ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค1 ปีการศึกษา 2554 ข้อ91-100

91.       มานุษยวิทยาเป็นศาสตร์ประเภทใด

(1) ศาสตร์บริสุทธิ์       

(2)  ศาสตร์ประยุกต์           

(3) สังคมศาสตร์          

(4)  ข้อ 1 และ 3

ตอบ 1 หน้า 271 มานุษยวิทยาเป็น ศาสตร์บริสุทธิ์ในสาขาสังคมศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษา แสวงหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวมนุษย์ สังคม และวัฒนธรรมที่มนุษย์อาศัยอยู่ ตามภูมิภาคและแหล่งต่าง ๆ ทั้วทุกมุมโลก

92.       มานุษยวิทยาปฏิบัติการ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร

(1) มานุษยวิทยาประยุกต์       

(2) มานุษยวิทยาประวัติศาสตร์

(3) มานุษยวิทยาภาษาศาสตร์            

(4) มานุษยวิทยาโบราณคดี

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

93.       นักมานุษยวิทยาปฏิบัติการได้เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้คำปรึกษามาเป็นอะไร

(1) ตัวแทนทางวัฒนธรรม        

(2) ผู้ทำหน้าที่ตัดสินใจและเข้าร่วมกิจกรรม

(3) ผู้กระทำจริง           

(4) ข้อ 2 และ 3

ตอบ 2 หน้า 273 ปัจจุบันนักมานุษยวิทยาปฏิบัติการได้เปลี่ยนบทบาทจาก ผู้ให้คำปรึกษามาเป็น ผู้ทำหน้าที่ตัดสินใจ” (Decision-makers) ด้วยตัวเอง หรือเข้าร่วม (Participate) ในกิจกรรมการตัดสินใจ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนบทบาทครั้งสำคัญที่สุดเพื่อให้นักมานุษย่วิทยา แสดงบทบาทใหม่จากการเป็นเพียงตัวแทนทางวัฒนธรรม (Cultural Broker) มาเป็นผู้บริหาร (Administrator) และผู้กระทำจริง (Advocative-Actor)

94.       ตัวอย่างใดเป็นการประยุกต์ใช้สาขามานุษยวิทยากายภาพในเรื่องการวัดสัดส่วนมนุษย์

(1) การตัดเย็บเสื้อผ้า  (2) ที่นั่งขับเครื่องบิน

(3) ขนาดและสีของเม็ดยา      (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 274 การประยุกต์ใช้สาขามานุษยวิทยากายภาพในเรื่องการวัดสัดส่วนมนุษย์นั้นเพื่อหาขนาดเฉลี่ยในการตัดเย็บเสื้อผ้า รองเท้า ม้านั่ง โต๊ะ จักรยานยนต์ ที่นั่งขับเครื่องบิน ตลอดจนเครื่องใช้ในบ้านและโรงงาน ให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของคนในแต่ละสังคม รวมทั้งเพี่อนำไปใช้ในการสร้างขนาดและสีของเม็ดยา

95.       พฤติกรรมความเป็นผู้นำเป็นการศึกษาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของสัตว์ในตระกูลใด

(1) ลิงกอริลลา            (2) ลิงอุรังอุตัง (3) ลิงบาบูน    (4) ไพรเมต

ตอบ 1 หน้า 274 การศึกษาสาขาวิชามานุษยวิทยากายภาพในแงของพฤติกรรมนั้น ได้มีการนำความรู้ จากการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ในตระกูลไพรเมตไปใช้นการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น บุคลิกของการเป็นผู้นำ พฤติกรรมทางการเมือง และพฤติกรรมทางเพศ โดยศึกษาเปรียบเทียบ พฤติกรรมจ่าฝูงของลิงกอริลลากับบุคลิกของผู้นำในสังคมมนุษย์

96.       มหาวิทยาลัยใดในประเทศไทยที่เปิดสอนระดับปริญญาโทและเอกในสาขาวิชามานุษยวิทยาการแพทย์

(1) เชียงใหม่    (2) จุฬาลงกรณ์           (3) มหิดล        (4) ธรรมศาสตร์

ตอบ 3 หน้า 274 - 275, 338 ปัจจุบันสาขามานุษยวิทยาทางการแพทย์ (Medical Anthropology)  ได้รับความสนใจมากที่สุด ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมถึงมหาวิทยาลัยมหิดลของไทยได้มีการเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก อีกทั้งวิชานี้ มีขอบเขตการศึกษาที่กว้างขวาง โดยนำความรู้จากสาขามานุษยวิทยากายภาพ สาขาแพทยศาสตร์ และสาขามานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้

97.       ประเด็นใดที่นักมานุษยวิทยาการแพทย์ให้ความสนใจศึกษา

(1) การรักษาโรคพื้นบ้าน         (2) ความเชื่อเรื่องคนทรงเกี่ยวกับการรักษาโรค

(3) ความเชื่อเรื่องการกินและข้ออ้างในการบริโภค (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 274 - 275, 338 ประเด็นที่นักมานุษยวิทยาการแพทย์ (Medical Anthropology)ให้ความสนใจศึกษา ได้แก่ วิธีการรักษาโรคพื้นบ้าน การฝังเข็ม วิธีป้องกันโรคพื้นบ้าน การทำคลอดแบบพื้นบ้าน ความเชื่อด้านการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล ความเชื่อเรื่อง คนทรง ผีปอบ และผีกะที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรค ตลอดจนความเชื่อเรื่องการกินอาหาร และข้อห้ามในการบริโภคอาหารบางประเภท นอกจากนี้ยังให้ความสนใจในเรื่องยาสมุนไพร และยาพื้นบ้านด้วย

98.       กรณีบ่อนํ้าซึ่งล้มเหลวที่หมู่บ้านวีรูเป็นตัวอย่างของความล้มเหลวในประเทศใด

(1) อาร์เจนตินา           (2) โคลัมเบีย   (3) เปรู (4) โมร็อกโก

ตอบ 3 หน้า 277 - 278 ตัวอย่างกรณี บ่อนํ้าซึ่งล้มเหลวของรัฐบาลประเทศเปรูที่ได้ลงทุนขดบ่อน้ำ จำนวน 6 บ่อ ที่หมู่บ้านวีรู เพื่อใช้ในการเพาะปลูกทางการเกษตร แต่โครงการล้มเหลวนั้น เป็นตัวอย่างขั้นตอนการประเมินผล (Policy Evaluation) ของกระบวนการพัฒนา ซึ่งมีนักมานุษยวิทยา ชื่ออัลแลน โอล์มเบอร์ก เข้าไปประเมินผลโครงการและวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความล้มเหลว

99.       นักมานุษยวิทยาชื่ออะไรได้เข้าไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุกรณีบ่อนํ้าที่ล้มเหลวที่หมู่บ้านวีรู

(1) มาร์กาเรต มีด        (2) รูธ เบนเนดิกท์        (3) อัลแลน โฮล์มเบอร์ก          (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 98. ประกอบ

100.    นักมานุษยวิทยาท่านใดสนใจสาขามานุษยวิทยาท่องเที่ยว

(1) M.M. Horowitz    (2) M. Salem-Murdock

(3) P.D. Little     (4) E. Chambers

ตอบ 4 หน้า 281, 288 ศาสตราจารย์เอิร์บ แซมเบอร์ (Erve Chambers) แห่งภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานสมาคมมานุษยวิทยาประยุกต์ ให้ความสนใจสาขามานุษยวิทยาท่องเที่ยว โดยเขาได้รับเชิญให้มาแนะนำการสร้างหลักสูตร วิชาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแกคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระหว่าง เดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2534