ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 ข้อ101-110

101.    ลวดลายอะไรบนภาชนะที่บรรจุไวน์ของเหล่าขุนนางชั้นสูงที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของสุภาพบุรุษ

(1) ลูกพรุน      

(2) มังกร          

(3) นกกระเรียน           

(4) ดอกโบตั๋น

ตอบ 1 หน้า 209 ลวดลายบนภาชนะที่บรรจุไวน์ของเหลาขุนนางชั้นสูงจะเป็นของ 4 สิ่ง ซึ่งยอมรับกันว่าเป็นสัญลักษณ์ชองสุภาพบุรุษ (Four Noble Gentlemen) ได้แก่

1.         ลูกพรุน            2. ดอกกล้วยไม้           3. ดอกเบญจมาศ        4. ไผ่

102.    ชนเผ่าพิวโบล มีลักษณะวัฒนธรรมที่เน้นในแบบใด

(1) เน้นบูรณาการ        

(2) เน้นปัจเจกชนนิยม 

(3) เน้นความมีอิสรเสรี 

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 216 รูธ เบเนดิคท์ (Ruth Benedict) ได้ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบวัฒนธรรมของ ชาวอินเดียนแดง 3 กลุ่ม คือ

1. ชนเผ่าพิวโบล จะมีวัฒนธรรมที่เน้นบูรณาการดยมีการยอมรับ ยอมทำตาม และร่วมมือกัน

2.         ชนเผ่าควาคิตอล จะมีบุคลิทที่เน้นปัจเจกชนนิยมสูง นิยมความก้าวร้าว ชอบก่อความรุนแรง

3.         ชาวเกาะโดบู จะมีบุคลิกภาพที่ชอบอิสรเสรี แต่ขี้ระแวงสงสัย ไม่ไว้ใจใคร

103.    มาร์กาเรต มีด ทำการศึกษาวิจัยกลุ่มใด

(1) อินเดียนแดง          

(2) ชาวเกาะซามัว       

(3) ชาวเกาะโดบู         

(4) ชนเผ่าควาคิตอล

ตอบ 2 หน้า 216 มาร์กาเรต มีด (Margaret Mead) ได้ทำการวิจัยด้วยการไปอาศัยอยูร่วมกับชาวเกาะซามัวในช่วงเวลาหนึ่ง และเน้นศึกษาความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมเรื่องแบบแผน การอบรมเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งจะมีผลต่อการก่อตัวเป็นรูปแบบเฉพาะของบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่ ของสมาชิกสังคมซามัว

104.    จากการศึกษาวิจัยของ มาร์กาเรต มีด และรูธ เบเนดีคท์ ที่พยายามอธิบายปัจจัยทางด้านจิตวิทยาว่า เป็นปัจจัยสากลที่มีผลต่อบุคลิกภาพของมนุษย์ในทุกสังคม ทำให้ข้อใดตอไปนี้ได้รับความสนใจและ ยอมรับอย่างกว้างขวาง

(1) วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (2) วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

(3) วิธีวิทยาการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา (4) วิธีวิทยาการวิจัยเชิงวัฒนธรรม

ตอบ 3 หน้า 217 จากผลการศึกษาวิจัยของ มาร์กาเรต มีด และรูธ เบเนดิคท์ ได้ทำให้เกิดข้อสงสัย ในทฤษฎีของซิกมัน ฟรอยด์ ที่พยายามอธิบายปัจจัยทางด้านจิตวิทยาว่าเป็นปัจจัยสากล ที่มีผลต่อบุคลิกภาพของมนุษย์ในทุกสังคม ทั้งนี้นักมานุษยวิทยาสตรีทั้งสองยังได้ยํ้าว่า การที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงเป็นจังที่สามารถตรวจสอบได้นั้น ควรใช้วิธี วิทยาการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา ทำให้วิธีนี้ได้รับความสนใจและยอมรับกันอย่างกว้างขวาง

105. ขบวนการ แซมาอึล อุนดงของเกาหลีคือขบวนการอะไร

(1) พัฒนาหมู่บ้านใหม่            (2) พัฒนาชนบท         (3) พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่    (4) ข้อ 1 และ 2

ตอบ4 หน้า 48, 237 - 238, 250 (ร) ขบวนการแซมาอึล อุนดง (Saemaul Undong) คือ ขบวนการพัฒนาหมู่บ้านใหม่ หรือการพัฒนาชนบท ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 และได้รับความสำเร็จสูงสุด โดยเน้นการพัฒนาใน 3 มิติ คือ 1. การพัฒนาด้านจิตใจ (Spiritual Development)

2.         การพัฒนาดเานเศรษจกิจ (Economic Development)

3.         การพัฒนาด้านสังคม (Social Development)

106.    จากการศึกษาองค์กรทางสังคมในเมืองเตกูของศาสตราจารย์ลี แมนแก๊ป พบว่าสังคมเกาหลีเป็นอย่างไร

(1) มีความขยันอดทน  (2) มีการศึกษาสูง

(3) มีความรักพวกพ้องสูง        (4) มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในองค์กรแทบทุกแห่ง

ตอบ 4 หน้า 240 ศาสตราจารย์ลี แมนแก๊ป นักสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยโซลแห่งชาติ ได้ศึกษา องค์กรทางสังคมในเมืองเตกู และพบว่ามีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในองค์กรแทบทุกแห่ง ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยก ได้แก่ ความแตกต่างทางด้านระดับการศึกษา ปัญหาที่เกิดจากคนที่ทำงานอยู่เดิมกับคนที่เพิ่งย้ายมาจากที่อื่น และถิ่นบ้านเกิดของพนักงาน

107.    ข้อใดที่ไม่ถือเป็นกฎ สามกัง โอรยุน

(1)       ทั่วจักรวาลมีเพียงครอบครัวใหญ่เพียงหนึ่งครอบครัว

(2)       มีการเรียงลำดับความสูงตํ่าจากมนุษย์ไปถึงสวรรค์

(3)       มนุษย์จะบฎิบัติตนตามที่ฟ้าลิขิต       (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 242 กฎของลัทธิขงจื๊อที่เรียกว่า สามกัง โอรยุนมีความเชื่อว่า ทั่วทั้งจักรวาลมีเพียง ครอบครัวใหญ่เพียงหนึ่งครอบครัว ซึ่งทุกสิ่งจะมีความเกี่ยวข้องกัน และจะมีการเรียงลำดับ ควมสูงต่ำจากมนุษย์ไปถึงสวรรค์ โดยมนุษย์จะต้องขึ้นอยู่กับสวรรค์ และต้องกระทำหรือ ประพฤติปฏิบัติตนตามที่ฟ้าลิขิต

108.    ชนชั้น ชุนจินของเกาหลี คือกลุ่มคนใด

(1)       ขุนนาง            (2) สามัญชน   (3) ข้าราชการระดับตํ่า            (4) พ่อค้า

ตอบ 3 หน้า 247 สังคมเกาหลีในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้แบ่งคนออกเป็น 4 ชนชั้น คือ

1. ชนชั้นสูง เรียกว่า ยางบันได้แก่ ข้าราชการระดับสูงทั้งที่เป็นทหารและพลเรือน ขุนนาง และผู้คงแกเรียนหรือปราชญ์ที่มีชื่อเสียง      2. ชนชั้นกลาง เรียกว่า ชุนจินได้แก่ คนที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการในระดับกลางและตํ่า มีตำแหน่งทางสังคมและการศึกษาสูงกว่าสามัญชน 3. ชนชั้นสามัญชน เรียกว่า แซงมินได้แก่ กลุ่มคนที่ประกอบอาชีพทางธุรกิจและการค้า ชาวนา และช่างฝีมีอ         4. ชนชั้นตํ่า เรียกว่า ชุนมินได้แก คนที่ประกอบอาชีพเฉพาะอย่าง เช่น ล่าสัตว์ ทาส นักเต้นรำ นักแสดง พระ เป็นต้น

109.    ระบบชนชั้นของเกาหลีได้ถูกยกเลิกไปเมื่อใด

(1) ช่วงสงครามเกาหลี - จีน

(2)       ช่วงสงครามเกาหลี - ญี่ปุ่น     (3) ช่วงสงครามญี่ปุ่น - จีน (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 248 ระบบชนชั้นของเกาหลีถูกยกเลิกราวปี ค.ศ. 1894 หรือระหว่างช่วงสงครามญี่ปุ่น กับจีน เพราะเกาหลีได้ปฏิรูประบบสังคมเพื่อให้หลุดพ้นจากการครอบงำของจีน แต่การยึดถือ ติดต่อกันมานานหลายศตวรรษ ทำให้วัฒนธรรมในเรื่องชนชั้นฝังแน่นอยูในจิตใจของคนเกาหลี ต่อมาเมื่อสงครามเกาหลีเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1950 ระบบชนชั้นท็ถูกทำลายลงอีกระดับหนึ่ง ซึ่งทำให้สังคมเกาหลีกลายเป็นสังคมที่มีความเสมอภาคยิ่งขึ้น

110.    ชนชั้นสูงของเกาหลีมีการตั้งสมาคมเครือญาติของตน เรียกว่าอะไร

(1) แซงนอม     (2) ชุนมิน         (3) ยางบัน       (4) ชองเฮ

ตอบ 4 หน้า 248 ชนชั้นสูงของเกาหลีที่มีฐานะดีและมีเกียรติยศสูงจะมีการตั้งสมาคมเครือญาติ หรือที่เรียกว่า ชองเฮเพื่อทำหน้าที่ในการจัดงานพิธีไหว้บรรพบุรุษเป็นประจำทุกปี และยกย่องบรรพบุรุษผู้ที่มีชื่อเสียง ตลอดจนเพื่อให้คนในสกุลเดียวกันในรุ่นหลังได้รู้จัก และรวมตัวกันเป็นกลุ่มสายเลือดเดียวกัน