ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ข้อ61-70

61.       กลุ่มบริษัทเหล่านี้ บริษัทใดที่เก่าแก่ที่สุดของเกาหลีใต้

(1) เดวู 

(2) ซัมซุง         

(3) ซันเกียง     

(4) ฮุนได

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 48. ประกอบ

62.       เกาหลีใต้ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกขององคํการ OECD ในปี ค.ศ. ใด

(1) 1991         

(2) 1993         

(3) 1995         

(4) 1996

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 53. ประกอบ

63.       ในสมัยประธานาธิบดีคิม ยังแซม คนเกาหลีจำนวนมากเป็นโรคอะไร

(1) ซึมเศร้า      

(2) เครียด        

(3) โรคเกาหลี  

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 84 นายคิม ยังแซม เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงที่คนในประเทศเกาหลีเต็มไปด้วย โรคเกาหลีซึ่งมีอาการดังนี้ 1. การสูญเสียความขยันหมั่นเพียรของประชาชนชาวเกาหลี

2.         ค่านิยมที่ดีค่อย ๆ เสื่อมหายไป เพราะความอยุติธรรม คอร์รัปชั่น ความเกียจคร้าน ไร้เหตุผล เฉื่อยชา การทะเลาะเบาะแว้ง และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

3.         ความเชื่อมั่นในตนเองหายไป และกลับไปยอมรับการพ่ายแพ้

64.       ในปัจจุบันคนเกาหลีได้เปลี่ยนการนับถือศาสนาจากเดิมมานับถือศาสนาอะไรมากที่สุดในโลก

(1) พุทธ           (2)คริสต์          (3)ขงจื้อ           (4)เซน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 55.       ประกอบ

65.       นายคิม เดจุง มีฐานเสียงสนับสนุนสำคัญในแถบไหนของประเทศ

(1) ตะวันออก  (2)       ตะวันตก          (3)       เหนือ    (4)       ใต้

ตอบ 2 หน้า 105, 107 นายคิม เดจุง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐที่ 8 ของเกาหลีใต้ มีฐานเสียง สนับสนุนสำคัญในแถบภาคตะวันตกของประเทศ คือ จังหวัดโชลลาเหนือและโชลลาใต้ นอกจากนี้ เขายังได้รับคะแนนสนับสนุนไม่น้อยจากจังหวัดชุงชองเหนือและชุงชองใต้ รวมทั้งแถบจังหวัด เคียงซังเหนือบริเวณเมืองเตกู อันเป็นผลมาจากการรวมกับพรรค United Liberal Democrats (ULD) ที่มีนายคิม จองพิว และนายปัก เตจูน (อดีตประธานบริษัทเหล็กกล้าพอสโค) เป็นผู้นำ

66.       ในปี ค.ศ. 1980 ใครคือผู้ที่ถูกสั่งประหารชีวิตในข้อหาที่อยู่เบื้องหลังการจลาจลที่เมืองกวางจู

(1) นายคิม ยังแซม      (2)นายคิม เดจุง          (3)นายแชง      เหมียน (4)นายโรห์ เตวู

ตอบ 2 หน้า 50, 106, 262 (S) ในปี ค.ศ. 1980 นายคิม เดจุง ได้เป็นผู้ปลุกปั่นยุยงให้เกิดความวุ่นวาย ในเมืองกวางจูซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา จนกระทั่งถูกศาลสั่งให้ประหารชีวิตในข้อหาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจลาจลที่เมืองกวางจู แต่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ร้องขอชีวิตไว้ รัฐบาลจึงสั่งจำคุก และห้ามเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเป็นเวลา 20 ปี ดังนั้นเขาจึงรอดพ้นจากความตาย และ ลี้ภัยทางการเมืองไปยังประเทศสหรัฐฯ นานถึง 3 ปี

67.       ในปี ค.ศ. 1997 เกาหลีใต้ได้กู้เงินจาก IMF เป็นจำนวนเงินกี่พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

(1) 35  (2) 57  (3) 72  (4) 84

ตอบ 2 หน้า 1, 146 - 147, 272 (S) เมื่อเดือนพฤศจิกายนในปี ค.ศ. 1997 เกาหลีใต้ต้องประสบกับ วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ และต้องพึ่งพาการกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 57 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือ 57,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) แต่ต่อมาในเดือนสิงหาคม ค.ค. 2001 เกาหลีใต้ก็ได้ส่งคืนเงินกู้ ทั้งหมดให้กับ IMF อันเป็นการสิ้นสุดพันธะจากการเป็นลูกหนี้

68.       กลุ่มแชโบล์มีธรรมเนียมการถ่ายทอดธุรกิจให้แก่ใคร

(1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง

(2)       ครอบครัว         (3) ลูกชายคนโต          (4) ผู้มีความสามารถในการบริหารงาน

ตอบ 3 หน้า 113 กลุ่มแชโบล์มีการบริหารงานแบบครอบครัว และมีธรรมเนียมการถ่ายทอดธุรกิจ ไปยังลูกชายคนโตของเจ้าของ (ตามธรรมเนียมของเกาหลี) ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดความไม่คล่องตัว และเป็นการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะอาจจะมีการแต่งตั้งผู้ด้อยประสิทธิภาพเข้าไป ทำงานในตำแหน่งสำคัญที่สุดของบริษัทก็ได้

69.       รัฐสภาเกาหลีใต้ได้มีการผ่านกฎหมายเกี่ยวกับการเลิกจ้างแรงงานเมื่อใด  

(1) 10 ธันวาคม ค.ศ. 1959

(2)       13 เมษายน ค.ศ. 1963           (3) 10 มีนาคม ค.ศ. 1990       (4) 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1998

ตอบ 4 หน้า 116 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1998 รัฐสภาของเกาหลีใต้ได้ผ่านกฎหมายเกี่ยวกับการเลิกจ้างแรงงาน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ยินยอมให้บริษัทสามารถเลิกจ้างคนงานได้โดยไม่จำเป็น ต้องแจ้งให้สหภาพแรงงานทราบ เมื่อบริษัทเผชิญกับปัญหาสภาวะวิกฤติและจำเป็นต้องยุบรวม กิจการ เข้าควบกิจการ หรือยุบกิจการลง

70.       ในตอนที่นายคิม เดจุง ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดี เขามีอายุกี่ปี

(1) 56  (2) 63 (3) 73  1          (4) 78

ตอบ 3 หน้า 105 - 106, 348, 275 (S) นายคิม เดจุง เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1925 ที่หมู่บ้าน ฮักวัง (Hugwang) บนเกาะฮาอุย (Haeui) อำเภอชินอัน (Shin-an) จังหวัดโชลลาใต้ โดยเขาเป็น บุตรคนที่ 2 ของนายคิม ยุนซิก และนางแซง ซูกุม ซึ่งเป็นครอบครัวตระกูลชาวนา และได้เข้ารับ ตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมือวันที่ 25กุมภาพันธ์ค.ศ. 1998 ในขณะที่เขามีอายุ 73ปี