ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 ข้อ111-120

111.    คอร์เนลิอุส ออสกูด มีข้อสังเกตต่อคนเกาหลีอย่างไร

(1) เป็นคนโงขลาไร้การศึกษา 

(2) เป็นคนเก็บตัว อารมณ์แปรปรวนไม่แน่นอน

(3)       เป็นคนขยันขันแข็งในการทำงาน         

(4) เป็นคนคบง่าย

ตอบ 2 หน้า 263 - 264 คอร์เนลิอุส ออสกูด (Cornelius Osgood) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน แห่งมหาวิทยาลัยเยลล์ ซึ่งเข้าไปศึกษาคนและสังคมวัฒนธรรมของเกาหลีในปี ค.ศ. 1947 ได้กล่าวว่า คนเกาหลีที่เขาพบเห็นเป็นคนเก็บตัว มีอารมณ์ปรวนแปรไมแน่นอน โดยมี ความสามารถที่จะอยู่ในสภาพที่สงบนิ่งคล้ายกับหมีที่นอนอยู่ แต่จะร้อนรนตุร้ายคล้ายเสือ ที่ถูกแหย่

112.    คำกล่าวที่ว่า เกาหลีใต้มีปัญหาทางด้านโครงสร้าง เพราะขาดผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ต่ออนาคตในการวางนโยบายอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมของเกาหลีอิงอยู่กับญี่ปุ่นมากเกินไป...เป็นคำกล่าวของใคร

(1) นาคะตะ    

(2) โอมาเอะ    

(3) โคมิตะ       

(4) คิม คังซิก

ตอบ 2 หน้า 280 นายเคน,นิซิ โอมาเอะ (Kenichi Ohmae) นักเศรษฐศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ได้กล่าวว่า เกาหลีใต้มีปัญหาทางด้านโครงสร้าง เพราะขาดผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ต่ออนาคตในการ วางนโยบายอุตสาหกรรม เพราะเท่าที่ผ่านมานั้น อุตสาหกรรมของเกาหลีอิงอยู่กับเศรษฐกิจ ของญี่ปุ่นมากเกิน'ไป และแชโบล์ก็ไม่มีการปฏิรูปอย่างจริงจัง

113.    เกาหลีใต้เริ่มมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเมื่อใด

(1) 3 สิงหาคม ค.ศ. 1945       

(2) 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1948

(3) 15 สิงหาคม ค.ศ. 1951     

(4) 3 กันยายน ค.ศ. 1952

ตอบ. 2 หน้า 293, 295, 194 (ร), 196 (ร) กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเกาหลีใต้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) จากนั้นก็มีการปรับปรุงแก้ไขถึง 9 ครั้ง ทั้งนี้ในปี ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) ได้มีการแก้ไขเป็นครั้งสุดท้าย (ครั้งที่ 9) ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญ ของเกาหลีใต้ฉบับปัจจุบัน โดยได้นำระบบประธานาธิบดีที่ผู้นำประเทศจะต้องได้รับการเลือกตั้ง โดยตรงจากประชาชนมาใช้ และให้ดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียวเป็นเวลา 5 ปี

114.    นับถึงปัจจุบัน กฎหมายรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ได้มีการแก้ไขมาแล้วกี่ครั้ง

(1) 5    (2)       9          (3)       15        (4)       18

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 113. ประกอบ

115.    ระดับขั้นของข้าราชการเกาหลีใต้ ระดับใดคือระดับขั้นที่สูงสุด

(1) 0    (2)       9          (3)       1          (4)       11

ตอบ 3 หน้า 305, 207 (ร) ระดับขั้นของข้าราชการเกาหลีใต้จะมีจำนวน 9 ขั้น โดยขั้นที่ 1เป็นขั้นสูงสุด และขั้นที่ 9 เป็นขั้นตํ่าสุด ซึ่งการกำหนดขั้นของข้าราชการจะมีความชัดเจนที่สุด ในงานทางด้านวิศวกรรมและงานด้านการปกครอง ส่วนงานประเภทอื่นนั้นจะใช้การเทียบเคียงกับ งานด้านปกครองเพื่อกำหนดสถานภาพของตำแหน่งต่าง ๆ

116.    รัฐสภาของเกาหลีใต้ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้นกี่คน

(1) 253 คน      (2)       299     คน       (3)       399 คน           (4)       499     คน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 17. ประกอบ

117.    ศาลฎีกาของเกาหลีใต้มีผู้พิพากษาจำนวนกี่ท่าน

(1) 7 ท่าน        (2) 9 ท่าน        (3) 11 ท่าน      (4)       13        ท่าน

ตอบ 4 หน้า 318. 321, 220 (ร), 223 (ร) ศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดของประเทศกาหลีใต้ ตั้งอยู่ที่กรุงโซล ซึ่งประกอบไปด้วยประธานศาลฎีกาและผู้พิพากษาศาลฎีกาจำนรน 13 ท่าน โดยแต่ละท่าน จะต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 40 ปี และมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ผู้พิพากษา อัยการ หรือเป็น นักกฎหมายมาแล้วไมน้อยกว่า 15 ปี

118.    ศาลชั้นต้นของเกาหลีมีทั้งหมดกี่แห่ง

(1) 12  (2) 13  (3) 15  (4)       17

ตอบ 2 หน้า 320, 222 (ร) ศาลชั้นต้นของเกาหลีใต้จะทำหน้าที่ในการพิจารณาคดีทั่วไปแทบทุกคดี ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 13 แห่ง โดยศาลชั้นต้นจะตั้งอยูทั่กรุงโซล 1 แห่ง แต่แบ่งออกเป็น 2 ศาล คือ ศาลแพ่งแห่งกรุงโซล และศาลอาญาแห่งกรุงโซล นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ ในเมืองหลักอีก 12 เมือง

119.    นายคิม ยังแซม ก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เมื่อใด

(1) 12 ธันวาคม ค.ศ. 1990     (2) 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1993

(3) 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1995  (4) 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997

ตอบ 2 หน้า 328, 269 (ร) นายคิม ยังแซม ได้ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1993 โดยเขาเป็นประธานาธิบดีคนแรก ที่ไม่ได้มาจากสายทหาร จึงมักใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในขณะที่ทำงานอยู่ในทำเนียบ

120.    เกิดวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1946 สูง 168 เซนติเมตร เลือดกรุ๊ฟโอ คือใคร

(1) นายคิม ยังแซม      (2) นายโรห์      มูเฮียน (3) นายโรห์      เตวู      (4)นายพลชุน  ดูฮวาน

ตอบ 2 หน้า 193 (S), 392 (S) นายโรห์ มูเฮียน ไต้ก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ ในปี ค.ศ. 2003 โดยเขาเกิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1946 สูง 168 เซนติเมตร นํ้าหนัก 68 กิโลกรัม มีเลือดกรุ๊ฟโอ มีภรรยาชื่อนางกวัน ยังซุก และมีบุตร-ธิดา รวมทั้งหมด 2 คน