ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ข้อ61-70

61.       ขบวนการพัฒนาหมู่บ้านในชนบทของเกาหลีใต้มีชื่อเรียกว่าอะไร

(1) แซ อุลด๊อก 

(2) โด๊กโด อันยง          

(3) แซมาอึล อุนดง      

(4) แชง กันซก

ตอบ 3 หน้า 48, 237 - 238, 250 (S) ขบวนการแซมาอึล อุนดง (Saemaul Undong) คือ ขบวนการพัฒนาหมู่บ้านใหม่ หรือการพัฒนาชนบท ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 และได้รับความสำเร็จสูงสุด โดยเน้นการพัฒนาใน 3 มิติ คือ

1.         การพัฒนาด้านจิตใจ (Spiritual Development)

2.         การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (Economic Development)

3.         การพัฒนาด้านสังคม (Social Development)

62.       สงครามเกาหลีได้ลงนามสัญญาการหยุดยิงกันที่หมู่บ้านใด

(1) อุลอันโด๊ก  

(2) ปาเตกัว     

(3) แซซึมอุล    

(4) ปันมุนจอม

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 40. ประกอบ

63.       ในช่วงสาธารณรัฐที่สองของเกาหลีใต้ รัฐบาลไม่ค่อยได้ให้ความเอาใจใส่ในด้านเศรษฐกิจนักเพราะเหตุผลใด

(1) เศรษฐกิจดีอยู่แล้ว 

(2) ต้องคอยป้องกันการรุกรานจากต่างประเทศ

(3) ต้องแก้ปัญหาวุ่นวายภายในพรรค 

(4) ผู้นำขาดความรอบรู้ทางด้านเศรษฐกิจ

ตอบ 3 หน้า 34 การพัฒนาเศรษฐกิจในสมัยสาธารณรัฐที่ 2 มีอายุสั้นเพียง 10 เดือน เนื่องจาก ในช่วงเวลานั้นรัฐบาลมีภาระในการจัดตั้งรัฐบาลและจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางการเมือง และสังคมที่มีอยู่รอบด้าน นอกจากนี้ยังต้องแก้ปัญหาวุ่นวายภายในพรรครัฐบาลเอง ส่งผลให้ การพัฒนาเศรษฐกิจเสื่อมทรามลง เพราะไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างจริงจัง นอกจากปล่อยให้ เป็นไปตามแผนงานที่รัฐบาลชุดก่อนได้วางแนวไว้

64.       ใครคือผู้ที่ทำการรัฐประหารยึดอำนาจล้มล้างรัฐบาลของ ดร.แชง เหมียน ได้สำเร็จ

(1) ซิงมัน รี      (2) ปัก จุงฮี      (3) คิม จองพิล (4) ข้อ 2 และ 3

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 43. ประกอบ

65.       แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 1 ของเกาหลีใต้ได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. ใด

(1) 1951         (2) 1962         (3) 1972         (4) 1977

ตอบ 2 หน้า 38 - 39, 193 (ร) ประธานาธิบดีปัก จุงฮี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 1 (ค.ศ. 1962 - 1966) และฉบับที่ 2 (ค.ศ. 1967 - 1971) ซึ่งมีแนวทางหลักดังนี้

1.         ใช้ยุทธวิธีการพัฒนาการผลิตเพื่อส่งออก        2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก

3.         ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

4.         สนับสนุนการสะสมทุนภายในประเทศ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มเป็นร้อยละ 26.4

5.         ส่งเสริมให้หาตลาดต่างประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อรองรับสินคาที่ผลิตได้

6.         รัฐเข้าแทรกแซงการผลิตและการตลาดแบบเข้ม

66.       ในปี ค.ศ. 1980 เศรษฐกิจของเกาหลีใต้มีปัญหา ทำให้ดรรชนีเงินเฟ้อของประเทศอยู่ที่ระดับใด

(1)5%  (2)8%  (3)22%           (4)39%

ตอบ 4 หน้า 59 ในปี ค.ศ. 1980 เศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ได้ก้าวเข้าสู่ปัญหาการเพิ่มขึ้นของ ราคาน้ำมัน และความวุ่นวายทางการเมืองและสังคม รวมถึงเป็นปีแรกที่อัตราความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจติดลบร้อยละ 5.2 (-5.2%) และมีดรรชนีเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 39 (39%)

67.       ผู้นำเกาหลีใต้คนที่ 5 คือใคร

(1) ปัก จุงฮี      (2) ชุน ดูฮวาน (3) โรห์ เตวู      (4) แซง เหมียน

ตอบ 2 หน้า 55, 263 - 264 (S) ในสมัยสาธารณรัฐที่ 5 ประธานาธิบดีชุน ดูฮวาน ผู้นำประเทศเกาหลีใต้ คนที่ 5 ได้ตั้งเป้าหมายหลักของชาติ คือ การทำให้เกาหลีใต้กลายเป็น สังคมประชาธิปไตยวัสดิการ” (Democratic Welfare Society) ซึ่งหมายถึง สังคมที่ประชาชนมีความมั่งมีศรีสุข โดยถ้วนหน้า ได้รับบริการทางสังคมและการปกป้องจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน

68.       จุดเปลี่ยนสำคัญของเกาหลีใต้ที่ก่อให้เกิดการปฏิรูปทางการเมือง คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อใด

(1) January 12 Declaration 1982 (2) February 26 Declaration 1985

(3) June 29 Declaration 1987         (4) July 30 Declaration 1989

ตอบ 3 หน้า 68 - 69, 78, 266 (S) จุดเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของเกาหลีใต้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1987 เมื่อนายโรห์ เตวู ได้ยอมให้เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ โดยให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีจากประชาชนโดยตรง จึงนับเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายรัฐบาลยอมตามพลังเรียกร้อง ของฝ่ายค้านอย่างสันติ แทนการประกาศกฎอัยการศึกหรีอการทำรัฐประหารดังเช่นในอดีต จนก่อให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองครั้งสำคัญ เรียกว่า “June 29 Declaration 1987

69.       ใครคือผู้นำเกาหลีใต้ต่อจากนายชุน ดูฮวาน

(1) นายคิม เดจุง         (2) นายแชง เหมียน (3) นายปัก จุงฮี  (4) นายโรห์ เตวู

ตอบ 4 หน้า 69 - 70, 267 (S) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1988 นายโรห์ เตวู ได้เข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีและผู้นำของเกาหลีใต้ต่อจากนายชุน ดูฮวาน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของยุคสาธารณรัฐที่ 6 โดยเขาได้ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะผลักดันให้ประเทศเกาหลีใต้ก้าวไปสู่สังคมอุตสาหกรรม- ประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าเหมือนกับประเทศในยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งนโยบายของเขา คือ การลดบทบาทโดยตรงของรัฐในการเข้าแทรกแซงการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการปล่อยให้ เป็นไปตามกลไกของตลาดมากยิ่งขึ้น

70.       เกาหลีใต้ได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. ใด

(1) 1976         (2) 1982         (3) 1985         (4) 1987

ตอบ 2 หน้า 354 (S) ในปี ค.ศ. 1982 เกาหลีไต้ได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก ต่อมามูลค่าการได้เปรียบพุ่งสูงขึ้นเป็น 9.6 พันล้านเหรียญในปี ค.ศ. 1987 หลังจากนั้น ในตอนต้นทศวรรษที่ 1990 เกาหลีใต้กลับเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค้า จนมาถึงจุดสูงสุด เมื่อปี ค.ศ. 1996 ที่เกาหลีใต้ขาดดุลการค้ากับสหรัฐอเมริการาว 11.6 พันล้านเหรียญ ก่อนที่เกาหลีใต้จะประสบวิกฤติทางด้านการเงิน