ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 ข้อ21-30

21.       เกาหลีใต้มีเนื้อที่คิดเป็นร้อยละเท่าใดของคาบสมุทรเกาหลี

(1) 40  

(2) 45  

(3) 50  

(4) 55

ตอบ 2 หน้า 12, 7 (S) ประเทศเกาหลีใด้มีพื้นที่รวมราว 99,237 ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่คิดเป็นร้อยละ 45 ของแผ่นดินบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมด และอาจเทียบขนาดของประเทศ ได้ว่ามีขนาดใหญ่กวาประเทศฮังการีและโปรตุเกสเล็กน้อย แต่มีขนาดเล็กกว่าประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่ราว 513,998 ตารางกิโลเมตร

22.       คาบสมุทรเกาหลีมีพื้นที่ที่เป็นภูเขากี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด

(1) 40  

(2) 50  

(3) 60  

(4) 70

ตอบ 4 หน้า 12, 8 (ร) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ทั่วไปของคาบสมุทรเกาหลี ส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็นภูเขา และเนินเขาสูงตํ่า ซึ่งมีถึงร้อยละ 70 (หรือ 70%) ของพื้นที่ทั้งหมด โดยบริเวณทางทิศใต้ และทิศตะวันตกจะเป็นพื้นที่ราบ เนินเตี้ย และที่ราบลุ่ม จึงเหมาะสำหรับทำการเพาะปลูก ส่วนบริเวณทางทิศเหนือและทิศตะวันออกจะเป็นเขาสูงชัน

23.       อาณาจักรโชซอนได้ทำการปกครองคาบสมุทรเกาหลีเป็นเวลากี่ปี

(1) 518            

(2) 582            

(3) 625            

(4) 714

ตอบ 1 หน้า 3, 6, 13 (S), 17 (S) เมื่ออาณาจักรโชซอนยุคใหม่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1392 เป็นต้นมา เกาหลีได้รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นและสามารถครอบครองอำนาจการปกครองในฐานะเป็น ราชอาณาจักรหนึ่งเดียวได้เป็นเวลานานถึง 518 ปี (ค.ศ. 1392 - 1910) จบกระทั่งถูกญี่ปุ่น ยึดครองเป็นเมืองขึ้นและผนวกอาณาจักรแห่งนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิญี่ปุ่น เป็นระยะเวลานานถึง 35 ปี (ค.ศ. 1910 - 1945)

24.       ในรัชสมัยของกษัตริย์เซจองได้มีการประดิษฐ์ตัวอักษรฮั่นกึลขึ้นใช้ในปี ค.ศ. ใด

(1)       1382  (2) 1443         (3) 1498         (4) 1547

ตอบ 2 หน้า 225, 21 (S) ในตอนต้นทศวรรษที่ 1440 กษัตริย์เซจองแห่งอาณาจักรโชซอน ได้สร้าง โครงการที่สำคัญต่อชาติ คือ โครงการสร้างตัวอักษรภาษาเกาหลี และเรียกอักษรเกาหลี ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ว่า ฮั่นกึล (Hangul) ซึ่งได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1443 และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน

25.       ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด           

(1) 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1948

(2)       15 สิงหาคม ค.ศ. 1948          (3) 9 กันยายน ค.ศ. 1948       (4) 3 ตุลาคม ค.ศ. 1948

ตอบ 2 หน้า 10, 81 - 82 (S), 240 (S) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ (Republic of Korea) ได้ประกาศก่อตั้งประเทศขึ้นในวันที่ 15สิงหาคม ค.ศ. 1948โดยเลือกดร.ซิงมัน รี เป็นประธานาธิบดีคนแรก ในขณะที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือ เกาหลีเหนือ (Democratic People’s Republic of Korea) ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1948โดยเลือกนายคิม อิลซุง เป็นผู้นำประเทศคนแรก

26.       ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด         

(1) 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1948

(2)       15 สิงหาคม ค.ศ. 1948           (3) 9 กันยายน ค.ศ. 1948       (4) 3 ตุลาคม ค.ศ. 1948

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 25. ประกอบ

27.       อุณหภูมิเฉลี่ยของกรุงโซลในช่วงเดือนมกราคม เท่ากับกี่องศาเซลเซียส

(1) -2.5            (2) 0.5 (3) 3.5 (4) 4.5

ตอบ 3 หน้า 14, 9 - 10 (S) ภูมิอากาศของคาบสมุทรเกาหลีจะมีลักษณะอบอุ่น อากาศชื้น และอยู่ ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเอเชียตะวันออก ทำให้อุณหภูมิในฤดูหนาวจะอยู่ในระดับตํ่ากว่า 0 องศา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือของเกาหลีเหนือที่ติดกับไซบีเรีย ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ย ของกรุงโซลในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีเท่ากับ 3.5 องศาเซลเซียส ในขณะที่ในฤดูร้อน ทั่วทั้งประเทศจะมีอากาศร้อนในระดับ 25 องศาเซลเซียส ทำให้ความแตกต่างระหว่าง อุณหภูมิต่ำสุดถึงสูงสุดของดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลีจะตกราว 28.3 องศาเซลเซียส

28.       ประธานศาลฎีกาของเกาหลีใต้ สามารถดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระได้กี่ปี

(1)3     (2)4     (3)5     (4)6

ตอบ 4 หน้า 17, 321, 223 - 224 (ร) ประธานศาลฎีกาของเกาหลีใต้จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง ได้เพียงวาระเดียว (1 สมัย) เป็นเวลา 6 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีตาม ความเห็นชอบของรัฐสภา ส่วนผู้พิพากษาคนอื่น ๆ นั้น ประธานาธิบดีจะเป็นผู้แต่งตั้ง ตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกา

29.       ในเกาหลีจะมีฝนตกมากที่สุดในช่วงเดือนใดของปี

(1) เมษายน - มิถุนายน (2) มิถุนายน - กันยายน (3) ตุลาคม - ธันวาคม (4) มกราคม - เมษายน

ตอบ 2 หน้า 14, 10 (S) ในฤดูหนาวของประเทศเกหลี ลมหนาวจะพัดจากไซบีเรียนำความหนาวเย็น และความแห้งแล้งลงมา ส่วนในฤดูร้อน ลมมรสุมจะหอบไอนํ้าและความชุ่มชื้นจากมหาสมุทร ขึ้นฝั่งทางทิศใต้ของคาบสมุทร ซึ่งจะก่อให้เกิดฝนตกหนัก โดยฝนราวร้อยละ 70 ของทั้งปี จะตกมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน

30.       ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้จะดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระได้กี่ปี

(1)3     (2)4                 (3)5     (4)6

ตอบ 3 หน้า 16, 295, 297, 198 (ร) ประธานาธิบดีในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ จะต้องไต้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และให้ดำรงตำแหน่งอยู่ได้เพียง 1 วาระ (สมัยเดียว) เป็นเวลา 5 ปี