ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ข้อ71-80

71.       โมเลกุลดีเอ็นเอได้มีการค้นพบในช่วงปี ค.ศ. ใด

(1) 1889 - 1891         

(2) 1902 - 1904         

(3)       1942 - 1944   

(4) 1951 - 1953

ตอบ 4 หน้า 54 การค้นพบโมเลกุลดีเอ็นเอ (DNA) ในระหว่างปี ค.ศ. 1951 - 1953 นั้นเป็นผลมาจาก การวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งผู้ที่ค้นพบโมเลกุลดีเอ็นเอ คือ เจมส์ ดี. วัทสัน (James D. Watson), ฟรานซิส คริค (Francis Crick) และมอริช วิลกินส์ (Maurice Wilkins) โดยผลงานดังกล่าวทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งสามได้รับรางวัลโนเบลลาขา การแพทย์และกายวิภาคศาสตร์ในปี ค.ศ. 1962

72.       ผู้ที่ค้นพบโมเลกุลดีเอ็นเอได้รับรางวัลโนเบลในปี ค.ศ. ใด

(1) 1903         

(2) 1932         

(3) 1951         

(4) 1962

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 71. ประกอบ

73.       สารใดในนิวเคลียสของเซลล์ที่ทำหน้าที่หลักในการถ่ายทอดรหัสทางพันธุกรรม

(1) DNA      

(2) RNA      

(3) Lipid     

(4) ข้อ 1 และ 2

ตอบ 4 หน้า 49 โครงสร้างของเซลล์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1.         นิวเคลียส จะทำหน้าที่หลักในการถ่ายทอดคุณลักษณะทางชีวภาพของพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน (ในกรณีของเซลล์สืบพันธุ์) โดยนิวเคลียสจะแยกออกจากไซโตพลาสซึมด้วยเยื่อ (Membrane) บาง ๆ กั้น และภายในนิวเคลียสจะมีกรดนิวคลิอิก 2 ชนิดที่ทำหน้าที่หลักในการถ่ายทอด รหัสทางพันธุกรรม คือ Deoxyribonucleic  Acid (DNA) และ Ribonucleic  Acid (RNA)

2.         ไซโตพลาสซึม จะประกอบด้วยสารหลายชนิดที่มีรูปร่างโครงสร้างเฉพาะแตกต่างกัน แต่จะมีสารบางตัว เช่น Ribbosomes, RND, Animo Acids ที่มีความสำคัญในการทำหน้าที่ช่วยการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

74.       สิ่งที่แยกไซโตพลาสซึมกับนิวเคลียส เรียกว่าอะไร

(1) Proteins        (2) Membrane  (3) Lipid     (4) DNA และ RNA

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 73. ประกอบ

75.       สัตว์เซลล์เดียวที่มีลักษณะคล้ายแบคทีเรียและเห็ดรา เกิดขึ้นในยุคใด

(1) เมโสโซอิก  (2) ซีโนโซอิก

(3)       พาลีโอโซอิก     (4) พรีแคมเบรียน

ตอบ 4 หน้า 62 นับตั้งแต่เปลือกโลกแข็งตัวเมื่อราว 3,500 ล้านปีมาแล้ว ได้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นบนโลก เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นสัตว์เซลล์เดียวที่มีลักษณะคล้ายกับแบคทีเรียและพวกเห็ดราที่ขึ้นตาม ที่ชื้นแฉะ โดยซ่วงเวลานี้เรียกว่า พรีแคมเบรียน (Precambrian)

76.       สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกในยุคใด

(1) เมโสโซอิก  (2) ซีโนโซอิก    (3) พาลิโอโซอิก           (4) พรีแคมเบรียน

ตอบ 1 หน้า 63 ยุคเมโสโซอิก (ระหว่าง 225 - 65 ล้านปีมาแล้ว) เป็นยุคที่นํ้าแข็งซึ่งปกคลุมโลก ได้ละลายลง ก่อให้เกิดการพังทลายของภูเขาในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยสิ่งมีชีวิต ที่เกิดขึ้นในช่วงแรก ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (ถือเป็นการเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกบนโลกของ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) ในขณะที่สัตว์เลื้อยคลานได้ครองอำนาจเหนือโลก ต่อมาในช่วงกลาง จึงมีนกเกิดขึ้น และช่วงสุดท้ายก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น คือ การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ และสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่

77.       สัตว์ตระกูลไพรเมตเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคใด

(1) เมโสโซอิก  (2) ซีโนโซอิก    (3) พาลิโอโซอิก           (4) พรีแคมเบริยน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 27. ประกอบ

78.       มนุษย์สายพันธุ์โฮโม เซเปียนส์เกิดขึ้นในยุคใด

(1) ช่วงแรกของยุคเมโสโซอิก  (2) ช่วงท้ายของยุคเมโสโซอิก

(3) ช่วงแรกของยุคซีโนโซอิก   (4) ช่วงท้ายของยุคซีโนโซอิก

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 27. ประกอบ

79.       ในการปฏิสนธิ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือผิดปกติในการวิวัฒนาการขึ้นเราเรียกว่าอะไร

(1) ความล้มเหลวในการปฏิสนธิ         (2) ความก้าวกระโดดในการปฏิสนธิ

(3) การผ่าเหล่า           (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 47. ประกอบ

80.       ไพรเมตในลำดับย่อยพรอลิมีพวกแรก ได้แก่ข้อใด

(1) ลิงบาบูน    (2) ลิงลม         (3) ลิงทาร์เซีย  (4) ชะนี

ตอบ 2 หน้า 71 สัตว์ที่มีวิวัฒนาการเป็นไพรเมตในลำดับย่อยพรอสิมีพวกแรก ได้แก่ ลิงลมหรือลิงเลมูร์ เป็นไพรเมตที่มีจมูกยาว มีลักษณะคล้ายสุนัขจิ้งจอก โดยมีขนาดตั้งแต่เท่าหนูไปจนถึง เท่าสุนัข มีหางใช้ในการทรงตัว แต่ไม่อาจใช้เกาะเกี่ยวกิ่งไม้ด้ ส่วนพรอสิมีลำดับย่อยที่สูงขึ้น ได้แก่ ลิงทาร์เซีย เป็นไพรเมตที่มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 8 นิ้ว มีขนปุกปุย ใบหน้าแบนและ มีนัยน์ตาโตตั้งอยู่ตรงด้านหน้า สามารถหันศีรษะได้รอบ 180 องศา ซึ่งปัจจุบันสามารถพบได้ ตามหมู่เกาะมลายูและฟิลิปปินส์