ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ข้อ21-30

21.       นายพลยี องเกีย ได้ขึ้นปกครองประเทศและเปลี่ยนชื่อเป็นอะไร

(1) โชซอน        

(2)โคกูริว         

(3) เพ็กเจ  

(4)ซิลลา

ตอบ 1 หน้า 5 - 6, 16 - 17 (S), 91 (S) ในปี ค.ศ. 1388 นายพลยี ซองเกีย ได้ทำการรัฐประหาร โค่นล้มอำนาจของกษัตริย์ชางแห่งอาณาจักรโคริว และตั้งกษัตริย์คองยางขึ้นปกครองแทน จากนั้นเขาและพรรคพวกได้จัดการปฏิรูปที่ดินและนำเอาลัทธิขงจื้อเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติ ของเกาหลีแทนที่พุทธศาสนา ต่อมาเขาก็ได้บีบบังคับให้กษัตริย์คองยางสละราชสมบัติ และ ตั้งราชวงศ์ยีขึ้นปกครองประเทศ สถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์มีพระนามว่า กษัตริย์เตโจ ขึ้นครองราชย์ระหว่าง ค.ค. 1392 - 1398 โดยเขาได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นอาณาจักรโชซอน ยุคใหม่ (Choson) ตามชื่อเดิมในอดีต และได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองเกซองมาเป็น เมืองฮานยาง หรือปัจจุบันเรียกว่ากรุงโซล (คนเกาหลีเรียกว่า ซอ-อูล)

22.       พระไตรปิฎกฉบับเกาหลี ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ใด

(1) วัดพุลกุกซา           

(2) เจดีย์ซอกกูรัม        

(3)       วัดแฮอินซา      

(4)พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 10. ประกอบ

23.       สาธารณรัฐเกาหลีก่อตั้งประเทศขึ้นในปี ค.ค. ใด

(1) 1937         

(2) 1948         

(3) 1951         

(4) 1955

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 14. ประกอบ

24.       แม่น้ำอะไรที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดนเกาหลีกับรัสเซีย

(1) ยาลู           (2) อัมนกกัง    (3) ทูแมนกัง    (4)       กุมกัง

ตอบ 3 หน้า 11, 7 (S) อาณาเขตทางทิศเหนือของคาบสมุทรเกาหลีจะติดต่อกับมณฑลต่าง ๆของประเทศจีนและประเทศรัสเซีย โดยในส่วนที่ติดต่อกับจีนนั้นจะมีแม่น้ำ 2 สายเป็นเสมือน เส้นกั้นอาณาเขต คือ แม่น้ำยาลู (เรียกตามภาษาเกาหลีว่า อัมนกกัง) และแม่น้ำทูแมน (เรียกตามภาษาเกาหลีว่า ทูแมนกัง) ซึ่งแม่น้ำทูแมนนี้ยังเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลี กับประเทครัสเซียราว 16 กิโลเมตรอีกด้วย

25.       ยอดเขาใดของเกาหลีที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามทางธรรมชาติมากที่สุด

(1)นังนิมซาน   (2) เตเบกซาน (3)โซรัคซาน     (4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 12, 8 (S) ในคาบสมุทรเกาหลีนั้นมีเทีอกเขาที่มียอดเขาสูงที่สำคัญและมีชื่อเสียง หลายยอด ได้แก่ นังนิมซาน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาหลีใต้ (สูง 2,014 เมตร)รองลงมาคือ โซรัคซาน (สูง 1,780 เมตร) กุมกังซาน (สูง 1,638 เมตร) และเตเบกซาน (สูง 1,546 เมตร) ทั้งนี้มีการกล่าวขวัญกันว่ายอดเขากุมกังซานและยอดเขาโซรัคซาน มีความสวยสดงดงามตามธรรมชาติมากที่สุด

26.       เกาหลีใต้มีลักษณะพื้นที่เป็นอย่างไร

(1) เป็นภูเขา 60%       (2) เป็นพื้นที่ราบลุ่ม 60%        (3) เป็นภูเขา 70%       (4) เป็นพื้นที่ราบลุ่ม 70%

ตอบ 3 หน้า 12, 8 (S) ลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั่วไปของคาบสมุทรเกาหลี ส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็น ภูเขาและเนินเขาสูงต่ำ ซึ่งมีถึงร้อยละ 70 (หรือ 70%) ของพื้นที่ทั้งหมด โดยบริเวณทางทิศใต้ และทิศตะวันตกจะเป็นพื้นที่ราบ เนินเตี้ย และที่ราบลุ่ม จึงเหมาะสำหรับทำการเพาะปลูก ส่วนบริเวณทางทิศเหนือและทิศตะวันออกจะเป็นเขาสูงชัน

27.       สมัยอาณาจักรโชซอนยุคใหม่ได้มีลัทธิ/ศาสนาใดเข้ามาแทนที่ความเชื่อ/ศาสนาเดิม

(1) ขงจื้อ          (2) คริสต์ศาสนา          (3) ศาสนาพุทธ           (4) ลัทธิความเชื่อเทพเจ้า

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 21. ประกอบ

28.       ชื่อใดของเกาหลีที่เป็นชื่อเดิมของกรุงโซลในปัจจุบัน

(1)นันยาง        (2)ฮานยาง      (3)ซองเกีย       (4)ซิลลา

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 21. ประกอบ

29.       ชาวเกาหลีที่นิยมคอมมิวนิสต์ ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มใด

(1) เลนิน          (2) คอมมิวนิสต์สากล  (3)คอมมิวนิสต์จีน (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 8, 79 (ร) กลุ่มคนเกาหลีที่นิยมคอมมิวนิสต์เพื่อต่อต้านล้มล้างอิทธิพลของญี่ปุ่นให้ หมดไปจากดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลี ประกอบด้วย กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากเลนิน กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากคอมมิวนิสต์สากลหรือโคมินเทอร์น และกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุน จากคอมมิวนิสต์จีน รวมทั้งกลุ่มแยกย่อยอีกจำนวนมาก

30.       ใครคือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหรัฐฯ ให้เป็นผู้จัดตั้งองค์กรบริหารประเทศชั่วคราวให้เกาหลีใต้

(1) คิสซิงเจอร์  (2) อาร์โนลต์   (3) แม็คอาร์เธอร์          (4) มอร์แกน

ตอบ 2 หน้า 9 - 10, 81 (S) ในวันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1945 กองทหารสหรัฐอเมริกาได้ยกพลขึ้นบก ตามข้อตกลงปอตสดัม เพื่อทำหน้าที่คุ้มครองดินแดนเกาหลีตอนใต้ และบีบบังคับให้ญี่ปุ่นที่ยัง หลงเหลืออยู่ยอมจำนน โดยสหรัฐอเมริกาได้แต่งตั้งนายพลอาร์โนลด์เป็นข้าหลวงใหญ่ทหาร เพื่อจัดตั้งองค์กรบริหารปกครองประเทศชั่วคราว รวมทั้งยังปฏิเสธที่จะรับรู้เกี่ยวกับรัฐบาลใหม่ ของชาวเกาหลีใต้