ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค1 ปีการศึกษา 2554 ข้อ111-120

111.    การวิจัยในสนามของนักมานุษยวิทยาเรียกว่าอะไร

(1) Fieldnote     

(2) Fieldwork    

(3) Fieldtrip       

(4) Field

ตอบ 2 หน้า 299 การวิจัยในสนาม (Fieldwork) เป็นการวิจัยจากสิ่งที่พบเห็นในสถานที่จริงซึ่งนักมานุษยวิทยาจะพยายามสืบหาประวัติ ความหมาย และสัญลักษณ์ที่สิ่งนั้นแทนค่า รวมทั้ง พยายามดูว่าสิ่งนั้น ๆ มีหน้าที่ หรือประโยชน์ (Function) อย่างไรต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม

112.    คำว่า Cultural Revitalization หมายถึงอะไร

(1) การฟื้นฟูสังคมสมัยเก่า     

(2) การฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิม

(3)       การพัฒนาสังคมสมัยใหม่       

(4) การพัฒนาวัฒนธรรมสมัยใหม่

ตอบ 2 หน้า 302 ปัจจุบันนักมานุษยวิทยาได้แสดงบทบาทเด่นในการฟื้นฟูวัฒนธรรม (Cultural Revitalization) ดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์ของตน และพยายามหาทางร่วมมือกับชาติพันธุ์อื่น เพื่อสร้างสันติสุขให้กับโลกในยุคโลกาภิวัตน์

113.    การสังเกตแบบมีส่วนร่วม นักมานุษยวิทยามักจะใช้เวลานานเท่าใด

(1) 3 - 6 เดือน 

(2) 1 - 2 ปี       

(3) 3 - 4 ปี       

(4) 4 - 6 ปี

ตอบ 2 หน้า 116, 303, (ดูคำอธิบายข้อ 104. ประกอบ) การลังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีที่ใช้เวลานาน ราว 1 - 2 ปี ในการเก็บข้อมูล และใช้เวลาอีกพอสมควรในการวิเคราะห์และเขียนรายงาน ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรในการทำวิจัยจำนวนมหาศาล

114.    Holistic Approach หมายถึงอะไร

(1) การมองแบบแยกส่วน       (2) การมองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง

(3)       การมองแบบองค์มวลรวม       (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 273, 304, 348 การมองภาพรวม (Holistic Approach) คือ การศึกษาสังคมทั้งสังคม หรือที่เรียกว่า วิธีการมองทั้งตัวหรือการมองแบบองค์มวลรวม ซึ่งจะพิจารณาว่า ในการ มองสถานการณ์หรือปัจจัยหนึ่ง จำเป็นต้องมองสังคมทั้งสังคมเป็นส่วนรวม โดยวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้รอบด้าน

115.    Robert Gurevich ได้ทำการศึกษาเรื่องครู การพัฒนาชนบทและระบบราชการในภาคใดของประเทศไทย

(1)       ภาคเหนือ       (2) ภาคกลาง  (3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (4) ภาคใต้

ตอบ 3 หน้า 311 Robert Gurevich ได้ทำการศึกษาเรื่องครู การพัฒนาชนบทและระบบราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเขาได้ออกไปทำการวิจัยในสนามเป็นเวลา 1 ปี (ค.ศ. 1969 - 1970) โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาด้วยการศึกษาวิเคราะห์ตัวละครทุกคน ที่มีบทบาทในกิจกรรมของชุมชนแห่งนั้น

116.    Nancy J. Smith-Hefner ใช้วิธีการศึกษาใดในการศึกษาเรื่องเพศและความขัดแย้งระหว่างวัยของชาวเขมรอพยพ           

(1) วิธีการมีส่วนร่วม

(2)       วิธีสังเกตการณ์          (3) วิธีการสัมภาษณ์    (4) วิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา

ตอบ 4 หน้า 312 Nancy J. Smith-Hefner ได้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาในการศึกษาเรื่องเพศและความขัดแย้งระหว่างวัยของชาวเขมรอพยพ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ค่านิยมของ สังคมชาวเขมรเดิมต่อลูกสาว คือ การรักษาความบริสุทธิ์จนกระทั่งแต่งงานและการเตรียมตัวเป็น เจ้าสาวที่ดี ทั้งนี้เมื่อเด็กสาวชาวเขมรมีประจำเดือนเป็นครั้งแรกจะต้องเข้าสู่พิธี "การเข้าสู่ความมืด

117.    Nancy J. Smith-Hefner กล่าวว่า ค่านิยมของสังคมชาวเขมรเดิมต่อลูกสาวคืออะไร

(1)       การเคารพกตัญญต่อพ่อ-แม่  (2) การรักษาความบริสุทธิ์จนกระทั่งแต่งงาน

(3)       การขยันหมั่นเพียร      (4) การให้ความเคารพนับถือสามี

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 116. ประกอบ

118.    เมื่อเด็กสาวชาวเขมรมีประจำเดือนครั้งแรกจะต้องเข้าสู่พิธีอะไร       

(1) พิธีการเข้าสู่การเป็นสาว

(2)       พิธีการชำระล้างรางกาย        (3) พิธีการเข้าสู่ความมืด         (4) พิธีบูชาเจ้าแม่

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 116. ประกอบ

119.    นักมานุษยวิทยาต้องทำอะไรในการศึกษาชุมชน       

(1) แผนที่ชุมชน

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร    (3) ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจการเมือง          (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 300 เทคนิคของการเก็บข้อมูลในการศึกษาชุมชนนั้น นักมานุษยวิทยาควรทำแผนที่ของชุมชนที่ไปศึกษ และต้องเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจการเมือง ขนาดที่ดินถือครอง ความเป็นเจ้าของ ฯลฯ

120.    ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ผิดในวิชามานุษยวิทยา

(1)       ไม่ควรใช้ค่านิยมของตนไปวัดพฤติกรรมของคนในสังคมที่กำลังศึกษา

(2)       มนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อกันภายใต้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบสังคมของเขา

(3)       ใช้ค่านิยมของตนไปกำหนดว่า ดีหรือเลว ผิดหรือถูก มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล

(4)       การมองภาพรวมเพื่อค้นหาแบบแผนของวัฒนธรรม

ตอบ 3 หน้า 289, 301 - 302, 304 เอกลักษณ์สำคัญของวิชามานุษยวิทยา คือ การมองภาพรวมเพื่อค้นหา แบบแผนของวัฒนธรรม กล่าวคือ ไมควรใช้ค่านิยมของตนไปวัดพฤติกรรมของคนในสังคมที่ กำลังศึกษา หรือไมใช้ค่านิยมของคนไปกำหนดว่า ดี/เลว ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง มีเหตุผล/ไม่มีเหตุผล เพราะถือว่ามนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อกันภายใต้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบสังคมของเขา