถึง________

    ตอบ  3  (บริษัทต่างๆ)    1.การตลาด                            2.ลูกค้า                   4.ผู้คน

 

24.  Where this the paragraph should likely publish in?

(1)  novel                         

(2) textbook         

(3) newspapers             

(4) brochure

      ถาม  ย่อหน้าดังกล่าวนี้ควรตีพิมพ์ในที่ใด

      ตอบ  2  (ตำราเรียน)        1.นวนิยาย              3.หนังสือพิมพ์                 4.โบรชัวร์

 

25.  What commitment should have similar meaning to?

(1)  satisfy             

(2) promise             

(3) refuse                   

(4) decline

      ถาม  คำว่า “commitment” (พันธะสัญญา) ควรมีความหมายเหมือนข้อใด

      ตอบ  2  (ข้อสัญญา)      1.ตอบสนอง         3.ปฏิเสธ                4.ถดถอย,ลดลง

 

26.  Others in line 5 replies to whom/what?

(1)  activeties            

(2) customers needs             

(3) new customers              

 (4) many people

     ถาม  คำว่า “others” (อื่นๆ) ในบรรทัดที่ อ้างถึงใครหรืออะไร

     ตอบ  1  (กิจกรรมต่างๆ)                2.ความจำเป็นของลูกค้า     3.ลูกค้าใหม่          4.ผู้คนมากมาย

 

27.  The word “current customers” in line 7 refers to ________.

 (1)  more customers         

(2) old customers         

(3) new customers                 

(4) bad customers

      ถาม  คำว่า “current customers” (ลูกค้าปัจจุบัน) ในบรรทัดที่ อ้างถึง_________

      ตอบ  2  (ลูกค้าเก่า)        1.ลูกค้าที่มากขึ้น                  3.ลูกค้าใหม่                          4.ลูกค้าที่แย่ๆ

 

28.What is the meaning of the word “delivering satisfaction”?

(1)  make customers satisfy                             

(2) send satisfy product

                (3) offer new product                                       

(4) advertise all products

ถาม  ความหมายของคำว่า  “delivering satisfaction” (ทำให้เกิดความพึงพอใจ) หมายถึงอะไร

ตอบ 1  (ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ)                          2.จัดส่งผลิตภัณฑ์ที่น่าพอใจ

                3.เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้                  4.โฆษณาผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 

29.  Which statement is true?

      (1)  Only large company shares a heavy commitment to marketing.

      (2)  Non-profit organization has nothing to deal with Marketing .

      (3) Global company has more commitment to marketing than domestic one.

      (4)  All companies wishing to success have heavy commitment to marketing.

      ถาม  ข้อความใดที่ถูกต้อง

      ตอบ  4  (บริษัททั้งหมดที่ต้องการประสบความสำเร็จจะมีพันธะสัญญาที่หนักแน่นในการทำการตลาด)

                1.บริษัทใหญ่เท่านั้นที่มีพันธะสัญญาที่หนักแน่นต่อการทำการตลาด

                2.องค์การที่ไม่แสวงหากำไรไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

                3.บริษัทระหว่างประเทศมีพันธะสัญญาต่อการตลาดมากกว่าบริษัทภายในประเทศ

 

30. What is the word “meeting” in line 6 means?

       (1)  see                      

      (2) conference                       

      (3) found                 

      (4) serve

      ถาม  คำว่า “meeting” (บรรลุ)  ในบรรทัดที่ หมายถึง อะไร

      ตอบ  4  (serve = satisfy = เป็นไปตามตอบสนอง)

1.มองเห็น

2.ประชุม

3.ก่อตั้ง,สร้าง

The yew tree grows very slowly and can live for hundreds of years. In southern England one year. a  terrible storm blew down many tall, old yew trees. Some of these beautiful trees were more than 300 years old. New yew trees have been planted, but they will…

                ต้นยิว (Yew tree) จะเติบโตอย่างช้าๆ และสามารถมีชีวิตอยู่ ได้นานหลายร้อยปี อยู่มาปีหนึ่งในทางตอนใต้ของอังกฤษ ลมพายุที่น่าสะพรึงกลัวได้พัดโค่นต้นยิวสูงๆและมีอายุเก่าแก่ล้มลงเป็นจำนวนมาก ต้นยิวบางต้นที่สวยๆมีอายุมากกว่า 300 ปี ต้นยิวต้นใหม่ได้ถูกปลูกไปแล้ว แต่พวกมันคงจะ…..

 

31.  New yew trees have been  planted , but they will…

      (1)  grow more quickly.

      (2)  only live for a few years.

      (3)  be tall and beautiful only after many years.

      (4)  never be a beautiful as the old trees.

      ถาม  ต้นยิวต้นใหม่ได้ถูกปลูกไปแล้ว แต่พวกมันคงจะ…

      ตอบ  4  (ไม่มีทางสวยเท่ากับต้นยิวต้นเดิมได้)                        1.เติบโตได้เร็วขึ้น

                2.มีชีวิตอยู่ได้เพียงไม่กี่ปีเท่านั้น                                       3.สูงและสวยงามเพียงแค่ใช้เวลาหลายๆปี

 

32. When was the terrible storm blow down  in southern England?

      (1) Last year                 

     (2) 300 years ago               

     (3) hundreds years ago         

     (4) did not mentioned.

      ถาม  ลมพายุที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งได้พัดโค่นต้นยิวในทางตอนใต้ของอังกฤษเกิดขึ้นเมื่อใด

      ตอบ  4  (เนื้อเรื่องไม่ได้กล่าวถึง)                   1. เมื่อปีที่แล้ว            2. 300 ปีมาแล้ว            3. หลายร้อยปีที่ผ่านมา

 

33. How long this yew tree life-long?

    (1) one year                     

    (2) 300 years                   

   (3) some hundreds years                               

   (4) depends

      ถาม                  ต้นยิวมีอายุยืนยาวนานเท่าไร

      ตอบ  3  (หลายร้อยปี)   1.1 ปี                      2.300  ปี                 4.สุดแล้วแต่

 

34.The word “blew down” has the same meaning as….

(1) cut down       

(2) killed               

(3) lay down        

(4) damaged

ถาม        คำว่า “ blew down” (พัดโค่นจนล้ม) มีความหมายเหมือนกับ

ตอบ  1  (ตัดจนล้มลง,ทำให้ล้มลง)  2.ฆ่า

                3.กำหนด,วางกฎ                                 4.ทำให้เสียหาย

 

35.The word “terrible storm” means__________

(1) long time storm            

(2) short time storm          

(3) heavy storm  

(4) windy

ถาม  คำว่า “terrible storm” (ลมพายุที่น่าสะพรึงกลัว)  หมายถึง ________

ตอบ  3  (ลมพายุที่พัดโหมกระหน่ำ)               1.ลมพายุที่ยาวนาน

                2.ลมพายุที่เกิดขึ้นในช่วงสั้น            4.ลมแรง

 

Complete the following statements

จงเติมคำเพื่อทำให้ข้อความต่อไปนี้สมบูรณ์

Alternative for question number 36-39

 

(1) whereas         

(2) calm                

(3) quite               

(4) talks

Although Maria and Anna  are sisters,their personalities are    36    differrent. Maria     37    a lot     38     Anna is usually   39

 ถึงแม้ว่ามาเรียและแอนนาจะเป็นพี่น้องกัน แต่บุคลิกของพวกเธอ  36   (3)   ค่อนข้างแตกต่างกัน มาเรียนั้นช่าง    37  (4)   พูด    38  (1)   ในขณะที่แอนนามัก  39  (2)  เงียบขรึมอยู่เสมอ

 

36.ตอบ  3  (ค่อนข้าง

 

37.ตอบ  4  (พูด)

 

38.ตอบ  1  (ในขณะที่)

 

39.ตอบ  2  (เงียบขรึม)

 

Alternative for question number 40-43

(1) in                     

(2) but                  

(3) an                    

(4) very

                Two men were   40   a sailboat floating near   41  island . The wind had been  42   strong that morning  43   now there was just a slight  breeze.

                ผู้ชาย คนที่อยู่  40  (1)  ในเรือใบขนาดเล็กซึ่งลอยลำอยู่ใกล้ๆเกาะ  41  (3)  แห่งหนึ่งในช่วงเช้านั้นมีกระแสลมที่พัดรุนแรง  42  (4)  อย่างมาก   43  (2)  แต่ในตอนนี้เพิ่งจะมีลมอ่อนๆพัดเข้ามาเพียงเล็กน้อย

40.ตอบ  1  (ใน)

41.ตอบ 3  (แห่งหนึ่ง)

 

42.ตอบ  4  (อย่างมาก)

 

43.ตอบ  2  (แต่)

 

Alternative for question number 44-47.

(1) however                        

(2) which                             

(3) that                 

(4) because

                One advers situation___44____arises__45___  of the presence of mold is good spoilage____46__ penicillin,___47__ is a mold. Is a beneficial antibiotic.

                เหตุการณ์ที่ขัดแย้งกันเหตุการณ์หนึ่ง  44  (3)  ที่เกิดขึ้น  45  (4)  เนื่องจากมีการเปิดเผยว่าเชื้อราเป็นตัวที่ทำให้อาหารเน่าเสีย  46  (1)  อย่างไรก็ตาม เพนิซิลิน  47  (2)  ซึ่งเป็นราชนิดหนึ่งกลับเป็นยาปฏิชีวนะที่มีประโยชน์

 

44.ตอบ  3  (ที่)

 

45.ตอบ  4  (because of + n. = เนื่องจาก)

 

46.ตอบ  1  (อย่างไรก็ตาม)

 

47.ตอบ  2  (ซึ่ง)

 

Part of speech (ชนิดของคำ)

Which of the following chart are true and which are false?

จากตารางต่อไปนี้จงพิจารณาว่าข้อใดถูกและข้อใดผิด

If true paints 1                                     If false paint 2

ถ้าถูกให้ระบายตัวเลือกที่ 1               ถ้าผิดให้ระบายตัวเลือกที่ 2

No

Noun

Verb

Adjective

Adverb

48

promotion

To promote

promotional

49

manufacture

To manufacture

manufactured

50

valuation

To Value

Valuable

 

48.ตอบ  1  (ถูก)

49.ตอบ  2  (ผิด)  ที่ถูกต้องคือ manufacture/ manufacturer/ manufacturing(n.)/ to manufacture (v.) และ manufacturing (adj.)

50.ตอบ  2  (ผิด)  ที่ถูกต้องคือ valuation / value (n.)/ to value (v.)  / valuable (adj.)

Which word in each group does not belong? (คำใดในแต่ละกลุ่มที่ไม่เข้าพวก)

51.          (1) slogan                             

(2) discount                         

(3) free sample                   

(4) special  offer

ตอบ 1  (คำขวัญ)                 

2.ส่วนลด                               

3.ตัวอย่างสินค้าแจกฟรี                      

4.ข้อเสนอพิเศษ

52.          (1) retailer                            

(2) wholesaler                     

(3) distributor                     

(4) manufacturer

ตอบ  4  (ผู้ผลิต)                   

1.ผู้ค้าปลีก                             

2.ผู้ค้าส่ง                                

3.ผู้จัดจำหน่าย

 

53.          (1) island                              

(2) sea                   

(3) beach                              

(4) mountain

ตอบ  4  (ภูเขา)                     

1.เกาะ                    

2.ทะเล                                   

3.ชายหาด

 

Word Partnership  (คำที่ต้องใช้คู่กัน)

Which word in each  group does not form a word partnership with the given word?

คำใดในแต่ละกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของคำที่ต้องใช้คู่กันกับคำที่ให้มา

 

54.   inform

        (1) truth                       

        (2) statistic   

        (3) logo                        

        (4)situation

        ถาม  แจ้งให้ทราบ,บอก,รายงาน

        ตอบ  3  (โลโก้สินค้า:Logo มักใช้คู่กับคำว่า show  นั่นคือ  show logo = แสดงโลโก้สินค้า)

                1.inform truth                      = บอกความจริง

                2.inform statistic                  = รายงานตัวเลขทางสถิติ

                3.inform situation                = รายงานสถานการณ์

 

 

55. elect

      (1) epresentative                          

      (2) chairman                 

      (3) member   

      (4) captain

      ถาม  เลือก,คัดเลือก

      ตอบ 4  (ตำแหน่งผู้บังคับการเรือ:Captain เป็นชื่อยศตำแหน่ง ดังนั้นจึงมักใช้คู่กับคำว่า appoint (แต่งตั้ง) เช่น appoint

                  captain = แต่งตั้งผู้บังคับการเรือ)

                1.elect representative          = เลือกผู้แทน

                2.elect chairman                  = เลือกประธานกรรมการ

                3.elect member                    = เลือกสมาชิก

 

56. carry

      (1) problem                   

      (2) basket         

      (3) book             

      (4)chair

      ถาม  หิ้ว,ถือ,ยก

      ตอบ 1  (ปัญหา)                                                                             

2..carry basket = หิ้วตะกร้า

 3.carry  book  = ถือหนังสือ                        

4.carry chair = ยกเก้าอี้

 

 

57. develop

      (1) report                       

       (2) menu                       

       (3) project                 

       (4)film

       ถาม พัฒนา,ขยาย

       ตอบ  1  (รายงาน)                                                                        

2.develop menu = ขยายรายการ

3.develop project = ขยายโครงการ                                  

4.develop film = พัฒนาภาพยนตร์

 

58. give

     (1) way                            

     (2) friend        

    (3) expertise                   

    (4) loyalty

     ถาม  ให้,มอบให้,

     ตอบ  2  (เพื่อนคำว่า give friend  มี friend เป็นกรรมรอง ดังนั้นคำว่า give friend จะต้องมีกรรมตรงต่อท้ายอีก เช่น

                   give friend some money = ให้เงินแก่เพื่อน)

                1.give way                            = หลีกทาง,ยอม

                3.give expertise                    = ทำให้มีความรู้ความชำนาญ

                4.give loyalty                        = ให้ความจงรักภักดี

Matching Word with definition (จงจับคู่คำกับความหมายของมัน)

 

59.  Product which made by tribal people.

      (1) local product                           

      (2) new product                           

      (3)re-launch product   

      (4) damaged product          

ถาม สินค้าที่ผลิตโดยคนในท้องถิ่น

      ตอบ  1  (สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ)  2.สินค้าตัวใหม่            3.สินค้าที่ถูกนำเข้ามาในตลาดอีกครั้ง     4.สินค้าที่เสียหาย

 

60.  People who came to use and pay for our services.

        (1) client                       

        (2) patient                    

        (3) customer               

        (4) consumer

      ถาม  ผู้คนที่เข้ามาใช้และชำระเงินสำหรับการให้บริการของเรา

      ตอบ  1  (ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ)              2.ผู้ป่วย                  3.ลูกค้าที่ซื้อสินค้า               4.ผู้บริโภค

61. imitation

     (1) artificial        

     (2) immigration                             

     (3)copy the original      

    (4) replace the original

ถาม  การลอกเลียนแบบ

ตอบ  3  (ลอกเลียนแบบจากของเดิม)    

1.ของเทียม               

2.การอพยพเข้าเมือง           

4.ทดแทนของเดิมที่มีอยู่

62. Personal belonging

     (1) personal property   

     (2) personal income      

    (3)personal expenses     

    (4) personal secret

      ถาม  สิ่งของหรือทรัพย์สินส่วนบุคคล

      ตอบ  1  (สมบัติส่วนตัว)               2.รายได้ส่วนบุคคล                         3.รายจ่ายส่วนตัว                      4.ความลับส่วนตัว

 

63. bi- decade

        (1) 200 years                               

        (2) 20 years                 

        (3) 100 years               

        (4) 2 years

       ถาม สองทศวรรษ

       ตอบ  2  (20 ปี : 1 ทศวรรษ (a decade) เท่ากับ 10 ปี เมื่อเติม prefix คือ bi- ซึ่งหมายถึง สองเข้าไป ดังนั้น bi-decade

 จึงเท่ากับ 20 ปี)               1.   200 ปี                               3.   100 ปี                               4.     2 ปี

 

64. violently

      (1) politely                     

      (2) steadily                     

      (3)silently       

      (4) aggressively

      ถาม  อย่างก้าวร้าว,อย่างรุนแรง

      ตอบ  4  (อย่างก้าวร้าว,อย่างรุนแรง)         1.อย่างสุภาพ          2.อย่างสม่ำเสมอ                3.อย่างเงียบๆ

 

65. small changes

      (1) bank notes                               

      (2) coins                        

      (3) no changes              

      (4) a little different

      ถาม  เศษเหรียญ

      ตอบ  2  (เหรียญ:คำว่า small change = coins of low value หมายถึง เงินเหรียญที่มีค่าต่ำหรือเศษเหรียญ)

              1.ธนบัตร                 3.ไม่มีเงินทอน                     4.มีความแตกต่างเล็กน้อย

 

66. currency

       (1) money                     

      (2) notes                         

      (3)changes         

      (4) coin

       ถาม เงินตรา

       ตอบ  1  (เงิน)                        2.ธนบัตร                       3.เงินทอน             4.เหรียญ

 

67. attempt to

      (1) want to                    

     (2) need  to                     

     (3) try to                         

     (4) forward to

      ถาม  พยายามที่จะ

      ตอบ  3  (พยายามที่จะ) 1.ต้องการที่จะ                      3.จำเป็นที่จะ         4.ไปข้างหน้า

68. entire

      (1) retire                         

      (2) a part                        

     (3)some part  

     (4) wholly

      ถาม  ทั้งหมด

      ตอบ  4  (ทั้งหมด,โดยรวม)          1.เกษียณอายุ                         2.ส่วนหนึ่ง           4.บางส่วน

69. seldom

      (1) rarely                        

      (2) frequent                   

      (3) often                     

     (4) always

      ถาม  ไม่ค่อยจะ,แทบจะไม่

      ตอบ  1  (นานๆที,แทบจะไม่)     2.บ่อยๆ                  3.บ่อยครั้ง             4.สม่ำเสมอ

70. firm

      (1) fit                                     

      (2) lean                           

      (3) company      

     (4) department

      ถาม  บริษัท,กิจการ

      ตอบ  3  (บริษัท)            1.เหมาะสม,พอดี                2.พักพิง,อาศัย     4.แผนก,ฝ่าย

General Business Terms Practice (คำศัพท์ทางธุรกิจโดยทั่วไป)

Directions: Complete the following sentences with the words provided.

คำสั่งจงทำให้ประโยคต่อไปนี้สมบูรณ์ด้วยการเติมคำที่ให้ไว้

 

Alternative for question number 71 – 73.

(1) term of payment                          

(2) operations                     

(3) deal                 

(4) options

 

71.The marketing department could not deliver the products to their customers on time due to the company’s

      bad ______

      ถาม  ฝ่ายการตลาดไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าของตนได้ทันเวลา เนื่องจาก (2) การดำเนินงานที่แย่ของบริษัท

      ตอบ  2  (การดำเนินงาน)

72.Many busness did not run only by cash or cradits, sometime it run by business_________.

      ถาม  ธุรกิจหลายแห่งไม่ได้ดำเนินงานด้วยเงินสดหรือเครดิตเท่านั้น บางทีบริษัทก็ดำเนินงานด้วย

(3) การตกลงทางธุรกิจ

ตอบ 3 (การตกลง)

73.The sales manager try to source the price out in order to make the customers buy their products by extending

       the___________.

      ถาม  ผู้จัดการฝ่ายขายพยายามหาที่มาของสินค้าที่มีราคาแพงเกินไป เพื่อทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าที่พวกเขาต้องการได้

              ด้วยการขยาย (1) เงื่อนไขการชำระเงินออกไป

      ตอบ 1  (เงื่อนไขการชำระเงิน)

 

Alternative for question number 74 – 76. 

(1) pension                

(2) license                            

(3) Managing Director                      

(4) salesman

74.__________is the person who offer the customer the products or services.

       ถาม    (4) พนักงานขาย คือ บุคคลที่นำเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า

       ตอบ 4  (พนักงานขาย)

75.___________has an authority in directing the company’s operations.

      ถา  (3) กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการเรื่องการดำเนินงานของบริษัท

      ตอบ  3  (กรรมการผู้จัดการ)

76.The retired employees survived by their_________.

      ถาม  บรรดาลูกจ้างที่เกษียณอายุแล้วจะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วย (1) เงินบำนาญของพวกเขาเอง

      ตอบ 1 (เงินบำนาญ)

Alternatives for question number 77 – 80

(1) label                

(2) headquarter                  

(3) display                            

(4) delivery

77.The way to motivate the consumer to buy the product is to ________them.

      ถาม  วิธีการที่จะกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าก็คือ (3) จัดแสดงสินค้าให้ลูกค้าดู

      ตอบ  3  (จัดแสดง)

78.Nowadays,most of the fast food companies compete by developing their________methods.

     ถาม  ในปัจจุบันบริษัทที่ขายอาหารฟาสต์ฟู้ดส่วนใหญ่แข่งขันกันโดยการพัฒนาวิธี  (4) การจัดส่งสินค้าของตนเอง

     ตอบ 4  (การจัดส่ง)

79.In some situations,the branches can not approve the cases, they must consult the_________.

     ถาม  ในบางสถานการณ์ สาขาย่อยต่างๆไม่สามารถอนุมัติเรื่องต่างๆของลูกค้าได้ โดยสาขาย่อยจะต้องปรึกษา (2)  สำนักงานใหญ่ก่อน

     ตอบ  2  (สำนักงานใหญ่)

80.Most companies designed their logo to be the __________of the company.

     ถาม  บริษัทส่วนใหญ่ออกแบบโลโก้ของตนเองให้เป็น (1) ฉลากสินค้าของบริษัท

     ตอบ  1 ฉลาก

Advertisement