ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ข้อ51-60

51.       อะไรคือเอกลักษณ์เด่นของคนไทย

(1)       การไหว้            

(2) การพูดภาษาไทย   

(3) ลักษณะนิสัย         

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 65 เอกลักษณ์ไทย หมายถึง ลักษณะเด่นที่มีอยู่เฉพาะในหมู่คนไทยหรือสังคมไทยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวตน (Self) โดยเอกลักษณ์เล่นของคนไทยจะปรากฏทั้งในด้าน รูปธรรมและนามธรรม ดังนี้ 1. ด้านรูปธรรม ได้แก่ สลาปัตยกรรมต่าง ๆ ดนตรี การไหว้ การพูดภาษาไทย สมุนไพรรักษาโรค อาหาร เครื่องแต่งกาย วิถีชีวิตของคนไทย ฯลฯ 2. ด้านนามธรรม ได้แก่ ลักษณะนิสัย ทัศนคติ คุณค่า ความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์ ฯลฯ

52.       เอกลักษณ์พื้นฐานของสังคมไทย ได้แก่อะไร

(1)       ชาติ     

(2) ศาสนาพุทธ           

(3) พระมหากษัตริย์     

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 65 - 66, (คำบรรยาย) เอกลักษณ์พื้นฐานของสังคมไทย ได้แก่

1.         ชาติ หมายถึง ลักษณะหรือเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย โดยเฉพาะที่แสดงให้เห็นถึง ความเป็นคนไทย ความภาคภูมิใจและความสำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งการมีวัฒนธรรมไทย เช่น ศิลปกรรมไทย พฤติกรรมความเป็นอยู่แบบอ่อนน้อมถ่อมตนของคนไทย อาหารไทย ภาษาไทย ดนตรีไทย ธงชาติและการยืนตรงทำความเคารพเพลงชาติไทย ฯลฯ

2.         ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธซึ่งมีอิทธิพลต่อลักษณะอุปนิสัย ทัศนคติในการมองโลก และวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย

3.         พระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาน และทรงมีภาระหน้าที่ ในการขจัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรไทยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

4.         การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

53.       เอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย ปรากฏได้ในรูปแบบใด

(1)       เพลงชาติไทย 

(2) ความเชื่อ    

(3) การปกครอง          

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 52. ประกอบ

54.       เอกลักษณ์ความเป็นศาสนา ปรากฏในรูปแบบโด    

(1) พิธีกรรม

(2)       ลักษณะอุปนิสัย          (3)       การบริโภคทรัพยากร   (4)       การแต่งกาย

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 52. ประกอบ

55.       อะไรคือภาระหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ที่คงอยู่มาเป็นเวลากว่า 700 ปี       

(1) เป็นนักรบ

(2)       เป็นเทพเจ้า      (3)       ขจัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎร (4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 52. ประกอบ

56.       อะไรคือคุณลักษณะของพระมหากษัตริย์ในยุครัตนโกสินทร์

(1) ธรรมราชา

(2)       เทวราชา          (3)       ธรรมราชาและเทวราชา           (4)       เป็นเจ้าชีวิต

ตอบ 3 หน้า 66, (คำบรรยาย) คุณลักษณะของพระมหากษัตริย์ไทยแต่ละยุคสมัยจะแตกต่างกัน ดังนี้

1.         สมัยสุโขทัย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นธรรมิกราชหริอธรรมราชาทีทรงยืดหลักทศพิธราชธรร

2.         สมัยอยุธยา พระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเทวราชาหรือสมมติเทพที่เชื่อว่าเป็น ปางอวตารของพระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์

3.         สมัยรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์มีลักษณะกึ่งกลางระหว่างธรรมราชาและเทวราชา

57.       อะไรคือหลักคำอนของศาสนาพุทธ

(1)       จงทำดี จงทำดี (2) จงทำดี ละเว้นความชั่ว

(3)       จงทำดี ละเว้นความชั่ว และทำใจให้บริสุทธิ์    (4) ทำใจให้บริสุทธิ์

ตอบ3  หน้า 83, (คำบรรยาย) หลักคำสอนสำคัญที่เป็นหัวใจหรือแก่นของศาสนาพุทธ ได้แก่ จงทำดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ การดับทุกข์

58.       คนไทยมีลักษณะนิสัยบางอย่างคล้ายกัน เนื่องมาจากอะไร

(1)       ประวัติความเป็นมาของสังคม (2) ความเชื่อด้านศาสนา

(3)       การอบรมเลี้ยงดู          (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 68, (คำบรรยาย) ลักษณะนิสัยประจำชาติ อาจหมายถึง ลักษณะนิสัยบางอย่างซึ่งบุคคลที่อยู่ในประเทศเดียวกันมักมีอยู่คล้าย ๆ กัน อันเป็นผลมาจากการเติบโตและได้รับ การอบรมเลี้ยงดูขัดเกลามาจากคนในสังคมที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา มีความเชื่อทางศาสนา มีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (สภาพภูมิศาสตร์) สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจเหมือนกัน

59.       สังคมไทยมี โครงสร้างแบบหลวมหมายความว่าอย่างไร

(1) คนไทยไม่ชอบรวมกลุ่มกัน (2) คนไทยไม่ค่อยยึดกฎเกณฑ์

(3)       คนไทยชอบสบาย        (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 69, (คำบรรยาย) เอมบรี (Embree) กล่าวว่า สังคมไทยมีโครงสร้างแบบหลวม(Loosely structured) นั่นคือ คนไทยขาดระเบียบวินัย มีลักษณะปัจเจกบุคคลนิยมสูง ชอบอยู่โดดเดี่ยว ไม่ชอบการรวมกลุ่ม และเป็นสังคมที่มีลักษณะยืดหยุ่นประนีประนอมสูง นอกจากนี้คนไทยยังรักอิสระ ชอบความสะดวกสบาย นิยมเลือกทำตามใจตนเอง ไม่ค่อย ยึดกฎเกณฑ์ ไม่รู้สึกผูกพันต่อหน้าที่ และพยายามหลีกเลี่ยงพันธะทางสังคม จึงมักมีปัญหา ในการทำงานรวมกลุ่มกับผู้อื่น

60.       ค่านิยมอะไรที่คนไทยยึดมั่น ทำให้คนไทยไม่ทำสิ่งที่ไม่ให้ประโยชน์แก่ตน

(1) ปัจเจกบุคคลนิยม  (2) ประสานประโยชน์ (3) เล็งผลปฏิบัติ         (4) ขันติ ความอดกลั้น

ตอบ 3 หน้า 70, (คำบรรยาย) ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ กล่าวว่า คนไทยเล็งผลการปฏิบัติ หมายถึง คนไทยจะชอบทำเฉพาะสิ่งที่เอื้อประโยชน์กับตนเท่านั้นโดยพิจารณาว่าถ้าสิ่งนั้นขัดกับ ประโยชน์ส่วนตนหรือเกิดความเสียหายก็จะไม่ปฏิบัติ แต่ถ้าเสริมประโยชน์กับตนก็จะปฏิบัติ