ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ข้อ31-40

31.       ชุมชนหมู่บ้านยุคแรกในสุวรรณภูมิมีลักษณะเป็นอย่างไร

(1)       ชุมชนเกิดขึ้นบริเวณลุ่มนํ้าทำจีน แม่กลอง สองฝั่งโขง

(2)       ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์     

(3) หัวหน้าหมู่บ้านเป็นผู้หญิง 

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 28 ชุมชนหมู่บ้านยุคแรกเมื่อราว 5,000 - 6,000 ปีก่อนประวัติศาสตร์ ได้เริ่มเพาะปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ และตั้งถิ่นฐานถาวรขึ้น ทำให้คนไม่ต้องร่อนเร่หาอาหารอีกต่อไป โดยชุมชนหมู่บ้าน ยุคแรกมักเกิดขึ้นตามลุ่มน้ำที่เพาะปลูกได้ เช่น สองฝั่งแม่น้ำโขง ท่าจีน แม่กลอง เป็นต้น และเชื่อกันว่าหัวหน้าหมู่บ้านใบยุคแรก ๆ เป็นผู้หญิง ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติ

32.       ทำไมชุมชน แอ่งโคราชจีงขยายตัวได้รวดเร็วกว่าชุมชน แอ่งสกลนคร

(1) มีแร่เหล็กและเกลือ            

(2) จำนวนประชากรมาก

(3)       อยู่ใกล้แหล่งนํ้า          

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 29, (คำบรรยาย) ในบริเวณที่เป็นประเทศไทยปัจจุบัน แอ่งโคราชซึ่งเป็นพื้นที่ทาง อีสานตอนใต้ ถือเป็นชุมชนโบราณที่เก่าแก่ที่สุด เนื่องจากเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วย ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย โดยเฉพาะแร่เหล็กและเกลือสินเธาว์ จึงทำให้แอ่งโคราชกลายเป็น ศูนย์กลางของการค้าการแลกเปลี่ยน ซึ่งมีชนต่างถิ่นอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก จึงพัฒนาขยายตัวเป็นเมืองได้ก้าวหน้ารวดเร็วกว่าแอ่งสกลนครและเมืองในภาคกลาง เช่น อู่ทอง และสุพรรณบุรี

33.       คนอินเดียนำศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่ที่เมืองใด

(1) โคราช        (2) สกลนคร    (3) อู่ทอง         (4) ละโว้

ตอบ 3 หน้า 29 - 30 หลักฐานของอินเดียระบุว่า เมืองอู่ทองซึ่งเป็นชุมชนในภาคกลางแถบลุ่มน้ำท่าจีน และแม่กลอง มีความเก่าแก่เกนกว่า 1.700 ปี ได้รับเอาวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาใช้กับ วัฒนธรรมท้องถิ่น ทำให้เกิดการเผยแผ่และนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู (ศาสนาพราหมณ์) และเริ่มนำระบบกษัตริย์มาใช้เป็นครั้งแรก

34.       ผลของการรับวัฒนธรรมของอินเดียเข้ามาทำให้สังคมในสุวรรณภูมิเป็นเช่นไร

(1) มั่งคั่ง

(2)       ความแตกต่างระหว่างชนชั้น  (3) พัฒนาเทคโนโลยี   (4) ผลิตเพื่อค้า

ตอบ 2 หน้า 30 ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 3-4 ศาสนาได้กระจายสู่ระดับราษฎร ซึ่งผลของการรับวัฒนธรรม ของอินเดียเข้ามาทำให้สังคมในสุวรรณภูมิหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความแตกต่างกันระหว่าง ชนชั้นอย่างชัดเจน เนื่องจากการอ้างอิงอำนาจจากเทพเจ้าในศาสนา ทำให้กษัตริย์มั่งคั่งมาก

35.       ต้นเค้าของอาณาจักรสุโขทัยคือเมืองใด

(1) ทวารวดี      (2) ละโว้          (3) ศรีสัชนาลัย            (4) อู่ทอง

ตอบ 3 หน้า 31 ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17 ได้เกิดแคว้นศรีสัชนาลัยสุโขทัยขึ้น ซึ่งเป็นต้นเค้าของ อาณาจักรสุโขทัย โดยเริ่มจากการเป็นชุมชนถลุงเหล็กจนขยายตัวเป็นศูนย์กลางด้านการค้า และมีพลเมืองส่วนใหญ่ย้ายมาจาก 2 ฝั่งโขง จึงทำสัมฤทธิ์ (สำริด) เก่งเนื่องจากได้สะสม ความรู้และประสบการณ์มาจากยุคเหล็ก และเป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมบ้านเชียงด้วย

36.       สมัยกรุงศรีอยุธยามีผู้คนโยกย้ายเข้าออกอยู่ตลอดเนื่องมาจากปัจจัยใด

(1) สงครามและการค้า           (2) การขยายตัวของเมือง

(3)       พระมหากษัตริย์ปกครองโดยธรรม     (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 31 - 32, (คำบรรยาย) ในสมัยกรุงศรีอยุธยามืผู้คนโยกย้ายเข้าออกอยู่ตลอด เนื่องมาจาก ปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ 1. สงคราม ได้ส่งผลให้มีการขยายอำนาจไปตามหัวเมืองอื่น ๆ ทำให้มีการกวาดต้อนผู้คนมาจากเมืองที่แพ้สงคราม 2. การค้า อยุธยาเป็นศูนย์กลางของ การค้ามาตั้งแต่ พ.ศ. 2000 ทำให้มีคนต่างชาติต่างภาษาเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอยุธยามากขึ้น

37.       กลุ่มชนชาติพันธุ์ใดที่มีจำนวนมากที่สุดในสังคมไทย

(1) ไทย-มาเลย์            (2) ไทย-ลาว    (3) ไทย-เขมร   (4) ไทย-มอญ

ตอบ 2 หน้า 33 - 34 โครงสร้างสังคมไทย ประกอบด้วย กลุ่มสังคมย่อย ๆ หลายกลุ่มาติพันธุ์ ได้แก่

1.         ไทย-ลาว เป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ที่มีจำนวนมากที่สุดในสังคมไทย

2.         ไทย-มาเลย์ มีอยู่มากที่สุดในภาคใต้ของไทย

3.         เขมร ส่วย กุย มอญ ส่วนใหญ่อยู่กระจัดกระจายแถบภาคอีสานซองไทย

4.         เกรียง มีมากที่สุดทางภาคเหนือของไทย และอยู่กระจัดกระจายแถวจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี

5.         ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางเหน้อฃองไทย เช่น กะเหรี่ยง อาข่า ลื้อ มูเซอ

6.         ชาวป่า มีอยู่ไม่มากในปัจจุบัน เช่น ผีตองเหลือง เซมัว ซาไก

7.         ชาวนํ้า เป็นชนพื้นเมืองซึ่งส่วนใหญ่อยู่ตามริมฝั่งทะเลทางภาคใต้

8.         ชนต่างด้าว ส่วนใหญ่จะอยู่ตามเขตเมือง เช่น คนจีน อินเดีย และชาวตะวันตกประเทศต่าง ๆ

38.       ปัจจุบันความสัมพันธ์ของคนในสังคมไทยใช้ปัจจัยใดเป็นตัวกำหนด

(1) อาชีพ         (2) การศึกษา  (3) ฐานะทางสังคม     (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 35, (คำบรรยาย) ความสัมพันธ์ของคนในสังคมไทย หรือโครงสร้างของสังคมไทยปัจจุบัน ถูกกำหนดโดยใช้ลักษณะอาชีพ ตำแหน่งหน้าทการงาน รายได้ การศึกษา สถานภาพ การพึ่งพาอาศัย และฐานะทางสังคม ทำให้โครงสร้างของสังคมไทยในปัจจุบันนั้นมีการ แบ่งกลุ่มทางสังคมออกเป็น 3 ชนชั้น ได้แก่ 1. ชนชั้นสูง 2. ชนชั้นกลาง 3. ชนชั้นตํ่า

39.       ครอบครัวไทยส่วนใหญ่มีลักษณะอย่างไร

(1) ครอบครัวขยาย      (2) ครอบครัวประกอบร่วม

(3) ครอบครัวหน่วยกลาง        (4) ครอบครัวปฐมนิเทศน์

ตอบ 3 หน้า 35 - 36 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นักวิชาการไทยและต่างชาติได้ศึกษาเกี่ยวกับ ครอบครัวไทยมากขึ้นพบว่า ครอบครัวไทยส่วนใหญ่มีขนาดเล็กลงเป็นครอบครัวหน่วยกลาง และนิยมไปตั้งบ้านเรือนเป็นอิสระของตนเอง มีเพียงจำนวนน้อยที่ยังคงอาศัยอยู่กับครอบครัว พ่อแมภายหลังการสมรส (ส่วนครอบครัวไทยในอดีตจะมีขนาดใหญ่เป็นครอบครัวขยาย)

40.       ครอบครัวไทยมีการนับญาติทางฝ่ายใด

(1) บิดา           (2) มารดา        (3) บิดาและมารดา     (4) ญาติโดยสายโลหิต

ตอบ 3 หน้า 37 สังคมไทยจะมีการนับญาติของครอบครัวทั้ง 2 ฝ่าย คือ นับญาติทั้งทางฝ่ายบิดา และฝ่ายมารดา แต่การสืบสกุลจะนิยมสืบทางฝ่ายบิดา