ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 ข้อ41-50

41. การจะเข้าใจสังคมไทยจะต้องศึกษาในภูมิภาคใด

(1) เอเชียตะวันออก     

(2) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    

(3) เอเชียกลาง            

(4) เอเชียใต้

ตอบ 2 หน้า 26 การศึกษาความเป็นมาของซนชาติไทยจะต้องศึกษารื่องราวต่าง ๆ ของภูมิภาค- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย จะศึกษาย้อนไปแค่อาณาจักรสุโขทัยไม่ได้ เนื่องจากพื้นที่นี้เป็น ลักษณะสังคมที่เรียกว่า วิวิธพันธุ์ คือ มีประชากรเผ่าพันธ์ต่าง ๆ มาอยู่รวมกัน ซึ่งมีลักษณะ เป็นเผ่าพันธุ์ผสมจากหลายเผ่าพันธุ์ปะปนกัน ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนและมีพัฒนาการทาง ด้านสังคมและวัฒนธรรมร่วมกัน เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจสังคมไทยจึงต้องทำความเข้าใจ พัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด

42.       เพราะเหตุใดจีนและอินเดียจึงเข้าสู่ยุคหินใหม่ก่อนประเทศต่าง ๆ ในสุวรรณภูมิ

(1) จีนและอินเดียฉลาดกว่า    

(2) สุวรรณภูมิคนน้อยแต่มีอาหารอุดมสมบูรณ์

(3)       จีนและอินเดียเกิดก่อนสุวรรณภูมิ      

(4) ผิดทั้งหมด

ตอบ.2 หน้า 28 การที่จีนและอินเดียเข้าสู่ยุคหินใหม่ก่อนประเทศต่าง ๆ ในสุวรรณภูมินั้น ไม่ใช่ เพราะว่าคนในสุวรรณภูมิโง่กว่าจีนและอินเดีย แต่เป็นเพราะคนในสุวรรณภูมิอยู่กันอย่างสุขสบาย มีคนน้อยแต่อาหารอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นความจำเป็นในการสร้างเทคโนโลยีต่าง ๆ ขึ้นมาใช้ จึงมีน้อย ทำให้เกิดความล้าหลังและด้อยกว่าในเชิงวัฒนธรรมเมื่อเทียบกับจีนและอินเดีย

43.       เพราะเหตุใดกลองมโหระทึกจึงปรากฎอยู่ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(1) การย้ายถิ่นที่อยู่ของคน     (2) การติดต่อสัมพันธ์กันทางเศรษฐกิจและสังคม

(3) ระบบความคิดคล้ายคลึงกัน         (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 29 การชุดค้นพบกลองมโหระทึกหรือกลองกบ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ แม้แต่อินโดนีเซียที่เป็นหมู่เกาะก็ยังขุดค้นพบ แสดงให้เห็นว่าคนในภูมิภาคนี้มีการติดต่อสัมพันธ์กันทางเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นเวลาช้านาน และยังมีการติดต่อกับคนที่อยู่ห่างไกลออกไปในทะเล

44.       ปัจจัยใดส่งผลให้อู่ทองขยายตัวเป็นเมืองขนาดเล็ก

(1) ที่ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มนํ้าท่าจีน   (2) มีการขุดพบทองเป็นจำนวนมาก

(3) หัวหน้าชุมชนฉลาดและเข้มแข็ง    (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 29 - 30 ปัจจัยที่ส่งผลให้เมืองอู่ทองขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเมืองอูทองตั้งอยู่ ที่ราบลุ่มนํ้าท่าจีนและแม่กลอง จึงทำให้สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนค้าขายทางทะเลกับชุมชนภายนอก พร้อมกับมีการรับเอาวัฒนธรรมอินเดียมาใช้กับวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้ ชุมชนแถบนี้รวมทั้งอูทองขยายตัวเป็นเมืองขนาดเล็ก และพัฒนาเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่า ดินแดนตอนใน

45.       ชุมชนต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตัได้รับวัฒนธรรมด้านใดจากการติดต่อกับอินเดีย

(1) ความเชื่อด้านศาสนาพุทธ  (2) ความเชื่อในพระพรหมผู้สร้าง

(3) การปกครองระบบกษัตริย์ (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 30 เมื่อราว 2,500 บ อินเดียได้เข้ามาติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรม กับชุมชนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสุวรรณภูมิ จนทำให้นักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสในอดีต เชื่อว่าอินเดียเข้ามาครอบครองชุมชนแถบนี้ และนำเอาวัฒนธรรมด้านศาสนา ความเชื่อ ตลอดจนการปกครองระบบกษัตริย์มาให้ จึงเรียกชุมชนแถบนี้ว่า “Greater India”

46.       ประชากรไทยเพิ่มมากที่สุดในยุคใด

(1) พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  (2) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

(3) สมเด็จพระปิยมหาราช      (4) รัชกาลที่ 9

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 32. ประกอบ

47.       กลุ่มสังคมใดมีมากที่สุดในประเทศไทย

(1) ไทย-ลาว    (2) ไทย-มาเลย์            (3) ชนต่างด้าว (4) ชาติตะวันตก

ตอบ 1 หน้า 33 - 34 โครงสร้างสังคมไทยประกอบด้วยสังคมย่อย ๆ หลายกลุ่มชาติพันธ์ ได้แก่

1.ไทย-ลาว เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีมากที่สุดในสังคมไทย          2. ไทย-มาเลย์ มีอยู่มากที่สุดใน

ภาคใต้ของไทย            3. เขมร ส่วย กุย มอญ ส่วนใหญ่อยู่กระจัดกระจายแถบภาคอีสานของไทย

4.         เกรียง มีมากที่สุดทางภาคเหนือของไทย และอยู่กระจัดกระจายแถวจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี

5.         ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางเหนือของไทย เช่น กะเหรี่ยง อาข่า ลื้อ มูเซอ

6.         ชาวป่า มือยูไมมากในปัจจุปัน เช่น ผีตองเหลือง เซมัว ซาไก  7. ชาวนํ้า เป็นชนพื้นเมือง

ซึ่งส่วนใหญอยู่ตามริมฝั่งทะเลทางภาคใต้      8. ชนต่างด้าว ส่วนใหญ่จะอยู่ตามเขตเมือง เช่น

คนจีน อินเดีย และชาวตะวันตกประเทศต่าง ๆ

48.       ข้อใดคือสถาบันพื้นฐานของสังคมไทย

(1) สถาบันกษัตริย์      (2) สถาบันศาสนา       (3) สถาบันชาติ           (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 35 สถาบันพื้นฐานของสังคมไทยมี 5 สถาบัน คือ ครอบครัว การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง ซึ่งในทางมานุษยวิทยากล่าวว่า สถาบันทางสังคมตาง ๆ นั้น มนุษย์สร้างขึ้นมาก็เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์นั่นเอง

49.       การศึกษาสังคมไทยควรใช้ความรู้ที่เหมาะสมแบบใด

(1) ประวัติศาสตร์        (2) โบราณคดี  (3) สหวิทยาการ          (4) มานุษยวิทยา

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 19. ประกอบ

50.       เศรษฐกิจแบบพอเพียงปรากฏขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่

(1) ก่อนมีสนธิสัญญาบาวริ่ง   (2) สมัยรัชกาลที่ 9

(3) หลังปี 2540 ฟองสบู่แตก  (4) ยุคปัจจุบัน

ตอบ 1 หน้า 38, (คำบรรยาย) ในสมัยรัชกาลที่ 4 ประเทศไทยได้ตกลงทำสนธิสัญญาบาวริ่งกับอังกฤษ ทำให้ประเทศไทยต้องมีการเปิดประเทศค้าขายกับต่างชาติมากขึ้น ซึ่งนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ ทำให้ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงของไทยในอดีต เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างมากครั้งแรกไปสู่การผลิต เพื่อขายในทางการค้า และมีการบริโภคสินค้าอื่น ๆ มากขึ้น