ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค1 ปีการศึกษา 2554 ข้อ31-40

31.       จอห์น สตีเวนส์ เฮนสโลร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาอะไร

(1)       เคมี      

(2) พฤกษคาสตร์         

(3) ฟิสิกส์        

(4) แพทยศาสตร์

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 29. ประกอบ

32.       ชาร์ลส์ ดาร์วิน เดินทางรอบโลกไปโดยทางเรือในตำแหน่งอะไร

(1) กัปตัน        

(2) กลาสีเรือ    

(3) พ่อครัว       

(4) นักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ตอบ 4 หน้า 34 - 35 เมื่อปี ค.ศ. 1831 อาจารย์เฮนสโลว์ได้เสนอชื่อของชาร์ลส์ ดาร์วินเป็นนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเพื่อประจำในเรือที่จะเดินทางรอบโลก ซึ่งดาร์วินรู้สึกดีใจมาก เพราะคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงวิถีทางการดำเนินชีวิตของเขาจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

33.       หมู่เกาะกาลาปาโกส ตั้งอยู่ที่ใด

(1) มหาสมุทรอินเดีย   

(2) มหาสมุทรแปซิฟิก  

(3) ประเทศแอฟริกาใต้ 

(4) ประเทศอินโดนีเซีย

ตอบ 2 หน้า 35 ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบนกกระจาบ 13 ชนิด ที่อาศัยอยู่บน หมู่เกาะกาลาปาโกส ในมหาสมุทรแปซิฟิก ใกล้กับประเทศโคลัมเบีย ซึ่งจากการเปรียบเทียบ ก็พบว่า นกดังกลาวมีความแตกต่างกันทั้ง ๆ ที่สภาพแวดล้อมของแต่ละเกาะไมได้แตกต่างกัน ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ

34.       หนังสือ On Origin of Species เขียนขึ้นในปี ค.ศ. ใด

(1) 1871         (2) 1859         (3) 1784         (4) 1696

ตอบ 2 หน้า 35 ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้เขียนสรุปข้อคิดเห็นในเรื่องการเลือกสรรตามธรรมชาติเบื้องต้น เมื่อปี ค.ศ. 1844 และต่อมาในปี ค.ศ. 1859 เขาจึงได้พิมพ์เป็นหนังสือชื่อ On Origin of Species ซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่นำชื่อเสียงก้องโลกให้แกเขา และในปี ค.ศ. 1871 หนังสือชื่อ The Descent of Man ก็ได้รับการตีพิมพ์ตามมา

35.       หนังสือ The Descent of Man เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องใด

(1) การกำเนิดมนุษย์   (2) การวิวัฒนาการของมนุษย์

(3)       บรรพบุรุษของมนุษย์   (4) สิ่งที่มนุษย์สร้างซึ้น

ตอบ 3 หน้า 35. 76 ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้เขียนไว้ในหนังสือชื่อ The Descent of Man เมื่อปี ค.ศ. 1871 ว่า ปัจจุบันเราพบวานรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับมนุษย์มากที่สุด อาทิเช่น ชิมแปนซี และกอริลลานั้นมีถิ่นที่อยู่ในทวีปแอฟรีกา จึงน่าจะเชื่อได้ว่าบรรพบุรุษของมนุษย์น่าจะมีถิ่นกำเนิดครั้งแรกในบริเวณกาฬทวีป (ทวีปแอฟริกา) แห่งนี้มากกว่าที่จะเกิดขึ้นในทวีปอื่น

36.       สิ่งมีชีวิตทุกประเภทจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการทางธรรมชาติเป็นอะไรในทฤษฎีเรื่องการวิวัฒนาการของชาร์ลส์ ดาร์วิน

(1) กรอบการวิจัย        (2) วัตถุประสงค์          (3) สมมุติฐาน  (4) ปัจจัย

ตอบ 3 หน้า 36 ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้ตั้งสมมุติฐานว่า สิ่งมีชีวิตทุกประเภทจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยกระบวนการทางธรรมชาติส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่า การวิวัฒนาการ ก็คือ การเลือกสรรตามธรรมชาติ

37.       การเลือกสรรตามธรรมชาติเป็นอะไรในทฤษฏีเรื่องการวิวัฒนาการของชาร์ลส์ ดาร์วิน

(1) กรอบการวิจัย        (2) วัตถุประสงค์          (3) สมมุติฐาน  (4) ปัจจัย

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 36. ประกอบ

38.       ทุกชีวิตจะมีความสามารถในการสืบลูกหลานในอัตราก้าวหน้า หรีอทวีคูณตามระบบเรขาคณิตเป็นทัศนะของผู้ใดเป็นคนแรก    

(1) ชาร์ลส์ ดาร์วิน

(2)       อัลเฟรด รัสเซล วอลเลช         (3) โทมัส มัลธัส           (4) จอห์น เฮนสโลว์

ตอบ 3 หน้า 36 โทมัส มัลธัส (Thomas Malthus) เป็นนักประชากรศาสตร์คนแรกที่เสนอทัศนะว่าทุกชีวิตจะมีความสามารถในการผลิตลูกหลานในอัตราก้าวหน้า หรือทวีคูณตามระบบเรขาคณิต

39.       การผ่าเหล่า (Mutation) หมายถึงอะไร

(1) การเริ่มต้นของความแตกต่างทางพันธุกรรม          (2) การวิวัฒนาการระดับมหภาค

(3)       การเลือกสรรทางธรรมชาติ     (4) โอกาสในการจับคู่ของยีน

ตอบ 1 หน้า 39 - 40 การผ่าเหล่า (Mutation) หมายถึง การเริ่มต้นของความแตกต่างทางพันธุกรรม โดยที่ยีนและ/หรือโครโมโซมที่เกิดการผ่าเหล่าจะมีลักษณะแตกต่างออกไป ซึ่งการผ่าเหล่า หรือมิวเทชั่นจะเป็นพลังที่ทำให้เกิดเป็นพันธุใหม่ (New Species) ขึ้น

40.       ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้สรุปว่า สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้ข้อสรุปนี้ได้ถูกนำไปใช้กับ ระบบเศรษฐกิจแบบใด

(1) สังคมนิยม (2)       ทุนนิยม            (3)       คอมมิวนิสต์     (4) ผิดทั้งหมด

ตรบ 2 หน้า 37, (คำบรรยาย) ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้สรุปว่า สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะมีชีวิต อยู่รอดได้ซึ่งข้อสรุปนี้ได้ถูกนำไปใช้กับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและระบบการเมือง รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ อย่างแพรหลาย