ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อ31-40

31.    ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

(1) 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1948      

(2) 5 สิงหาคม ค.ศ. 1949

(3)    9 กันยายน ค.ศ. 1948       

(4) 18 กันยายน ค.ศ. 1951

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

32.    ลักษณะของคาบสมุทรเกาหลีที่มีแหลมยื่นออกไปในทะเล มีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศใด

(1) มาเลเซีย  

(2)     ไทย      

(3)     อิตาลี   

(4)     ข้อ 2 และ 3

ตอบ 4 หน้า 11, 7 (S) ลักษณะความยาวของคาบสมุทรเกาหลี เป็นแผ่นดินที่ยื่นออกไปในทะเลทาง ทิศใต้ โดยมีความยาวประมาณ 1,000 กิโลเมตร ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาคใต้ของไทย และของประเทศอิตาลี

33.    คาบสมุทรเกาหลีที่ยื่นออกไปในทะเลมีความยาวประมาณกี่กิโลเมตร

(1) 500 กม.            

(2)     800 กม.        

(3)     900 กม.        

(4)     1,000 กม.

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 32.   ประกอบ

34.    เกาหลีใต้มีอาณาบริเวณกี่ตารางกิโลเมตร

(1) 73,425         (2)    99,237      (3)    122,730    (4)    132,548

ตอบ 2 หน้า 12, 7 (S) ดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลีและตามเกาะต่าง ๆ จำนวนราว 3,400 เกาะ ที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งจะมีพื้นที่รวมกันทั้งหมด 221,607 ตารางกิโลเมตร (85,563 ตารางไมล์) ซึ่งอาณาบริเวณนี้ได้แบ่งเป็น 2 ประเทศเมื่อปี ค.ศ. 1948 คือ เกาหลีเหนือมีขนาดพื้นที่ราว 122,370 ตารางกิโลเมตร และเกาหลีใต้มีขนาดพื้นที่ราว 99,237 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 45 (45%) ของแผ่นดินบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมด

35.    คาบสมุทรเกาหลีประกอบไปด้วยภูเขาและเนินเขา คิดเป็นร้อยะเท่าใดของพื้นที่ทั้งหมด

(1) 4o        (2) 50        (3)    70     (4)    75

ตอบ 3 หน้า 12, 8 (S) ลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั่วไปของคาบสมุทรเกาหลี ส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็น ภูเขาและเนินเขาสูงตํ่า ซึ่งมีถึงร้อยละ 70 (70%) ของพื้นที่ทังหมด โดยบริเวณทางทิศใต้และ ทิศตะวันตกจะเป็นพื้นที่ราบ เนินเตี้ย และที่ราบลุ่ม ซึ่งมีร้อยละ 30 (30%) ของพื้นที่ทั้งหมด จึงเหมาะสำหรับทำการเพาะปลูก ส่วนบริเวณทางทิศเหนือและทิศตะวันออกจะเป็นเขาสูงชัน

36.    เกาหลีแบ่งฤดูกาลออกเป็นกี่ฤดู

(1) 4 (2) 5 (3)    2       (4)    3

ตอบ 1 หน้า 15, 10 (S)      ฤดูกาลของเกาหลีนั้นแบ่งออกเป็น 4 ฤดู คือ 1. ฤดูใบไม้ผลิ 2. ฤดูร้อน      3. ฤดูใบไม้ร่วง          4. ฤดูหนาว

37.    เมืองหลวงของเกาหลีในปัจจุบันคือเมืองอะไร

(1) ปูซาน       (2) เคียงจู      (3)     เปียงยาง         (4)     โซล

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 28. ประกอบ

38.    ในปัจจุบันประธานาธิบดีของเกาหลีใต้จะดำรงตำแหน่งได้หนึ่งวาระเป็นเวลากี่ปี

(1) 4           (2) 5 (3) 6 (4) 7

ตอบ 2 หน้า 293, 295, 194 (S), 196 (S) เกาหลีใต้เริ่มมีการประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรก เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1948 จากนั้นก็มีการปรับปรุงแก้ไขถึง 9 ครั้ง โดยการแก้ไขครั้งที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1952 และการแก้ไขครั้งที 2 เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1954 จนกระทั่งการแก้ไข ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1987 และถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้มี การนำระบบประธานาธิบดีที่ผู้นำประเทศจะต้องได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนมาใช้ และให้ดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียวเป็นเวลา 5 ปี

39.    เกาหลีใต้แบ่งเขตการปกครองออกเป็นกี่จังหวัด

(1) 5 (2) 7 (3) 9 (4) 10

ตอบ 3 หน้า 17, 308, 210 (S) ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็นระดับจังหวัด 16 แห่ง คือ นครหลัก 7 มหานคร (มีฐานะเทียบเท่าหนึ่งจังหวัด) และ จังหวัด 9 จังหวัด โดยนครหลักทั้งหมด ได้แก่ กรุงโซล อินชอน เตจอน กวางจู เตกู อูลซาน และปูซาน ส่วนจังหวัดทั้งหมด ได้แก่ เคียงกี่ กังวอน ชุงชองเหนือ ชุงชองใต้ โชลลาเหนือ โชลลาใต้ เคียงซังเหนือ เคียงซังใต้ และเชจู

40.    เมืองใดของเกาหลีใต้ที่เป็นเมืองใหญ่รองจากกรุงโซล

(1) เคียงจู      (2)     ปูซาน   (3)     เปียงยาง         (4)     โชลลา

ตอบ 2 (คำบรรยาย) เมืองใหญ่ของเกาหลีใต้ที่ใหญ่รองลงมาจากกรุงโซล ได้แก่ ปูซาน (ส่วนเมืองอันดับรองลงไปคือ อินชอน เตกู เตจอน เคียงจู อูลซาน ซูวอน ชังวอน ซองนัม ฯลฯ)