ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ข้อ61-70

61.       ข้อใดคือตัวอย่างของวิกฤตทางวัฒนธรรมในสังคมไทย

(1) การไม่ซื่อสัตย์สุจริต           

(2) การโกงเงินบริจาคสาธารณะ

(3)       การไม่เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม        

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 72, (คำบรรยาย) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้ความหมายว่าวิกฤตวัฒนธรรม หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากวิถีชีวิตอันดีงาม หรือวิถีชีวิตของคน ในสังคมที่มีความขัดแย้งสวนกระแสในระบบคุณค่าและมาตรฐานทางศีลธรรม นั่นคือ พฤติกรรม ของคนที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยยึดถือปฏิบัตินั่นเอง ซึ่งตัวอย่างของวิกฤตทางวัฒนธรรม ในสังคมไทย เช่น ความรุนแรงต่าง ๆ ทางสังคม, ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์, การไม่เคารพ กฎเกณฑ์ของสังคม, การแล้งนํ้าใจ ดูดาย, การไม่ซื่อสัตย์สุจริต คดโกง หรือทุจริตคอร์รัปชั่น, การเน้นเรื่องเงินมากกว่าสิ่งอื่น, การทำลายสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

62.       วิกฤตวัฒนธรรมไทยเกิดจากอะไร

(1) ความล่าทางวัฒนธรรม      

(2) เด็กไทยใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษา

(3) ความสัมพันธ์แบบเอื้ออาทร           

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 72 - 74, (คำบรรยาย) ที่มาและปัจจัยที่ทำให้เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมไทย มีดังนี้

1.         เป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 และกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้มีการ พัฒนาประเทศให้ทับสมัย เพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เทคนิควิทยา ด้านต่าง ๆ และระบบสื่อสารคมนาคมแบบไร้พรมแดน จบเกิดภาวะทันสมัย แต่ไม่พัฒนา หรือรูปแบบก้าวหน้า เนื้อหาล้าหลัง ซึ่งอาจเรียกอีกอย่างว่า ความล่าทางวัฒนธรรม” (Culture Lag)

2.         การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ระบบทุนนิยมอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิด ความสับสนในมาตรฐานเกี่ยวกับความดี ความชั่ว ที่เคยยึดถือกันมา

63.       การที่มาตรฐานเกี่ยวกับความดี ความชั่วของคนไทยเกิดความสับสน เกิดจากสาเหตุอะไร

(1)       การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว

(2)       คนเชื่อไสยศาสตร์มากขึ้น       

(3) คนเชื่อโหราศาสตร์มากขึ้น 

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 62. ประกอบ

64.       ลักษณะใดเป็นลักษณะของวิกฤตทางวัฒนธรรมไทย

(1) การสูญเสียความเข้าใจ ความภูมิใจในวัฒนธรรม (2) การดำเนินชีวิตเน้นการบริโภควัตถุมากขึ้น

(3)       ความมั่นคงในชีวิต คือ เงิน” (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 75 - 76 ลักษณะของวิกฤตทางวัฒนธรรมไทย อาจพิจารณาได้จากประเด็นต่อไปนี้

1.         การสูญเสียความเข้าใจและความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย

2.         การเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ลัทธิบริโภคนิยม ซึ่งเน้นการบริโภควัตถุมากขึ้น เช่น การนิยมใช้ของมียี่ห้อแพง ๆ นิยมบริโภคอาหาร Fast Food ๆลฯ

3.         เกิดความขัดแย้งในระบบความคิด หรือเกิดข่องว่างระหว่างวัยทางสังคมสูงขึ้น

4.         มองว่าความมั่นคงในชีวิต คือ เงินจึงยึดถือเงินเป็นพระเจ้า

5.         ความเชื่อด้านศาสนาลดความสำคัญลง

65.       จากวิกฤตทางวัฒนธรรมของไทย ทำให้เด็กไทยปัจอุบันมีลักษณะนิสัยอย่างไร

(1) ขี้เหงา        (2) ไม่อดทน     (3) เห็นแก่ตัว   (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 70 - 71, (คำบรรยาย) จากวิกฤตทางวัฒนธรรมของไทย ทำให้เด็กไทยรุ่นใหม่มีนิสัยดังนี้

1.         ขี้เหงา ติดเพื่อน           2. ไม่มีความอดทนในการรอคอย 3. เจ้าอารมณ์

4.         เห็บแก่ประโยชน์ส่วนตน 5. ขาดจิตสำนึกสาธารณะ   6. ชอบทันสมัย ฟุ่มเฟือย

ฟุ้งเฟ้อ และตามแฟชั่น            7. ชอบเลียบแบบวัฒนธรรมอื่น (โดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตก)

ที่แพร่เข้ามาเพื่อความเป็นสากล          8. เห็นแก่ตัว (ดูดาย) ไม่ช่วยเหลือครอบครัว ฯลฯ

66.       สังคมไทยแก้ไขวิกฤตทางวัฒนธรรมด้วยวิธีใด

(1) ปฏิรูปการศึกษา    (2) ส่งเสริมสถาบันครอบครัว

(3) ควบคุมการพัฒนาให้สมดุลกับธรรมชาติ  (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 76 - 77, (คำบรรยาย) การแก้ไขวิกฤตทางวัฒนธรรมควรทำทั้งในระดับบุคคล สถาบัน และสังคมทั้งสังคม ด้วยวิธีการต่อไปนี้

1.         การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาให้อยู่ในสภาพที่สมดุลตามธรรมชาติ

2.         ปฏิรูปและส่งเสริมระบบการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแก่นแท้ของวัฒนธรรมไทย ตลอดจนให้รู้จริงเกี่ยวกับรากฐานวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย

3.         ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งและมั่นคง และเปิดโอกาสให้ชุมชน ได้มีส่วนร่วมใบการอนุรักษ์ แก้ไข และปกป้องวัฒนธรรมของตนเอง

4.         เร่งศึกษาถึงอิทธิพลของโลกภายนอกที่มีต่อสังคมไทยในทุกด้าน

5.         ฟื้นฟูสถาบันศาสนาให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตเหมือนอดีต

67.       การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเป็นเป็าหมายการรณรงค์วัฒนธรรมไทยของหน่วยงานใด

(1)       คณะกรรมการเอกลักษณ์ไทย            (2) คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

(3) สำนักนายกรัฐมนตรี          (4) สถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ตอบ 2 หน้า 77 - 78 เป้าหมายการรณรงค์วัฒนธรรมไทย ของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีดังนี้

1.         ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูสถาบันชาติ คาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นหลักของสังคมไทย

2.         ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

3.         ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณ์ที่ดีงามของไทย 4. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

5.         ส่งเสริมค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงามของไทย ฯลฯ

68.       ระบบความเชื่อของคนไทยส่วนใหญ่มีที่มาจากอะไร 

(1) หลักวิทยาศาสตร์

(2)       ความกลัวในอำนาจเหนือธรรมชาติ    (3) ความเชื่อในธรรมชาติ        (4) หลายปัจจัยประกอบกัน

ตอบ 2 หน้า 79, (คำบรรยาย) ระบบความเชื่อเกิดขึ้นมาพร้อมกับการรวมกลุ่มของสังคมมนุษย์โดยเป็นสิ่งที่มนุษย์ในทุกสังคมผูกสร้างเป็นเรื่องราวขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ ด้วยเหตุผลที่เป็นรูปธรรมตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีที่มาจากการที่มนุษย์ไม่แน่ใจในธรรมชาติ หรือเกิดความกลัวใบอำนาจเหนือธรรมชาติ ดังนั้นมนุษย์จึงสร้างระบบความเชื่อขึ้นเพื่อเป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการส่งเสริมอำนาจ เป็นการตอบสนองความกลัวในสิ่งเหนือธรรมชาติ ตลอดจนเป็นเครื่องมือควบคุมมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีระเบียบ

69.       คนไทยใช้อะไรเป็นมาตรฐานในการเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสังคม

(1) กฎหมาย    (2) เหตุผล       (3) ความเชื่อ    (4) หลักวิทยาศาสตร์

ตอบ 3 หน้า 79, (คำบรรยาย) มนุษย์ในทุกสังคมจะใช้ระบบความเชื่อเป็นมาตรฐานในการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจสังคม และเข้าใจโลก โดยความเชื่อนี้มักจะผูกพันกับหลักศีลธรรม จริยธรรม ปรัชญา ตลอดจนศาสนา ซึ่งจะมีส่วนกำหนดความเป็นไปของวิถีชีวิตผู้คนในสังคม

70.       ศาสนาพุทธได้รับการปรับปรุงให้มีเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นในยุคสมัยใด

(1) พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (2) พระบรมไตรโลกนาถ          (3) รัชกาลที่ 4 (4) รัชกาลที่ 9

ตอบ 3 หน้า 82 เมื่อไทยยอมรับวัฒนธรรมตะวันตกและเข้าสู่สมัยใหม่ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ชนชั้นปกครองของไทยเริ่มให้ความสำคัญกับความรู้ ที่อธิบายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ดังนั้นความรู้ความเชื่อทางด้านศาสนาพุทธจึงได้รับ การปรับปรุงให้ดูมีเหตุผลและเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น