ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ข้อ11-20

11.       เกาหลีใต้มีขนาดพื้นที่ร้อยละเท่าใดของพื้นที่คาบสมุทรเกาหลี

(1) 35%          

(2) 45%          

(3) 55%          

(4) 65%

ตอบ 2 หน้า 12, 7 (S) ดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลีและตามเกาะต่าง ๆ ราว 3,400 เกาะที่ตั้งอยู่ นอกชายฝั่ง จะมีเนื้อที่รวมกันทั้งสิ้น 221,607 ตารางกิโลเมตร (85,563 ตารางไมล์)ซึ่งอาณาบริเวณนี้ได้แบ่งเป็น 2 ประเทศเมื่อปี ค.ศ. 1948 คือ เกาหลีเหนือมีขนาดพื้นที่ราว 122,370 ตารางกิโลเมตร และเกาหลีใต้มีขนาดพื้นที่ราว 99,237 ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่ คิดเป็นร้อยละ 45 (45%) ของแผ่นดิบบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมด

12.       ยอดเขาที่มีความงามทางธรรมชาติมากที่สุดของเกาหลี คือยอดเขาอะไร

(1) เตเบกซาน 

(2) นามิซาน     

(3) โซรัคซาน    

(4) นังนิมซาน

ตอบ 3 หน้า 12, 8 (S) ในคาบสมุทรเกาหลีนั้นมีเทือกเขาที่มียอดเขาสูงที่สำคัญและมีชื่อเสียง หลายยอด ได้แก่ นังนิมซาน ซึ่งเป็นยอดเขาทีสูงที่สุดของเกาหลีใต้ (สูง 2,014 เมตร)รองลงมาคือ โซรัคซาน (สูง 1,780 เมตร) กุมกังซาน (สูง 1,638 เมตร) และเตเบกซาน (สูง 1,546 เมตร) ทั้งนี้มีการกล่าวขวัญกันว่ายอดเขากุมกังซานและยอดเขาโซรัคซาน มีความสวยสดงดงามตามธรรมชาติมากที่สุด

13.       เทือกเขาใดสูงที่สุดในเกาหลี

(1) กุมกังซาน  

(2)       นามิซาน          

(3)       โซรัคซาน         

(4)       นังนิมซาน

ตอบ4  ดูคำอธิบายข้อ 12. ประกอบ

14.       พื้นที่ของคาบสมุทรเกาหลีมีที่ราบลุ่มร้อยละเท่าใดของพื้นที่ทั้งหมด

(1) 15%          (2)       30%    (3)       45%    (4)       65%

ตอบ 2 หน้า 12, 8 (S) ลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั่วไปของคาบสมุทรเกาหลี ส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็น ภูเขาและเนินเขาสูงตํ่า ซึ่งมีถึงร้อยละ 70 (70%) ของพื้นที่ทั้งหมด โดยบริเวณทางทิศใต้และ ทิศตะวันตกจะเป็นพื้นที่ราบ เนินเตี้ย และที่ราบลุ่ม ซึ่งมีร้อยละ 30 (30%) ของพื้นที่ทั้งหมด จึงเหมาะสำหรับทำการเพาะปลูก ส่วนบริเวณทางทิศเหนือและทิศตะวันออกจะเป็นเขาสูงชัน

15.       ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีก่อตั้งขึ้นในวันที่เท่าใด

(1) 22 ธันวาคม           (2)       15 สิงหาคม     (3)       9 กันยายน      (4)       3 ตุลาคม

ตอบ 2 หน้า 10, 81 - 82 (S), 240 (S) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ (Republic of Korea) ได้ประกาศก่อตั้งประเทศขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948 โดยเลือก ดร.ซิงมันรี เป็นประธานาธิบดีคนแรก ในขณะที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือ เกาหลีเหนือ (Democratic People’s Republic of Korea) ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1948 โดยเลือกนายคิม อิลซุง เป็นผู้นำประเทศคนแรก และเลือกผู้แทนจำนวน 527 คน เป็นสภาประชาชนแห่งชาติของเกาหลีเหนือ

16.       คำเกาหลีใดที่มีความหมายว่า ดินแดนสงบยามเช้า

(1) โคภูริว        (2)       โชซอน (3)       เพ็กเจ  (4)       ซิลลา

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

17.       เมืองหลวงของอาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลา คือเมืองอะไร

(1)       เปียงยาง         (2)       เคียงจู  (3)       เกซอง  (4)       ผิดทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 4, 14 - 15 (S) อาณาจักรสหพ็นธรัฐรวมซิลลาก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 668 โดยมีเมืองหลวงชื่อ เคียงจู (Kyongju) และมีพลเมืองรวมกันราว 1 ล้านกว่าคน ซึ่งในยุคนี้พุทธศาสนาได้แพร่หลาย กว้างขวางและมีความรุ่งเรืองมาก โดยมีการสร้างอนุสาวรีย์ที่เป็นเครื่องหมายความโด่ดเดน ทางศาสนาขึ้น ได้แก่ การสร้างวัดพลูกุกซา (Pulguksa) และเจดีย์ซอกกูรัม (Sokkuram)

18.       ใครเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรโคริว

(1) ยี ซองเกีย  (2)       แชว์ วังกอน     (3)       โมกุบ ซินเย     (4)       ชาง วูซอน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 8. ประกอบ

19.       ใครเป็นผู้สร้างอาณาจักรโชซอน

(1) ยี ซองเกีย  (2) แชว์ วังกอน            (3) โมกุน ซินเย            (4) ชาง วูซุน

ตอบ 1 หน้า 5 - 6, 16 - 17 (S) หลังจากที่อาณาจักรโคริวได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ นายพลยี ซองเกีย ได้ก่อตั้งอาณาจักรขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1392 โดยตั้งชิ้อว่าอาณาจักรโชซอนยุคใหม่ (Choson) ตามชื่อเดิมในอดีต ต่อมาเขาได้ตั้งราชวงศ์ยีขึ้นปกครองประเทศ และสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ มีพระนามว่า กษัตริย์เตโจขึ้นครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1392 - 1398 รวมทั้งได้ย้ายเมืองหลวง จากเมืองเกซองมาเป็นเมืองฮานยาง หรือปัจจุบันเรียกว่ากรุงโซล (คนเกาหลีเรียกว่า ซอ-อูล)

20.       ผู้นำคนแรกของเกาหลีเหนือคือใคร

(1) คิม จองอึน (2) คิม ยังแซม (3)       คิม อิลซุง         (4)       คิม จองอิล

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 15. ประกอบ