ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 ข้อ11-20

11.       เมืองหลวงของสหพันธรัฐรวมซิลลาคือเมืองอะไร

(1)       กวางจู 

(2)       เคียงจู  

(3)       ซินจู     

(4) เชจู

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 10. ประกอบ

12.       ชื่อประเทศเกาหลีในปัจจุบันมีที่มาจากข้อใด

(1) อาณาจักรโคกูริว    

(2) อาณาจักรโคริว      

(3)       เมืองเคียงจู      

(4) เมืองเกซอง

ตอบ 2 หน้า 4 - 5, 15 (S) 104 (S) หลังจากอาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลาเสื่อมลง จักรพรรดิวังกอน (Wang Gon) ได้สถาปนาหรือก่อตั้งอาณาจักรโคริว (เป็นที่มาของชื่อ เกาหลีในปัจจุบัน) ขึ้น ในปี ค.ศ. 919 และสร้างเมืองหลวงขึ้นที่เมืองเกเกียงหรือเมืองเกซองในปัจจุบัน ซึ่งอาณาจักรโคริว ได้รับความสำเร็จในการสร้างอารยธรรมที่สูงเด่นมากมาย เช่น การเคลือบสีของสังคโลกด้วย สีเชียวอมฟ้า และการประดิษฐ์ตัวพิมพ๎โลหะที่เคลื่อนไหวได้เป็นชาติแรกของโลกในปี ค.ศ. 1234

13.       กระแสนํ้าอุ่นคุโรชิโอ มีต้นกำเนิดมาจากที่ใด

(1) ทางเหนือของญี่ปุ่น            

(2) ทางใต้ของไซบีเรีย

(3) ทางตะวันออกของฟิลิปปินส์         

(4) ทางเหนือของฟิลิปปินส์

ตอบ 3 หน้า 13, 9 (ร), (คำบรรยาย) กระแสนํ้าอุ่นคุโรชิโอ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากชายฝั่งตะวันออก ของประเทศฟิลิปปินส์ (ชายฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้) ได้ไหลไปทางทิศเหนือ และแยกออกเป็น 2 แนวเมื่อไหลเข้าใกล้บริเวณเกาะเชจูโด โดยแนวแรกไหลไปทางทิศตะวันตก เข้าสู่ทะเลเหลือง ส่วนอีกแนวหนึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่ทะเลตะวันออก

14.       เมืองปูซานมีระยะห่างจากญี่ปุ่นน้อยที่สุด ห่างกี่กิโลเมตร

(1) 180            (2) 270            (3) 490            (4) 540

ตอบ 1 หน้า 11, 7 (S) คาบสมุทรเกาหลีทางทิศตะวันตกตั้งอยู่ห่างจากคาบสมุทรชานตุงของจีนแผ่นดินใหญ่ราว 190 กิโลเมตร โดยมีทะเลเหลืองกั้นกลาง ส่วนทางทิศตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลยสุดของคาบสมุทรเกาหลีที่เป็นที่ตั้งของเมืองปูซานนั้น จะมีระยะห่างจาก เกาะออนชูของญี่ปุ่นเพียง 180 กิโลเมตรเท่านั้น โดยมีทะเลตะวันออก (แต่คนญี่ปุ่นเรียกว่า ทะเลญี่ปุ่น) กั้นกลาง

15.       เทือกเขาใดคือเทือกเขาที่สูงที่สุดของเกาหลีใต้

(1) นังนิมซาน  (2) กุมกังซาน  (3) โซรัคซาน    (4) คิมกังซาน

ตอบ 1 หน้า 12, 8 (S) ในคาบสมุทรเกาหลีนั้นมีเทือกเขาที่มียอดเขาสูงที่สำคัญและมีชื่อเสียง หลายยอด ได้แก่ นังนิมซาน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาหลีใต้ (สูง 2,014 เมตร)รองลงมาคือ โซรัคซาน (สูง 1,780 เมตร), กุมกังซาน (สูง 1,638 เมตร) และเตเบกซาน (สูง 1,546 เมตร) ทั้งนี้มีการกล่าวขวัญกันว่ายอดเขากุมกังซานและยอดเขาโซรัคซาน มีความสวยสดงดงามตามธรรมชาติมากที่สุด

16.       เกาหลีใต้ในปัจจุบันแบ่งการปกครองประเทศออกเป็นกี่จังหวัด

(1) 7    (2) 9    (3) 11  (4) 13

ตอบ2 หน้า 17, 308, 210 (ร) ปัจจุบันเกาหลีใต้แบ่งเขตการปกครองออกเป็นระดับจังหวัด 16 แห่ง คือ นครหลัก 7 นคร (มีฐานะเทียบเท่าหนึ่งจังหวัด) และจังหวัด 9 จังหวัด โดยนครหลักทั้งหมด ได้แก่ กรุงโซล อินชอน เตจอน กวางจู เตกู อูลซาน และปูซาน ส่วนจังหวัดทั้งหมด ได้แก่ เคียงกี่ กังวอน ชุงชองเหนือ ชุงชองใต้ โชลลาเหนือ โชลลาใต้ เคียงซังเหนือ เคียงซังใต้ และเชจู

17.       ในปัจจุบันสมาชิกสภานิติบัญญัติของเกาหลีใต้ดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

(1) 2    (2) 4    (3) 5    (4) 6

ตอบ 2 หน้า 16, 311, 213 (ร) รัฐสภาของเกาหลีใต้จะเป็นสภาเดี่ยว ทำหน้าที่ในด้านอำนาจนิติบัญญัติ หรือเป็นองค์กรนิติบัญญัติ โดยรัฐสภาเกาหลีใต้ปัจจุบันจะมืจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 299 คน ซึ่งสมาชิกรัฐสภา (สมาชิกสภานิติบัญญัติ) แต่ละชุดจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี

18.       ดร.ซิงมัน รี เป็นประธานาธิบดีคนที่เท่าใดของเกาหลีใต้

(1) 1    (2) 2    (3) 3    (4) 4

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

19.       ผู้นำของเกาหลีใต้คนที่สองคือใคร

(1) ดร.แซง เหมียน      (2)       ดร.ซิงมัน รี       (3)       ชุน       ดูฮวาน (4)       ปัก       จุงฮี

ตอบ 1 หน้า 32, 245 (ร) ในยุคสาธารณรัฐที่ 2 ภายใต้การนำของ ดร.แซง เหมียน นายกรัฐมนตรี และผู้นำของเกาหลีใต้คนที่สอง เป็นยุคที่ประชาธิปไตยเบ่งบาน ทำให้ประชาชนเกาหลีใต้ ใช้ประชาธิปไตยกันอย่างไมมีขอบเขต ต่างฝ่ายต่างเสนอความต้องการของตนโดยไม่รับฟัง เสียงผู้อื่น ส่งผลให้กลุ่มการเมืองที่เคยผนึกกำลังกันต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการเริ่มแตกแยก และการเมืองเต็มไปด้วยการจลาจลวุ่นวาย

20.       สาธารณรัฐใดของเกาหลีใต้ที่ประชาชนใช้ประชาธิปไตยกันอย่างไมมีขอบเขต

(1) 2    (2)       3          (3)       4          (4)       5

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 19. ประกอบ