ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค1 ปีการศึกษา 2554 ข้อ21-30

21.       ผู้ใดได้รับการยกย่องว่าเป็น ปฐมาจารย์ด้านมานุษยวิทยากายภาพของไทย

(1) พระยาอนุมานราชธน

(2)       สุด แสงวิเชียร  

(3) หลวงวิจิตรวาทการ            

(4) สืบ นาคะเสถียร

ตอบ 2 หน้า 24 ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร ได้รับการยกย่องว่าเป็น ปฐมาจารย์ด้านมานุษยวิทยากายภาพของไทย ซึ่งท่านได้รวบรวมเอกสารและอวัยวะจำลองไว้ เพื่อการศึกษามากมายที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

22.       Artifacts หมายถึงอะไร    

(1) อวัยวะ

(2)       โครงกระดูก    

(3) ของจำลองมาจากของจริง 

(4) ข้อเท็จจริง

ตอบ 3 หน้า 21 Artifacts หมายถึง ของจำลองมาจากของจริง อาจจะเป็นซากจำลองอวัยวะหรือโครงกระดูกของไพรเมตที่ไมใช่มนุษย์และของโฮมินิด ซึ่งมีประโยชน์เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษาสามารถทำการค้นคร้าวิจัยได้

23.       กระดูกส่วนใดที่นักมานุษยวิทยานำมาทำการศึกษามากที่สุด

(1)       หัวกะโหลก      

(2) กระดูกซี่โครง         

(3)ขากรรไกร   

(4)ฟัน

ตอบ 4 หน้า 22 - 23 กระดูกที่นักมานุษยวิทยากายภาพนิยมนำมาทำการศึกษามากที่สุดก็คือ ฟัน ทั้งนี้เพราะฟันเป็นกระดูกที่มีความคงทนและคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดที่หลงเหลืออยู่ใน ซากดึกดำบรรพ์ของไพรเมต ซึ่งเสียชีวิตมาแลัวนับหมื่นนับแสนปี (กระดูกส่วนอื่นที่พบมาก รองลงมาคือ ขากรรไกร แขน ขา หัวกะโหลก ฯลฯ)

24.       ข้อใดต่อไปนี้ที่จัดเป็นการเรียนรู้จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ (Empirical Study)

(1) ศึกษาจากข้อเท็จจริง         (2) ศึกษาจากหลักฐานที่ค้นพบ

(3)       ศึกษาจากการสังเกต  (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 21 การศึกษาจากข้อเท็จจริง จากหลักฐานที่ค้นพบ จากการสังเกต การวัดขนาดและ การคำนวณอายุของหลักฐานที่ได้รับ จัดเป็นการเรียนรู้จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ (Empirical Study) ซึ่งถือเป็นหัวใจของการศึกษาวิชามานุษยวิทยาเบื้องต้น (AN 113)

25.       ไพรเมตกำเนิดขึ้นในโลกครั้งแรกเมื่อราวกี่ล้านปีมาแล้ว

(1)       15 ล้านปี         (2) 35 ล้านปี   (3) 65 ล้านปี   (4) 105 ล้านปี

ตอบ 3 หน้า 17 ไพรเมต (Primate) อุบัติหรือเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกราว 65 ล้านปีมาแล้ว เป็นสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนม มีเลือดอุ่น และมีกระดูกสันหลัง โดยสัตว์ในลำดับ (Order) นี้แบ่งออกได้เป็น

1.         ลำดับต่ำสุด ได้แก่ ลิงเลมูร์ ลิงทาร์เซีย            2. ลำดับสูง ได้แก่ ลิง ค่าง ชะนี และวานร

(เช่น ชิมแปนซี กอริลลา และอุรังอุตัง) ซึ่งต่อมาก็วิวัฒนาการเป็นมนุษย์โบราณและสุดท้าย พัฒนาเป็นโฮโม เซเปียนส์ (Homo Sapiens) หรือมนุษย์ยุคปัจจุบันในที่สุด

26.       สิ่งมีชีวิตมีจุดเริ่มต้นมาจากน้ำเป็นทรรศนะของผู้ใด

(1) อริสโตเติล  (2)       ลูเครติอุส         (3)       เฮราคลิดัส       (4)       ผิดทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 27 - 28 ทาเลส (Tales) กล่าวว่า สิ่งมีชีวิตมีจุดเริ่มต้นมาจากนํ้าซึ่งจากทัศนะนี้เอง แสดงให้เห็นว่า เขาเป็นคนแรกที่นำเสนอแนวคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์แทนการกล่าว ตามนิยายปรัมปรา ดังเช่นคนร่วมสมัยอื่น ๆ ที่ชี้นำว่าสรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในโลก ล้วนได้รับการสร้างขึ้นจากอำนาจเหนือธรรมชาติแทบทั้งสิ้น

27.       ทุกสิ่งบนโลกนี้สามารถเคลื่อนไหวได้เป็นทรรศนะของผู้ใด

(1) อริสโตเติล  (2)       ลูเครติอุส         (3)       เฮราคลิตัส       (4)       ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 28 เฮราคลิดัส (Heraclitus) กล่าวว่า ทุกสิ่งบนโลกนี้สามารถเคลื่อนไหวได้ซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดใหม่ที่ตรงข้ามกับแนวคิดที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอยางจะมีสภาพคงที่ หยุดนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

28.       คาโรลัส ลินเน่ เป็นนักวิทยาศาสตร์สัญชาติใด

(1) ฝรั่งเศส      (2)       อังกฤษ            (3)       เยอรมัน           (4)       สวีเดน

ตอบ 4 หน้า 30 คาโรลัส ลินเน่ (Carolus Linnaeus) นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดน ซึ่งมีชีวิตอยู่ใน ระหว่างปี ค.ศ. 1707 - 1773 ได้ทำการจัดจำแนกและจัดลำดับสิ่งมีชีวิตที่พบในทวีปยุโรป และที่นำมาจากทวีปอื่น ๆ จากนักเดินทางในยุคนั้น

29.       ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นนักวิทยาศาสตร์สัญชาติใด

(1) ฝรั่งเศส      (2) อังกฤษ      (3) เยอรมัน      (4) สวีเดน

ตอบ 2 หน้า 34 - 35 ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) เป็นนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติชาวอังกฤษ ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1809 - 1882 โดยเมื่อเขาอายุได้ 19 ปี พ่อแม่ได้ตัดสินใจ ส่งเขาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในปี ค.ศ. 1828 ซึ่งเขาเริ่มให้ความสนใจความรู้ ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเมื่อได้เป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ทางพฤกษศาสตร์ชื่อ จอห์น สตีเวนส์ เฮนสโลว์

30.       จอห์น สตีเวนส์ เฮนสโลว์ มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ ชาร์ลส์ ดาร์วิน

(1) พ่อ (2) อาจารย์      (3) ตา  (4) ลูกศิษย์

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 29. ประกอบ