ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 ข้อ61-70

61.       เกาหลีได้ชื่อว่าเป็น มหัศจรรย์ด้วยผลงานของมนุษย์บนฝั่งแม่นํ้าฮั่นเป็นการเปรียบเทียบกับ ความสำเร็จของประเทศใด

(1) อเมริกา      

(2) อังกฤษ      

(3) เยอรมนี      

(4) ญี่ปุ่น

ตอบ 3 หน้า 78, 232 - 233 นายพลปัก จุงฮี ได้ยกตัวอย่างความพยายามพัฒนาประเทศของ ชาวเยอรมันที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น มหัศจรรย์บนฝั่งแม่นํ้าไรน์เพื่อเรียกร้องให้ คนเกาหลียึดเอาเป็นแบบอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านการกิน ดื่ม สวมใส่เสื้อผ้า และการจับจ่ายสิ่งของ ตลอดจนการอดออม จนทำให้เกาหลีใต้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ และได้รับการขนานนามว่า มหัศจรรย์ด้วยผลงานของมนุษย์บนฝั่งแม่นํ้าฮั่นซึ่งเป็นการ ขนานนามแนวเดียวกันประเทศเยอรมนี

62.       กฎอัยการศึกของเกาหลีใต้ได้ถูกยกเลิกเมื่อใดก่อนการเข้าสู่สาธารณรัฐที่ 5

(1) 10 มกราคม ค.ศ. 1981

(2)       1 มกราคม ค.ศ. 1982 

(3) 20 มิถุนายน ค.ศ. 1982    

(4) 12 สิงหาคม ค.ศ. 1983

ตอบ 1 หน้า 55, 263 (S) ในวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1981 กฎอัยการศึกของเกาหลีใต้ได้ถูกยกเลิก จากนั้นพรรคการเมืองต่างเคลื่อนไหวและรวมตัวกันขึ้น จนกระทั่งในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1981 คณะกรรมการสรรหาประธานาธิบดีได้เลือกนายชุน ดูฮวาน เป็นประธานาธิบดี ซึ่งสามารถเป็นได้เพียง 1 วาระเท่านั้น ดังนั้นยุคสาธารณรัฐที่ 5 จึงเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1981 เมื่อนายชุน ดูอวาน ได้ประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นบริหารประเทศ

63.       ในปี ค.ค. 1985 เกาหลีใต้ได้นำเข้าสินค้าจากประเทศใดมากที่สุด

(1) สหรัฐอเมริกา         

(2) ญี่ปุ่น         

(3) จีน  

(4) รัสเซีย

ตอบ 2 หน้า 66 ในปี ค.ศ. 1985 เกาหลีใต้ได้นำเข้าสินค้าจากประเทคญี่ปุ่นมากที่สุด ซึ่งมีจำนวน 7,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนประเทศที่เกาหลีใต้ส่งออกสินค้าไปขายมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีจำนวน 10,754 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

64.       ผู้สมัครสมาชิกรัฐสภาของเกาหลีใต้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

(1)20ปี                  (2)25ปี      (3)28ปี            (4)30ปี

ตอบ 2 หน้า 16, 311, 213 (ร) รัฐสภาของเกาหลีใต้จะเป็นสภาเดี่ยว ทำหน้าที่ในด้านอำนาจนิติบัญญัติ หรือเป็นองค์กรนิติบัญญัติ โดยรัฐสภาเกาหลีใต้ปัจจุบันจะมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 299 คน ซึ่งสมาชิกรัฐสภา (สมาชิกสภานิติบัญญัติ) แตละชุดจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ4 ปี ส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกรัฐสภานั้นจะต้องมีอายุอย่างน้อย 25 ปีขึ้นไป

65.       เมืองที่เป็นอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้คือเมืองอะไร

(1) เกซอง        (2) โซรัคซาน    (3) ปูซาน         (4) อูลซาน

ตอบ 4 หน้า 241 ในสมัยของประธานาธิบดีปัก จุงฮี ได้เน้นการพัฒนาไปตามเมืองต่าง ๆในภูมิภาคตะวันออกของเกาหลีใต้ เช่น เมืองคูมิเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์, เมืองโปฮางเน้นแหลงผลิตเหล็กกล้า. เมืองอูลซานเป็นอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ รวมทั้งผลิตเครืองจักรและรถยนต์, เมืองปูซานเป็นท่าเรือและศูนย์กลางการค้า, เมืองเตกู เป็นแหล่งทอผ้าขนาดใหญ่ที่สุด เป็นต้น

66.       แผนพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ฉบับใดที่เน้น ความสมดุล มั่นคง และเชิงคุณภาพในทุกแขนงและ ส่วนต่าง ๆ ของเศรษฐกิจประเทศ

(1) ฉบับที่ 2     (2) ฉบับที่ 3     (3) ฉบับที่ 4     (4) ฉบับที่ 5

ตอบ 4 หน้า 60 ในช่วงทศวรรษที่ 80 แห่งคริสต์คักราช เกาหลีใต้ได้กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 5 โดยไม่ได้เน้นที่ปริมาณของการเจริญเติบโตดังเช่นแผนอื่น ๆ ที่ผ่านมา แต่จะเน้น ความเจริญก้าวหน้าที่มี ความสมดุล มั่นคง และเชิงคุณภาพในทุกแขนงและส่วนต่าง ๆ ของเศรษฐกิจประเทศเกาหลีใต้

67.       ข้อใดคือนโยบายเพี่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายตามยุทธวิธีพัฒนาฉบับที่ 5

(1)       การจัดสรรเพื่อการลงทุนจะเน้นประสิทธิภาพ

(2)       เน้นอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ

(3)       สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทุกภูมิภาค           (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 60-61 นโยบายเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธวิธีของแผนพัฒนาฉบับที่ 5 มีดังนี้

1.         การสร้างเสถียรภาพด้านราคาเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อให้ต่ำกว่าร้อยละ 10 (สำคัญที่สุด)

2.         การจัดสรรเพื่อการลงทุนจะเน้นถึงประสิทธิภาพเป็นสำคัญ

3.         ผลิตเพื่อส่งออกโดยยึดถือนโยบายการค้าเสรีมากขึ้น

4.         สนับสนุนการอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ

5.         สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในทุกภูมิภาค ฯลฯ

68.       การปฏิรูปทางการเมืองครั้งสำคัญของเกาหลีใต้เรียกว่าอะไร

(1) June 29 Declaration 1987         (2) July 29 Declaration 1987

(3)       June 29 Declaration 1989   (4) July 29 Declaration 1989

ตอบ1 หน้า 68 - 69, 78, 266 (S) จุดเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของเกาหลีใต้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1987 เมื่อนายโรห์ เตวู ได้ยอมให้เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ โดยให้มีการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีจากประชาชนโดยตรง จึงนับเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายรัฐบาลยอมตามพลังเรียกร้อง ของฝ่ายค้านอย่างสันติ แทนการประกาศกฎอัยการศึกหรือการทำรัฐประหารดังเช่นในอดีต จนก่อให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองครั้งสำคัญ เรียกว่า “June 29 Declaration 1987

69.       เกาหลีใต้ด้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปี ค.ศ. ใด

(1) 1985         (2)       1986   (3)       1987   (4)       1988

ตอบ 4 หน้า 78, 229, 268 (ร) ในช่วงทศวรรษที่ 80 แห่งคริสต์ศักราช ประเทศเกาหลีใต้ได้เปรียบดุลการค้าต่างประเทศเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1986 อีกทั้งยังสามารถจัดการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปี ค.ศ. 1988 ได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งนับเป็นชาติเอเชียชาติที่ 2 ที่ได้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ภายหลังจากที่ญี่ปุ่นเป็นชาติเอเชียชาติแรก ที่ได้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ. 1964

70.       เกาหลีใต้ได้เปรียบดุลการค้าต่างประเทศเป็นปีแรกในปี ค.ศ. ใด

(1) 1985         (2)       1986   (3)       1987   (4)       1988

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 69. ประกอบ