ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค1 ปีการศึกษา2554

0
23

Advertisement

การสอบไล่ภาค 1 ปีกรศึกษา 2554

ข้อสอบกระบวนวิชา ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

Advertisement

1.         บทใดในหนังสือเรียนที่กล่าวถึง การนำวิชามานุษยวิทยาไปใช้ประโยชน์

(1)       บทที่ 1 

(2)       บทที่ 5 

(3) บทที่ 10     

(4) บทที่ 16

ตอบ 4 หน้า 271 หนังสือเรียนวิชามานุษยวิทยาเบื้องต้น (AN 113) บทที่ 16 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ มานุษยวิทยาปฏิบัติการ (Practicing Anthropology) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า มานุษยวิทยาประยุกต์ (Applied Anthropology) ซึ่งกล่าวถึง การนำวิชามานุษยวิทยา ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

2.         ผู้ใดเขียนหนังสือเรื่อง มานุษยวิทยาเบื้องต้น” (หนังสือเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

(1)       รศ.ดำรง ฐานดี            

(2)       รศ.ดำรงค์        ฐานดี   

(3) รศ.ณรงค์   ทำดี     

(4) รศ.ณรงค์   หนุนดี

ตอบ.2 หน้า 323, (คำนำ) หนังสือเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง มานุษยวิทยาเบื้องต้น(Introduction to Anthropology) เขียนโดย รศ.ดร.ดำรงค์ ฐานดี ผู้อำนวยการศูนย์เกาหลีศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

3.         Anthropos แปลว่า มนุษย์ มีรากศัพท์มาจากภาษาใด

(1)       โรมัน    

(2)       กรีก     

(3) สเปน         

(4) เยอรมัน

ตอบ 2 หน้า 6 มานุษยวิทยา (Anthropology) คือ วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในทุกแงทุกมุม โดยคำว่า Anthropology เป็นคำผสมที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกสองคำ คือ

1.         Anthropos แปลว่า มนุษย์หรือคน

2.         Logos แปลว่า การศึกษาหรือศาสตร์หรือความรู้ที่ได้รับการจัดให้เป็นระบบ

4.         คำว่า Logos หมายถึงอะไร

(1) การศึกษา

(2)       ศาสตร์            (3) ความรู้ที่ได้รับการจัดให้เป็นระบบ (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

5.         คำใดที่มีความหมายตรงกับคำว่า Physical Anthropology

(1)       Cultural Anthropology    (2) Social Anthropology

(3)       Biological Anthropology (4) Sociological Anthropology

อบ 3 ทน้า 6-7 มานุษยวิทยากายภาพ (Physical Anthropology) หรือมานุษยวิทยาเชิงชีววิทยา (Biological Anthropology) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับตัวมนุษย์ ซึ่งหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับ สรีรวิทยาทางชีวภาพที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวมนุษย์

6.         Evolution หมายถึงอะไร

(1)       การวิวัฒนาการ           (2) การกำเนิด (3) การลองผิดลองถูก (4) ความแตกต่าง

ตอบ 1 หน้า 336 การวิวัฒนาการ (Evolution) เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินไปทีละขั้นซึ่งแต่ละขั้นที่สืบต่อจะมีความเกี่ยวพันกันกับขั้นก่อนหน้านั้น หรือหมายถึงความเจริญเติบโต หรือการพัฒนาที่เกี่ยวพันต่อเนื่องกัน

7.         สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น” หรือผลงานอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เรียกว่าอะไร

(1) มนุษย์        (2) วัฒนธรรม  (3) สังคม         (4) กายภาพ

ตอบ 2 หน้า 7 “สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น” หรือผลงานอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ไม่ว่าสิ่งนั้น จะเป็นผลผลิตรูปธรรมและผลงานของนามธรรม เรียกว่า วัฒนธรรม .(Culture)

8.         มนุษย์มาจากไหน” “ใครคือบรรพบุรุษของมนุษย์” “มนุษย์กับสัตว์คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไรและ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอะไร

(1)       การอยู่ร่วมกันเป็นสังคม         (2) มนุษย์คิดขึ้นและทำขึ้น

(3) ความแตกต่างระหว่างมนุษย์ยุคปัจจุบัน   (4) การวิวัฒนาการของมนุษย์

ตอบ 4 หน้า 6 การศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ (Human Evolution) เป็นการมุ่งเน้นที่จะตอบคำถามว่า มนุษย์มาจากไหน” “ใครคือบรรพบุรุษของมนุษย์”, “มนุษย์กับสัตว์คล้ายคลึง หรือแตกต่างกันอย่างไร” และ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

9.         ผู้ใดกล่าวว่า สิ่งที่เราศึกษาต้องมีกรอบเป็นเครื่องรองรับ จึงจะทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และเป็นเหตุผล”       

(1) พระยาอนุมานราชธน

(2)       สุเทพ สุนทรเภสัช       (3) ชนัญ วงศ์วิพากษ์  (4) อนันต์ กาญจนพันธ์

ตอบ 1 หน้า 38 พระยาอนุมานราชธน (เสถียรโกเศศ) ได้กล่าวอยู่เสมอว่า สิ่งที่เราศึกษาต้องมีกรอบเป็นเครื่องรองรับ จึงจะทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และเป็นเหตุผลอันง่ายต่อการเสริมเติมแต่ง ความรู้ต่อไปในอนาคต” ซึ่งหมายความว่า ท่านได้เริ่มให้ความสนใจที่จะใช้กรอบความคิด และระเบียบวิธีศึกษาทางมานุษยวิทยาตะวันตกมาเป็นแนวทางในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม จึงเป็นผลทำให้สาขามานุษยวิทยาในประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและก้าวหน้ามา จนถึงทุกวันนี้

10.       ผู้ใดถือว่าเป็นนักมานุษยวิทยาคนแรกของโลก

(1) ทาซิตัส       (2) ฮีโรโดตัส    (3) รูโบรค        (4) มาร์โคโปโล

ตอบ 2 หน้า 4 ในช่วงปี 484 – 426 ก่อนคริสตกาล ฮีโรโดตัส (Herodotus) ถือว่าเป็นนักประวัติศาสตร์คนสำคัญของกรีก ที่ได้ออกเดินทางไปยังประเทศอียิปต์ ปาเลสไตน์ บาบิโลน แม็คคาโดเนีย และตราช แล้วทำการจดบันทึกเรื่องราวของผู้คนที่ได้พบเห็น เช่น เรื่องราวเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างชาวอียิบต์กับชาวกรีก เป็นต้น ซึ่งจากผลงานเหล่านี้เอง ที่ทำให้นักมานุษยวิทยาสังคมชาวอังกฤษได้ยกยองเขาว่าเป็นนักมานุษยวิทยาคนแรกของโลก

11.       ปี พ.ศ. 2449 – 2450 รัชกาลที่ 5 ทรงเขียนพระราชหัตถเลขาถึงผู้ใด

(1) สมเด็จพระราชินีนาถ         

(2) สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

(3)       เจ้าฟ้าหญิงนิภานภดล           

(4) สมเด็จพระนางเจ้ากัลยานิวัฒนา

ตอบ 3 หน้า 3-4 งานเขียนเรื่องราวของชนต่างชาติที่ได้รับความสนใจแพร่หลายที่สุด คือ พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)ซึ่งทรงนิพนธ์ขึ้นเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปในระหว่างปี พ.ศ. 2449 – 2450 โดยพระองศ์ ทรงเขียนเป็นพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงนิภานภดล (สมเด็จหญิงน้อย) จำนวน 43 ฉบับ ทั้งนี้ถือว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็นการเปิดโฉมหน้าของการศึกษาสาขามานุษยวิทยาของไทยโดยแท้

12.       เราเรียกเรื่องของชาวเขาเผ่าเย้า ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษของพวกเขาว่าอะไร

(1)       พงศาวดาร       

(2) นิทานชาวบ้าน       

(3) นิยายปรัมปรา       

(4) ตำนาน

ตอบ 3 หน้า 1 ตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเชื่อของการกำเนิดของมนุษย์คือ นิยายปรัมปราของชาวเขาเผ่าเย้า ซึ่งได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษพวกเขาว่าแต่เดิมนั้นมีเทวดา องค์หนึ่งชื่อเปี้ยนโกฮูง เป็นผู้สร้างโลกและสวรรค์ ซึ่งในการสร้างโลกนี้ก็ได้สร้างภูเขา ทะเล แม่นํ้าลำคลอง หนองนํ้า ตลอดจนทำให้เกิดมีข้าวและไร่นา นอกจากนี้ก็ได้สร้างมนุษย์ผู้ชาย และผู้หญิง และอนุญาตให้เป็นสามีภรรยากันได้ ต่อมาในวันที่ 8 เดือน 4 ของปีหนึ่ง ได้เกิดนั้าท่วมโลกเจ็ดวันเจ็ดคืน ผู้คนล้มตายจนเหลือเพียงหญิงชายคู่หนึ่งซึ่งเป็นพี่น้องกัน เทวดาจึงแปลงตนเป็นชายชราและบอกสองพี่น้องให้แต่งงานกันเพี่อสร้างมนุษย์ต่อไป

13.       อารยธรรมล้านนาตรงกับความรุ่งเรืองของอาณาจักรใด

(1) อาณาจักรมายา     

(2)       อาณาจักรโทลเทค       

(3)       อาณาจักรแอชแทค      

(4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 210 อารยธรรมล้านนาของไทยเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับเซนต์ ออกัสติน ในยุโรป และตรงกับความรุ่งเรืองของอาณาจักรมายา อาณาจักรโทลเทค และอาณาจักรแอชแทค ในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้

14.       แหล่งกำเนิดของอารยธรรมล้านนาอยู่ในแถบใด

(1) ลุ่มน้ำยม    (2)       ลุ่มนำกก          (3)       แม่นํ้าโขง         (4)       แม่นํ้าอิระวดี

ตอบ 2 หน้า 2 ประวัติศาสตร์ล้านนาโบราณ ในยุคเริ่มก่อตั้งชุมชนเจ้านครได้กล่าวถึงความสำคัญ ของลุ่มแม่น้ำกกว่า เป็นแหล่งกำเนิดแห่งแรกของอารยธรรมล้านนาที่ผู้คนสามารถควบคุมน้ำเพื่อการเกษตรแบบนาดำ จนสามารถผลิตอาหารได้มากเพียงพอที่จะส่งมอบให้ชนชั้นปกครอง ในรูปของการภาษีอากรได้ ซึ่งบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนาว่า มีขึ้นตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ 13 มาแล้ว

15.       ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน รู้จักกันในนามว่าอะไร

(1)       หลวงวิจิตรวาทการ     (2) เสถียรโกเศศ

(3) พระยาประเสริฐสุนทราศัย            (4) พระยาโกษาธิบดี

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 9. ประกอบ

16.       การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการวิวัฒนาการทางชีวภาพของมนุษย์-สิ่งแวดล้อม-วัฒนธรรม เรียกว่าการศึกษาตามแนวใด 

(1) โบราณคดี

(2)       ประวัติโบราณกาล     (3) ชีววัฒนธรรม          (4) วัฒนธรรมของมนุษย์

ตอบ 3 หน้า 1315 การศึกษาตามแนว ชีววัฒนธรรม” (Biocultural Approach) ของนักมานุษยวิทยาจะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการวิวัฒนาการทางชีวภาพของมนุษย์-สิ่งแวดล้อม-วัฒนธรรม ที่สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของมนุษย์อย่างสมบูรณ์

17.       วิชามานุษยวิทยากายภาพอาศัยอะไรในการศึกษาวิเคราะห์

(1)ฟอสชิล       (2)ซากดึกดำบรรพ์      (3) ซากเน่าเปื่อย         (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 16 วิชามานุษยวิทยากายภาพสนใจศึกษาเรื่องราวของการวิวัฒนาการ โดยต้องอาศัย การวิเคราะห์ซากกระดูกและอวัยวะ (อาจเรียกว่า ซากดึกดำบรรพ์หรือซากเน่าเปื่อย หรือ ฟอสชิล (Fossil)) ของสิ่งมีชีวิตที่เคยมีชีวิตในอดีต

18.       คำว่า โฮมินิด หมายถึงอะไร

(1) ผู้ชาย         (2) ผู้หญิง        (3) กระเทย      (4) มนุษย์

ตอบ 4 หน้า 20 – 2173338 – 339 โฮมินิด (Hominid) เป็นคำนามที่เรียกสิ่งมีชีวิตในวงศ์โฮมินิเดีย (Hominidae) ซึ่งหมายถึง มนุษย์ (Man) โดยลักษณะเด่นทางชีวภาพและ การดำรงชีวิตของโฮมินิดคีอ ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นดินแทนการห้อยโหนบนต้นไม้ใช้ขาทั้งสองข้าง เวลาเดินและใช้มือหยิบสิ่งของเดินตัวตรงและตั้งฉากกับพื้นดินเมื่อพัฒนาถึงจุดสูงสุด และมีขนาดมันสมองใหญ่ขึ้นและสามารถสร้าง วัฒนธรรม” ได้

19.       โฮโม เซเปียนส์ มีขนาดมันสมองรวกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

(1) 500            (2) 800            (3) 1,400        (4) 1,900

ตอบ 3 หน้า 23 โฮมินิดจะมีขนาดของมันสมองแตกต่างกัน เช่น รามาพิธิคัสและ

ออสตราโลพิธิคัส มีขนาดมันสมองราว 500 ลบ.ซม.โฮโม อีเรคตัสมีขนาดมันสมองราว 775 – 1,225 ลบ.ซม. และโฮโม เซเปียนส์มีขนาดมันสมองราว 1,400 ลบ.ซม.

20.       ตัวอย่างวิธีการขุดค้นหาซากดึกดำบรรพ์ สามารถดูได้จากห้องใดในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพฯ

(1) ห้องก่อนประวัติศาสตร์      (2) ห้องปฏิบัติการเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์

(3)       ห้องดึกดำบรรพ์           (4) ห้องแสดงการวิวัฒนาการ

ตอบ 1 หน้า 24 ตัวอย่างวิธีการขุดค้นหาซากดึกดำบรรพ์และการวิเคราะห์คำนวณช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ สามารถดูได้จากห้องก่อนประวัติศาสตร์ในพิพิธกัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

21.       ผู้ใดได้รับการยกย่องว่าเป็น ปฐมาจารย์ด้านมานุษยวิทยากายภาพของไทย

(1) พระยาอนุมานราชธน

(2)       สุด แสงวิเชียร  

(3) หลวงวิจิตรวาทการ            

(4) สืบ นาคะเสถียร

ตอบ 2 หน้า 24 ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร ได้รับการยกย่องว่าเป็น ปฐมาจารย์ด้านมานุษยวิทยากายภาพของไทย ซึ่งท่านได้รวบรวมเอกสารและอวัยวะจำลองไว้ เพื่อการศึกษามากมายที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

22.       Artifacts หมายถึงอะไร    

(1) อวัยวะ

(2)       โครงกระดูก    

(3) ของจำลองมาจากของจริง 

(4) ข้อเท็จจริง

ตอบ 3 หน้า 21 Artifacts หมายถึง ของจำลองมาจากของจริง อาจจะเป็นซากจำลองอวัยวะหรือโครงกระดูกของไพรเมตที่ไมใช่มนุษย์และของโฮมินิด ซึ่งมีประโยชน์เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษาสามารถทำการค้นคร้าวิจัยได้

23.       กระดูกส่วนใดที่นักมานุษยวิทยานำมาทำการศึกษามากที่สุด

(1)       หัวกะโหลก      

(2) กระดูกซี่โครง         

(3)ขากรรไกร   

(4)ฟัน

ตอบ 4 หน้า 22 – 23 กระดูกที่นักมานุษยวิทยากายภาพนิยมนำมาทำการศึกษามากที่สุดก็คือ ฟัน ทั้งนี้เพราะฟันเป็นกระดูกที่มีความคงทนและคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดที่หลงเหลืออยู่ใน ซากดึกดำบรรพ์ของไพรเมต ซึ่งเสียชีวิตมาแลัวนับหมื่นนับแสนปี (กระดูกส่วนอื่นที่พบมาก รองลงมาคือ ขากรรไกร แขน ขา หัวกะโหลก ฯลฯ)

24.       ข้อใดต่อไปนี้ที่จัดเป็นการเรียนรู้จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ (Empirical Study)

(1) ศึกษาจากข้อเท็จจริง         (2) ศึกษาจากหลักฐานที่ค้นพบ

(3)       ศึกษาจากการสังเกต  (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 21 การศึกษาจากข้อเท็จจริง จากหลักฐานที่ค้นพบ จากการสังเกต การวัดขนาดและ การคำนวณอายุของหลักฐานที่ได้รับ จัดเป็นการเรียนรู้จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ (Empirical Study) ซึ่งถือเป็นหัวใจของการศึกษาวิชามานุษยวิทยาเบื้องต้น (AN 113)

25.       ไพรเมตกำเนิดขึ้นในโลกครั้งแรกเมื่อราวกี่ล้านปีมาแล้ว

(1)       15 ล้านปี         (2) 35 ล้านปี   (3) 65 ล้านปี   (4) 105 ล้านปี

ตอบ 3 หน้า 17 ไพรเมต (Primate) อุบัติหรือเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกราว 65 ล้านปีมาแล้ว เป็นสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนม มีเลือดอุ่น และมีกระดูกสันหลัง โดยสัตว์ในลำดับ (Order) นี้แบ่งออกได้เป็น

1.         ลำดับต่ำสุด ได้แก่ ลิงเลมูร์ ลิงทาร์เซีย            2. ลำดับสูง ได้แก่ ลิง ค่าง ชะนี และวานร

(เช่น ชิมแปนซี กอริลลา และอุรังอุตัง) ซึ่งต่อมาก็วิวัฒนาการเป็นมนุษย์โบราณและสุดท้าย พัฒนาเป็นโฮโม เซเปียนส์ (Homo Sapiens) หรือมนุษย์ยุคปัจจุบันในที่สุด

26.       สิ่งมีชีวิตมีจุดเริ่มต้นมาจากน้ำ” เป็นทรรศนะของผู้ใด

(1) อริสโตเติล  (2)       ลูเครติอุส         (3)       เฮราคลิดัส       (4)       ผิดทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 27 – 28 ทาเลส (Tales) กล่าวว่า สิ่งมีชีวิตมีจุดเริ่มต้นมาจากนํ้า” ซึ่งจากทัศนะนี้เอง แสดงให้เห็นว่า เขาเป็นคนแรกที่นำเสนอแนวคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์แทนการกล่าว ตามนิยายปรัมปรา ดังเช่นคนร่วมสมัยอื่น ๆ ที่ชี้นำว่าสรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในโลก ล้วนได้รับการสร้างขึ้นจากอำนาจเหนือธรรมชาติแทบทั้งสิ้น

27.       ทุกสิ่งบนโลกนี้สามารถเคลื่อนไหวได้” เป็นทรรศนะของผู้ใด

(1) อริสโตเติล  (2)       ลูเครติอุส         (3)       เฮราคลิตัส       (4)       ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 28 เฮราคลิดัส (Heraclitus) กล่าวว่า ทุกสิ่งบนโลกนี้สามารถเคลื่อนไหวได้ซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดใหม่ที่ตรงข้ามกับแนวคิดที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอยางจะมีสภาพคงที่ หยุดนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

28.       คาโรลัส ลินเน่ เป็นนักวิทยาศาสตร์สัญชาติใด

(1) ฝรั่งเศส      (2)       อังกฤษ            (3)       เยอรมัน           (4)       สวีเดน

ตอบ 4 หน้า 30 คาโรลัส ลินเน่ (Carolus Linnaeus) นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดน ซึ่งมีชีวิตอยู่ใน ระหว่างปี ค.ศ. 1707 – 1773 ได้ทำการจัดจำแนกและจัดลำดับสิ่งมีชีวิตที่พบในทวีปยุโรป และที่นำมาจากทวีปอื่น ๆ จากนักเดินทางในยุคนั้น

29.       ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นนักวิทยาศาสตร์สัญชาติใด

(1) ฝรั่งเศส      (2) อังกฤษ      (3) เยอรมัน      (4) สวีเดน

ตอบ 2 หน้า 34 – 35 ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) เป็นนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติชาวอังกฤษ ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1809 – 1882 โดยเมื่อเขาอายุได้ 19 ปี พ่อแม่ได้ตัดสินใจ ส่งเขาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในปี ค.ศ. 1828 ซึ่งเขาเริ่มให้ความสนใจความรู้ ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเมื่อได้เป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ทางพฤกษศาสตร์ชื่อ จอห์น สตีเวนส์ เฮนสโลว์

30.       จอห์น สตีเวนส์ เฮนสโลว์ มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ ชาร์ลส์ ดาร์วิน

(1) พ่อ (2) อาจารย์      (3) ตา  (4) ลูกศิษย์

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 29. ประกอบ

31.       จอห์น สตีเวนส์ เฮนสโลร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาอะไร

(1)       เคมี      

(2) พฤกษคาสตร์         

(3) ฟิสิกส์        

(4) แพทยศาสตร์

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 29. ประกอบ

32.       ชาร์ลส์ ดาร์วิน เดินทางรอบโลกไปโดยทางเรือในตำแหน่งอะไร

(1) กัปตัน        

(2) กลาสีเรือ    

(3) พ่อครัว       

(4) นักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ตอบ 4 หน้า 34 – 35 เมื่อปี ค.ศ. 1831 อาจารย์เฮนสโลว์ได้เสนอชื่อของชาร์ลส์ ดาร์วินเป็นนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเพื่อประจำในเรือที่จะเดินทางรอบโลก ซึ่งดาร์วินรู้สึกดีใจมาก เพราะคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงวิถีทางการดำเนินชีวิตของเขาจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

33.       หมู่เกาะกาลาปาโกส ตั้งอยู่ที่ใด

(1) มหาสมุทรอินเดีย   

(2) มหาสมุทรแปซิฟิก  

(3) ประเทศแอฟริกาใต้ 

(4) ประเทศอินโดนีเซีย

ตอบ 2 หน้า 35 ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบนกกระจาบ 13 ชนิด ที่อาศัยอยู่บน หมู่เกาะกาลาปาโกส ในมหาสมุทรแปซิฟิก ใกล้กับประเทศโคลัมเบีย ซึ่งจากการเปรียบเทียบ ก็พบว่า นกดังกลาวมีความแตกต่างกันทั้ง ๆ ที่สภาพแวดล้อมของแต่ละเกาะไมได้แตกต่างกัน ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ

34.       หนังสือ On Origin of Species เขียนขึ้นในปี ค.ศ. ใด

(1) 1871         (2) 1859         (3) 1784         (4) 1696

ตอบ 2 หน้า 35 ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้เขียนสรุปข้อคิดเห็นในเรื่องการเลือกสรรตามธรรมชาติเบื้องต้น เมื่อปี ค.ศ. 1844 และต่อมาในปี ค.ศ. 1859 เขาจึงได้พิมพ์เป็นหนังสือชื่อ On Origin of Species ซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่นำชื่อเสียงก้องโลกให้แกเขา และในปี ค.ศ. 1871 หนังสือชื่อ The Descent of Man ก็ได้รับการตีพิมพ์ตามมา

35.       หนังสือ The Descent of Man เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องใด

(1) การกำเนิดมนุษย์   (2) การวิวัฒนาการของมนุษย์

(3)       บรรพบุรุษของมนุษย์   (4) สิ่งที่มนุษย์สร้างซึ้น

ตอบ 3 หน้า 35. 76 ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้เขียนไว้ในหนังสือชื่อ The Descent of Man เมื่อปี ค.ศ. 1871 ว่า ปัจจุบันเราพบวานรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับมนุษย์มากที่สุด อาทิเช่น ชิมแปนซี และกอริลลานั้นมีถิ่นที่อยู่ในทวีปแอฟรีกา จึงน่าจะเชื่อได้ว่าบรรพบุรุษของมนุษย์น่าจะมีถิ่นกำเนิดครั้งแรกในบริเวณกาฬทวีป (ทวีปแอฟริกา) แห่งนี้มากกว่าที่จะเกิดขึ้นในทวีปอื่น

36.       สิ่งมีชีวิตทุกประเภทจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการทางธรรมชาติ” เป็นอะไรในทฤษฎีเรื่องการวิวัฒนาการของชาร์ลส์ ดาร์วิน

(1) กรอบการวิจัย        (2) วัตถุประสงค์          (3) สมมุติฐาน  (4) ปัจจัย

ตอบ 3 หน้า 36 ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้ตั้งสมมุติฐานว่า สิ่งมีชีวิตทุกประเภทจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยกระบวนการทางธรรมชาติ” ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่า การวิวัฒนาการ ก็คือ การเลือกสรรตามธรรมชาติ

37.       การเลือกสรรตามธรรมชาติ” เป็นอะไรในทฤษฏีเรื่องการวิวัฒนาการของชาร์ลส์ ดาร์วิน

(1) กรอบการวิจัย        (2) วัตถุประสงค์          (3) สมมุติฐาน  (4) ปัจจัย

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 36. ประกอบ

38.       ทุกชีวิตจะมีความสามารถในการสืบลูกหลานในอัตราก้าวหน้า หรีอทวีคูณตามระบบเรขาคณิตเป็นทัศนะของผู้ใดเป็นคนแรก    

(1) ชาร์ลส์ ดาร์วิน

(2)       อัลเฟรด รัสเซล วอลเลช         (3) โทมัส มัลธัส           (4) จอห์น เฮนสโลว์

ตอบ 3 หน้า 36 โทมัส มัลธัส (Thomas Malthus) เป็นนักประชากรศาสตร์คนแรกที่เสนอทัศนะว่าทุกชีวิตจะมีความสามารถในการผลิตลูกหลานในอัตราก้าวหน้า หรือทวีคูณตามระบบเรขาคณิต

39.       การผ่าเหล่า (Mutation) หมายถึงอะไร

(1) การเริ่มต้นของความแตกต่างทางพันธุกรรม          (2) การวิวัฒนาการระดับมหภาค

(3)       การเลือกสรรทางธรรมชาติ     (4) โอกาสในการจับคู่ของยีน

ตอบ 1 หน้า 39 – 40 การผ่าเหล่า (Mutation) หมายถึง การเริ่มต้นของความแตกต่างทางพันธุกรรม โดยที่ยีนและ/หรือโครโมโซมที่เกิดการผ่าเหล่าจะมีลักษณะแตกต่างออกไป ซึ่งการผ่าเหล่า หรือมิวเทชั่นจะเป็นพลังที่ทำให้เกิดเป็นพันธุใหม่ (New Species) ขึ้น

40.       ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้สรุปว่า สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้” ข้อสรุปนี้ได้ถูกนำไปใช้กับ ระบบเศรษฐกิจแบบใด

(1) สังคมนิยม (2)       ทุนนิยม            (3)       คอมมิวนิสต์     (4) ผิดทั้งหมด

ตรบ 2 หน้า 37, (คำบรรยาย) ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้สรุปว่า สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะมีชีวิต อยู่รอดได้” ซึ่งข้อสรุปนี้ได้ถูกนำไปใช้กับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและระบบการเมือง รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ อย่างแพรหลาย

41.       อาดัมและอีวา เป็นบรรพบุรุษคูแรกที่พระเจ้าสร้างขึ้น” เป็นความเชื่อของใคร

(1) เฮราคิตัส    

(2)       ลูเครติอุส         

(3)       เซนต์ ออกัสติน            

(4) อริสโตเติล

ตอบ 3 หน้า 28 เซนต์ ออกัสติน อธิบายว่า มนุษย์ทุกชีวิตในโลกสืบสายตระกูลมาจากอาดัมและอีวาซึ่งเป็นบรรพบุรุษคูแรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นเมื่อราว 6,000 ปีมาแล้ว

42.       โอกาสในการเกิดการผ่าเหล่าในการผสมพันธุ์มีอัตราเท่าใด

(1) หนึ่งในร้อย 

(2) หนึ่งในพัน  

(3)หนึ่งในหมื่น           

(4) หนึ่งในล้าน

ตอบ 3 หน้า 40 การผ่าเหล่าจะเกิดขึ้นไมบ่อยครั้งนัก หรือในอัตราส่วนเพียงหนึ่งในหมื่นเท่านั้น โดยการผ่าเหล่าจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเลือกสรรทางธรรมชาติ

43.       โซมาติกเซลล์ หมายถึงอะไร

(1) เนื้อเยื่อ      

(2) ผิวหนัง       

(3) กล้ามเนี้อ   

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 47 เซลล์จำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.         โซมาติกเซลล์ (Somatic Cells) โดยในร่างกายของคนเรานั้นจะประกอบด้วยเนื้อเยื่อ (Tissues) หลายประเภทที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกาย เช่น ผิวหนัง กล้ามเนื้อ และตับ เป็นต้น ซึ่งเนื้อเยื่อเหล่านี้เป็นที่รวมของโซมาติกเซลล์นับเป็นจำนวนหลายพันล้านเซลล์ โดยจะมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์เก่าที่ตายไปในทุก ๆ 7 ปี

2.         เซลล์สืบพันธุ์ (Sex Cells) จะทำหน้าที่นำรหัสที่เป็นคุณลักษณะของพ่อแม่ถ่ายทอดไปยัง ลูกหลานทางพันธุกรรม

44.       เซลล์สืบพันธุ์ ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษใด

(1) Somatic Cells        (2) Sex Cells       (3) Tissues          (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 43. ประกอบ

45. หน้าที่หลักของเซลล์สืบพันธุ์คืออะไร      

(1) เป็นโครงสร้างของร่างกายทั้งหมด

(2)       นำรหัสที่เป็นคุณลักษณะของพ่อแม่ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานทางพันธุกรรม

(3)       ทดแทนเซลล์ที่แก่ตายไปตลอดเวลา  (4) สร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 43. ประกอบ

46.       โครงสร้างของเซลล์แบ่งออกเป็นกี่ส่วน

(1)       2          (2) 3    (3) 4    (4) 5

ตอบ 1 หน้า 49 เซลล์เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างที่สำคัญ 2 ส่วนดังนี้     

1. นิวเคลียส จะทำหน้าที่หลักในการถ่ายทอดคุณลักษณะทางชีวภาพของพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน (ในกรณีของเซลล์สืบพันธุ์) โดยนิวเคลียสจะแยกออกจากไซโตพลาสซึมด้วยเยื่อ (Membrane) บาง ๆ กั้น

2. ไซโตพลาสซึม จะประกอบด้วยสารหลาย1ชนิดที่มีรูปร่าง โครงสร้างเฉพาะแตกต่างกัน แต่จะมีสารบางตัว เช่น Ribbosomes, RND, Animo Acids ที่มีความสำคัญในการทำหน้าที่ช่วยการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

47.       นิวเคลียสแยกออกจากไซโตพลาสซึมด้วยอะไร        

(1) คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrates)

(2)       ไขมัน (Lipid)        (3) เยื่อ (Membrane)   (4) ดีเอ็นเอ (DNA)

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 46. ประกอบ

48.       โครโมโซม คืออะไร      (1) โปรตีน       (2) กรดนิวคลีอิก

(3)       หน่วยของสารประเภทต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นยีน    (4) RNA

ตอบ 3 หน้า 49 โครโมโซม คือ หน่วยของสารประเภทต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นยีน ซึ่งอยู่ภายใน นิวเคลียสของเซลล์ โดยโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป แต่ถ้าเป็นชนิดหรือพันธุ์เดียวกันก็จะมีลักษณะเหมือนกัน

49.       การแบงโซมาติกเซลล์เรียกว่าอะไร

(1) Mitosis          (2) Meiosis         (3)       Zygote      (4)       Centriole

ตอบ 1 หน้า 49 – 50 การแบ่งแยกเซลล์ (Cell Division) สามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.         กระบวนการแบ่งเซลล์โซมาติก เรียกว่า ไมโตซิส (Mitosis) เป็นกระบวนการแบ่งเซลล์ที่ ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตของร่างกายและทำให้ร่างกายสามารถธำรงอยู่ได้ต่อไป

2.         กระบวนการแบ่งเซลล์ทางเพศ เรียกว่า ไมโอซิส (Meiosis) เป็นกระบวนการแบงเซลล์ที่ ก่อให้เทิดการสร้างลูกหลาน หรือที่เรียกว่าการสืบพันธุ์ (Reproduction) โดยผ่านกระบวนการ พิเศษที่มีลักษณะเฉพาะ

50.       การแบ่งเซลล์ทางเพศเรียกว่าอะไร

(1) Mitosis          (2) Meiosis         (3)       Zygote      (4)       Centriole

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 49. ประกอบ

51.       โครโมโซม มีจำนวนกี่คู

(1) 13 คู        

(2) 23 คู        

(3)       33 คู่    

(4)       43 คู

ตอบ 2 หน้า 49 โครโมโซมของมนุษย์มีจำนวนทั้งสิ้น 46 ตัว หรือ 23 คู โดยในโซมาติกเซลล์

(Somatic Cells) จะมีโครโมโซม 2 ประเภท คือ โครโมโซมจำนวน 22 คู่ (44 เซลล์) เรียกว่า ออโตโซม (Autosomes) ส่วนโครโมโซมคูที่ 23 เรียกว่า โครโมโซมทางเพศ (Sex Chromosomes) ซึ่งในเพศหญิงจะใช้อักษรแทนว่า XX ส่วนในเพศชายจะใช้อักษรแทนว่า XY

52.       โมเลกุล ดีเอ็นเอ เป็นสารจำพวกใด

(1) โปรตีนพิเศษ          

(2) ไขมัน          

(3) คาร์โบไฮเดรต        

(4) กลูโคส

ตอบ 1 หน้า 53 – 54 โมเลกุลดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic Acid : DNA) เป็นสารจำพวกโปรตีน พิเศษที่ถือว่าเป็นตัวนำคุณลักษณะทางชีวภาพของพ่อและแม่ไปสู่ลูกหลาน ซึ่งประกอบด้วย สารทางเคมี 4 ตัว ได้แก่ Adenine, Guanine, Cytosine และ Thymine นอกจากนียังมี ส่วนผสมของนํ้าตาลและฟอสเฟตอันเป็นตัวนำคุณลักษณะทางพันธุกรรมด้วย

53.       การค้นพบโมเลกุลดีเอ็นเอในระหว่างปี ค.ศ. 1951 – 1953 เป็นผลมาจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยใด

(1) MIT สหรัฐฯ        

(2) เคมบริดจ์ อังกฤษ 

(3) ซอบอล ฝรั่งเศส      

(4) ไฮเดิลเบอร์ก เยอรมัน

ตอบ 2 หนา 54 การค้นพบโมเลกุลดีเอ็นเอ (DNA) ในระหว่างปี ค.ศ. 1951 – 1953 นั้น เป็นผลงานมาจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งผู้ที่ค้นพบโมเลกุลดีเอ็นเอ คือ เจมส์ ดี. วัตสัน (James D. Watson), ฟรานซิส คริค (Francis Crick) และมอริช วิลกินส์ (Maurice Wilkins)

54.       เกรเกอร์ เมนเดล เป็นคนชนชาติใด

(1) เยอรมัน      (2) บลูกาเรีย   (3) โรมาเนีย    (4) ออสเตรีย

ตอบ 4 หน้า 5760 เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) เป็นลูกชาวนา เกิดที่หมู่บ้านซิเลเซียน ประเทศออสเตรีย มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1822 – 1884 โดยในปี ค.ศ. 1843 เขาได้บวชเป็นพระ และได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าอาวาสเมื่ออายุ 46 ปี ในปี ค.ศ. 1868 ทั้งนี้เขาเสียชีวิตในฐานะ เจ้าอาวาสเมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1884 มิใช่ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบกฎทางพันธุกรรม

55.       พ่อ แม่ ของเมนเดลประกอบอาชีพอะไร

(1) พระ            (2)       ขนนาง (3)       ชาวนา (4)       พ่อค้า

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 54. ประกอบ

56.       จากผลการทดลองของเมนเดล ในส่วนที่สามารถมองเห็นในลูกรุ่นที่สองนั้น ถั่วขรุขระจะมีอัตราส่วน เป็นเท่าใดของถั่วพันธุแท้

(1) 1 : 3           (2)       2:1       (3)       3 : 1     (4)       4 : 1

ตอบ 3 หน้า 58 – 59 จากผลการทดลองผสมถั่วพันธุ์ขรุขระแท้ลักษณะเด่น (Dominant Trait)กับพันธุ์กลมแท้ลักษณะด้อย (Recessive Trait) ของเมนเดลนั้น รูปลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นด้วยสายตา (Phenotype) ในลูกรุ่นที่ 2 จะปรากฏเป็นถั่วพันธุ์ขรุขระ 3 ส่วน และถั่วพันธุ์กลมแท้ 1 ส่วน หรืออัตราส่วนของลักษณะเด่นตอลักษณะด้อยที่มองเห็น คือ 3 : 1

57.       จากผลการทดลองของเมนเดลในส่วนที่อัตราปรากฏภายในยีนในลูกรุ่นที่สองของถั่วพันธุ์กลมแท้จะมี อัตราส่วนเป็นเท่าใดต่อถั่วพันธุ์ขรุขระแท้

(1) 1 : 1           (2)       1 : 2     (3)       1 : 3     (4)       1 : 4

ตอบ 1 หน้า 58 – 59 จากผลการทดลองผสมถั่วพันธุ์ขรุขระแท้ลักษณะเด่นกับถั่วพันธุ์กลมแท้ ลักษณะด้อยของเมนเดล ซึ่งเป็นลักษณะที่ปรากฏภายในยีน (Genotype) หรือมองไม่เห็น ด้วยสายตานั้น ในลูกรุ่นที่ 2 จะมีถั่วพันธุ์ขรุขระแท้ลักษณะเด่น 1 ส่วน และถั่วพันธุ์กลมแท้ ลักษณะด้อย 1 ส่วน หรือตามอัตราส่วนคือ 1 : 1

58. ในปี ค.ศ. 186เมนเดลอายุได้ 46 ปี เขาได้รับคัดเลือกให้เป็นอะไร

(1) นักพฤกษศาสตร์    (2) เจ้าอาวาส

(3) กรรมการสภาวิจัยแห่งยุโรป          (4) นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ตรบ 2  ดูคำอธิบายซ้อ 54. ประกอบ

59.       การปฏิวัติเขียว” หมายถึงอะไร

(1)       การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ได้ผลผลิตสูง (2) การผสมพันธุ์สัตว์ให้ได้พันธุ์ที่ดี

(3) การขายข้าวก่อนการเก็บเกี่ยว       (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 61 การปฏิวัติเขียว (Green Revolution) หรือการปรับปรุงพันธุ์พืซ (โดยเฉพาะข้าว)ให้ได้ผลผลิตสูง เป็นผลมาจากการพัฒนาวิชาพันธุศาสตร์ ซึ่งทำให้โลกสามารถผลิตธัญพืซ และผักเพื่อเลี้ยงประชากรที่ทวีจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วได้

60.       โรคประเภทใดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม        

(1) โรคเลือดออกไม่หยุด

(2)       โรคจิตวิปริต    (3)โรคเรื้อน      (4)โรคแพ้อากาศ

ตอบ 1 หน้า 61 ความรู้ทางพันธุศาสตร์สามารถนำไปใช้ในการอธิบายโรคบางชนิดที่ถ่ายทอดหรือสืบทอดทางพันธุกรรมได้ เช่น โรคเลือดออกไม่หยุด และโรคโลหิตจาง เป็นต้น

61.       หน่วยที่เล็กที่สุดในร่างกายมนุษย์ เรียกว่าอะไร

(1)นิวเคลียส    

(2)โครโมโซม   

(3)       เซลล์    

(4)       ยีน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 46. ประกอบ

62.       ข้อใดไม่ใช่สัตวในลำดับย่อยพรอสิมี

(1) ลิงลม         

(2) ลิงโลกใหม่ 

(3)       ลิงโลกเก่า       

(4)       ลิงทาร์เซีย

ตอบ 2. 3 หน้า 70 – 71 สัตว์ในลำดับย่อยพรอสิมี (Sub-order : Prosirmi) ได้แก่

1.         ลิงลมหรือลิงเลมูร์ มีลักษณะคล้ายสุนัขจิ้งจอก มีขนาดตั้งแต่เท่าหนูไปจนถึงขนาดของสุนัข

2.         ลิงทาร์เซีย ปัจจุบันพบได้ตามหมู่เกาะมลายูและฟิลิปปินส์   3. ลิงโลริส

63.       ข้อใดไมจัดอยู่ในวงศ์ Pongidae

(1) อุรังอุตัง      

(2) ลิงกิบบอน 

(3) ชิมแปนซี    

(4) กอริลลา

ตอบ 2 หน้า 7072 – 73 วงศ์ใหญ่โฮมินอยดี (Super-family : Hommoidae) จำแนกออกเป็น 3 วงศ์ (Family) คือ 1. Hylobatidae เป็นสัตว์จำพวกชะนีที่ว่องไวผาดโผน สามารถปีนป่ายห้อยโหน บนต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว และมีความสูงไม่เกิน 3 ฟุต ได้แก่ ลิงกิบบอน         2. Poncudaeซึ่งอาจเรียกว่า เอปหรือวานร เป็นลิงชั้นสูงสุด ได้แก่ ชิมแปนซี กอริลลา และอุรังอุตัง

3.         Hommidae ถือเป็นวงศ์ที่วิวัฒนาการมาเป็นบรรพบุรุษซองมนุษย์โบราณและจะเป็นมนุษย์ปัจจุบัน

64.       เจน กูดเดล ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ประเภทใด

(1) กอริลลา     (2) อุรังอุตัง      (3) ชิมแปนซี    (4) คิงคอง

ตอบ 3 หน้า 1872 – 73 นักมานุษยวิทยากายภาพที่ทำการศึกษาพฤติกรรมของไพรเมตที่ไม่ใช่มนุษย์ ในสภาพธรรมชาติ ได้แก่ 1. ไดแอน ฟอสซึ่ : ศึกษาพฤติกรรมของลิงกอริลลาในประเทศแองโกล่า

2.         เจน กูดเดล : ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของลิงชิมแปนซีในประเทศยูกานดา

3.         ฟิลลิส ฮอลินาว : เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของลิงแลงเกอร์ในประเทศอินเดีย

4.         บิรุท กอลดีกาส-บรินดมอร์ : ศึกษาลิงอุรังอุตังในหมู่เกาะบอร์เนียว ลิงแบมบูน ในประเทศแอฟริกา และลิงมาคัสในตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น

65.       โฮมินิดสกุลออสตราโลพิธิคัสได้สูญพันธุ์จากโลกไปกว่ากี่ปีมาแล้ว

(1) 200,000 ปี            (2) 500,000 ปี            (3) 750,000 ปี            (4) 1,000,000 ปี

ตอบ 2 หน้า 80 โฮมินิดสกุลลลสตราโลพิธิคัสได้สูญพันธุจากโลกไปกว่า 500,000 ปีมาแล้ว

66.       พ่อของหลุยส์ ลิกกี้ เป็นชาวอะไร

(1) อังกฤษ      (2) ฝรั่งเศส      (3) สเปน         (4) เยอรมัน

ตอบ 1 หน้า 78 หลุยส์ ลีกกี้ (Louis Leakey) เป็นลูกของมิชชั่นนารีชาวอังกฤษ แต่เกิดที่หมู่บ้าน ของคนเผ่าคิกูยูในแถบแอฟริกาตะวันออกในปี ค.ศ. 1903 ซึ่งอาจเป็นคนผิวขาวคนแรกที่ ถือกำเนิดในกาฬทวีป (ทวีปแอฬริกา)

67.       ลิงลมจัดเป็นพรอสิมี มีลักษณะคล้ายอะไร

(1) สุนัขจิ้งจอก            (2)       แมวป่า (3)       พังพอน            (4) กระรอก

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 62. ประกอบ

68.       ใครคือผู้ที่ค้นพบซากโฮมินิดรุ่นแรกเป็นคนแรกของโลก

(1) ริชาร์ด ลีกกี้            (2)       โรเบิร์ต บรูม     (3)       เรมอนด์ ดาร์ท  (4) หลุยส์ ลีกกี้

ตอบ 3 หน้า 77 – 78 ในปี ค.ศ. 1924 เรมอนด์ ดาร์ท (Raymond Dart.) นักกายวิภาคศสตร์ชาวออสเตรเลีย ได้ค้นพบหัวกะโหลกชิ้นหนึ่งตรงบริเวณที่เรียกว่า Taung ในทวีปแอฟรีกา ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับหัวกะโหลกของมนุษย์มาก ทำให้เขาเชื่อว่าได้พบซากโฮมินิดรุ่นแรก เป็นคนแรกของโลก และยังเป็นคนแรกที่เรียกโฮมินิดชนิดนี้ว่า ออสตราโลพิธิคัส แอฟริกานัส (Australopithecus africanus)

69.       ไพรเมต มีนิ้วมือข้างละกี่นิ้ว

(1) 3 นิ้ว           (2)       4 นิ้ว    (3)       5 นิ้ว    (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 68 แบบแผนหลักทางด้านสรีรวิทยาและพฤติกรรมของไพรเมต มีดังนี้

1.         มีนิ้วมือและนิ้วเท้าอยู่ข้างละ 5 นิ้ว

2.         มีเล็บมือเล็บเท้าแทนการมีกรงเล็บแบบสัตว์

3.         มือและเท้าสามารถยืดและหดเข้าออกได้ง่าย

4.         มีกระดูกไหปลาร้า ซึ่งจะไม่พบในสัตว์สี่เท้าชนิดอื่น

5.         สามารถกินอาหารได้ทุกประเภทโดยไม่เลือก

6.         จำเป็นต้องพึ่งพาพ่อแม่เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมต่าง ๆ

7.         ตัวผู้ (เพศชาย) จะอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างถาวร ฯลฯ

70.       มนุษย์กลุมใดที่รู้จักการใช้ไฟเป็นครั้งแรก

(1) โฮโม เซเปียนส์       (2) โฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์

(3)       โฮโม อีเรคตัส   (4) ออสตราโลพิธิคัส

ตอบ 3 หน้า 838695 วัฒนธรรมของโฮมินิดยุคโฮโม อีเรคตัส (มีชีวิตอยู่ในช่วง 700,000 ปีมาแล้ว) เรียกว่า วัฒนธรรมอาชูเลี่ยน (Acheulian) ซึ่งมีลักษณะสำคัญดังนี้

1. มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่สำคัญ คือ เครื่องมือหินสำหรับสับหรือตัด ซึ่งแหล่งทำหินที่สำคัญ ก็คือ อาชูเลี่ยน

2. สามารถสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ล่าสัตว์ขนาดใหญ่ได้

3. อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

4.         ริเริ่มใช้ ไฟ” เป็นครั้งแรก

5. เป็นกลุ่มแรกที่ริเริ่มการใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยใช้ระบบสัญลักษณ์ด้านภาษาพูดเพื่อบ่งบอกถึงความต้องการและความรู้สึกของตน ฯลฯ

71.       ใครคือผู้ที่ค้นพบซากกระดูกมนุษย์ชวาเป็นคนแรก

(1) เดวิดสัน แบล็ค      

(2) ฟรานซ์ ไวเดนริช

(3) ยูยีน ดูบัว   

(4) กันนาร์ แอนเดอร์สัน

ตอบ 3 หน้า 84 ตลอดเวลาที่อยู่ในอินโดนีเซีย ยูยีน ดูบัว (Eugene Dubois) ชาวฮอลันดาได้ค้นพบหัวกะโหลกและกระดูกโคนขาในชวาเมื่อเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 1891 โดยเขาได้ตั้งชื่อว่า พิธิแคนโธรบัส อีเรคตัส” (Pethecanthropus Erectus) หรือเรียกง่าย ๆ ว่า มนุษยชวา

72.       มนุษย์ชวา มีความสัมพันธ์กับข้อใดต่อไปนี้

(1) นีแอนเดอร์ธอลส์    

(2) ซิแนนโธรบัส

(3) โฮโม ไฮเดลเมอร์เจนซิส     

(4) พิธิแคนโธรบัส อีเรคตัส

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 71. ประกอบ

73.       วัฒนธรรมของโฮมินิดยุคโฮโม อีเรคตัส เรียกว่าวัฒนธรรมอะไร

(1) มุสเตอเรียน           

(2) แม็กเดลิเนียน        

(3) คาแดน       

(4) อาชูเลี่ยน

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 70. ประกอบ

74.       มนุษย์ใดที่ไม่ใช่ โฮโม เซเปียนส์

(1) ไฮเดลเบอร์ก          (2) สไตน์เฮม   (3) สวอนสโคมบ์         (4) นีแอนเดอร์ธอลส์

ตอบ 1 หน้า 87 โฮโม เซเปียนส์ (Homo Sapiens) ในยุคแรกประกอบไปด้วย

1.         มนุษย์สไตน์เฮม (Stemheim) พบในประเทศเยอรมนี มีอายุราว 300,000 – 200,000 ปีมาแเล้ว

2.         มนุษย์สวอนสโคมบ์ (Swanscombe) พบในประเทศอังกฤษ ใกล้กรุงลอนดอน โดยมีชีวิตอยู่นช่วงเดียวกับมนุษยสไตน์เฮม

3.         มนุษย์นีแอนเดอร์ธอลส์ (Neanderthals) พบในประเทศอิรัก โซเวียต และจีน มีอายุราว 125,000 – 40,000 ปีมาแล้ว

75.       มนุษย์ปักกิ่ง อยู่ในกลุ่มใด

(1) นีแอนเดอร์ธอลส์    (2) ซิแนนโธรปัส

(3) โฮโม ไฮเดลเมอร์เจนซิส     (4) พิธีแคนโธรบัส อีเรคตัส

ตอบ 2 หน้า 85 ในปี ค.ศ. 1921 กันนาร์ แอนเดอร์สัน (J. Gunnar Andersson) นักธรณีวิทยาชาวสวีเดน ได้พบซากกระดูกและฟันกรามของมนุษย์ที่หมู่บ้านโจวโข่วเตี้ยนประเทศจีน ทำให้ต่อมาได้มีการรวบรวมนักวิชาการมาทำการค้นหาและวิเคราะห์ซากกระดูกนี้อย่างจริงจัง โดยได้ตั้งชื่อ ซากโฮมินิดนี้ว่า ซิแนนโธรบัส” (Sinanthropus) หรือเรียกง่าย ๆ ว่า มนุษย์บักกิ่ง

76. มนุษย์สวอนสโคมบ์ ถูกค้นพบในประเทศใด

(1) อังกฤษ      (2) อียิปต์        (3) จีน (4) จอร์แดน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 74. ประกอบ

77.       ในยุคต้นโฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์ เรียกว่ามนุษย์อะไร

(1) มนุษย์ปักกิ่ง          (2) มนุษย์ชวา

(3) มนุษย์โครมันยอง   (4) มนุษย์สวอนสโคมบ์

ตอบ 3 หน้า 90 โฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์ ในยุคต้น เรียกว่า มนุษย์โครมันยอง (Cro-magnon) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างครึ่งหลังของยุคนํ้าแข็งรุ่นสุดท้ายที่มีอากาศอบอุ่นและหนาวสลับกันไป

78.       มนุษย์กลุ่มใดที่มีรูปร่างเกือบเท่ากับมนุษย์สมัยใหม่

(1)       มนุษย์นีแอนเดอร์ธอลส์           (2) มนุษย์สไตน์เฮม

(3).มนุษย์สวอนสโคมบ์           (4) มนุษย์มุสเตอเรียน

ตอบ 1 หน้า 87 ลักษณะทั่วไปของมนุษย์นีแอนเดอร์ธอลส์ คือ มีรูปร่างทางร่างกายเกือบเท่ามนุษย์ สมัยใหม่ มีขนาดมันสมองใหญ่ราว 1,200 – 1,800 ลบ.ซม. เดินตัวตั้งตรง มีความสูงเฉลี่ย 5 ฟุต แต่หนักและหนา หน้าอกกว้างและกลม มีกล้ามเนื้อเป็นมัด ๆ กระดูกขาใหญ่และโค้ง นิ้วมือใหญ่ และสั้น เท้าอูม กะโหลกศีรษะลาดต่ำและแบน กะโหลกท้ายทอยและด้านข้างโป่ง กระดูกคิ้ว โปนหนาเหนือขอบตาและโค้งลงมาเชื่อมกับสันจมูก

79.       เมืองใดคือเมืองที่เกาแก่ที่สุดในโลก

(1)       โจวโขว่ เตี้ยน   (2)       เจอริโช (3)       โรมาเนียน        (4)       อาชูเลี่ยน

ตอบ 2 หน้า 91 เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก คือ เมืองเจอริโช อยู่ในประเทศจอร์แดน ปัจจุบันอยู่ใน เขตยึดครองของอิสราเอล ซึ่งเมืองนี้สร้างขึ้นเมื่อ 10,500 ปีมาแล้ว

80.       ข้อใดที่ไมจัดอยู่ในกลุ่ม Phenotype

(1)       กลุ่มเลือด        (2)       สีผิว     (3)       ความสูง           (4)       สีตา

ตอบ 1 หน้า 1999 ความแตกต่างระหว่างมนุษย์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.         ความแตกต่างที่มองเห็นได้ด้วยตา (Phenotype) ได้แก่ สีผิว สีของนัยน์ตา เส้นผม รูปทรงของใบหน้า ขนาดของร่างกาย กระดูกขากรรไกร ฯลฯ

2.         ความแตกต่างภายในยีนที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา (Genotype) ได้แก่ กลุ่มเลือด คุณลักษณะด้อย (Recessive Trait) ที่มีอยูในยีน ฯลฯ

81.       ชาวกรีก จัดอยู่ในกลุ่มใด

(1)       แฮมิติก            

(2)       เซมิติก 

(3)       ชิโนโปรเตอิก   

(4)       อารยัน

ตอบ 4 หน้า 102 – 103 มนุษย์ชาติพันธุ์ผิวขาว (Caucacoid/Caucasian) ส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ ในทวีปยุโรป โดยมีการแยกย่อยออกเป็น     1. อารยัน เช่น กรีกและอินเดียตอนเหนือ 2. แฮมิติก เช่น อียิปต์โบราณ         3. เซมิติก เช่น บาบิโลเนียและอาสซีเรีย

ซึ่งอาจแบ่งย่อยได้เป็นกลุ่มนอร์ดิก กลุ่มแอลป์ และกลุ่มเมดิเตอร์เรเนียน

82.       ประเทศไทยใช้ระบบการแบ่งกลุ่มเลือดแบบใด

(1) p System 

(2) Lutheran System 

(3) Kell System       

(4) ABO System

ตอบ 4 หน้า 109 ในปี ค.ศ. 1900 คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ได้ค้นพบการจัด จำแนกกลุ่มเลือดของมนุษย์ตามระบบ ABO (ABO System) ซึ่งถือเป็นระบบที่ได้รับการ ยอมรับกันอย่างแพร่หลายรวมทั้งประเทศไทยด้วย

83.       ใครคือผู้ที่ค้นพบระบบ ABO System

(1) คาร์ล แลนด์สไตเนอร์         

(2) กันนาร์ แอนเดอร์สัน

(3) ฟรานช์ ไวเดนริซ    

(4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 82. ประกอบ

84.       คนในทวีปยุโรป มีกลุ่มเลือดใดมากที่สุด

(1) A  (2) B  (3) O  (4) AB

ตอบ 1 หน้า 110 การกระจายต้วฃองมนุษย์ตามกลุ่มเลือดต่าง ๆ มีดังนี้

1.         กลุ่มเลือด จะพบมากในทวีปยุโรป และพบน้อยมากในทวีปอเมริกากลางและใต้

2.         กลุ่มเลือด จะพบมากในแถบตะวันออกกลางและตามเทือกเขาหิมาลัย และพบน้อยที่สุดในหมู่ชาวโพลีนีเชีย            3. กลุ่มเลือด O จะพบมากในหมูชาวอินเดียนแดงแถบทวีปอเมริกาซึ่งมีความถี่สูงถึง 100% แต่ในยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางมีเพียง 60 – 70%

85.       กลุ่มมองโกลอยด์ อยู่ในบริเวณประเทศใด

(1) จีน  (2)       มองโกเลีย       (3) ทิเบต         (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 105 มนุษย์ชาติพันธุ์ผิวเหลือง อาจแยกย่อยออกได้เป็น  1. มองโกลอยด์ เช่น จีน ทิเบต มองโกเลีย 2. อินเดียนแดง    3. เอสกิโม       4. มาลายัน เช่น มลายู ชวา ไทย บาหลี

86.       ใครคือผู้ที่กล่าวว่า คนมีผิวสีต่างกันเพราะการป้องกันจากธรรมชาติ

(1) ชาร์ลส์ ดาร์วิน        (2)       ฟรานช์ ไวเดนริช          (3) ฟรานส์ โบแอส       (4) รูธ เบนเนดิกท์

ตอบ 3 หน้า 105 – 106 ฟรานส์ โบแอส (Franz Boas) นักมานุษยวิทยาผู้ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งได้ตั้งสมมุติฐานไว้ว่า การที่คนมีสีผิวต่างกัน เป็นเพราะระดับของการปกป้องจากธรรมชาติ ไมเท่ากัน” ซึ่งจากทฤษฎีนี้อาจนำมาใช้ในการอธิบายความแตกต่างทางด้านสีผิวของคนผิวดำ และผิวเหลืองที่อาศัยตามบริเวณเขตเส้นศูนย์สูตร หรือคนผิวขาวที่มักอาศัยตามเขตอบอุ่น และเขตหนาวได้

87.       ผิวสีดำของชาวนิโกรสามารถสะท้อนแสงได้ร้อยละเท่าใด

(1) 12  (2)       24        (3) 42  (4) 64

ตอบ 2 หน้า 106 จากการทดลองพบว่า ผิวสีดำของคนนิโกรจะสะท้อนแสงได้เพียง 24% ในขณะที่ ผิวสีขาวของคนยุโรปจะสะท้อนแสงได้ราว 64% นั่นหมายความว่า คนผิวดำจะได้เปรียบในแง การดูดซับความร้อนได้ดีกว่าคนผิวขาว ดังนั้นผิวขาวจึงไหม้ได้ง่ายกว่าหากถูกแสงแดดตรง ๆ และผิวขาวยังมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังมากกว่าผิวดำอีกด้วย

88.       ผิวสีขาวของคนยุโรปสามารถสะท้อนแสงได้ร้อยละเท่าใด

(1) 12  (2)       24        (3) 42  (4)       64

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 87. ประกอบ

89.       คนไทยจัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ใด

(1) มองโกลอยด์          (2)       คอเคซอยด์      (3) มาลานอยด์            (4)       ผิดทั้งหมด

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 85. ประกอบ

90.       คนสีผิวใดที่มีโอกาสเป็นมะเร็งผิวหนังได้มากที่สุด

(1) ขาว            (2)       เหลือง  (3) แดง            (4)       ดำ

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 87. ประกอบ

91.       มานุษยวิทยาเป็นศาสตร์ประเภทใด

(1) ศาสตร์บริสุทธิ์       

(2)  ศาสตร์ประยุกต์           

(3) สังคมศาสตร์          

(4)  ข้อ 1 และ 3

ตอบ 1 หน้า 271 มานุษยวิทยาเป็น ศาสตร์บริสุทธิ์” ในสาขาสังคมศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษา แสวงหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวมนุษย์ สังคม และวัฒนธรรมที่มนุษย์อาศัยอยู่ ตามภูมิภาคและแหล่งต่าง ๆ ทั้วทุกมุมโลก

92.       มานุษยวิทยาปฏิบัติการ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร

(1) มานุษยวิทยาประยุกต์       

(2) มานุษยวิทยาประวัติศาสตร์

(3) มานุษยวิทยาภาษาศาสตร์            

(4) มานุษยวิทยาโบราณคดี

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

93.       นักมานุษยวิทยาปฏิบัติการได้เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้คำปรึกษามาเป็นอะไร

(1) ตัวแทนทางวัฒนธรรม        

(2) ผู้ทำหน้าที่ตัดสินใจและเข้าร่วมกิจกรรม

(3) ผู้กระทำจริง           

(4) ข้อ 2 และ 3

ตอบ 2 หน้า 273 ปัจจุบันนักมานุษยวิทยาปฏิบัติการได้เปลี่ยนบทบาทจาก ผู้ให้คำปรึกษามาเป็น ผู้ทำหน้าที่ตัดสินใจ” (Decision-makers) ด้วยตัวเอง หรือเข้าร่วม (Participate) ในกิจกรรมการตัดสินใจ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนบทบาทครั้งสำคัญที่สุดเพื่อให้นักมานุษย่วิทยา แสดงบทบาทใหม่จากการเป็นเพียงตัวแทนทางวัฒนธรรม (Cultural Broker) มาเป็นผู้บริหาร (Administrator) และผู้กระทำจริง (Advocative-Actor)

94.       ตัวอย่างใดเป็นการประยุกต์ใช้สาขามานุษยวิทยากายภาพในเรื่องการวัดสัดส่วนมนุษย์

(1) การตัดเย็บเสื้อผ้า  (2) ที่นั่งขับเครื่องบิน

(3) ขนาดและสีของเม็ดยา      (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 274 การประยุกต์ใช้สาขามานุษยวิทยากายภาพในเรื่องการวัดสัดส่วนมนุษย์นั้นเพื่อหาขนาดเฉลี่ยในการตัดเย็บเสื้อผ้า รองเท้า ม้านั่ง โต๊ะ จักรยานยนต์ ที่นั่งขับเครื่องบิน ตลอดจนเครื่องใช้ในบ้านและโรงงาน ให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของคนในแต่ละสังคม รวมทั้งเพี่อนำไปใช้ในการสร้างขนาดและสีของเม็ดยา

95.       พฤติกรรมความเป็นผู้นำเป็นการศึกษาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของสัตว์ในตระกูลใด

(1) ลิงกอริลลา            (2) ลิงอุรังอุตัง (3) ลิงบาบูน    (4) ไพรเมต

ตอบ 1 หน้า 274 การศึกษาสาขาวิชามานุษยวิทยากายภาพในแงของพฤติกรรมนั้น ได้มีการนำความรู้ จากการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ในตระกูลไพรเมตไปใช้นการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น บุคลิกของการเป็นผู้นำ พฤติกรรมทางการเมือง และพฤติกรรมทางเพศ โดยศึกษาเปรียบเทียบ พฤติกรรมจ่าฝูงของลิงกอริลลากับบุคลิกของผู้นำในสังคมมนุษย์

96.       มหาวิทยาลัยใดในประเทศไทยที่เปิดสอนระดับปริญญาโทและเอกในสาขาวิชามานุษยวิทยาการแพทย์

(1) เชียงใหม่    (2) จุฬาลงกรณ์           (3) มหิดล        (4) ธรรมศาสตร์

ตอบ 3 หน้า 274 – 275338 ปัจจุบันสาขามานุษยวิทยาทางการแพทย์ (Medical Anthropology)  ได้รับความสนใจมากที่สุด ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมถึงมหาวิทยาลัยมหิดลของไทยได้มีการเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก อีกทั้งวิชานี้ มีขอบเขตการศึกษาที่กว้างขวาง โดยนำความรู้จากสาขามานุษยวิทยากายภาพ สาขาแพทยศาสตร์ และสาขามานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้

97.       ประเด็นใดที่นักมานุษยวิทยาการแพทย์ให้ความสนใจศึกษา

(1) การรักษาโรคพื้นบ้าน         (2) ความเชื่อเรื่องคนทรงเกี่ยวกับการรักษาโรค

(3) ความเชื่อเรื่องการกินและข้ออ้างในการบริโภค (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 274 – 275338 ประเด็นที่นักมานุษยวิทยาการแพทย์ (Medical Anthropology)ให้ความสนใจศึกษา ได้แก่ วิธีการรักษาโรคพื้นบ้าน การฝังเข็ม วิธีป้องกันโรคพื้นบ้าน การทำคลอดแบบพื้นบ้าน ความเชื่อด้านการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล ความเชื่อเรื่อง คนทรง ผีปอบ และผีกะที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรค ตลอดจนความเชื่อเรื่องการกินอาหาร และข้อห้ามในการบริโภคอาหารบางประเภท นอกจากนี้ยังให้ความสนใจในเรื่องยาสมุนไพร และยาพื้นบ้านด้วย

98.       กรณีบ่อนํ้าซึ่งล้มเหลวที่หมู่บ้านวีรูเป็นตัวอย่างของความล้มเหลวในประเทศใด

(1) อาร์เจนตินา           (2) โคลัมเบีย   (3) เปรู (4) โมร็อกโก

ตอบ 3 หน้า 277 – 278 ตัวอย่างกรณี บ่อนํ้าซึ่งล้มเหลว” ของรัฐบาลประเทศเปรูที่ได้ลงทุนขดบ่อน้ำ จำนวน 6 บ่อ ที่หมู่บ้านวีรู เพื่อใช้ในการเพาะปลูกทางการเกษตร แต่โครงการล้มเหลวนั้น เป็นตัวอย่างขั้นตอนการประเมินผล (Policy Evaluation) ของกระบวนการพัฒนา ซึ่งมีนักมานุษยวิทยา ชื่ออัลแลน โอล์มเบอร์ก เข้าไปประเมินผลโครงการและวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความล้มเหลว

99.       นักมานุษยวิทยาชื่ออะไรได้เข้าไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุกรณีบ่อนํ้าที่ล้มเหลวที่หมู่บ้านวีรู

(1) มาร์กาเรต มีด        (2) รูธ เบนเนดิกท์        (3) อัลแลน โฮล์มเบอร์ก          (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 98. ประกอบ

100.    นักมานุษยวิทยาท่านใดสนใจสาขามานุษยวิทยาท่องเที่ยว

(1) M.M. Horowitz    (2) M. Salem-Murdock

(3) P.D. Little     (4) E. Chambers

ตอบ 4 หน้า 281288 ศาสตราจารย์เอิร์บ แซมเบอร์ (Erve Chambers) แห่งภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานสมาคมมานุษยวิทยาประยุกต์ ให้ความสนใจสาขามานุษยวิทยาท่องเที่ยว โดยเขาได้รับเชิญให้มาแนะนำการสร้างหลักสูตร วิชาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแกคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระหว่าง เดือนมกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2534

101.    ข้อมูลใดเรียกว่า ข้อมูลเพื่อการค้า

(1) ความต้องการของตลาดในสินค้าแต่ละชนิด          

(2) เทคนิคในการต่อรอง

(3) กฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าของประเทศคู่ค้า    

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 282 ข้อมูลเพื่อการค้า สามารถใช้เวลาศึกษาหรือค้นหาได้รวดเร็ว เพราะเป็นข้อมูลเฉพาะเรื่องและเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์กับการทำธุรกิจ เช่น ความต้องการของตลาดในสินค้า แต่ละชนิด คุณภาพของสินค้า รายชื่อตัวแทนหรือผู้ซื้อ เทคนิคในการต่อรอง และกฎระเบียบ การค้าเกี่ยวกับการนำเข้าของประเทศคู่ค้า เป็นต้น

102.    นักมานุษยวิทยาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางด้านการค้ากับต่างประเทศในแงใด (มี 2 ตัวเลือก)

(1) ข้อมูลเพื่อการค้า    

(2) ข้อมูลเสริมการค้า

ตอบ 2 หน้า 282 – 284 นักมานุษยวิทยาสามารถใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพทำการศึกษาถึง ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี พฤติกรรมการบริโภค และการเมือง ฯลฯ ของบระเทศเหล่านั้นได้อย่างละเอียดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อนำความรู้ เหล่านี้มาใช้เป็นข้อมูลเสริมการค้ากับต่างประเทศ (ดูคำอธิบายข้อ 101. ประกอบ)

103.    มหาวิทยาลัยอริโซน่าของสหรัฐอเมริกาจัดตั้งสมาคมใดในปี ค.ศ. 1973

(1)       สมาคมวิชาชีพมานุษยวิทยา   

(2) สมาคมมานุษยวิทยากับการพัฒนา

(3) สมาคมมานุษยวิทยาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว    

(4) มานุษยวิทยาการค้าระหว่างประเทศ

ตอบ 1 หน้า 284 สมาคมวิชาชีพมานุษยวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1973 โดยมี ฐานปฏิบัติการอยู่ที่มหาวิทยาลัยอริโซน่า เมืองเทคซัน มลรัฐอริโซน่า ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือ เป็นแหล่งรวบรวมและร่วมกันคิดค้นหาหนทางปรับปรุงและขยายขอบเขตของวิชาชีพสาขา มานุษยวิทยาให้กว้างขวางออกไป

104.    การเข้าไปอาศัยอยู่ร่วมกับคนในสังคมที่ต้องการศึกษาสามารถเข้าใจวัฒนธรรมของสังคมนั้นได้อย่างแท้จริงเรียกว่าวิธีการศึกษาแบบใด   

(1) การมองแบบองค์มวลรวม

(2)       การสังเกตแบบมีส่วนร่วม       

(3) การฝังตัว   

(4) การสัมภาษณ์

ตอบ 2 หน้า 289 เอกลักษณ์สำคัญของวิธีวิทยาการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา ได้แก่

1.         การมองสังคมและวัฒนธรรมไม่แยกออกเป็นส่วนย่อย หรือการมองภาพรวม ซึ่งจะทำให้ สามารถมองเห็นรูปลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน

2.         การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) คือ การเข้าไปอาศัยอยู่ร่วมกับคนในสังคมที่ต้องการศึกษาเป็นระยะเวลานานพอที่จะเข้าใจวัฒนธรรมของคนในสังคมนั้น อย่างแท้จริง โดยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้องแม่นยำ

105.    ผู้ใดศึกษาชาวเกาะซามัว เรื่องแบบแผนการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

(1) มาร์กาเรต มีด        (2) เจน กูดเดล            (3) รูธ เบนเนดิกท์        (4) ไดแอน ฟอสซี่

ตอบ 1 หน้า 259291 นักมานุษยวิทยาสตรีชาวอเมริกันที่สร้างผลงานความฮือฮาให้กับวงวิชาการ สาขามานุษยวิทยาอย่างกว้างขวาง โดยวิธีการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา ได้แก่

1.         มาร์กาเรต มีด (Margaret Mead) ซึ่งได้ออกไปศึกษาชีวิตของเด็กสาวบนเกาะซามัว แถบทะเลใต้ และเสนอผลงานชื่อ Coming of Age in Samoa ในปี ค.ศ. 1928

2.         รูธ เบนเนดิกท์ (Ruth Benedict) ซึ่งได้ศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมของชาวอินเดียนแดง เผ่าพิวโบล ควาคิตอล และโดบู ในด้านบุคลิกภาพ และเสนอผลงานชื่อ Patterns of Cultures ในปี ค.ศ. 1934

106.    ผู้ใดศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของวัฒนธรรมของชาวอินเดียนแดงเผ่าพิวโบล

(1)       มาร์กาเรต มีด (2) เจน กูดเดล            (3) รูธ เบนเนดิกท์        (4) ไดแอน ฟอสซี่

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 105. ประกอบ

107.    การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคนและศึกษาวัฒนธรรมของนักมานุษยวิทยาต้องจำกัดจำนวนประชากรเท่าใดที่จะศึกษา         

(1) 80 – 100 ครัวเรือน

(2)       100 – 600 คน (3) 5,000 – 10,000 คน           (4) ข้อ 1 และ 2

ตอบ.4 หน้า 296 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคนและศึกษาวัฒนธรรมของนักมานุษยวิทยาจำเป็นต้องจำกัดขนาดประชากรที่จะศึกษา คือ เป็นสังคมขนาดเล็กราว 80 – 100 ครัวเรือน หรือประมาณ 100 – 600 คน ซึ่งจะทำให้ผู้วิจัยสามารถสังเกตพฤติกรรมได้อย่างทั่วถึง

108.    ความสำคัญของวิธีการศึกษาของนักมานุษยวิทยาทุกครั้งจะต้องทำอะไร

(1) จดบันทึก   (2) บันทึกเสียง            (3) ถ่ายภาพ    (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 297 ทุกครั้งที่ทำการสังเกตจะต้องจดบันทึก (Fieldnote) บันทึกเสียง และถ่ายภาพ อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ซึ่งการจดบันทึกนั้นไม่ควรกระทำต่อหน้าผู้ถูกศึกษา เพราะอาจ ก่อให้เกิดความระแวงสงสัยได้ ทั้งนี้มักใช้วิธีชวนคุยเรื่องทั่ว ๆ ไปก่อนแล้วค่อยวกกลับมายัง ประเด็นที่กำลังศึกษา จากนั้นก็แอบไปจดบันทึกภายหลัง

109.    นักมานุษยวิทยาใช้กรอบการอธิบายแบบใด (มี 2 ตัวเลือก)

(1) Emie     (2) Etic

ตอบ 1 หน้า 298 นักมานุษยวิทยาใช้กรอบการอธิบายปรากฏการณ์ทางลังคมของประชากรที่ไปศึกษา แบบ Emic มิใช่นำกรอบ/ทฤษฏี ค่านิยมของผู้วิจัย หรือวัฒนธรรมจากภายนอกแบบ Etic ไปใช้เป็นเครื่องมือศึกษา

110.    นักมานุษยวิทยาใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงอะไร

(1) สามัญสำนึก          (2) คาดคะเนเอาเอง    (3) วิทยาศาสตร์          (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 299 นักมานุษยวิทยาจะใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) โดยต้องศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดทางสังคมวัฒนธรรมที่มีปรากฎอยู่ ศึกษารายละเอียด ในรายงานการวิจัย และต้องตั้งสมมุติฐานก่อนลงมือทำการศึกษา

111.    การวิจัยในสนามของนักมานุษยวิทยาเรียกว่าอะไร

(1) Fieldnote     

(2) Fieldwork    

(3) Fieldtrip       

(4) Field

ตอบ 2 หน้า 299 การวิจัยในสนาม (Fieldwork) เป็นการวิจัยจากสิ่งที่พบเห็นในสถานที่จริงซึ่งนักมานุษยวิทยาจะพยายามสืบหาประวัติ ความหมาย และสัญลักษณ์ที่สิ่งนั้นแทนค่า รวมทั้ง พยายามดูว่าสิ่งนั้น ๆ มีหน้าที่ หรือประโยชน์ (Function) อย่างไรต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม

112.    คำว่า Cultural Revitalization หมายถึงอะไร

(1) การฟื้นฟูสังคมสมัยเก่า     

(2) การฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิม

(3)       การพัฒนาสังคมสมัยใหม่       

(4) การพัฒนาวัฒนธรรมสมัยใหม่

ตอบ 2 หน้า 302 ปัจจุบันนักมานุษยวิทยาได้แสดงบทบาทเด่นในการฟื้นฟูวัฒนธรรม (Cultural Revitalization) ดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์ของตน และพยายามหาทางร่วมมือกับชาติพันธุ์อื่น เพื่อสร้างสันติสุขให้กับโลกในยุคโลกาภิวัตน์

113.    การสังเกตแบบมีส่วนร่วม นักมานุษยวิทยามักจะใช้เวลานานเท่าใด

(1) 3 – 6 เดือน 

(2) 1 – 2 ปี       

(3) 3 – 4 ปี       

(4) 4 – 6 ปี

ตอบ 2 หน้า 116303, (ดูคำอธิบายข้อ 104. ประกอบ) การลังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีที่ใช้เวลานาน ราว 1 – 2 ปี ในการเก็บข้อมูล และใช้เวลาอีกพอสมควรในการวิเคราะห์และเขียนรายงาน ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรในการทำวิจัยจำนวนมหาศาล

114.    Holistic Approach หมายถึงอะไร

(1) การมองแบบแยกส่วน       (2) การมองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง

(3)       การมองแบบองค์มวลรวม       (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 273304348 การมองภาพรวม (Holistic Approach) คือ การศึกษาสังคมทั้งสังคม หรือที่เรียกว่า วิธีการมองทั้งตัว” หรือการมองแบบองค์มวลรวม ซึ่งจะพิจารณาว่า ในการ มองสถานการณ์หรือปัจจัยหนึ่ง จำเป็นต้องมองสังคมทั้งสังคมเป็นส่วนรวม โดยวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้รอบด้าน

115.    Robert Gurevich ได้ทำการศึกษาเรื่องครู การพัฒนาชนบทและระบบราชการในภาคใดของประเทศไทย

(1)       ภาคเหนือ       (2) ภาคกลาง  (3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (4) ภาคใต้

ตอบ 3 หน้า 311 Robert Gurevich ได้ทำการศึกษาเรื่องครู การพัฒนาชนบทและระบบราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเขาได้ออกไปทำการวิจัยในสนามเป็นเวลา 1 ปี (ค.ศ. 1969 – 1970) โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาด้วยการศึกษาวิเคราะห์ตัวละครทุกคน ที่มีบทบาทในกิจกรรมของชุมชนแห่งนั้น

116.    Nancy J. Smith-Hefner ใช้วิธีการศึกษาใดในการศึกษาเรื่องเพศและความขัดแย้งระหว่างวัยของชาวเขมรอพยพ           

(1) วิธีการมีส่วนร่วม

(2)       วิธีสังเกตการณ์          (3) วิธีการสัมภาษณ์    (4) วิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา

ตอบ 4 หน้า 312 Nancy J. Smith-Hefner ได้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาในการศึกษาเรื่องเพศและความขัดแย้งระหว่างวัยของชาวเขมรอพยพ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ค่านิยมของ สังคมชาวเขมรเดิมต่อลูกสาว คือ การรักษาความบริสุทธิ์จนกระทั่งแต่งงานและการเตรียมตัวเป็น เจ้าสาวที่ดี ทั้งนี้เมื่อเด็กสาวชาวเขมรมีประจำเดือนเป็นครั้งแรกจะต้องเข้าสู่พิธี “การเข้าสู่ความมืด

117.    Nancy J. Smith-Hefner กล่าวว่า ค่านิยมของสังคมชาวเขมรเดิมต่อลูกสาวคืออะไร

(1)       การเคารพกตัญญต่อพ่อ-แม่  (2) การรักษาความบริสุทธิ์จนกระทั่งแต่งงาน

(3)       การขยันหมั่นเพียร      (4) การให้ความเคารพนับถือสามี

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 116. ประกอบ

118.    เมื่อเด็กสาวชาวเขมรมีประจำเดือนครั้งแรกจะต้องเข้าสู่พิธีอะไร       

(1) พิธีการเข้าสู่การเป็นสาว

(2)       พิธีการชำระล้างรางกาย        (3) พิธีการเข้าสู่ความมืด         (4) พิธีบูชาเจ้าแม่

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 116. ประกอบ

119.    นักมานุษยวิทยาต้องทำอะไรในการศึกษาชุมชน       

(1) แผนที่ชุมชน

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร    (3) ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจการเมือง          (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 300 เทคนิคของการเก็บข้อมูลในการศึกษาชุมชนนั้น นักมานุษยวิทยาควรทำแผนที่ของชุมชนที่ไปศึกษ และต้องเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจการเมือง ขนาดที่ดินถือครอง ความเป็นเจ้าของ ฯลฯ

120.    ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ผิดในวิชามานุษยวิทยา

(1)       ไม่ควรใช้ค่านิยมของตนไปวัดพฤติกรรมของคนในสังคมที่กำลังศึกษา

(2)       มนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อกันภายใต้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบสังคมของเขา

(3)       ใช้ค่านิยมของตนไปกำหนดว่า ดีหรือเลว ผิดหรือถูก มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล

(4)       การมองภาพรวมเพื่อค้นหาแบบแผนของวัฒนธรรม

ตอบ 3 หน้า 289301 – 302304 เอกลักษณ์สำคัญของวิชามานุษยวิทยา คือ การมองภาพรวมเพื่อค้นหา แบบแผนของวัฒนธรรม กล่าวคือ ไมควรใช้ค่านิยมของตนไปวัดพฤติกรรมของคนในสังคมที่ กำลังศึกษา หรือไมใช้ค่านิยมของคนไปกำหนดว่า ดี/เลว ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง มีเหตุผล/ไม่มีเหตุผล เพราะถือว่ามนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อกันภายใต้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบสังคมของเขา

Advertisement