ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ข้อ41-50

41.       ชาร์ลส์ ดาร์วิน มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ จอห์น สตีเวนส์ เฮนสโลว์

(1) ผู้ร่วมงาน   

(2) เจ้าอาวาส-พระในวัด

(3)       ลูกศิษย์-อาจารย์        

(4) ลูกจ้าง-นายจ้าง

ตอบ 3 หน้า 34 - 35 ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) เกิดในประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1809 เขาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาสัยเคมบริดจ์ในปี ค.ศ. 1828 และจบการศึกษาใน ปี ค.ศ. 1831 ณ ที่นี้เองที่ทำให้เขาเริ่มให้ความสนใจความรู้สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เมื่อได้เป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ทางพฤกษศาสตร์ชื่อ จอห์น สตีเวนส์ เฮนสโลว์

42.       หมู่เกาะกาลาปาโกส ตั้งอยู่ในแถบใด

(1) มหาสมุทรอินเดีย   

(2) มหาสมุทรแปซิฟิก

(3)       มหาสมุทรแอตแลนติก 

(4) เหนือหมู่เกาะบอร์เนียว

ตอบ 2 หน้า 35 ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบนกกระจาบ 13 ชนิด ที่อาศัยอยู่บน หมู่เกาะกาลาปาโกสในมหาสมุทรแปซิฟิก ใกล้กับประเทศโคลัมเบีย โดยพบว่า นกดังกล่าว มีความแตกต่างกันทั้งๆที่สภาพแวดล้อมของแต่ละเกาะไม่ได้แตกต่างกันทั้งทางด้าน ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ

43.       หนังสือ The Descent of Man เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องอะไร

(1) การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต     

(2) บรรพบุรุษของมนุษย์

(3)       วัฒนธรรมของคนกลุ่มต่าง ๆ   

(4) วิวัฒนาการของมนุษย์และสัตว์

ตอบ 2 หน้า 35, 76 ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้เขียนสรุปข้อคิดเห็นในเรื่องการเลือกสรรตามธรรมชาติ เบื้องต้นในปี ค.ศ. 1844 และในปี ค.ศ. 1859 จึงได้พิมพ์เป็นหนังสือชื่อ On Origin of Species ซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่นำชื่อเสียงก้องโลกให้แก่เขา ต่อมาในปี ค.ศ. 1871 ได้ตีพิมพ์ หนังสือชื่อ The Descent of Man ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบรรพบุรุษของมนุษย์

44.       ใครคือผู้ที่เชื่อว่า ทุกสิ่งบนโลกนี้สามารถเคลื่อนไหวได้

(1) ทาเลส        (2) อริสโตเติล  (3) เฮราคลิตัส (4) ชาร์ลส์ ดาร์วิน

ตอบ.3 หน้า 28 เฮราคลิตัส (Heraclitus) กล่าวว่า ทุกสิ่งบนโลกนี้สามารถเคลื่อนไหวได้ซึ่ง นับว่าเป็นแนวคิดใหมที่ตรงข้ามกับแนวคิดที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะมีสภาพคงที่ หยุดนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

45.       จอห์น สตีเวนส์ เฮนสโลว์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใด

(1)สัตวศาสตร์ (2)การแพทย์   (3)วิทยาศาสตร์           (4)พฤกษศาสตร์

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 41. ประกอบ

46.       ชาร์ลส์ ดาร์วิน เกิดที่ไหน

(1)อังกฤษ       (2)ฝรั่งเศส       (3)เยอรมนี       (4)สวีเดน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 41. ประกอบ

47.       การผ่าเหล่า (Mutation) หมายถึงอะไร

(1) การมีพฤติกรรมต่างจากพ่อ-แม่     (2) การมีนิสัยตรงข้ามกับพ่อ-แม่

(3) การแตกต่างทางพันธุกรรม            (4) การแตกต่างในการดำเนินชีวิต

ตอบ 3 หน้า 39 - 40, (คำบรรยาย) ในการปฏิสนธินั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือผิดปกติในการ วิวัฒนาการขึ้นเราเรียกว่า การผ่าเหล่า หรือมิวเทชั่น” (Mutation) ซึ่งหมายถึง การเริ่มต้น ของความแตกต่างทางพันธุกรรม โดยที่ยีนและ/หรือโครโมโซมที่เกิดการผ่าเหล่าจะมีลักษณะ แตกต่างออกไปจากยีนและ/หรือโครโมโซมตัวอื่น ๆ เมื่อยีนผ่าเหล่าเกิดขึ้นแล้วจะถูกถ่ายทอด ไปยังลูกหลาน ทำให้ลูกหลานมีลักษณะโครงสร้างแตกต่างจากพ่อแม่ หากยีนผ่าเหล่ามีการผสมพันธุ์เพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกหลานรุ่นถัดไป การเปลี่ยนแปลงก็จะขยายตัว และอาจทำให้เกิด พันธุ์ใหม่ (Mew Species) ขึ้น

48.       ทาเลส มีชีวิตอยู่ในช่วงปีใดก่อนคริสต์ศักราช

(1) 228 - 196  (2) 356 - 294  (3) 483 - 390  (4) 640 - 546

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 39. ประกอบ

49.       ใครคือผู้ที่อธิบายว่า มีการพัฒนาจากจุลินทรีย์มาเป็นพืช

(1) เฮราคลิตัส (2) อริสโตเติล  (3) ลูเครติอุส   (4) ทาเลส

ตอบ 2 หน้า 28 อริสโตเติล (Aristotle) อธิบายว่า ได้มีการพัฒนาจากจุลินทรีย์มาเป็นพืช และในโลกนี้มีชุมชนของสรรพสิ่งอยู่ในธรรมชาติซึ่งคำว่าชุมชนตามแนวคิดนี้หมายถึง การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีการเกิด-แตกดับของมวลสิ่งมีชีวิตในโลก

50.       ลูเครติอุส มีชีวิตอยู่ในราวกี่ปีก่อนคริสต์ศักราช

(1) 49  (2) 99            (3) 149 (4) 199

ตอบ 2 หน้า 28 ลูเครติอุส (Lucretius) ซึ่งมีชีวิตอยู่ราว 99 ปีก่อนคริสต์ศักราช ได้เขียนบทกลอน ชื่อ “De Rerum Natura” โดยกล่าวว่า พืชจะเกิดก่อนสัตว์ สัตว์ที่มีอวัยวะของร่างกายที่อยู่ ในชั้นสูงขึ้นจะมีการแยกกลุ่มตามเพศ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการวิวัฒนาการจากสัตว์ชั้นตํ่ากว่า และสภาวะธรรมชาติที่ผันแปรจะก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดแปลกใหม่ที่มีสภาพร่างกายที่เหมาะสม กับสิ่งแวดล้อมใหม่นั้น