ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ข้อ11-20

11.       มนุษย์ส่งทอดวัฒนธรรมจากชนรุ่นหนึ่งสู่ชนอีกรุ่นหนึ่งโดยวิธีใด       

(1) การสั่งสอนโดยตรง

(2)       การขัดเกลาทางสังคม 

(3)       การกระทำให้ดู            

(4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 10-11, (คำบรรยาย) ลักษณะสำคัญของวัฒนธรรม มีดังนี้

1.         เป็นผลผลิตจากระบบความคิดของมนุษย์ หรือเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดสร้างสรรค์ขึ้น

2.         เป็นแบบแผนของพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้

3.         มีลักษณะไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามสภาพแวดล้อม

4.         เป็นมรดกทางสังคม เช่น ภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ ประเพณี วิถีการดำรงชีวิต ฯลฯ ที่ถ่ายทอดหรือส่งต่อจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวิธีการสั่งสอนโดยตรง การอบรมขัดเกลาทางสังคม และการกระทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

5.         ใช้ได้ทั้งในระดับกว้างหรือระดับสากล และระดับแคบเฉพาะกลุ่มคนก็ได้ ฯลฯ

12.       ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรม        

(1) เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง

(2)       เป็นสิ่งที่ได้มาจากการเรียนรู้   

(3) เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้น         

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 11. ประกอบ

13.       เพราะเหตุใดพฤติกรรมของคนไทยจึงแตกต่างจากคนชาติอื่น          

(1) สติปัญญาต่างกัน

(2)       ลักษณะกายภาพต่างกัน        

(3) ค่านิยมต่างกัน       

(4) ความต้องการทางชีวภาพต่างกัน

ตอบ 2 หน้า 11, 13, 15, (คำบรรยาย) การที่สังคมแต่ละสังคมมีลักษณะทางกายภาพด้านสิ่งแวดล้อม หรือสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน จึงทำให้การคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรม ซึ่งเป็นแบบแผนของ การดำรงชีวิต หรือแบบแผนพฤติกรรมของคนในแต่ละสังคมหรือแต่ละชนชาติแตกต่างกันไปด้วย ดังที่พัทยา สายหู กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นตราประจำสังคมคือ เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้รู้ว่า คนเหล่านั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มเดียวกันหรือต่างกลุ่มกัน

14.       ข้อใดคือลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมไทย   

(1) คนไทยเป็นเจ้าของ

(2)       มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (3) ตอบสนองความต้องการของคนไทย          (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 14, 44, (คำบรรยาย) วัฒนธรรมไทยมีความหมายกว้างขวางมาก คือ เป็นแบบแผน พฤติกรรมที่สังคมไทยกำหนดขึ้น หรือเป็นสิ่งที่คนไทยคิดสร้างขึ้นมา คนไทยเป็นเจ้าของ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนไทยอง ดังนั้นวัฒนธรรมไทยจึงเป็นแบบแผนการดำเนินชีวิต ของคนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อใช้เป็นแนวทางให้คนไทยประพฤติปฏิบัติ

15.       ข้อใดเป็นมรดกทางสังคม

(1)       องค์ความรู้       (2) ประเพณี    (3) วิถีการดำรงชีวิต     (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 11. ประกอบ

16.       สิ่งที่ดีงาม ดีเลิศ มีคุณค่า ได้แก่วัฒนธรรมด้านใด

(1)       วิถีชีวิต (2) พฤติกรรม  (3) ศิลปะ        (4) เครื่องมือเครื่องใช้

ตอบ 3 หน้า 10, 48 ความหมายของคำว่า วัฒนธรรมในยุคแรกของสังคมไทย คือ สิ่งที่ดีงาม ดีเลิศ มีคุณค่า ซึ่งคนในสังคมได้ใช้ประพฤติปฏิบัติและแสดงออกมาช้านานในลักษณะที่เป็น ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะต่าง ๆ อันมีทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่ควรอนุรักษ์ ซึ่งใช้กันมา อย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีต

17.       แบบแผนการดำเนินชีวิตด้านต่าง ๆ จัดเป็นวัฒนธรรมในความหมายใด

(1) วิถีชีวิต       (2) เครื่องมือเครื่องใช้

(3)       สิ่งที่ดีงาม มีคุณค่า      (4) บุคลิกภาพ

ตอบ 1 หน้า 49, (คำบรรยาย) ความหมายของคำว่า วัฒนธรรมในยุคที่มีการศึกษาสังคมไทย และวัฒนธรรมตามหลักมานุษยวิทยาอย่างแท้จริง คือ วิถีชีวิตของมนุษย์ หรือแบบแผน การดำเนินชีวิตด้านต่าง ๆ ซึ่งสัมพันธ์กับสังคม

18.       ทักษะในการแสดงโขน เป็นวัฒนธรรมระดับใด

(1) สากล         (2) วัฒนธรรมหลวง

(3)       วัฒนธรรมราษฎร์         (4) วัฒนธรรมในครอบครัว

ตอบ 2 หน้า 12, (คำบรรยาย) วัฒนธรรมในแต่ละสังคมประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

1.         วัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมหลวง คือ วัฒนธรรมส่วนรวมของคนในสังคม เพื่อแสดงถึง ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ความเป็นระเบียบ รวมทั้งเพื่อการบูรณาการหรือ ความเป็นเอกภาพของสังคมไทย ได้แก่ ภาษา กฎหมาย ศาสนา แบบแผนพฤติกรรม จารีตประเพณี การละเล่นบางอย่าง (เช่น ทักษะในการแสดงโขน) ฯลฯ

2.         วัฒนธรรมรองหรือวัฒนธรรมราษฎร์ คือ วัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มเฉพาะภาค ได้แก่ ความเชื่อ สำเนียงภาษา ทัศนคติ ค่านิยม ลักษณะนิสัย กิริยาท่าทาง ทักษะในการประกอบอาชีพ ฯลฯ

19.       วัฒนธรรมเป็นตราประจำสังคมเป็นคำกล่าวของผู้ใด

(1) พัทยา สายหู          (2) ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง

(3)       สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ     (4) สุด แสงวิเชียร

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 13. ประกอบ

20.       สังคมใดมีความต้องการวัฒนธรรมน้อยอย่าง

(1) เงาะซาไก   (2) กลุ่มใช้แรงงาน

(3)       ชาวกรุงเทพฯ   (4) ชาวจีนในประเทศไทย

ตอบ 1 (คำบรรยาย) สังคมใดก็ตามที่มีความเป็นอยู่ง่าย ๆ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ก็จะมีความต้องการในวัฒนธรรมน้อยอย่าง ประกอบกับหากสังคมนั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ ความจำเป็นในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ขึ้นมาใช้ก็จะมีน้อย เช่น สังคมของพวกเงาะซาไก และชาวเลทางภาคใต้ของไทย