ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 ข้อ71-80

71.       ความเป็นชาติไทยปรากฏอยู่ที่อะไร

(1) การแสดงพฤติกรรมอ่อนน้อมถ่อมตน        

(2) การรับประทานอาหารไทย

(3)       การพูดภาษาไทยชัดเจน         

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 67. ประกอบ

72.       ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้อง

(1) วัฒนธรรมไทยส่งเสริมความเท่าเทียมกัน  

(2) คนไทยเป็นคนมุ่งสัมฤทธิ์คติ

(3)       คนไทยส่วนใหญ่ยืนตรงเคารพเพลงชาติไทย  

(4) คนไทยส่วนใหญ่เชื่อกฎแห่งกรรม

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 56. และ 57. ประกอบ

73.       พระมหากษัตริย์ไทยทรงปกครองโดยใช้หลัก ทศพิธราชธรรมแสดงให้เห็นอะไร

(1) อำนาจของพระมหากษัตริย์           

(2) การเป็นพุทธมามะกะของพระมหากษัตริย์

(3)       ความสามารถของพระมหากษัตริย์      

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 66, (คำบรรยาย) หลักทศพิธราชธรรม (คุณธรรม 10 ประการของผู้ปกครองบ้านเมือง)เป็นอิทธิพลจากพุทธศาสนาที่กำหนดให้พระมหากษัตริย์มีคุณลักษณะแบบธรรมราชในการปกครองประเทศ ซึ่งหลักธรรมนี้ปรากฎอยู่ในพระไตรปิฎก ดังนันหลักทศพิธราชธรรมนอกจาก จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามะกะแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ หรือวัดกับวังอีกด้วย

74.       กษัตริย์เป็นปางอวตารของพระผู้เป็นเจ้าเป็นแนวคิดที่สังคมไทยได้รับอิทธิพลมาจากที่ใด

(1) จีน  (2) อินเดีย

(3) การนับถือสิ่งเหนือธรรมชาติ          (4) การติดต่อกับตะวันตก

ตอบ 2 หน้า 67, (คำบรรยาย) ลักษณะกษัตริย์แบบเทวราชา เป็นแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลมาจากเขมร ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียอีกต่อหนึ่ง โดยเปรียบพระมหากษัตริย์ว่าเป็นสมมุติเทพที่เป็น ปางอวตารของพระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์ มีอำนาจสูงสุดที่คนต้องเครพบูชา จึงส่งผลให้เกิด ราชประเพณีที่สำคัญต่าง ๆ และเป็นต้นกำเนิดของคำราชาศัพท์ด้วย

75.       อะไรคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สังคมไทยสิ้นชาติ

(1) คนไทยไมพูดภาษาไทย      (2) คนไทยไม่สนใจอาหารไทย

(3) คนไทยยึดมั่นในเรื่องไสยศาสตร์    (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 65 - 66, (คำบรรยาย) ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สังคมไทยสิ้นชาติ คือ การที่คนไทยยอมรับ วัฒนธรรมอื่นที่แพรเข้ามาเพื่อความเป็นสากล จนหลงลืมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่มีอยู่เฉพาะในหมู่คนไทยหรือสังคมไทย เช่น การที่คนไทยไมพูดภาษาไทย ไม่สนเจอาหารไทยหรือยึดมั่นแต่เฉพาะเรื่องไสยศาสตร์

76.       บุคลิกภาพของคนแตกต่างกัน เนื่องมาจากอะไร

(1) ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคม        (2) การอบรมเลี้ยงดู

(3) ความเชื่อทางศาสนา          (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 68 บุคลิกภาพ หมายถึง ระบบผลรวมทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด คุณค่า หรือความเชื่อ ที่มนุษย์เรียนรู้มาตั้งแต่เด็ก ซึ่งประสบการณ์ของคนแต่ละคนแต่ละสังคมจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคม ความเชื่อทางศาสนา การอบรมเลี้ยงดู สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม

77.       สังคมไทยมีโครงสร้างแบบหลวม หมายความว่าอย่างไร

(1) การยืดหยุ่นประนีประนอมสูง        (2) คนไทยไมชอบอยู่ในกฎเกณฑ์

(3) คนไทยชอบทำตามใจตนเอง          (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 69, (คำบรรยาย) เอมบรี (Embree) กล่าวว่า สังคมไทยมีโครงสร้างแบบหลวม(Loosely Structured) นั่นคือ คนไทยขาดระเบียบวินัย มีลักษณะปัจเจกบุคคลนิยมสูง ชอบอยู่โดดเดี่ยว ไม่ชอบการรวมกลุ่ม และเป็นสังคมที่มีลักษณะยืดหยุ่นประนีประนอมสูง นอกจากนี้คนไทยยังรักอิสระ นิยมเลือกทำตามใจตนเอง ไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์ ไม่ชอบผูกมัด ต่อหน้าที่ และพยายามหลีกเลี่ยงพันธะทางสังคม จึงมักมีปัญหาในการทำงานรวมกลุ่มกับผู้อื่น

78.       ผู้ใดเป็นผู้เสนอแนวคิดที่ว่าสังคมไทยมีโครงสร้างแบบหลวม

(1) เบเนดิกท์   (2) ฟิลลิป        (3) เอมบรี        (4) มาลินอฟสกี้

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 77. ประกอบ

79.       คนไทยรักสนุก ใจเย็น และวัฒนธรรมไทยถูกครอบงำโดยเพศชายเป็นผลการศึกษาของใคร

(1) เบเนดิกท์   (2) ฟิลลิป        (3) เอมบรี        (4) มาลินอฟสกี้

ตอบ 1 หน้า 69, (คำบรรยาย) รูธ เบเนดิกท์ นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน กล่าวว่า คนไทยรักสนุก ใจเย็น และวัฒนธรรมไทยถูกครอบงำโดยเพศชาย ซึ่งลักษณะทั้ง 3 นี้เป็นผลมาจากความเชื่อทางศาสนา การอบรมขัดเกลาทางสังคม และแบบแผนการเลี้ยงดู นอกจากนี้เขายังให้ทัศนะ ต่อไปอีกว่าสาเหตุที่ทำให้คนไทยชอบสนุกนั้นเกิดจากการอบรมเลี้ยงดู การทำมาหากินแบบ เกษตรกรรม และการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์

80.       คนไทยมีอุปนิสัยขัดแย้งกัน คือ รักอิสระแต่เคารพเชื่อฟังอำนาจ เป็นผลการศึกษาของผู้ใด

(1) กรมพระยาดำรงราชานุภาพ          (2) ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง

(3) อดุล วิเชียรเจริญ   (4) ไพฑูรย์ เครือแก้ว

ตอบ 2 หน้า 70, (คำบรรยาย) ศาสตราจารย์ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง กล่าวว่า คนไทยมีนิสัยรักความเป็นไทย มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง มักน้อย สันโดษ ยํ้าการหาความสุขจากชีวิต นิยมความโอ่อ่า สุภาพอ่อนโยน รักอิสระแต่เคารพเชื่อฟังอำนาจ ดังนั้นคนไทยจึงมีนิสัยขัดแย้ง ในตัวเอง เพราะคนไทยรักอิสระ ไมชอบให้ใครมาสั่ง แต่ถ้ารู้ว่าใครมีอำนาจก็จะกลัวและ ยอมเชื่อฟังเขา