ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ข้อ111-120

111.    โชคบูของเกาหลี คืออะไร

(1) ไวน์ผลไม้   

(2) ไวน์ข้าว      

(3) บันทึกสายตระกูล 

(4) พระไตรปิฎกฉบับไม้

ตอบ 3 หน้า 244 ในสังคมเกาหลีจะยึดถือว่าครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญทางสังคม โดยมีโครงสร้าง และหน้าที่คล้ายคลึงกับอดีต กล่าวคีอ ครอบครัวเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่สืบทอดเชื้อสายจาก บรรพบุรุษ ดังนั้นแต่ละตระกูลจะมีสมุดบันทึกสายตระกูลของตน หรือที่เรียกว่า โชคบูและเก็บไว้ให้ลูกหลานเพื่อให้รับรู้และบันทึกผู้สืบต่อสายเลือดเดียวกันต่อไป

112.    ในสมัยกษัตริย์พระองค์ใดของเกาหลีที่ได้เริ่มทำการประดิษฐ์ตัวอักษรฮั่นกึล

(1) วังกอน       

(2) วีมัน           

(3) เซจอง        

(4) เทโซ

ตอบ 3 หน้า 225, 21 (S) ในตอนต้นทศวรรษที่ 1440 กษัตริย์เซจองแห่งอาณาจักรโชซอน ได้สร้าง โครงการที่สำคัญต่อชาติ คือ โครงการสร้างตัวอักษรภาษาเกาหลี และเรียกอักษรเกาหลี ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ว่า ฮั่นกึล” (Hangul) ซึ่งได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1443 และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน

113.    ใครคือผู้ที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับชาวเกาะชามัว

(1) รูธ เบเนดิคท์          

(2) มารกาเรต มีด        

(3) ซิกมัน ฟรอยด์        

(4) อริสโตเติล

ตอบ 2 หน้า 216 มาร์กาเรต มีด (Margaret Mead) ได้ทำการวิจัยด้วยการไปอาศัยอยู่ร่วมกับชาวเกาะซามัวในช่วงเวลาหนึ่ง และเน้นศึกษาความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมเรื่องแบบแผน การอบรมเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งจะมีผลต่อการก่อตัวเป็นรูปแบบเฉพาะของบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่ ของสมาชิกสังคมซามัว

114.    ในสมัยก่อนคนเกาหลีที่เป็นชนชั้นสามัญชนเรียกว่าอะไร

(1) แซงมิน       (2) ชุนมิน         (3) ยางบัน       (4) ชุนจิน

ตอบ 1 หน้า 247 สังคมเกาหลีในช่วงต้นคริสต์คตวรรษที่ 20 ได้แบ่งคนออกเป็น 4 ชนชั้น คือ

1.         ชนชั้นสูง เรียกว่ยางบันได้แก่ ข้าราชการระดับสูงทั้งที่เป็นทหารและพลเรือน ขุนนาง และผู้คงแก่เรียนหรือปราชญ์ที่มีชื่อเสียง

2.         ชนชั้นกลาง เรียกว่า ชุนจินได้แก่ คนที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการในระดับกลางและตํ่า มีตำแหน่งทางสังคมและการศึกษาสูงกว่าสามัญชน

3.         ชนชั้นสามัญชน เรียกว่า แซงมินได้แก่ กลุ่มคนที่ประกอบอาชีพทางธุรกิจและการค้า ชาวนา และช่างฝีมือ

4.         ชนชั้นต่ำ เรียกว่า ชุนมินได้แก่ คนที่ประกอบอาชีพเฉพาะอย่าง เช่น ล่าสัตว์ ทาส นักเต้นรำ นักแสดง พระ เป็นต้น

115.    กระบวนการตงฮักได้มีการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1863 มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

(1) ตั้งตนเป็นผู้มีอิทธิพล         (2) ก่อตั้งเพื่อทำการกู้ชาติ

(3) เพื่อต่อต้านอิทธิพลตะวันตก          (4) เพื่อทำการล้มล้างอิทธิพลของญี่ปุ่น

ตอบ 3 หน้า 263 คนในราชสำนักส่วนใหญ่ของเกาหลีที่ยังคงยึดมั่นในวัฒนธรรมตะวันออกได้ออกกฎหมายปกป้องการเข้ามาของต่างชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนต่อด้านอิทธิพลของตะวันตก จึงทำให้เกิดกระบวนการตงฮัก (Tonghak) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1863 เพื่อท้าทายชนต่างชาติและวัฒนธรรมของพวกฝรั่ง

116.    บริเวณใดของเกาหลีที่จีนอ้างว่าเป็นดินแดนของจีน

(1) บุนเฮ          (2) โลลาง      (3) โชซอน        (4) เพ็กเจ

ตอบ 2 หน้า 262 จีนและญี่ปุ่นเป็นชนชาติที่เกี่ยวพันกับคนเกาหลีมานานนับตั้งแต่ก่อนคริสตกาล ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ในอดีตอันยาวนาน โดยจีนจะอ้างอยู่เสมอว่าดินแดนบนคาบสมุทร เกาหลีเป็นส่วนหนึ่งของจีน เรียกว่า มลฑลโลลางซึ่งมีการเขียนแผนที่ผนวกดินแดนแห่งนี้ ไว้ในแผนที่ของจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่น ราชวงศ์หยวน และราชวงศ์ชิง

117.    ผู้ใดเขียนบทความเรื่อง “What Makes Koreans Tick ?”

(1) แจ็ค เอเบอร์โซลด์  (2) วินเซนท์ เอส. อาร์. บรันดท์

(3) อิซาเบลล่า บิชอบ  (4) คอร์เนลิอุส ออสกูด

ตอบ 1 หน้า 268 - 269 แจ็ค เอเบอร์โซลด์ (Jack Aebersold) ได้เขียนบทความเรื่อง “What Makes Koreans Tick ?” เพื่อต้องการชี้ให้เห็นถึงลักษณะธรรมชาติทางด้านจิตวิทยาของคนเกาหลีที่เป็นผลมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยเขาได้เริ่มต้นด้วยการยกคำกล่าวของคนเกาหลีชื่อ ลี ชุกกี (Lee Suk-ki) ที่ได้บรรยายถึงคุณลักษณะของคนเกาหลีว่า คนเกาหลีเป็นคนที่ ขยันขันแข็งในการทำงาน คบง่าย ชอบส่งเสียงเอะอะตึงตัง และบางครั้งมีการทะเลาะเบาะแว้ง ซึ่งบุคลิกภาพดังนี้เป็นเอกลักษณ์เด่นของคนเกาหลีทั่วไป...

118.    ออสกูด มีข้อสังเกตว่าคนเกาหลีมีบุคลิกภาพอย่างไร

(1)       คำพูดของคนในสังคมจะเป็นตัวกำหนดสถานภาพและบทบาทของบุคคล

(2)       เป็นคนโง่เขลาไร้การศึกษา ไม่มีความหวังที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่ดีได้

(3)       รูปลักษณ์ของบุคลิกภาพของคนเกาหลีเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนาน

(4)       เป็นคนคบง่าย แสดงความเป็นมิตรกับชาวต่างชาติ

ตอบ 1 หน้า 263 - 264 คอร์เนลิอุส ออสกูด (Cornelius Osgood) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน แห่งมหาวิทยาลัยเยลล์ ซึ่งเข้าไปศึกษาคนและสังคมวัฒนธรรมของเกาหลีในปี ค.ศ. 1947 ได้ให้ข้อสังเกตว่า คนเกาหลีมีบุคลิกภาพขึ้นอยู่กับคำกล่าวอ้างของสมาชิกร่วมสังคมคนอื่น (Oral Character) กล่าวคือ คำพูดของคนในสังคมจะเป็นตัวกำหนดสถานภาพและบทบาท ของบุคคล

119.    ใครคือผู้ที่กล่าวว่า คนเกาหลีขยันขันแข็งในการทำงาน ชอบส่งเสียงเอะอะตึงตัง บางครั้งมีการทะเลาะเบาะแว้ง

(1) โอมาเอะ    (2) ลี ชุกกี        (3) เคียงฮวาน มิน       (4) ไฮซุก คิม

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 117. ประกอบ

120.    ลักษณะธรรมชาติที่อยู่ภายในของคนเกาหลีที่ว่า เป็นคนคบง่าย มีอารมณ์ขัน มีพลังเหลือเฟือ ไม่รู้จักคำว่า อับอาย อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง...เป็นคำกล่าวของกลุ่มใด

(1) นักมานุษยวิทยา    (2) นักวิจัย       (3) นักธุรกิจ     (4) นักการเมือง

ตอบ 3 หน้า 268 - 273 แจ็ค เอเบอร์โซลด์ (Jack Aebersold) เป็นผู้ที่มองลักษณะธรรมชาติ ที่อยู่ภายในของคนเกาหลีในเขตเมือง ตามสายตาของนักธุรกิจ ไว้ดังนี้

1. เป็นคนคบง่าย          

2. มีอารมณ์ขัน

3. มีพลังเหลือเฟือ      

4. ไม่รู้จักคำว่าอับอาย

5.อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย       

6. มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง

7. มีความอดทนอดทน แล้วแต่สถานการณ์

8. ใช้ความรู้สึกส่วนตัว   

9. มีความอิจฉา