ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 ข้อ31-40

31.       ถิ่นเดิมของไทยอยู่ทางใต้แถบคาบสมุทรมลายูและชวา อยู่บนหลักฐานอะไร

(1) ภาษาและวัฒนธรรม         

(2) เปรียบเทียบโครงกระดูก

(3)       ยีนในเม็ดเลือด           

(4) พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม

ตอบ 3 หน้า 22 - 23, (คำบรรยาย) นายแพทย์สมศักดิ์ พันธุ์สมบุญ เสนอว่า ถิ่นเดิมของไทยอยู่ ทางใต้แถบคาบสมุทรมลายูและชวา (อาณาจักรศรีวิชัย) เนื่องจากเมื่อเขาได้เปรียบเทียบความถี่ของยีนระหว่างคนไทยกับคนจีนและคนอินโดนีเซียแล้ว พบว่ายีนของคนไทยคล้ายคลึงกับยีน ของคนอินโดนีเซียมากกว่าของคนจีน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนายแพทย์ประเวศ วะสี และเสมอชัย พูลสุวรรณ ที่ยืนยันว่าคนไทยไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากจีน โดยทั้งหมดใช้หลักฐาน การทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้านพันธุกรรมด้วยวิธีการตรวจสอบยีน (DNA) ในเม็ดเลือด เป็นเกณฑ์ไนการกำหนดเชื้อชาติ

32.       สังคมไทยขยายตัวกว้างขวางเนื่องมาจากอะไร

(1) การอพยพของคนจากภายนอกเข้ามา       

(2) การแลกเปลี่ยนทางสังคม

(3)       ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามธรรมชาติ    

(4) การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

ตอบ3  หน้า 32, (คำบรรยาย) สังคมไทยในปัจจุบันได้ขยายตัวอย่างกว้างขวาง เนื่องมาจากประชากรไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 9 แห่งยุครัตนโกสินทร์ตอนปลาย ซึ่งเป็นรัชกาลปัจจุบัน ถือเป็นช่วงที่ประชากรไทยมีจำนวนเพิ่มมากที่สุด เพราะเป็นระยะที่ประเทศไทย มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้คนอายุยืนขึ้น ในขณะที่คนเกิดเท่าเดิมแต่คนตายน้อยลง

33.       ประชากรไทยมีเชื้อชาติอะไร

(1)       คอเคซอยด์      (2)       มองโกลอยด์    (3)       ออสโตรลอยด์  (4) นิกรอยด์

ตอบ 2 หน้า 19, 23 ประชากรทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเชื้อชาติมองโกลอยด์ (Mongoloid) หรือผิวเหลืองเหมือนกัน แต่อาจจำแนกได้เป็นหลายชาติพันธุ์ตามสภาพภูมิศาสตร์และเวลา

34.       ข้อใดคือกลุมชาติพันธุ์เร่ร่อน

(1)       มองโกลอยด์    (2)       ออสโตรลอยด์  (3)       ออสโตรนีเชียน            (4) ไทย-ลาว

ตอบ 2 หน้า 23 - 24, (คำบรรยาย) กลุ่มชนดั้งเดิมหรือชาติพันธุเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี 2 กลุ่ม คือ

1.         ออสโตรลอยด์ (Austroioid) เป็นพวกทื่มีรูปร่างสูงเพรียว ผมหยักศกเป็นคลื่น ปากหนา ผิวคล้ำ ปัจจุบันคือชนพื้นเมืองของศรีลังกาและออสเตรเลีย รวมทั้งพวกผีตองเหลือง

2.         นิกริโตหรือนิกรอยด์ (Nigroid) เป็นพวกที่มีรูปร้างเตี้ย ผิวดำ ปากหนา ผมหยิกหยอย ปัจจุบันอาศัยอยู่ตามเกาะในทะเลอันดามัน เช่น พวกมอร์แกนหรือชาวเล และอาศัยอยู่ บนคาบสมุทรมลายูทางใต้ของไทย เช่น พวกเงาะชาไก เป็นต้น

35.       ออสโตรนีเชียนหมายถึงมนุษย์กลุ่มใด

(1) มนุษย์ยุคหินใหม่   (2) ชนพื้นเมืองออสเตรเลีย

(3) กลุ่มคนในคาบสมุทรมลายู            (4) เงาะซาไกและผีตองเหลือง

บ 1 หน้า 24 กลุ่มชนที่เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งรกรากกลุ่มแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ พวกออสโตรนีเชียน (Austronesian) ซึ่งเป็นพวกมีผมดำเหยียดตรงและผิวค่อนข้างเหลือง เชื่อกันว่าเป็นพวกมองโกลอยด์ที่ย้ายมาจากทางใต้ของจีนตั้งแต่ยุคหินใหม่ ซึ่งเมื่ออพยพ เข้ามาก็สามารถขยายชุมชนได้เร็ว และได้กลายเป็นบรรพบุรุษของชนชาติต่าง ๆ ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

36.       เพราะเหตุใดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงถูกเรียกว่า อินโดจีน

(1) เคยถูกครอบงำโดยจีนและอินเดีย (2) อยู่ติดกับจีนและอินเดีย

(3) วัฒนธรรมเป็นแบบจีนและอินเดีย (4) ประชากรมีชาติพันธุ์จีนและอินเดีย

ตอบ 3 หน้า 26, (คำบรรยาย) ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออุษาคเนย์หรือสุวรรณภูมินั้น แต่เดิมชาวตะวันตกจะเรียกว่า อินโดจีนเนื่องจากอยู่ตรงกลางระหว่างอินเดียและจีน นอกจากนี้ยังมือคติว่าพื้นที่แถบนี้เป็นสังคมป่าเถื่อน ไม่มีวัฒนธรรม ดังนั้นจึงถูกครอบงำ โดยวัฒนธรรมอินเดียและวัฒนธรรมจีน

37.       เพราะเหตุใดกลุ่มล่างจึงขยายตัวเติบโตเร็วกว่ากลุ่มบน

(1) การติดต่อกับคนต่างกลุ่มสะดวก  (2) มีทรัพยากรธรรมชาติมาก

(3) ประชากรมาก        (4) มีการใช้เทคโนโลยี

ตอบ 1 หน้า 27, (คำบรรยาย) พื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากมองโดยใช้ทะเลเป็นเกณฑ์ จะแบงออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มบน ได้แก พื้นที่ทางตอนใต้ของจีน ตอนเหนือของอินเดีย พม่า ลาว เวียดนาม กลุ่มนี้พัฒนาการช้าเพราะอยู่ห่างไกลทะเล การติดต่อคมนาคมจึงลำบาก 2. กลุ่มล่าง ได้แก่ บริเวณที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน มาเลเซีย และหมู่เกาะทางตอนใต้ เป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการของชุมชนขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการติดต่อแลกเปลี่ยน สังสรรค์กับชาวต่างชาติหรือคนต่างกลุ่มได้สะดวก เพราะอยู่ติดทะเล

38.       อะไรคือปัจจัยที่ทำให้มนุษย์ยุคแรกตั้งถิ่นฐานอยู่กับที่

(1) สภาพดินฟ้าอากาศเหมาะสม        (2) เริ่มมีการเพาะปลูก

(3) การสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่        (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 27 - 28 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มนุษย์ยุคแรกตั้งถิ่นฐานถาวร ได้แก่ การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะทำให้มนุษย์ไม่ต้องเดินทางโยกย้ายร่อนเร่หาอาหารเพื่อยังชีพอีกต่อไป

39.       อะไรคือปัจจัยที่ทำให้แอ่งโคราชขยายตัวก้าวหน้าเร็วกว่าแอ่งสกลนคร

(1) พืช สัตว์ สมบูรณ์ (2) ประชากรมาก          (3) มีแร่เหล็กและเกลือ            (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 29, (คำบรรยาย) ในบริเวณที่เป็นประเทศไทยปัจจุบัน แอ่งโคราชซึ่งเป็นพื้นที่ทางอีสาน- ตอนใต้ ถือเป็นชุมชนโบราณที่เก่าแก่ที่สุด เนื่องจากเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มากมาย โดยเฉพาะแร่เหล็กและเกลือสินเธาว์ จึงทำให้แอ่งโคราชกลายเป็นศูนย์กลางของการค้า การแลกเปลี่ยน ซึ่งมีชนต่างถิ่นอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก จึงพัฒนาขยายตัวเป็นเมือง ได้ก้าวหน้าเร็วกว่าแอ่งสกลนครและเมืองในภาคกลาง เช่น อู่ทอง และสุพรรณบุรี

40.       ข้อใดคือลักษณะของสังคมไทยปัจจุบันที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้   

(1) ระบบอุปถัมภ์

(2)       ระบบเครือญาติ        

(3) ระบบช่วยเหลือกันระหว่างคนที่มีฐานะแตกต่าง  

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 34 - 35, (คำบรรยาย) ความสัมพันธ์ทางสังคมของไทยในปัจจุบันที่ถือเป็นมรดกสืบทอดมาจากระบบความสัมพันธ์ในอดีต คือ ระบบอุปถัมภ์หรือระบบเครือญาติ (Patron-client Relationship) นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคนที่มีฐานะต่างกัน เช่น ผู้ใหญ่กับผู้น้อย หรือนายกับบ่าวที่ต่างยอมรับต่อกัน มีหน้าที่ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยต่อกัน และจะขาดเสีย ซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปไม่ได้