ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ข้อ11-20

11.       ในสมัยที่นายพลยี ซองเกีย ครองอำนาจได้มีการนำเอาศาสนาใดเข้ามาใช้

(1) พุทธศาสนา           

(2) คริสต์ศาสนา          

(3)       ลัทธิขงจื้อ        

(4) ลัทธิเนติธรรมนิยม

ตอบ 3 หน้า 5 - 6, 16 - 17 S), 91 (S) ในปี ค.ศ. 1388 นายพลยี ซองเกีย ได้ทำการรัฐประหาร โค่นล้มอำนาจของกษัตริย์ชางแห่งอาณาจักรโคริว และตั้งกษัตริย์คองยางขึ้นปกครองแทน จากนั้น เขาและพรรคพวกได้จัดการปฏิรูปที่ดิน และนำเอาลัทธิขงจื้อเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติ ของเกาหลีแทนที่พุทธศาสนา ต่อมาเขาก็ได้บีบบังคับให้กษัตริย์คองยางสละราชสมบัติ และตั้งราชวงศ์ยีขึ้นปกครองประเทศ สถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์มีพระนามว่า กษัตริย์เตโจขึ้นครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1392 - 1398โดยเขาได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นอาณาจักรโชซอนยุคใหม่ (Choson) ตามชื่อเดิมในอดีต และได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองเกซองมาเป็นเมืองฮานยาง หรือปัจจุบันเรียกว่ากรุงโซล (คนเกาหลีเรียกว่า ซอ-อูล)

12.       คาบสมุทรเกาหลีมีพื้นที่ทั้งหมดราวกี่ตารางกิโลเมตร

(1) 110,000 ตารางกิโลเมตร

(2)       220,000 ตารางกิโลเมตร

(3) 290,000 ตารางกิโลเมตร 

(4) 330,000 ตารางกิโลเมตร

ตอบ 2 หน้า 12, 7 (S) ดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลีและตามเกาะต่าง ๆ ราว 3,400 เกาะที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งจะมีพื้นที่รวมกันทั้งหมด 221,607 ตารางกิโลเมตร (85,563 ตารางไมล์)ซึ่งอาณาบริเวณนี้ได้แบ่งเป็น 2 ประเทศเมื่อปี ค.ศ. 1948 คือ เกาหลีเหนือมีขนาดพื้นที่ราว 122,370 ตารางกิโลเมตร และเกาหลีใด้มีขนาดพื้นที่ราว 99,237 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 45 (45%) ของแผ่นดินบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมด

13.       เกาะใดคือเกาะที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี

(1)       ด๊อกโด 

(2) ทาเกชิมา   

(3)       ปูซาน   

(4)       เชจู

ตอบ 4 หน้า 12, 7 (S) เกาะต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่รอบ ๆ คาบสมุทรเกาหลีจะมีเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ เกาะเชจูหรือเชจูโด (Chejudo) ซึ่งมีขนาด 1,830 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ ประเทศเกาหลี ห่างจากปลายแหลมของคาบสมุทรราว 100 กิโลเมตร และเกาะนี้ก็เป็น จังหวัดหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ด้วย (รวมกับเกาะเล็ก ๆ อีก 26 เกาะที่ตั้งอยู่โดยรอบ)

14.       ภูเขาที่สูงที่สุดของเกาหลีมีความสูงราวกี่เมตรจากระดับน้ำทะเล

(1)       1,500 เมตร     (2) 2,000 เมตร           (3)       3,000 เมตร     (4)       4,000  เมตร

ตอบ 2 หน้า 12, 8 (S) ในคาบสมุทรเกาหลีมีภูเขาที่มียอดเขาสูงที่สำคัญและมีชื่อเสียงหลายยอด ได้แก่ นังนิมซาน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาหลีใต้ (สูง 2,014 เมตรจากระดับนํ้าทะเล) รองลงมาคือ โซรัคซาน (สูง 1,780 เมตรจากระดับนํ้าทะเล), กุมกังซาน (สูง 1,638 เมตรจาก ระดับนํ้าทะเล) และเตเบกซาน (สูง 1,546 เมตรจากระดับนํ้าทะเล) ทั้งนี้มีการกล่าวขวัญกันว่า ยอดเขากุมกังซานและยอดเขาโซรัคซานมีความสวยสดงดงามตามธรรมชาติมากที่สุด

15.       แม่นํ้าที่ยาวที่สุดของเกาหลี คือแม่น้ำอะไร

(1) อัมนกกัง    (2) ทูแมนกัง    (3) นักทองกัง  (4) ฮันกุมกัง

ตอบ 1 หน้า 13,8(S) แม่นํ้าสำคัญของเกาหลีที่มีความยาวเกินกว่า 400กิโลเมตรได้แก่อัมนกกัง ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของเกาหลี (ยาว 790 กิโลเมตร) รองลงมาคือ นักทองกัง (ยาว 525 กิโลเมตร), ทูแมนกัง (ยาว 521 กิโลเมตร), ฮันกัง (ยาว 514 กิโลเมตร) และกุมกัง (ยาว 401 กิโลเมตร) ซึ่งแม่นํ้าอัมนกกังและทูแมนกังจะไหลลงสู่ทะเลเหลืองและทะเลตะวันออก แม่นํ้านักทองกัง ไหลลงสู่ทะเลใต้ ส่วนแม่นํ้าสายอื่น ๆ นั้นจะไหลลงสู่ทะเลเหลืองทางทิศตะวันตกของคาบสมุทร

16.       ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ใด

(1) 2525         (2) 2529         (3) 2532         (4) 2538

ตอบ 4 หน้าคำนำ, 282 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้อนุมัติให้ก่อตั้งศูนย์เกาหลีศึกษาขึ้นใน มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยให้สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ และนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) ศูนย์เกาหลีศึกษาของ มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 19 ปีแล้ว

17.       เกาหลีใต้ (ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี) ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

(1) 3 กันยายน ค.ศ. 1312       (2) 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1581

(3)       3 ตุลาคม ค.ศ. 1913   (4) 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 6. ประกอบ

18.       อักษร อันกึลได้ประดิษฐ์ขึ้นใช้ในปี ค.ศ.ใด

(1) 1314         (2) 1443         (3) 1486         (4) 1492

ตอบ 2 หน้า 225, 20 - 21 (S) ในสมัยกษัตริย์เซจอง (ค.ศ. 1418 - 1450) แห่งอาณาจักรโชซอนยุคใหม่ ได้สร้างโครงการที่สำคัญต่อชาติ คือ โครงการสร้างตัวอักษรภาษาเกาหลี และเรียก อักษรเกาหลีที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ว่า ฮันกึล” (Hangul) ซึ่งได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1443 และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน

19.       เมืองฮานยางของเกาหลี มีชื่อว่าอะไรในปัจจุบัน

(1) โซล            (2) ปูซาน         (3) เชจู (4) เคียงนำ

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 11. ประกอบ

20.       ประเทศเกาหลีเหนือ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี) ได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อใด

(1) 27 กันยายน ค.ศ. 1312    (2) 3 สิงหาคม ค.ศ. 1581

(3) 27 ตุลาคม ค.ศ. 1913       (4) 9 กันยายน ค.ศ. 1948

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 6. ประกอบ