ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ข้อ31-40

31.       อะโรคือกลไกสำคัญที่ทำให้ชุมชนกลายเป็นสังคมไทย

(1)       ภาษา   

(2) การแลกเปลี่ยนทางสังคม

(3)       ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน     

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 24,(คำบรรยาย) กลไกสำคัญที่ทำให้ชุมชนต่าง ๆ เกิดพัฒนาการกลายเป็นสังคมไทย ได้แก่

1.         การเกิดพัฒนาการทางภาษาที่ใช้สื่อสารกันเข้าใจ และการมีวัฒนธรรมร่วมกัน

2.         การสมรส ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน และนำไปสู่การจัดระบบเครือญาติ

ที่ขยายออกเป็นชุมชนใหญ่     3. การแลกเปลี่ยนทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

32.       ภาษาไทยอยู่ในตระกูลภาษาใด

(1)       ออสโตรนีเชียน            

(2)       ออสโตรเอเชียติก         

(3) ไท-คะได    

(4)       สิโน-ทิเบตัน

ตอบ 3 หน้า 25 ภาษาไทยมีที่มาจากตระกูลภาษาไท-คะได (Tai-Kadai) หรือไท-ลาว ซึ่งในปัจจุบัน มีกลุ่มคนที่พูดภาษาไทยประมาณ 90 ล้านคน กระจายอยู่ตามลุ่มนํ้าโขง สาละวิน ดำ แดง ขาว และเจ้าพระยา โดยภาษาไทยมีคำที่เกิดขึ้นใหม่จากการผสมผสานภาษาของเพื่อนบ้าน ได้แก่ ภาษาเขมร บาลี สันสกฤต เป็นจำนวนมาก

33.       ข้อใดคือกลุ่มคนดั้งเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตั

(1)       เงาะซาไก        

(2)       ตองเหลือง       

(3) ชาวเล        

(4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 23 - 24, (คำบรรยาย) กลุ่มชนดั้งเดิมหรือชาติพันธุ์เร่ร่อนที่อาศัยอยู่ในสุวรรณภูมิหรือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี 2 กลุ่ม คือ

1.         ออสโตรลอยด์ (Austroloid) เป็นพวกที่มีรูปร่างสูงเพรียว ผมหยักศกเป็นคลื่น ปากหนา ผิวคล้ำ ปัจจุบันคือขชนพื้นเมืองของศรีลังกาและออสเตรเลีย รวมทั้งพวกผีตองเหลือง

2.         นิกริโตหรือนิกรอยด์ (Nigroid) เป็นพวกที่มีรูปร่างเตี้ย ผิวดำ ปากหนา ผมหยิกหยอย ปัจจุบันอาศัยอยู่ตามเกาะในทะเลอันดามันที่เรียกว่า มอร์แกนหรือชาวเล และบนคาบสมุทรมลายูทางใต้ของไทย เช่น พวกเงาะซาไก เป็นต้น

34.       อะไรคือเอกลักษณ์ดั้งเดิมของวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(1) การนับถืออำนาจเหนือธรรมชาติ    (2) การนับถือศาสนาพุทธ

(3) การยกย่องเพศชาย           (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 27, (คำบรรยาย) เอกลักษณ์ดั้งเดิมของวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสืบทอด มาจนถึงทุกวันนี้ คือ 1. การนับถืออำนาจเหนือธรรมชาติ ได้แก่ การเคารพนับถือผีสางเทวดา ผีบรรพบุรุษ และผีวีรชน 2. การยกย่องสตรี 3. การเพาะปลูก

35.       กลุ่มชาติพันธุ์ใดที่กระจายอยู่แถบอีสานของไทย

(1) เขมร ส่วย กุย มอญ           (2) เกรียง        (3) กะเหรี่ยง    (4) ชาวป่า

ตอบ 1 หน้า 34 กลุ่มฃาติพันธุเขมร ส่วย กุย มอญ มีภาษาพูดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ส่วนใหญ่เข้ามาอยู่กระจัดกระจายแถบภาคอีสานของไทย เนื่องจากการอพยพและสงคราม ทำให้มีการผสมผสานด้านวัฒนธรรมอย่างมากกับชาติพันธุ์ไทย

36.       ความสัมพันธ์ทางสังคมของคนไทยระบบใดที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

(1) แนวราบ     (2) อุปถัมภ์      (3) เท่าเทียมกัน           (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 34 - 35, (คำบรรยาย) ความสัมพันธ์ทางสังคมของคนไทยในปัจจุบันที่ถือเป็นมรดกสืบทอดมาจากระบบความสัมพันธ์นอดีต คือ ระบบอุปถัมภ์หรือระบบเครือญาติ (Patron- client Relationship) ในลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคนที่มีฐานะต่างกัน เช่น ผู้ใหญ่กับผู้น้อย หรือนายกับบ่าวที่ต่างยอมรับต่อกัน มีหน้าที่ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยต่อกัน และจะขาดเสีย ซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปไม่ได้

37.       ไทยรับศาสนาพุทธ พราหมณ์ และระบบกษัตริย์มาจากชนชาติใด

(1)       จีน       (2) อินเดีย       (3) เปอร์เซีย    (4) ลาว

ตอบ 2 หน้า 29 - 30 หลักฐานของอินเดียระบุว่า เมืองอู่ทองของไทยเป็นชุมชนในภาคกลางแถบลุ่มนํ้าท่าจีนและแม่กลอง ซึ่งมีความเก่าแก่เกินกว่า 1,700 ปี ได้รับเอาวัฒนธรรมอินเดีย เข้ามาใช้กับวัฒนธรรมท้องถิ่น ทำให้เกิดการเผยแผ่และนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู (ศาสนาพราหมณ์) และเริ่มนำระบบกษัตริย์มาใช้เป็นครั้งแรก

38.       ปัจจุบันโครงสร้างของสังคมไทย ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง  

(1) ชนชั้นสูง กลาง ตํ่า

(2)       ขุนนาง-ไพร่     (3) นาย-ทาส   (4) นักการเมือง ข้าราขการ และราษฎร

ตอบ 1 หน้า 35, (คำบรรยาย) ความสัมพันธ์ของคนในสังคมไทย หรือโครงสร้างของสังคมไทยปัจจุบันถูกกำหนดโดยใช้ลักษณะอาชีพ ตำแหน่งหน้าที่การงาน รายได้ การศึกษา สถานภาพ การพึ่งพาอาศัย และฐานะทางสังคม ทำให้โครงสร้างของสังคมไทยในปัจจุบันมีการแบ่งกลุ่ม ทางสังคมออกเป็น 3 ชนชั้น ได้แก่ 1 ชนชั้นสูง 2. ชนชั้นกลาง 3. ชนชั้นตํ่า

39.       เศรษฐกิจแบบพอเพียงปรากฏขึ้นตั้งแต่เมื่อใด   

(1) ก่อนสนธิสัญญาบาวริ่ง

(2)       สมัยรัชกาลที่ 9            (3) หลังปี 2540           (4) ยุคปัจจุบัน

ตอบ 1 หน้า 37 - 38 ในอดีตก่อนติดต่อกับชาวตะวันตก หรือก่อนเปิดประเทศตามสนธิสัญญาบาวริ่ง ในสมัยรัชกาลที่ 4 ระบบเศรษฐกิจของคนไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง นั่นคือ แต่ละครอบครัวจะผลิตของกินของใช้ขึ้นมาบริโภคเองภายในครอบครัว โดยมิได้มุ่งผลิต เพื่อการค้า แต่เมื่อมีผลผลิตเหลือก็อาจจะแลกเปลี่ยนกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบ้าง

40.       จำนวนประชากรของไทยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในยุคสมัยใด

(1) กรุงศรีอยุธยา        (2) กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (3) สมัยรัชกาลที่ 7         (4) สมัยรัชกาลที่ 9

ตอบ 4 หน้า 32, (คำบรรยาย) ในยุครัตนโกสินทร์ตอนปลาย โดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรัชกาลปัจจุบัน ถือเป็นช่วงที่ประชากรไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากที่สุด เพราะเป็นระยะที่ประเทศไทย มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้คนอายุยืนขึ้น ในขณะที่คนเกิดเท่าเดิมแต่คนตายน้อยลง