ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ข้อ51-60

51.       รัฐธรรมนูญฉบับยูซิน ได้มีการประกาศใช้ในเกาหลีใต้ในปี ค.ศ. ใด

(1) 1957         

(2) 1962         

(3) 1972         

(4) 1989

ตอบ 3 หน้า 44 - 45, 252 (S) ในปี ค.ศ. 1972 รัฐบาลภายใต้การนำของนายพลปัก จุงฮี ได้ประกาศ ใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ชื่อว่า ยูชิน” (Yushin)ในปลายเดือนธันวาคม ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ การให้ตำแหน่งที่คน ๆ เดียวสามารถครองอำนาจได้ตลอดกาล จึงส่งผลให้นายพลปัก จุงฮี เป็นประธานาธิบดีต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นเวลา 6 ปี อันเป็น การเริ่มต้นยุคสาธารณรัฐที่ 4 (ค.ศ. 1972 - 1979) นับตั้งแต่นั้นมา

52.       ประธานาธิบดีท่านใดที่ปกครองเกาหลีใต้ในช่วงสาธารณรัฐที่หก

(1) นายโรห์ เตวู           

(2) นายคิม ยังแซม 

(3) นายคิม เดจุง  

(4) นายชุน ดูฮวาน

ตอบ1 หน้า 69 - 70, 267 (S) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1988 นายโรห์ เตวู ได้เข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีและผู้นำของเกาหลีใต้ต่อจากนายชุน ดูฮวาน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของยุคสาธารณรัฐที่ 6 และเขาได้ประกาศนโยบายที่สำคัญ คือ การลดบทบทโดยตรงของรัฐในการเข้าแทรกแซง การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดมากยิ่งขึ้น

53.       เหตุการณ์ เงินดอลลาร์ทังสเตนเกิดขึ้นในเกาหลีใต้ ปี ค.ศ. ใด

(1) 1945         

(2) 1952         

(3) 1964         

(4) 1967

ตอบ 2 หน้า 29 ในยุคสาธารณรัฐที่ 1 ไต้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า เงินดอลลาร์ทังสเตนขึ้นในปี ค.ศ. 1952ซึ่งถือว่าเป็นการคอร์รัปชั่นครั้งใหญ่ของเกาหลีใต้ภายใต้การนำของรัฐบาลดร.ซิงมัน รี เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรเงินที่ได้รับจากการขายแร่ทังสเตนไปให้กับนักธุรกิจจำนวนไม่กี่ราย อย่างผิดกฎหมาย ทั้ง ๆ ที่ในขณะนั้นสงครามเกาหลีกยังคงดำเนินการสู้รบกันอยู่อย่างดุเดือด

54.       ใครคือผู้ที่ได้รับฉายาว่า นายพลกระดูกเหล็กของเกาหลีใต้

(1) ชุน ดูฮวาน (2) โรห์ เตวู      (3) ปัก จุงฮี      (4) ซิงมัน  รี

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 48. ประกอบ

55.       รัฐบาลของนายซิงมัน รี ได้สิ้นสุดลงเมื่อใด

(1) 15 สิงหาคม ค.ศ. 1952     (2) 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1954

(3) 16 กันยายน ค.ศ. 1958    (4) 19 เมษายน ค.ศ. 1960

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 47. ประกอบ

56.       นายปัก จุงฮี ได้เสียชีวิตลงเมื่อใด

(1) เมษายน ค.ศ. 1958           (2) มิถุนายน ค.ศ. 1965

(3) กรกฎาคม ค.ศ. 1971        (4) ตุลาคม ค.ศ. 1979

ตอบ 4 หน้า 47, 49, 261 (S) จากเหตุการณ์ที่นายพลปัก จุงฮี ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ใน

ยุคสาธารณรัฐที่ 3 และ 4 ถูกลอบสังหารในวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1979 โดยนายคิม แซคิว ผู้อำนวยการสืบราชการลับของเกาหลีใต้และพรรคพวก จึงได้มีการจัดตั้งรัฐบาลรักษาการ (ค.ศ. 1979-1981) ขึ้น โดยคณะกรรมการสรรหาประธานาธิบดีได้เลือกนายฉ่อย คิวฮาเป็นผู้นำรัฐบาลรักษาการของเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1979

57.       สงครามเกาหลีได้ยุติลงด้วยการลงนามในสัญญาหยุดยิงที่ใด

(1) สะพานมาร์โคโปโล            (2) เพิรล์ฮาร์เบอร์        (3) ปันมุนจอม (4) โซรัคซาน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 35. ประกอบ

58.       ในสมัยสาธารณรัฐที่สองของเกาหลีใต้ สภาพการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างไร

(1) เสื่อมทรามลง         (2) เจริญเติบโตดี

(3) ทำการปิดประเทศ (4) ทำการส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ

ตอบ 1 หน้า 34 การพัฒนาเศรษฐกิจในสมัยสาธารณรัฐที่ 2 มีอายุสั้นเพียง 10 เดือน เนื่องจาก ในช่วงเวลานั้นรัฐบาลมีภาระในการจัดตั้งรัฐบาลและจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางการเมือง และสังคมที่มีอยู่รอบด้าน นอกจากนี้ยังต้องแก้ปัญหาวุ่นวายภายในพรรครัฐบาลเอง ส่งผลให้ การพัฒนาเศรษฐกิจเสื่อมทรามลง เพราะไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างจริงจัง นอกจากปล่อยให้ เป็นไปตามแผนงานที่รัฐบาลชุดก่อนได้วางแนวไว้

59.       ใครคือผู้ที่ทำการสังหารนายปัก จุงฮี

(1) ฉ่อย คิวฮา (2) คิม แซคิว   (3) ยุน โบชอน (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 56. ประกอบ

60.       นายพลชุน ดูฮวาน ได้ทำการยึดอำนาจการปกครองมาจากใคร

(1) ปัก จุงฮี      (2) ฉ่อย คิวอา (3) คิม ยังแซม (4) ซิงมัน  รี

ตอบ 2 หน้า 49 - 50, 55, 262 - 263 (S) ในยุครัฐบาลรักษาการ (ค.ค. 1979 - 1981) ที่มีนายฉ่อย คิวฮา เป็นผู้นำประเทคเกาหลีใต้นั้น ได้เกิดการแตกแยกอย่างรุนแรงภายในกองทัพ ทำให้นายพลชุน ดูฮวาน ทำการยึดอำนาจในกองทัพ และได้ใช้อำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ปัญหาทางการเมือง จนส่งผลให้ ประธานาธิบดีฉ่อย คิวฮา ประกาศลาออก ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาประธานาธิบดีจึงเลือก นายพลชุน ดูฮวาน ขึ้นรักษาการแทนเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 1980