ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อ41-50

41.    อาณาจักรโคกูริว มีกษัตริย์ปกครองทั้งหมดกี่พระองค์

(1) 53        

(2)    42     

(3)    35     

(4)    28

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 8. ประกอบ

42.    อาณาจักรซิลลาตั้งอยู่ในแถบใดของคาบสมุทรเกาหลี

(1) ตะวันตก  

(2)     ตะวันออก        

(3)     เหนือ    

(4)     ใต้

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 8. ประกอบ

43.    “พระไตรปิฎกฉบับเกาหลีปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ใด

(1) วัตพูลกุกซา         

(2) วัดแฮอินซา           

(3) เจดีย์ซอกกูรัม       

(4) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ตอบ 2 หน้า 4 - 5, 15 (S), 104 (S) หลังจากอาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลาเสื่อมลง จักรพรรดิวังกอน (Wang Gon) ได้สถาปนาหรือก่อตั้งอาณาจักรโคริว (Koryo) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ เกาหลีในปัจจุบันขึ้นในปี ค.ศ. 919 และสร้างเมืองหลวงขึ้นที่เมืองเกเกียงหรือเมืองเกซองในปัจจุบัน ซึ่งอาณาจักรโคริวได้รับความสำเร็จในการสร้างอารยธรรมที่สูงเด่นมากมาย ได้แก่ การเคลือบสี ของสังคโลกด้วยสีเขียวอมฟ้า ส่วนความสำเร็จอีกชิ้นหนึ่งก็คือ การประดิษฐ์ตัวพิมพ์โลหะที่ เคลื่อนไหวไต้เป็นชาติแรกของโลกในปี ค.ศ.. 1234 นอกจากนี้ช่างเกาหลียังได้แกะสลักแม่พิมพ์ พระไตรปิฎกฉบับเกาหลีด้วยไม้จำนวน 80,000 แผ่น ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดแฮอินซา

44.    นายพลยี ได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ ทรงพระนามว่าอะไร

(1) วังกอน     (2) ชินต๊อก     (3) เตโจ         (4) ซ็อกกึม

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 28. ประกอบ

45.    ยอดเขาใดคือยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาหลี

(1) โซรัคซาน  (2) นังนิมซาน (3)     กุมกังซาน        (4)     เตเบกซาน

ตอบ 2 หน้า 12, 8 (S) ในคาบสมุทรเกาหลีมีภูเขาที่มียอดเขาสูงที่สำคัญและมีชื่อเสียงหลายยอด ได้แก่ นังนิมซาน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาหลีใต้ (สูง 2,014 เมตรจากระดับนํ้าทะเล) รองลงมาคือ โซรัคซาน (สูง 1,780 เมตรจากระดับนํ้าทะเล), กุมกังซาน (สูง 1,638 เมตรจาก ระดับนํ้าทะเล) และเตเบกซาน (สูง 1,546 เมตรจากระดับนํ้าทะเล)

46.    อาณาจักรโชซอนยุคใหม่ก่อกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. ใด

(1)    1392          (2) 1293   (3)    1233          (4)    1333

ตอบ 1 ดูกำอธิบายข้อ 1., 15. และ 28. ประกอบ

47.    ปัก จุงฮี ได้ถูกสังหารเมื่อใด  

(1) 15 สิงหาคม ค.ศ. 1953

(2)    12 กันยายน ค.ศ. 1961    (3) 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1965         (4) 16 ตุลาคม ค.ศ. 1979

ตอบ 4 หน้า 47, 49, 261 (S) จากเหตุการณ์ที่นายพลปีก จุงฮี ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ในยุคสาธารณรัฐที่ 3 และ 4 ถูกลอบสังหารในวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1979 โดยนายคิม แซคิว ผู้อำนวยการสืบราชการลับของเกาหลีใต้และพรรคพวก จึงได้มีการจัดตั้งรัฐบาลรักษาการ (ค.ศ. 1979 - 1981) ขึ้น โดยคณะกรรมการสรรหาประธานาธิบดีได้เลือกนายฉ่อย คิวฮา เป็นผู้นำรัฐบาลรักษาการของเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1979

48.    สงครามเกาหลีได้ทำการลงนามในสัญญาการหยุดยิงที่ใด

(1) เกาะฮาวาย          (2) เรือปอตสมิธ         (3)     นิวยอร์ก           (4)     หมู่บ้านปันมุนจอม

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 17. ประกอบ

49.    บายคิม แซคิว ได้ทำการสังหารใคร

(1) ฉ่อย คิวฮา           (2) ชุน ดูฮวาน            (3)     ปัก จุงฮี           (4)     คิม เดจุง

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 47. ประกอบ

50.    สาธารณรัฐใดของเกาหลีใต้ที่ทำการปกครองประเทศเป็นเวลา 10 เดือน

(1) สาธารณรัฐที่ 1   (2) สาธารณรัฐที่ 2   (3)    สาธารณรัฐที่ 3         (4)    สาธารณรัฐที่ 4

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 19. ประกอบ