ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค1 ปีการศึกษา 2554 ข้อ11-20

11.       ปี พ.ศ. 2449 - 2450 รัชกาลที่ 5 ทรงเขียนพระราชหัตถเลขาถึงผู้ใด

(1) สมเด็จพระราชินีนาถ         

(2) สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

(3)       เจ้าฟ้าหญิงนิภานภดล           

(4) สมเด็จพระนางเจ้ากัลยานิวัฒนา

ตอบ 3 หน้า 3-4 งานเขียนเรื่องราวของชนต่างชาติที่ได้รับความสนใจแพร่หลายที่สุด คือ พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)ซึ่งทรงนิพนธ์ขึ้นเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปในระหว่างปี พ.ศ. 2449 - 2450 โดยพระองศ์ ทรงเขียนเป็นพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงนิภานภดล (สมเด็จหญิงน้อย) จำนวน 43 ฉบับ ทั้งนี้ถือว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็นการเปิดโฉมหน้าของการศึกษาสาขามานุษยวิทยาของไทยโดยแท้

12.       เราเรียกเรื่องของชาวเขาเผ่าเย้า ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษของพวกเขาว่าอะไร

(1)       พงศาวดาร       

(2) นิทานชาวบ้าน       

(3) นิยายปรัมปรา       

(4) ตำนาน

ตอบ 3 หน้า 1 ตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเชื่อของการกำเนิดของมนุษย์คือ นิยายปรัมปราของชาวเขาเผ่าเย้า ซึ่งได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษพวกเขาว่าแต่เดิมนั้นมีเทวดา องค์หนึ่งชื่อเปี้ยนโกฮูง เป็นผู้สร้างโลกและสวรรค์ ซึ่งในการสร้างโลกนี้ก็ได้สร้างภูเขา ทะเล แม่นํ้าลำคลอง หนองนํ้า ตลอดจนทำให้เกิดมีข้าวและไร่นา นอกจากนี้ก็ได้สร้างมนุษย์ผู้ชาย และผู้หญิง และอนุญาตให้เป็นสามีภรรยากันได้ ต่อมาในวันที่ 8 เดือน 4 ของปีหนึ่ง ได้เกิดนั้าท่วมโลกเจ็ดวันเจ็ดคืน ผู้คนล้มตายจนเหลือเพียงหญิงชายคู่หนึ่งซึ่งเป็นพี่น้องกัน เทวดาจึงแปลงตนเป็นชายชราและบอกสองพี่น้องให้แต่งงานกันเพี่อสร้างมนุษย์ต่อไป

13.       อารยธรรมล้านนาตรงกับความรุ่งเรืองของอาณาจักรใด

(1) อาณาจักรมายา     

(2)       อาณาจักรโทลเทค       

(3)       อาณาจักรแอชแทค      

(4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 2, 10 อารยธรรมล้านนาของไทยเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับเซนต์ ออกัสติน ในยุโรป และตรงกับความรุ่งเรืองของอาณาจักรมายา อาณาจักรโทลเทค และอาณาจักรแอชแทค ในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้

14.       แหล่งกำเนิดของอารยธรรมล้านนาอยู่ในแถบใด

(1) ลุ่มน้ำยม    (2)       ลุ่มนำกก          (3)       แม่นํ้าโขง         (4)       แม่นํ้าอิระวดี

ตอบ 2 หน้า 2 ประวัติศาสตร์ล้านนาโบราณ ในยุคเริ่มก่อตั้งชุมชนเจ้านครได้กล่าวถึงความสำคัญ ของลุ่มแม่น้ำกกว่า เป็นแหล่งกำเนิดแห่งแรกของอารยธรรมล้านนาที่ผู้คนสามารถควบคุมน้ำเพื่อการเกษตรแบบนาดำ จนสามารถผลิตอาหารได้มากเพียงพอที่จะส่งมอบให้ชนชั้นปกครอง ในรูปของการภาษีอากรได้ ซึ่งบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนาว่า มีขึ้นตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ 13 มาแล้ว

15.       ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน รู้จักกันในนามว่าอะไร

(1)       หลวงวิจิตรวาทการ     (2) เสถียรโกเศศ

(3) พระยาประเสริฐสุนทราศัย            (4) พระยาโกษาธิบดี

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 9. ประกอบ

16.       การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการวิวัฒนาการทางชีวภาพของมนุษย์-สิ่งแวดล้อม-วัฒนธรรม เรียกว่าการศึกษาตามแนวใด 

(1) โบราณคดี

(2)       ประวัติโบราณกาล     (3) ชีววัฒนธรรม          (4) วัฒนธรรมของมนุษย์

ตอบ 3 หน้า 13, 15 การศึกษาตามแนว ชีววัฒนธรรม” (Biocultural Approach) ของนักมานุษยวิทยาจะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการวิวัฒนาการทางชีวภาพของมนุษย์-สิ่งแวดล้อม-วัฒนธรรม ที่สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของมนุษย์อย่างสมบูรณ์

17.       วิชามานุษยวิทยากายภาพอาศัยอะไรในการศึกษาวิเคราะห์

(1)ฟอสชิล       (2)ซากดึกดำบรรพ์      (3) ซากเน่าเปื่อย         (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 16 วิชามานุษยวิทยากายภาพสนใจศึกษาเรื่องราวของการวิวัฒนาการ โดยต้องอาศัย การวิเคราะห์ซากกระดูกและอวัยวะ (อาจเรียกว่า ซากดึกดำบรรพ์หรือซากเน่าเปื่อย หรือ ฟอสชิล (Fossil)) ของสิ่งมีชีวิตที่เคยมีชีวิตในอดีต

18.       คำว่า โฮมินิด หมายถึงอะไร

(1) ผู้ชาย         (2) ผู้หญิง        (3) กระเทย      (4) มนุษย์

ตอบ 4 หน้า 20 - 21, 73, 338 - 339 โฮมินิด (Hominid) เป็นคำนามที่เรียกสิ่งมีชีวิตในวงศ์โฮมินิเดีย (Hominidae) ซึ่งหมายถึง มนุษย์ (Man) โดยลักษณะเด่นทางชีวภาพและ การดำรงชีวิตของโฮมินิดคีอ ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นดินแทนการห้อยโหนบนต้นไม้, ใช้ขาทั้งสองข้าง เวลาเดินและใช้มือหยิบสิ่งของ, เดินตัวตรงและตั้งฉากกับพื้นดินเมื่อพัฒนาถึงจุดสูงสุด และมีขนาดมันสมองใหญ่ขึ้นและสามารถสร้าง วัฒนธรรมได้

19.       โฮโม เซเปียนส์ มีขนาดมันสมองรวกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

(1) 500            (2) 800            (3) 1,400        (4) 1,900

ตอบ 3 หน้า 23 โฮมินิดจะมีขนาดของมันสมองแตกต่างกัน เช่น รามาพิธิคัสและ

ออสตราโลพิธิคัส มีขนาดมันสมองราว 500 ลบ.ซม., โฮโม อีเรคตัสมีขนาดมันสมองราว 775 - 1,225 ลบ.ซม. และโฮโม เซเปียนส์มีขนาดมันสมองราว 1,400 ลบ.ซม.

20.       ตัวอย่างวิธีการขุดค้นหาซากดึกดำบรรพ์ สามารถดูได้จากห้องใดในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพฯ

(1) ห้องก่อนประวัติศาสตร์      (2) ห้องปฏิบัติการเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์

(3)       ห้องดึกดำบรรพ์           (4) ห้องแสดงการวิวัฒนาการ

ตอบ 1 หน้า 24 ตัวอย่างวิธีการขุดค้นหาซากดึกดำบรรพ์และการวิเคราะห์คำนวณช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ สามารถดูได้จากห้องก่อนประวัติศาสตร์ในพิพิธกัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร