ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 ข้อ11-20

11.       ข้อใดคือวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้าง

(1)       วิถีประชา จารีต           

(2) การเพาะปลูก        

(3) การทำเหมืองฝาย  

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 10, (คำบรรยาย) วัฒนธรรมในความหมายหนึ่ง หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ สร้างขึ้นทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อเป็นแบบแผนพฤติกรรมให้แก่สมาชิกและเพื่อ อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ซึ่งในความหมายนี้แสดงให้เห็นว่าสังคมกับวัฒนธรรม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

12.       ข้อใดคือวัฒนธรรมสากล

(1)       การนับถือศาสนา        

(2) การไหว้ทักทาย      

(3) การนับถือไสยศาสตร์        

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 10, (คำบรรยาย) วัฒนธรรมอาจใช้ในระดับกว้าง หรือเรียกว่าวัฒนธรรมสากล คือ วัฒนธรรม ที่ทุกสังคมมีเหมือนๆ กัน เช่น ภาษา (ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน) ศาสนา กฎหมาย ฯลฯ หรือใช้ในระดับแคบ คือ วัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มคนในสังคมใดสังคมหนึ่ง เช่น สังคมไทยมี วัฒนธรรมการไหว้เพื่อแสดงความเคารพ มีการรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก มีการนับถือ ผู้สูงอายุ มีความเชื่อเรืองไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ ฯลฯ

13.       สินค้าโอท็อปของไทย เป็นวัฒนธรรมในความหมายใด

(1) สิ่งที่ดีงาม ดีเลิศ มีคุณค่า  (2) ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น

(3)       วิถีชีวิต (4) วัฒนธรรมดั้งเดิม

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 11. ประกอบ

14.       วัฒนธรรมประกอบด้วยอะไรบ้าง

(1) ทัศนคติ ค่านิยม     (2) ประเพณี    (3) ลักษณะนิสัยของคน          (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 12 วัฒนธรรมในแต่ละสังคมประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้

1.         วัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมหลวง คือ วัฒนธรมส่วนรวมของคนในสังคม เช่น ภาษา กฎหมาย ศาสนา การละเล่นบางอย่าง แบบแผนพฤติกรรม จารีตประเพณี ฯลฯ

2.         วัฒนธรรมรองหรือวัฒนธรรมราษฎร์ คือ วัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มเฉพาะภาค เช่น ความเชื่อ สำเนียงภาษา ทัศนคติ ค่านิยม ลักษณะนิสัย กิริยาท่าทาง ทักษะในการประกอบอาชีพ ฯลฯ

15.       ในอดีตมนุษย์คิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่ออะไร

(1) ตอบสนองความตองการด้านชีวภาพ         (2) แสดงความสามารถด้านสมอง

(3) เสริมสร้างความสบาย       (4) ถูกทั้งหมด

ตรม     1 หน้า 44 - 45, (คำบรรยาย) ปัจจัยที่ทำให้สังคมมนุษย์สร้างวัฒนธรรมและคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีหรือสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา มี 3 ระดับ คือ 1. ความต้องการด้านชีวภาพ (ปัจจัยสี่) เป็นความต้องการเบื้องต้นในอดีตของมนุษย์เพื่อการมีชีวิตรอด

2.         ความต้องการด้านจิตวิทยา เป็นความต้องการเกี่ยวกับความมั่นคง ปลอดภัย สะดวกสบาย

3.         ความต้องการด้านสังคม เป็นความต้องการเพื่อการมีชีวิตที่ดีที่สุด

16.       สังคมคืออะไร

(1) แบบแผนพฤติกรรม           (2) คนที่มาอยู่รวมกันและสัมพันธ์กัน

(3) กฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน            (4) กฎเกณฑ์ในการควบคุมคนที่มาอยู่ร่วมกัน

ตอบ2  หน้า 12, (คำบรรยาย) สังคม หมายถึง กลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่มาอยู่รวมกันและมีความสัมพันธ์กันโดยที่รูปแบบความสัมพันธ์นันย่อมเป็นไปตามแบบแผนหรือวัฒนธรรมที่สังคมกำหนด เพราะคนในสังคมใดย่อมต้องได้รับการถ่ายทอด อบรมขัดเกลา ให้ต้องปฏิบัติตามแบบแผนของสังคมนั้น

17.       วัฒนธรรมเป็นตราประจำสังคมเป็นคำกลาวของนักวิชาการท่านใด

(1)       สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ     (2) อี. บี. ไทเลอร์

(3) พัทยา สายหู          (4) ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง

ตอบ 3 หน้า 13 พัทยา สายหู กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นตราประจำสังคม คือ เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอก ให้รู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มเดียวกันหรือต่างกลุ่มกัน

18.       ข้อใดคือ คนไทยตามกฎหมาย

(1)       คนชาติพันธุ์ไทย          (2) คนที่ถือสัญชาติไทย

(3) คนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย         (4) คนที่จำแนกไมได้ว่าเป็นคนชาติใด

ตอบ 2 หน้า 14, (คำบรรยาย) คนไทยในความหมายที่เรากำลังศึกษาใวิชานี้ หมายถึง สังคมไทยหรือ กลุ่มคนขนาดใหญ่ที่ถือสัญชาติไทยตามกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ย่อย ๆ มากมาย

19.       สังคมไทยหลากหลายในด้านใด

(1)       พันธุ์พืชแสะสัตว์ (2) ชาติพันธุ์ (3) ประเพณี    (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 14 - 15, (คำบรรยาย) การศึกษาสังคมไทยจำเป็นต้องใช้ความรู้แบบ สหวิทยาการซึ่งเป็นความรู้หลายสาขาประกอบกัน เนื่องจากสังคมไทยมีความหลากหลายในหลายด้าน คือ

1.         สังคมไทยมีลักษณะ วิวิธพันธุ์คือ มีความแตกต่างหลากหลายในด้านชาติพันธุ์

2.         สังคมไทยในแต่ละภูมิภาคและแต่ละท้องถิ่นมีโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมย่อย ของตนเองแตกต่างกันไป ทำให้มีระบบความคิด ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมที่ต่างกัน

3.         สังคมไทยมีความแตกต่างด้านกายภาพของสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศหรือสภาพภูมิศาสตร์ ทำให้มีลักษณะพันธุ์พืชและประเภทของสัตว์ที่อาศัยอยู่แตกต่างกันไป

20.       การศึกษาสังคมไทยในมิติทางมานุษยวิทยา เกิดขึ้นเมื่อไร

(1)       ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2         (2) หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

(3) หลัง 14 ตุลาคม 2516       (4) ในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา

ตอบ 2 หน้า 16 - 18 การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยมีพัฒนาการแบ่งออกเป็น 3 ยุค ดังนี้

1.         ยุคแรกช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 การศึกษาเป็นแบบพรรณนาหรือบรรยายแบบแผน การดำเนินชีวิตของคนไทย ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าจากบันทึกและประสบการณ์ของพ่อค้า ข้าราชการ มิชชันนารี ตลอดจนทูตประเทศต่าง ๆ

2.         ยุคภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มมีการศึกษาสังคมไทยในเชิงมานุษยวิทยา โดยจะ อยู่ภายใต้กรอบของแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่เป็นหลัก

3.         ยุคภายหลังการเปลี่ยนแปลงวันที่ 14 ตุลาคม 2516 การศึกษาได้ฉีกแนวออกมาสนใจ ความขัดแย้ง ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม