ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อ71-80

71.    เมื่อชุน ดูฮวาน เป็นประธานาธิบดี ได้เปลี่ยนองค์การลับของเกาหลีเป็นอะไร

(1) องค์การเพื่อความสันติแห่งชาติ   

(2) องค์การเพื่อความสงบแห่งชาติ

(3)    องค์การปกป้องอธิปไตยแห่งชาติ        

(4) องค์การเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

ตอบ 4 หน้า 55, 263 (S) องค์การสืบราชการลับของเกาหลีใต้ (KCIA) ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น องค์การเพื่อความมั่นคงแห่งชาติเมื่อชุน ดูฮวาน เป็นประธานาธิบดี ในปี ค.ศ. 1981

72.    นายพลปัก จุงฮี ถึงแก่อสัญกรรมในปี ค.ศ. ใด

(1) 1971             

(2)    1979          

(3)    982  

(4) 1984

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 47. ประกอบ

73.    ในปี ค.ศ. 1980 เกาหลีใต้มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละเท่าใด

(1) +2.3     

(2)    +3.5 

(3)    -3.2  

(4) -5.2

ตอบ 4 หน้า 59 ในช่วงทศวรรษที่ 80 แห่งคริสต์ศักราชของสาธารณรัฐที่ 5 เศรษฐกิจของประเทศ เกาหลีใต้ได้ก้าวเข้าสู่ปัญหาต่าง ๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของราคานํ้ามัน และความวุ่นวายทางการเมือง และสังคม จึงส่งผลให้ในปี ค.ศ. 1980 เป็นปีแรกที่อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบ ร้อยละ 5.2 (-5.2%) และมีดัชนีเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 39 (39%)

74.    ในปี ค.ศ. 1986 เกาหลีใต้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละเท่าใด

(1)    +12.2        (2) +15.1  (3) -5.1      (4) -5.8

ตอบ 1 หน้า 64 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในปี ค.ศ. 1986 มีอัตราร้อยละ 12.2 ซึ่งจะเห็นได้ว่า อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นต้นมา เกาหลีใต้สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้สูงที่สุดในโลกเลยทีเดียว

75.    นายคิม ยังแซม เห็นว่าโรคเกาหลีมีอาการอย่างไร     

(1) สูญเสียความขยันหมั่นเพียร

(2)    ค่านิยมที่ดีลดลง         (3) ความเชื่อมั่นในตัวเองหายไป        (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 84 นายคิม ยังแซม เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงที่คนในประเทศเกาหลี เต็มไปด้วย โรคเกาหลีซึ่งมีอาการดังนี้

1.      การสูญเสียความขยันหมั่นเพียรของประชาชนชาวเกาหลี

2.      ค่านิยมที่ดีค่อย ๆ เสื่อมหายไป เพราะความอยุติธรรม คอร์รัปชั่น ความเกียจคร้าน ไร้เหตุผล เฉื่อยชา การทะเลาะเบาะแว้ง และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

3.      ความเชื่อมั่นในตนเองหายไป และกลับไปยอมรับการพ่ายแพ้

76.    คิม ยังแซม ใช้นโยบายใดในการบริหารประเทศ       

(1) ส่งเสริมการส่งออก

(2)    ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ      (3) นโยบายการประหยัด       (4) สร้างเกาหลีใหม่

ตอบ 4 หน้า 81, 84, 89 เมื่อนายคิม ยังแซม ได้ก้าวฃึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ในช่วงสาธารณรัฐที่ 7 (ค.ศ. 1993 - 1997) เขาได้มีนโยบายการบริหารประเทศ ที่เน้นเป็นขั้นตอน คือ ในปีแรกที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเขาได้ยํ้าถึง นโยบายการสร้างสังคมใหม่หรือ การสร้างเกาหลีใหม่ส่วนปีต่อมาเขาเน้น นโยบายโลกาภิวัตน์หรือการปฏิรูประบบสังคมใน ยุคโลกาภิวัตน์และก้าวต่อไปเขาได้ประกาศนโยบาย การนำเกาหลีให้เป็นชาติชั้นแนวหน้า

77.    ในปี ค.ศ. 1996 เกาหลีใต้มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่เท่าใดของโลก

(1)    5       (2) 7 (3) 9 (4) 11

ตอบ 4 หน้า 82, 147, 270 (S) ในปี ค.ศ. 1996 เกาหลีใต้ในยุครัฐบาลของนายคิม ยังแซม ได้บรรลุ จุดสูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยประชากรมีรายได้ต่อหัวประมาณ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ (หรือเท่ากับ 10,548 เหรียญสหรัฐฯ แต่บางข้อมูลระบุว่าราว 10,560 เหรียญสหรัฐฯ) และ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของโลก นอกจากนี้ยังได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การ ของกลุ่มประเทศรํ่ารวย (Organization for Economic Cooperation and Development : OECD) เป็นชาติสมาชิกลำดับที่ 29 อีกด้วย

78.    เกาหลีใต้ได้มีการยกเลิกการใช้ชื่อปลอมในการเปิดบัญชีธนาคารเมื่อใด     

(1) 5 ธันวาคม ค.ศ. 1990

(2)    12 สิงหาคม ค.ศ. 1993    (3) 3 ตุลาคม ค.ศ. 1995   (4) 15 กันยายน ค.ศ. 1996

ตอบ 2 หน้า 81, 86 ในวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1993 ประธานาธิบดีคิม ยังแซม ได้ประกาศให้ยกเลิกการใช้ชื่อปลอมหรือชื่อผู้อื่นเปิดบัญชีธนาคาร เพราะการกระทำที่ผ่านมานั้นก่อให้เกิด การฉ้อราษฎร์บังหลวงและการดำเนินธุรกิจที่ไม่โปร่งใส ด้วยเหตุนี้รัฐบาลเกาหลีใต้จึงให้ใช้ ระบบนามจริงในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เกิดความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ

79.    รัฐบาลคิม ยังแซม ได้ทำการยุบกระทรวงคณะกรรมการวางแผนเศรษฐกิจไปรวมกับกระทรวงใด

(1) พาณิชย์   (2) ธนาคารแห่งชาติ  (3) กระทรวงภาษี       (4) การคลัง

ตอบ 4 หน้า 82 ในด้านการบริหารราชการแผ่นดินของเกาหลีใต้ ประธานาธิบดีคิม ยังแซม ได้ตั้งกลุ่มศึกษาและวางแผนองค์การของรัฐให้มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพ ด้วยการยุบรวม กระทรวงคณะกรรมการวางแผนเศรษฐกิจให้ไปรวมอยู่กับกระทรวงการคลัง โดยตั้งเป็น กระทรวงการคลังและเศรษฐกิจ

80.    ในปี ค.ศ. 1996 ประชาชนเกาลีมีรายได้ต่อหัวต่อปี ประมาณกี่เหรียญสหรัฐฯ

(1) 5,000 

(2) 8,000 

(3) 10,000        

(4) 15,000

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 77. ประกอบ