ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ข้อ81-90

81.       เพราะเหตุใดระบบความเชื่อจึงเกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับการรวมกลุ่มเป็นสังคมของมนุษย์

(1)       มนุษย์ศรัทธาในธรรมชาติ       

(2) มนุษย์ไม่แน่ใจในธรรมชาติ

(3)       มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ        

(4) มนุษย์พยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติ

ตอบ 2 หน้า 79, (คำบรรยาย) ระบบความเชื่อเกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับการรวมกลุ่มเป็นสังคมของมนุษย์เนื่องจากมนุษย์ไม่แน่ใจในธรรมชาติ เกิดความกลัวธรรมชาติ ดังนั้นมนุษย์จึงสร้างระบบความเชื่อขึ้นเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการส่งเสริมอำนาจ เป็นการตอบสนองความกลัวในสิ่ง เหนือธรรมชาติ ตลอดจนเป็นเครื่องมือควบคุมมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีระเบียบ

82.       ความเหมือนกันของศาสนากับความเชื่อคือข้อใด      

(1) มีศาสดาเป็นผู้ก่อตั้ง

(2)       มีหสักธรรมคำสอน 

(3) มีความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติ  

(4) การกำเนิดและสิ้นสุดของโลก

ตอบ 3 หน้า 79 ศาสนาและความเชื่อมีสิ่งที่ตรงกันหรือเหมือนกัน คือ มีที่มาจากความเชื่อว่ามีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ลึกลับบางอย่างหรือหลายอย่างที่อยู่นอกเหนือมนุษย์ธรรมดา และความเชื่อ ในอำนาจเหนือธรรมชาตินี้จะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งในทางดีและทางร้าย ทั้งให้คุณและให้โทษได้ แต่ความเชื่อจะต่างจากศาสนาในแงที่ว่าความเชื่ออาจจะไม่แสดง กำเนิดและการสิ้นสุดของโลก หรืออาจไม่มีหลักธรรมคำสอนที่เกี่ยวกับบุญ-บาปเป็นศีลธรรม เหมือนกับศาสนา

83.       อะไรคือจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ

(1) ให้มนุษย์อยู่ร่วมกับโดยสันติสุข     

(2) ให้มนุษย์อยู่ร่วมกันโดยใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์

(3)       ให้มนุษย์พ้นทุกข์        

(4) ให้มนุษย์มืความสุขในทางโลก

ตอบ1 หน้า 79 คำสอนของศาสนาต่าง ๆ โดยรวมแล้วจะมีจุดมุ่งหมายเน้นให้มนุษย์อยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน

84.       อะไรเป็นองค์ประกอบหลักของศาสนา

(1)       พิธีกรรม          (2) ตัวความเชื่อ           (3) ผู้ประกอบพิธีกรรม (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ4 หน้า 80 องค์ประกอบหลักของศาสนาและความเชื่อ ได้แก่ 1. ตัวความเชื่อเรื่องอำนาจเหนือ ธรรมชาติที่ให้คุณให้โทษแก่ชีวิตมนุษย์ได้ เช่น ผี เจ้า เทวดา อิทธิพลของดวงดาว ฤกษ์ยาม ฯลฯ 2. บุคคลผู้รู้ที่ติดต่อกับอำนาจลึกลับและสิ่งศักด์สิทธิ์นั้น ๆ เช่น คนทรง หมอผี นักบวช ผู้ประกอบพิธิกรรม ฯลฯ 3. พิธีกรรม 4. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 5. วัตถุศักดิ์สิทธิ์หรือวัตถุมงคล

85.       ความเชื่อเรื่องใดที่คนไทยใช้เป็นหลักยึดทางด้านจิตใจ         

(1) หลักธรรมคำสั่งสอนทางศาสนา

(2)       โหราศาสตร์    (3) ไสยศาสตร์ (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 81 - 83, (คำบรรยาย) ความเชื่อในสังคมไทยที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ แบ่งออก ได้ดังนี้ 1. ความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับอำนาจเหนือธรรมชาติ ได้แก่ ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา ความเชื่อเรื่องขวัญ ความเชื่อเรื่องไสยคาสตร์ โหราศาสตร์ ฯลฯ 2. ความเชื่อด้านศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์ เช่น การเชื่อว่าชีวิตเป็นไปตามกรรม เมตตาธรรมคํ้าจุนโลก ลัทธิเทวราชา พรหมลิขิต คติไตรภูมิ ฯลฯ

86.       ประเภทความเชื่อของศาสนาพุทธคือข้อใด

(1) เทวนิยม     (2) อเทวนิยม   (3) เอกเทวนิยม           (4) พหุเทวนิยม

ตอบ 2 (คำบรรยาย) ประเภทความเชื่อของศาสนาพุทธเป็นศาสนาอเทวนิยม คือ เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า แสะเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่าทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ด้วย ความเพียรของตน

87.       ข้อใดคือหลักคำสอนสำคัญของกาลามสูตร

(1) เชื่อผู้ที่เชื่อถือได้     (2) เชื่อเพราะเป็นตำรา

(3)       เชื่อเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญ       (4) เชื่อโดยใช้วิจารณญาณและเหตุผล

ตอบ 4 (คำบรรยาย) หลักคำสอนสำคัญของกาลามสูตรในศาสนาพุทธ เป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เชื่อสิ่งใด ๆ อย่างงมงาย โดยควรใช้ปัญญา ไตร่ตรอง หรือใช้วิจารณญาณและเหตุผลพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนที่จะเชื่อ

88.       อะไรคือที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างในทัศนะของชาวพุทธ

(1) กรรม          (2) พระพรหม  (3) สิ่งเหนือธรรมชาติ  (4) ขวัญ

ตอบ 1 หน้า 83, (คำบรรยาย) ในทัศนะของชาวพุทธ กรรมคือ การกระทำของเรา ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดสร้างโลกและสรรพสิ่งทั้งหลาย และเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้นเมื่อกระทำสิ่งใด ผลของกรรมที่เกิดจากการกระทำนั้นก็จะตามมา กรรมที่กระทำไว้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือ กรรมชั่วจะยังผลให้มีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร จึงกล่าวได้ว่าพื้นฐานชีวิตความเป็นอยู่ ปัจจุบันจะเป็นเช่นไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ กรรมหรือบาปบุญที่ได้กระทำไว้ในชาติหนึ่งนั่นเอง

89.       อะไรคือหลักคำสอนในศาสนาพุทธ

(1) จงทำดี จงทำดี       (2) จงทำดี ละเว้นความชั่ว

(3)       ทำใจให้บริสุทธิ์            (4) จงทำดี ละเว้นความชั่ว และทำใจให้บริสุทธิ์

ตอบ 4 หน้า 83, (คำบรรยาย) หลักคำสอนสำคัญที่เป็นหัวใจหรือแก่นของศาสนาพุทธ ได้แก่ จงทำดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ การดับทุกข์

90.       ศาสนาพุทธได้รับการปรับปรุงให้มีเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นในยุคสมัยใด

(1) พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  (2) พระบรมไตรโลกนาถ

(3) รัชกาลที่ 4  (4) รัชกาลที่ 6

ตอบ 3 หน้า 82 เมื่อไทยยอมรับวัฒนธรรมตะวันตกและเข้าสู่สมัยใหม่ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ชนชั้นปกครองของไทยเริ่มให้ความสำคัญกับความรู้ ที่อธิบายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ดังนั้นความรู้ความเชื่อทางด้านศาสนาพุทธจึงได้รับ การปรับปรุงให้ดูมีเหตุผลและเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น