ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 ข้อ31-40

31.       พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทยเริ่มมีขึ้นเมื่อใด

(1) คนเริ่มเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์      

(2) ตั้งแต่กลุ่มคนโยกย้ายร่อนเร่หาอาหารเพื่อยังชีพ

(3) มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี           

(4) มีการพัฒนาอุตสาหกรรม

ตอบ 1 หน้า 28 พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทยเริ่มมีขึ้นเมื่อคนเริ่มทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ จึงมีการตั้งถิ่นฐานถาวรขึ้น ทำให้คนไม่ต้องเดินทางโยกย้ายร่อนเร่หาอาหารเพื่อยังชีพอีกต่อไป

32.       ข้อใดแสดงให้เห็นว่าชุมชนไทยมีมาก่อนอาณาจักรสุโขทัย

(1) การปลูกข้าว          

(2) การนับถือผี            

(3) กลุ่มคนที่พูดภาษาไทย      

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 27 - 28 สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าชุมชนไทยมีมาก่อนอาณาจักรสุโขทัย ได้แก่

1. ความเชื่อเรื่องการนับถือผีและเรื่องขวัญที่สืบทอดต่อกันมา            2. การยกย่องสตรี

3.         ภาษาพูดตระกูลไท ซึ่งเป็นตระกูลภาษาเก่าแกที่ใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีอายุมาไม่น้อยกว่า 3,000 ปี         4. เครื่องมือหินกะเทาะที่พบกระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ

5.         การเพาะปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ

33.       ผู้ใดเป็นผู้ที่ติดต่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติ

(1) ผู้อาวุโส      

(2) เพศชาย     

(3) เพศหญิง    

(4) ผู้มีลักษณะพิเศษ

ตอบ 3 หน้า 28 ชุมชนหมู่บ้านยุคแรกเมื่อราว 5,000 - 6,000 ปีก่อนประวัติศาสตร์ ได้เริ่มทำการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และตั้งถิ่นฐานถาวรขึ้น ทำให้คนไมต้องร่อนเร่หาอาหารอีกต่อไป โดยชุมชนหมู่บ้านยุคแรกมักเกิดขึ้นตามลุ่มนํ้าที่เพาะปลูกได้ และเชื่อกันว่าหัวหน้าหมู่บ้าน ในยุคแรก ๆ เป็นผู้หญิง ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติ

34.       โลหะสัมฤทธิ์ประกอบด้วยอะไร

(1) เหล็ก          (2) เหล็กกับทองแดง   (3) ดีบุกกับทองแดง    (4) ตะกั่วกับเหล็ก

ตอบ 3 หน้า 28 - 29 ราว 4,000 ปีที่ผ่านมา คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถถลุงโลหะแล้วเอามาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ่าวัน โดยโลหะที่สำคัญ ได้แก่ โลหะสัมฤทธิ์ (สำริด) คือ โลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุก หรือตะกั่ว และโลหะอีกชนิดหนึ่งคือ เหล็ก ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

35.       เพราะเหตุใดชุมชนภาคกลางจึงเติบโตกลายเป็นเมืองขนาดเล็กในช่วงแรก

(1) เพราะไมมีแร่ธาตุที่สำคัญ  (2) เพราะทำการเกษตร

(3) เพราะไม่มีสินค้าที่สำคัญ   (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 29 เมื่อประมาณ 2,000 ปี ชุมชนหมู่บ้านในภาคกลางแถบลุ่มแม่น้ำท่าจีนและลุ่มเจ้าพระยา พัฒนาขึ้นเป็นเมืองขนาดเล็ก โดยประกอบอาชีพค้านการเกษตร เพราะมีทรัพยากรน้อยกว่า จึงพัฒนาช้ากว่าแอ่งโคราช แต่เนื่องจากรู้จักติดต่อแลกเปลี่ยนค้าชายทางทะเลกับชุมชนภายนอก จึงทำให้เมืองเล็ก ๆ พัฒนาเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าดินแดนตอนใน

36.       ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์เข้ามาในภาคกลางครั้งแรกที่เมืองใด

(1) สุพรรณภูมิ (2) อู่ทอง         (3) ลพบุรี         (4) อยุธยา

ตอบ 2 หน้า 29 - 30 หลักฐานของอินเดียระบุว่า เมืองอูทองซึ่งเป็นชุมชนในภาคกลางแถบลุมนํ้าท่าจีน และแม่กลอง มีความเก่าแกเกินกว่า 1,700 ปี และมีการรับเอาวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาใช้กับ วัฒนธรรมท้องถิ่น ทำให้เกิดการนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู (ศาสนาพราหมณ์) และเริ่มนำ ระบบกษัตริย์มา ใช้เป็นค รั้งแรก

37.       ประชากรในสมัยสุโขทัยอพยพมาจากที่ใด

(1) ศรีสัชนาลัย            (2)       สองฝั่งโขง       (3)       แพร่     (4)       อู่ทอง

ตอบ2  หน้า 31 อาณาจักรสุโขทัยก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17 โดยเริ่มจากการเป็นชุมชนถลุงเหล็กจนขยายตัวเป็นศูนย์กลางด้านการค้า และมีพลเมืองส่วนใหญ่ย้ายมาจาก 2 ฝั่งโขง จึงทำสัมฤทธ์เก่ง เนื่องจากได้สะสมความรู้และประสบการณ์มาจากยุคเหล็กและเป็นผู้สืบทอด วัฒนธรรมบ้านเชียง

38.       ประชากรไทยเพิ่มเป็นจำนวนมากในยุคสมัยใด

(1) รัชกาลที่ 3  (2)       รัชกาลที่ 5       (3)       รัชกาลที่ 7       (4)       รัชกาลที่ 9

ตอบ. 4 หน้า 32, (คำบรรยาย) ในยุครัตนโกสินทร์ตอนปลาย โดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็น รัชกาลปัจจุบัน ถือเป็นช่วงที่ประชากรไทยมีจำนวนเพิ่มมากที่สุด เพราะเป็นระยะที่ประเทศไทย มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้คนอายุยืนขึ้น ในขณะที่คนเกิดเท่าเดิมแต่คนตายน้อยลง

39.       กลุ่มคนกลุ่มใดมีมากที่สุดในสังคมไทย

(1) ไทย-ลาว    (2)       ไทย-มาเลย์      (3)       มอญ เขมร       (4)       เกรียง ส่วย กุย

อบ 1 หน้า 33 - 34 โครงสร้างสังคมไทย ประกอบด้วย กลุ่มลังคมย่อย ๆ หลายกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่

1. ไทย-ลาว เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีมากที่สุดในสังคมไทย

2.         ไทย-มาเลย์ มีอยู่มากที่สุดในภาคใต้ของไทย

3.         เขมร ส่วย กุย มอญ ส่วนใหญ่อยู่กระจัดกระจายแถบภาคอีสานของไทย

4.         เกรียง มีมากที่สุดทางภาคเหนือของไทย และอยู่กระจัดกระจายแถวจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี

5.         ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางเหนือของไทย เช่น กะเหรี่ยง อาข่า ลื้อ มูเซอ

6.         ชาวป่า มีอยู่ไม่มากในปัจจุบัน เช่น ผีตองเหลือง เซมัว ซาไก

7.         ชาวน้ำ เป็นชนพื้นเมืองซึ่งส่วนใหญ่อยู่ตามริมฝั่งทะเลทางภาคใต้

8.         ชนต่างด้าว ส่วนใหญ่จะอยู่ตามเขตเมือง เช่น คนจีน อินเดีย และชาวตะวันตกประเทศต่าง ๆ

40.       ระบบความสัมพันธ์ของสังคมไทยที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้คืออะไร

(1) ระบบอุปถัมภ์        (2) แบ่งแยกของสูง-ตํ่า           (3) ระบบประชาธิปไตย          (4) ระบบขุนนาง

ตอบ 1 หน้า 34 - 35, (คำบรรยาย) ความสัมพันธ์ทางสังคมของไทยในปัจจุบันที่ถือเป็นมรดกสืบทอด มาจากระบบความสัมพันธ์ในอดีต คือ ระบบอุปถัมภ์หรือระบบเครือญาติ (Patron-client Relationship) ในลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคนที่มีฐานะต่างกัน เช่น ผู้ใหญ่กับผู้น้อย หรือนายกับบ่าวที่ต่างยอมรับต่อกัน มีหน้าที่ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยต่อกัน และจะขาดเสีย ซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปไม่ได้