ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค1 ปีการศึกษา 2554 ข้อ81-90

81.       ชาวกรีก จัดอยู่ในกลุ่มใด

(1)       แฮมิติก            

(2)       เซมิติก 

(3)       ชิโนโปรเตอิก   

(4)       อารยัน

ตอบ 4 หน้า 102 - 103 มนุษย์ชาติพันธุ์ผิวขาว (Caucacoid/Caucasian) ส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ ในทวีปยุโรป โดยมีการแยกย่อยออกเป็น     1. อารยัน เช่น กรีกและอินเดียตอนเหนือ 2. แฮมิติก เช่น อียิปต์โบราณ         3. เซมิติก เช่น บาบิโลเนียและอาสซีเรีย

ซึ่งอาจแบ่งย่อยได้เป็นกลุ่มนอร์ดิก กลุ่มแอลป์ และกลุ่มเมดิเตอร์เรเนียน

82.       ประเทศไทยใช้ระบบการแบ่งกลุ่มเลือดแบบใด

(1) p System 

(2) Lutheran System 

(3) Kell System       

(4) ABO System

ตอบ 4 หน้า 109 ในปี ค.ศ. 1900 คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ได้ค้นพบการจัด จำแนกกลุ่มเลือดของมนุษย์ตามระบบ ABO (ABO System) ซึ่งถือเป็นระบบที่ได้รับการ ยอมรับกันอย่างแพร่หลายรวมทั้งประเทศไทยด้วย

83.       ใครคือผู้ที่ค้นพบระบบ ABO System

(1) คาร์ล แลนด์สไตเนอร์         

(2) กันนาร์ แอนเดอร์สัน

(3) ฟรานช์ ไวเดนริซ    

(4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 82. ประกอบ

84.       คนในทวีปยุโรป มีกลุ่มเลือดใดมากที่สุด

(1) A  (2) B  (3) O  (4) AB

ตอบ 1 หน้า 110 การกระจายต้วฃองมนุษย์ตามกลุ่มเลือดต่าง ๆ มีดังนี้

1.         กลุ่มเลือด A จะพบมากในทวีปยุโรป และพบน้อยมากในทวีปอเมริกากลางและใต้

2.         กลุ่มเลือด B จะพบมากในแถบตะวันออกกลางและตามเทือกเขาหิมาลัย และพบน้อยที่สุดในหมู่ชาวโพลีนีเชีย            3. กลุ่มเลือด O จะพบมากในหมูชาวอินเดียนแดงแถบทวีปอเมริกาซึ่งมีความถี่สูงถึง 100% แต่ในยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางมีเพียง 60 - 70%

85.       กลุ่มมองโกลอยด์ อยู่ในบริเวณประเทศใด

(1) จีน  (2)       มองโกเลีย       (3) ทิเบต         (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 105 มนุษย์ชาติพันธุ์ผิวเหลือง อาจแยกย่อยออกได้เป็น  1. มองโกลอยด์ เช่น จีน ทิเบต มองโกเลีย 2. อินเดียนแดง    3. เอสกิโม       4. มาลายัน เช่น มลายู ชวา ไทย บาหลี

86.       ใครคือผู้ที่กล่าวว่า คนมีผิวสีต่างกันเพราะการป้องกันจากธรรมชาติ

(1) ชาร์ลส์ ดาร์วิน        (2)       ฟรานช์ ไวเดนริช          (3) ฟรานส์ โบแอส       (4) รูธ เบนเนดิกท์

ตอบ 3 หน้า 105 - 106 ฟรานส์ โบแอส (Franz Boas) นักมานุษยวิทยาผู้ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งได้ตั้งสมมุติฐานไว้ว่า การที่คนมีสีผิวต่างกัน เป็นเพราะระดับของการปกป้องจากธรรมชาติ ไมเท่ากันซึ่งจากทฤษฎีนี้อาจนำมาใช้ในการอธิบายความแตกต่างทางด้านสีผิวของคนผิวดำ และผิวเหลืองที่อาศัยตามบริเวณเขตเส้นศูนย์สูตร หรือคนผิวขาวที่มักอาศัยตามเขตอบอุ่น และเขตหนาวได้

87.       ผิวสีดำของชาวนิโกรสามารถสะท้อนแสงได้ร้อยละเท่าใด

(1) 12  (2)       24        (3) 42  (4) 64

ตอบ 2 หน้า 106 จากการทดลองพบว่า ผิวสีดำของคนนิโกรจะสะท้อนแสงได้เพียง 24% ในขณะที่ ผิวสีขาวของคนยุโรปจะสะท้อนแสงได้ราว 64% นั่นหมายความว่า คนผิวดำจะได้เปรียบในแง การดูดซับความร้อนได้ดีกว่าคนผิวขาว ดังนั้นผิวขาวจึงไหม้ได้ง่ายกว่าหากถูกแสงแดดตรง ๆ และผิวขาวยังมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังมากกว่าผิวดำอีกด้วย

88.       ผิวสีขาวของคนยุโรปสามารถสะท้อนแสงได้ร้อยละเท่าใด

(1) 12  (2)       24        (3) 42  (4)       64

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 87. ประกอบ

89.       คนไทยจัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ใด

(1) มองโกลอยด์          (2)       คอเคซอยด์      (3) มาลานอยด์            (4)       ผิดทั้งหมด

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 85. ประกอบ

90.       คนสีผิวใดที่มีโอกาสเป็นมะเร็งผิวหนังได้มากที่สุด

(1) ขาว            (2)       เหลือง  (3) แดง            (4)       ดำ

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 87. ประกอบ